םיפסכ תטימש

3-1 ו"ט םירבדב ןויע

גרבנזיא הדוהי

3-1 ו"ט ,האר ,םירבד (א)
.הטימש השעת םינש עבש ץקמ" .1
והער תא שגי אל והערב השי רשא ודי השמ לעב לכ טומש :הטימשה רבד הזו .2
.'הל הטימש ארק יכ ויחא תאו .2
".ךדי טמשת ךיחא תא ךל היהי רשאו שגת ירכנה תא .3
1 הלאש
.הריהזמ איה המ ינפמו ,הז ןיד הרותה תרשקמ הווצמ וזיאל ןייצו השרפה ךשמהב ןייע

'ב - 'א ,'ט לבויו הטימש ,ם"במר (ב)
בוח עבותהו "ודי השמ לעב לכ טומש" רמאנש ,תיעיבשב הוולמה טימשהל השע תווצמ
ןיא ."ויחא תאו והער תא שגי אל" רמאנש ,השעת אל לע רבוע תיעיבש וילע הרבעש
בושי ירהש ,עקרק תטימש םש שיש ,גהונ לבויהש ןמזב אלא הרותה ןמ תגהונ םיפסכ תטימש
,עקרק טימשמ התאש ןמזב :םימכח ורמא .אוה הלבק הז רבדו .ףסכ אלב וילעבל עקרקה
ןיא ,עקרק תטימש םש ןיאש ןמזבו .ל"וחב ןיב ץראב ןיב ,םוקמ לכב םיפסכ טימשמ התא
תגהונ םיפסכ תטימש אהתש םירפוס ירבדמו .ץראב וליפא ,תיעיבשב םיפסכ טימשמ התא
םיפסכה תטימש תרות חכתשת אלש ,גהונ לבויה ןיאש פ"עאו ,םוקמ לכב הזה ןמזב
.לארשימ
2 הלאש
?ם"במר ירבדב "עקרק תטימש" שוריפ המ
3 הלאש
?ל"וחב םג תגהונ ,הייפוא יפל ,םיפסכ תטימש עודמ

ח"נ הקסיפ ,האר םירבד ירפס (ג)
"ץק" ןלהל רמאנו "ץק" ןאכ רמאנ :ןד התא ירה ?הנשה תליחתמ לוכי - "םינש עבש ץקמ"
.(להקה תווצמ יבגל - תוכוסה גחב הטימשה תנש דעומב םינש עבש ץקמ .11 א"ל םירבד)
אלו הפוסב (םיפסכ תטימש) ןאכ רומאה ץק ףא ,התליחתב אלו הפוסב ןלהל רומאה ץק המ
.התליחתב
1 ו"ט םירבדל ארזע ןבא (ד)
שרפמ ע"או) "םעה תא להקה" :דעהו .יתשריפ רשאכ ,הנשה תליחתב - "םינש עבש ץקמ"
.(הטימשה תליחתבש תוכוסל להקה תווצמ תא
4 הלאש
?הטימשב תובוחה םיטמשנ יתמ ?ע"א יפל ןמזה והמו ,ל"זח יפל להקה תווצמ ןמז והמ

1 ו"ט םירבד ,ן"במר (ה)
ףוסהו שארה יכ .םלוכ םיקדקדמה ורמא ןכו ,הנשה תליחתב ,םהרבא יבר רמא - "ץקמ"
ןיאו ."הצקה לא הצקה ןמ" בותכש ןיינעכו ,תווצק יתש ול שי רבד לכש ,הצק וארקי
םהב ארקנש הצקה אוהו ,הנושארה הנשה אוה םינש עבש שאר יכ ,ילצא םינוכנ םהירבד
ןושל יכ יל הארי טשפה ךרד לעו .ןוכנ םהירבד היה תיעיבשה הנשה הצקמ רמא וליאו .שאר
שי רבד לכו ,םירפסמהו .ומוגרת ןכ ,ףוס אוה ץק" יכ .ןקותמו רורב אוה ,וטשפכ בותכה
- ירישעהו ,רפסמה שאר - דחאה יכ ,תורשעב רמאתו .םהב - םפוסו םשארו ,ףוסו שאר םהל
בותכה ץראה תטימשבו ,אוהה רפסמה ףוס אוהש ,עבשה תנש - םינש עבש ץק :ןכ םא .ופוס
תוכוסה גחב היהיש ,(להקהב) רחאה בותכה שוריפ יכ הארנ היה הזה ךרד לע הנהו .רבדמ
גחב להקהה היהש וארו ולבק וניתובר יכ ,ןכ רמול לכונ אל לבא .הטימשה תנש שארב
.תינימשה הנשה לש תוכוסה
וב םה םימעפו .רבד לכ תירחא לע בותכב ורמאי - ףוסהו ץקה :רמוא ינא ךכ (ןכ לע)
ושוריפ) "םדאה לכ ףוס אוה רשאב .לבא תיב לא תכלל בוט" .ונממ ץוח ,וירחא םימעפו
,הטימשה תנש ןובשחב ,םינש עבש תילכתמ :בותכה שוריפ היהיו .תמ רבכש (ףוסה ירחא
.להקה השעת - עבשה רחא אבה תוכוסה גחב
5 הלאש
אוה םא הווצמ וזיאלו ,הטימשה תליחתל ןווכמ אוה םא "ץקמ" יוטיבה סחייתמ הווצמ וזיאל
?הפוסל ןווכמ
6 הלאש
?ע"א דגנ ן"במר ןעוט המ


