םירבד רפסב םינויע

גרבנזיא הדוהי

- קרפה ךשמה -
ד"כ קרפ

1 הלאש
.ן"במרבו ונרופסב ןייע ?רחאל האשנש ותשורג תאשלו רוזחל רוסיאל ינויגהה םעטה והמ

2 הלאש
יכ בותכה ריכזמ בגא ךרד קר .האשינש ותשורג ריזחהל רוסיא אוה 4 - 1 םיקוספ לש אשונה
שרגי שרגמהש הווצמה לע רישי ןפואב בתוכ בותכה ןיא עודמ ."תותירכ רפס"ב םה ןישוריג
?טגב

3 הלאש
:תותירכ רפס הדיב ןתנו

ירבע םוגרת
םייתשו תואמ עבשו םיפלא תשמח ןוויס חריל םימי ינשב תבשב ינשב
ימ לע תבשויה םילשורי ריעב ןאכ םינומ ונאש ןיינמל םלוע תאירבל
תרכזנה םילשוריב םויה דמועה ..... ןב ..... ינא תורוב ימ לעו חוליש
ישפנ ןוצרב יתצפח ,ימוקמלו ייתובאלו יל שיש יוניכו רחא םש לכו
..... יתשא תא ךמצעל ךתוא יתשריגו יתרטפו יתבזעו ,סנוא אלב
רחא םש לכו תרכזנה םילשוריב םויה תדמועה ..... תב ..... תארקנה
תעכו ,ןכל םדוקמ יתשא תייהש ,ךמוקמלו ךיתובאלו ךל שיש יונכו
ךשפנב תטלושו תיאשר ייהתש ךמצעל ךתוא יתשריגו יתבזעו יתרטפ
םויהמ ימשמ ךדיב החמי אל שיאו ,יצרתש שיא לכל אשניהל תכלל
ינממ ךל היהי רשא הזו םדא לכל תרתומ תא ירהו ,םלועלו הזה
.לארשיו השמ תדכ ןירוטפ טגו הביזע תרגאו ןישוריג רפס

."טג" אוה טגב תורושה רפסמ יכ בל םיש
.ןישוריג לע םירפסמה םירבד לולכי בתכה .םירבד רופס ןושל ,"רפס" יכ ודמל וניתובר
?הז ןיינעב טגב רמאנ המ (א"כ ןיטג)
?המצע לע השיאה לש הנוטלש תא טגה רידגמ דציכ
ןישוריג רקיע םהש םירבדה 10 תא םכס ,'א קרפ ןישוריג תוכלה םישנ רפס ם"במרב ןייע
.הרותב םרוקמ הארהו

4 הלאש
- תותירכ טג ןיינעל
:ט"מ ,'ג םיכובנ הרומ ,ם"במר
.השרגל ול רתוהו ,םתיב ןיינע רדוסי אלו ,םולשו הבהא םהינב היהי אלש םימעפ
תרזחמ השיאה התייה ,ותיבמ האיצוהב וא ,דבל רובידב תשרגתמ התייה וליאו
איה ,רמאת ,םדא םע הנזתשכ ,וא ,איה השורג יכ תרמואו תאצויו העישפ רחא
: וילע דיעיש רפסב קר שרגל ןכתי אלש וניווטצנ הזלו .השרגתנ רבכש ,ףאונהו
"... תותירכ רפס הל בתכו"
?הפ לעב אלו טגב ןישוריגה עודמ

5 הלאש
? 7 'כ קרפב רכזומה הזל 5 קוספב סויגמ ררחושמה ןיב המ

6 הלאש
- תערצה עגנב רמשה
: 'י ,ז"ט תערצ תאמוט ,ם"במר
ירהש .הזל הז םימוד ןיאש הברה םיניינע ללוכ תופתושב רומאה םש איה תערצה
יונישו ,תערצ יורק ןקזה וא שארה רעיש תצק תליפנו ,תערצ יורק םדאה רוע ןבול
ותארקש םיתבבו םידגבב רומאה יונישה הזו .תערצ יורק םיתבה וא םידגבה ןיע
לארשיב היה אלפו תוא אלא םלוע לש וגהנממ וניא ,םשה תופתושב תערצ הרות
- וב רזח םא .ותיב תוריק תונתשמ ערה ןושלב רפסמהש .ערה ןושלמ ןריהזהל ידכ
אוהש ותיבבש רועה ילכ םינתשמ - תיבה ץתוהש דע - ועשרב דמע םא .תיבה רהטי
םינתשמ - ופרשיש דע ועשרב דמע םאו .ורהטי - וב רזח םא .ןהילע בכושו בשוי
ורוע הנתשמ ופרשיש דע ועשרב דמע םאו ,ורהטי - וב רזח םא .וילעש םידגבה
אוהש ,םיעשרה תחישב קסעתי אלש דע ודבל םסרופמו לדבומ היהיו ערטציו
- תערצה עגנב רמשה" רמואו הרותב ריהזמ הז ןיינע לעו ,ערה ןושלו תונצילה
עריא המ וננובתה :רמוא אוה ירה ."ךרדב םירמל ךיקלא 'ה השע רשא תא רוכז
היכרב לע ותלדיגו םינשב ונממ הלודג התייהש היחאב הרבידש האיבנה םירמל
ראשל ותושהש התעט אלא ותונגב הרבד אל איהו .םיה ןמ וליצהל המצע הנכסו
."דואמ וינע השמ שיאהו" רמאנש ,ולאה םירבדה לכ לע דיפקה אל אוהו .םיאיבנ
םיברמש םישפיטהו םיעשרה םדא ינבל רמוחו לק .תערצב השנענ דימ ןכ פ"עאו
קחרתהל ויתוחרוא ןווכל הצורש ימל יואר ךכיפל .תואלפנו תולודג רבדל
.םתולכסו םיעשר תשרב םדא ספתיי אלש ידכ םהמיע רבדלמו ןתבישימ
?9 -ו 8 םיקוספ ןיב רשקה והמ
.ן"במרב םג ןייע ?םירממ "רמוחו לק"ב דמלנ ערה ןושל רוסיא עודמ
?רבדה טרופמ ןכיה ?"םירמל 'ה השע" המ
?17 ה"כ ;9 ד"כ ;3 ז"ט ;10 - 9 'ד :םירבד רפסב םיאבה םיקוספל ףתושמ המ

7 הלאש
.(15 - 10) ריכשו הוול יניד

?5 'ג יכאלמ ;13 ט"י ארקיו ;26 - 25 ב"כ תומש םיקוספה םיליבקמ עטקב םיקוספ וליאל
.םיקוספהמ דחא לכמ םידמלנ םיניד וליא ,14 קוספ ן"במרו י"שר יפל םכס
ההשמה רבוע ןיואל וליא לע :ןייצו אי קרפ תוריכש תוכלה םיטפשמ רפס ם"במרב ןייע
תא םלשל תיבה תרקע הכירצ יתמו ;"ןילת אל" םהב שי םייפסכ תובוח וליא ;ריכש רכש
?התיבב תדבועה לש התדובע רכש
?המ לא ."ושפנ תא אשונ אוה וילאו"
?(13) "ותמלשב בכשו" ןיבל (12) "וטובעב בכשת אל" ןיב המ

8 הלאש
- "ךיקלא 'ה ינפל הקדצ היהת ךלו"
:ג"נ ,'ג םיכובנ הרומ ,ם"במר
,וקוחל קוח לעב לכ עיגהל - אוה רשויהו .רשויה אוהו ,"קדצ"מ תרזגנ הקדצ תלימ
וארקי אל ןושארה ןיינעה יפלו .ול יוארה יפכ תואצמנה ןמ אצמנ לכל תתלו
ערפתשכ יכ ,הקדצ ,םמלשתשכ ,ךתלוזל םהב בייח התאש םיקוחה האובנה ירפסב
ךילע םייוארה םיקוחה לבא ."הקדצ" הז ארקי אל - ךבוח ערפת וא ורכש ריכשל
רמא הז ינפמו ."הקדצ" ארקי - ץוחמ לע ץחמ תאופרכ תודימה תלעמ ינפמ ךתלוזל
תישע רבכ תודימה תולעמ ךרדב ךלתשכ יכ ,"הקדצ היהת ךלו" ןוכשמ תבשהב
.הקוח הל תמלש יכ ,תלכשמה ךשפנל קדצ
?ם"במר שוריפל םיכסמ ארזע ןבא םאה ."הקדצ" הלימה תא ראב
?הקדצ ימלו ,קדצ ריזחמה השוע ימל - הלילל וטובע תא לבקמ טובעה לעב רשאכ
.25 'ו םירבדב קוספה תא שרפ

9 הלאש
;5 'כ תומש :האר הלא םיקוספ לומ .ח"י לאקזחיו ,29 - 28 א"ל והימרי ,16 קוספב ןייע
.9 'ה םירבד
?הינשב המו ,הנושארה םיקוספה תצובקב ןויערה והמ
?דציכ .תומשבש קוספה תא שרפ לאקזחי יכ בתוכ 5 'כ תומשב ן"במר
?"םינב לע תובא ןווע דקופ" ןיינע תא 5 'כ תומשב י"שר בשיי ךיא
?6 ד"י ,'ב םיכלממ ותייאר המו ,קוספה תא ןאכ ונרופס שרפ ךיא

10 הלאש
םיקוספב ןייע .22 ג"כ ,10 - 9 ט"י ארקיוב ,ונקרפב 22 - 19 םיקוספב תוטרופמ םיינע תונתמ
וליא הלבטב ןייצו - 'ז ,'א קרפ םיינע תונתמ תוכלה ,םיערז רפס ם"במרב ,י"שרב הלא
.ןימ לכב תוגהונ תונתמ

תוללוע טרפ האפ החכש טקל

     האובת

     תונליא

     םרכ

11 הלאש
.ונקרפב תועיפומה תווצמה לכ תא המישרב םכס


ה"כ קרפ

1 הלאש
- תוקלמ ןיינעל
:'א ,ח"י ןירדהנס תוכלה ,ם"במר
תיב תתימ וב ןיאו תרכ וילע ןיבייחש השעת אל לע רבועה לכ :ןיקולה ןה ולא
וילע ןיבייחש השעת אל לע רבועה לכ ןכו .חספב ץמחו םדו בלח לכוא ןוגכ ,ןיד
רבועה לכ ןכו .הרוהט המורת לכאש אמט ןהכו לבט לכוא ןוגכ ,םימש ידיב התימ
.זנטעש שבול וא ,בלחב רשב לכוא ןוגכ השעמ וב שיש ואל לע
?םהמו ,תוקלמ יבויחב שי תוצובק המכ
.(ט"י קרפ ,םש ,ם"במרב רזעיהל לכות) .הצובק לכל תופסונ תואמגוד תתל הסנ
(!םירז וקלי :ןמיס) .207 אוה תוקלמ ןהילע םיבייחש תוריבעה רפסמ :הרעה

2 הלאש
!ן"במרב רזעה ?תוקלמב 40 רפסמה תועמשמ המ

3 הלאש
- ףיסוי אל ונכי םיעברא
:'ב 'ז תועדו תונומא ,ןואג הידעס בר
הארנ רשא אוה ,םיאיבנה ירפסב רשא לכ יכ םינימאמ לארשי ינב לכ ונחנא ...
תועמשמהש הרקמל טרפ=) ונממ הארנהש המ אלא .ויתולממ עודיהו ,ועמשממ
תועמשמ ןיא זאו] םירבד עבראמ דחא לא איבמ (קוספה לש תיחטשו הליגרה
אוה וטושפכ קוספ םילבקמ ןיא וב יעיברה ןיינעה .[ועמשממ הארנש המ קוספה
אל ונכי םיעברא" רמאש ומכ ,וננומדק והולביקש המ שיחכהל אב וטשפ רשאכ
םיעברא" ורמאל ונאצמו... ... הכמ עשתו םישלש םהש וניתובר ורמאו "ףיסוי
רמאנש אוהו - עשתו םישלש אוהש ל"ז וניתובר וקיתעהש המל הווש אוה ,"ונכי
םמשו רבדמב וכלהש הנש ט"לה םילשהש ומכ םיעברא םמשו ט"לה םילשהל
הנשל םוי ,םוי םיעברא ץראה תא םתרת רשא םימיה רפסמב" .רמאש ומכ ,םיעברא
!אוהה שנועה ילב הרבע הנושארה הנשהו ,"הנש םיעברא םהיתונווע תא ואשת
?ובשיי דציכו ,ג"סר ינפב דמע ישוק הזיא
?תוקלמ 39 קר םיכמש הדבועה תא י"שר ריבסה ךיא
.16 - 15 ג"כ קרפ ,רומא תשרפ ,ארקיוב המוד ןיינע אצמ

4 הלאש
?37 - 35 ט"י ארקיוב והמו ,ונקרפב תמא תולוקשמ ןידל קומינה והמ

5 הלאש
?וז הווצמ םימייקמ ונא יתמ ?"רוכז" ן"במר שרפ ךיא - "קלמע ךל השע רשא תא רוכז"

6 הלאש
?ימ - "םיקלא ארי אלו"אובת יכ תשרפ

ו"כ קרפ

1 הלאש
- םירוכב ארקמ ןיינעל
:ט"ל ,'ג םיכובנ הרומ ,ם"במר
ידסח עידומו ויפתכ לע לס חקול אוהש ,ןכ םג הונע תדמ וב שי םירוכב ארקמ ...
ותרצ תותע רוכזיש אוה ה-ולאה תדובעמש .םדא ינבל עידוהל ,ויתולומגו ה-ולאה
תומוקמב הרותה התוא הקזח הנווכה תאזו .ה-ולאה ול ביחרישכ ויתוקוצמ ינינעו
לדגש ימ לכל תומסרופמה תודימה ןמ דחפש ינפמ "...תייה דבע יכ תרכזו" :םיבר
ןפ" :תויתימאה תועדה תביזעו הוואגהו הטיעבה :רמול ינוצר ,תחנבו רשועב
הווצ האריה תאז ינפמו ."טעביו ןורושי ןמשיו" רמאו "...םיתבו תעבשו לכאת
הזב ןכ תושעל היה ןידבו .ותניכש ינפלו ,ךרבתי וינפל הנש לכב םירוכב ארקמב
הווצמ לכ - ןכ םא .שנועהו לומגהו האובנה םיתמאמש םיניינע םהש ינפמ ,ןיינעה
.התלעות עדונ רבכ - איהה הנומאה דימתהל וא תואלפנה ןמ רבד ןורכיזל האיבמש
?םירוכב תווצמבש תונושה תולעותה ןהמ
?וז הווצמ ם"במר ךיישמ תווצמ גוס הזיאל

2 הלאש
?וילע ן"במר תלאש המו ,י"שר שרפ המ - "םהה םימיב היהי רשא ןהכה לא תאבו"

3 הלאש
?קוספל םינושה םישורפה םהמ - "יבא דבוא ימרא"

4 הלאש
דציכ הרצקב םכסו .'י-'א תוינשמ 'ג קרפ םירוכב תכסמ םיערז רדסב הנשמה רואת תא ארק
.םירוכב ואיבה

5 הלאש
:האבה הלבטה תא אלמ

םישוע המ
?םויכ וב
ורועש
ןנברדמ
ורועש
הרותה ןמ
ימ
ימל ןתונ
םינשב לח

     הלודג המורת

     ןושאר רשעמ

     רשעמ תמורת

     ינש רשעמ

     ינע רשעמ

ןינמ תצבשמ לכב ןייצ .םינשרפהו 4 ח"י םירבד ;ד"י םירבד ;ח"י רבדמב ,ונתשרפ :תורוקמ
תא ."ח"כשת" ומכ ,האירבל הנשה תא בותכ "םינשב לח" רוטב .הב תבתכש ןידה תא תחקל
.םיניד רפס יפל אלמ ןורחאה רוטה

6 הלאש
.16 קוספל ן"במרב רזעה ?"תווצמה םואנ" םויס רחאל 19 - 16 םיקוספה םוקמ המ

7 הלאש
.ן"במרב רזעה ?19 - 16 םיקוספ יפל 'ה םע וסחי המו ,לארשי םע לש וביט המז"כ קרפ

1 הלאש
.'ח קרפו 'ד קרפ עשוהיב תוליבקמ םהל שיש ונקרפב םיקוספה תא ןייצ

2 הלאש
,חבזמה ינבא ןה ןה הרותה הבתכנ ןהילעש תודיוסמה םינבאה םא קודבו ונקרפב בטיה ןייע
.םינבא תוצובק יתש ויהש וא

3 הלאש
?תורחא םינבא לע וא חבזמה ינבא לע הרותה הבתכנ ,'ח קרפ עשוהי יפל

4 הלאש
.הדוהי יבר ירבד ,ובתכנ ןולמה ינבא לע ( ונדמל=) ינת" :רמאנ ה ,'ז הטוס ימלשוריב
ימלו ,ונקרפמ הייאר םיאנתה ינשמ ימל ."ובתכנ חבזמה ינבא לע :רמוא יסוי יבר
?'ד עשוהימ הייאר

5 הלאש
םקלחמ אוה ."תירבה םואנ" םשב ןמפוה צ"דר הנכמ 'ל קרפ ףוס דע 9 ז"כ םיקרפה תא
:וז הקולחב
.10 - 9 ז"כ - תירבה םואנל החיתפ (א)
.26 - 11 ז"כ - הענצב הרות ירבוע תוללק לע איסהרפב זירכהל הארוה :תרגסמ הווצמ (ב)
.ח"כ קרפ - םויק יא לע הללקו תווצמ תרימש רכשב הכרב - תירבה םואנ ךשמה (ג)
.ט"כ קרפ - תירבה תולאל ךומסה םעל םואנה (ד)
.'ל קרפ - תירבה םואנ םויס (ה)
.עטק לכל ינייפוא קוספ אבהו ,ותקולח תא חכוה
.תרחא ךרדב םואנה תא קלחל הסנ

6 הלאש
.14 קוספל ארזע ןבאו ,15 קוספל ונרופסו ם"בשרב ןייע ?םירוראה תשרפל ףתושמ המ

7 הלאש
ע"או (16 קוספ) ונרופס ,י"שר יפל הנע ?ןהמ .תוללקו תוכרב םירכזומ 13 - 12 םיקוספב
?היארה המ .35 - 33 'ח עשוהימ ומצע ירבדל היאר איבמ ע"א .(14 קוספ)

8 הלאש
תא ריבסת ךיא .24 קוספל י"שרב ןייע ןכמ רחאלו ,השרפב םירכזמ "רורא" המכ רופס
!26 קוספל י"שרב רזעה ?ןיינעה