'כ ןמיס ,חלושה קרפ ,ןיטג ,ש"אר (ו)
לש וטושפמ ".ודי השמ לעב לכ טומש הטימשה רבד הזו ,הטימש השעת םינש עבש ץקמ"
אלא וניאש ."םינש עבש ץקמ" בותככ ,הפוסב אלא תטמשמ תיעיבש ןיאש םידמול בותכה
ןיד תיב ןיא ,הטימשה תנש הליחתהשכ דימ לבא ."ודי השמ לעב לכ טומש" - עבשה ףוסב
תאו ויחא תא שוגי אל" בותכש ,הוולה שוגיל ול ןיא הוולמה םגו ,בוח םוש תובגל ןיקדוב
הוולה ערפי םא לבא .שוגי אל הטימש הסנכנשכ דימ - (2) ".'הל הטימש ארק יכ והער
.ינא טמשמ רמול ךירצ ןיא ,ומצעמ
'ד ,'ט לבויו הטימש ,ם"במר (ז)
רבד הזו הטימש השעת םינש עבש ץקמ" רמאנש ,הפוסב אלא םיפסכ תטמשמ תיעיבש ןיא
רחא םש המ ."תוכוסה גחב הטימשה תנש דעומב םינש עבש ץקמ" רמוא אוה םשו "הטימשה
לכ ובוח הבוג המצע תיעיבשב ורבח תא הוולה ךכיפל .עבש רחא םיפסכ תטמשה ףא ,עבש
.בוחה דבא - תיעיבש יאצומ לש הנשה שאר לילב המח עקשתשכו ,הנשה
7 הלאש
?ןה המ .תווצמ יתש הלא יכ שרפמו "שוגי אל" ןיבל "טומש" ןיב לידבמ ש"ארה
8 הלאש
?2 קוספב "הטימש"ל 1 קוספב "הטימש" ןיב המ
9 הלאש
,ו"כ ,ז"ס טפשמ ןשוח ,םימותה לעב) ?'ה רוקמ ע"א םע ש"ארה םיכסמ ןיינע הזיא יבגל
.(ש"ארה הבתכש וז השיגל ע"א ןווכתה םנמא יכ ,בתוכ
10 הלאש
?ש"ארה שדיחש ןידה לע ם"במר תעד המ

'ס הקספ ,האר ,םירבד ירפס (ח)
.השע תווצמ וז - שוגית אל ךיחא תאו שוגית ירכנה תא
3 ו"ט ,האר ,םירבד ירפס (ט)
.השע - השע ללכמ אבש ואלו .ךיחא אלו ,שוגית ירכנה .ךיחאב השע תווצמ :ירפסה שוריפ
תווצמ וז "שוגית ירכנה תא" ונשו ורזח "השעת אל" וילע ןתיל ,"שוגי אל" םש ונינשש יפלו
,שממ הווצמ האשע (ם"במר) השמ יבר ברהו .השעת אלו השעב וילע רבועש רמול ,השע
ףוע לכ" :םיבר תומוקמב לגרומ אוה םשו .ירפסב יונשה הזה ןושלב העט .ירכנה תא שוגנל
.השע תווצמ - (ד"י םירבד) "ולכאת רשא המהבה תאז" ;השע תווצמ - "ולכאת רוהט
11 הלאש
?ם"במר ךיאו ,ירפסה תא ן"במר שרפמ ךיא
12 הלאש
?21 ג"כ םירבדב םתקולחמ היהת המ
13 הלאש
.3 ה"כ ארקיוב וירבדל ןאכ ן"במר ירבד תא הוושה

רוש רוכב ףסוי יבר (י)
אל ךיחא לבא .עורפלו םלשל ורכמל לוכיו רצובו רצוקו ערוז ירכנהש - "שגת ירכנה תא"
,םימש םשל - "'הל ויתודשל הטימש" ךיחא - "ארק יכ" ?םלשי המב ,רצק אלו ערז אלו שרח
.ערפי המב ול ןיאו
14 הלאש
ףוסב הטימשל וא (ע"א) תיעיבשה תליחתב םיפסכ תטימשל םיאתמ ש"ביר לש הז םעט
?(ל"זח) .תיעיבש

'ס הקספ ,האר ,ירפס (אי)
ןיא ןוכשמה לע הוולמה :רמוא התא ןאכמ .ךדיב ךיחא לש אלו - "ךיחא תא ךל היהי רשאו"
ללה :ורמא ןאכמ .ןיד תיבל ויתורטש רסומה אלו - "ךדי טמשת ךיחא תאו" .תטמשמ הטימש
לע ורבעו ,הז תא הז תוולהלמ וענמנש םעה תא הארש םלועה ןוקית ינפמ לובזורפ ןיקתה
ינולפ םכל ינא ינרסומ :לובזורפ לש ופוג והזו .לובזורפ ןיקתהו דמע ,הרותב בותכש המ
םימתוח םיניידהו ,הצראש ןמז לכ ונבגאש יל שיש בוח לכ ,ינולפ םוקמבש םיניידה ינולפו
.םידעה וא ,הטמל
ו"ל ףד ןיטג תכסמ (בי)
הרותהמש ןכתייה) ?אטמשמ אלד ללה ןיקתהו ,תיעיבש אטמשמ אתיירואמד ידימ אכיא ימו
.איה יברו ,הזה ןמזב תיעיבשב :ייבא רמא .(?טמשת אלש ןקית ללהו ,תטמשמ תיעיבש
תטימש תחא :רבדמ בותכה תוטימש יתשב - "טומש הטימשה רבד הזו" רמוא יבר :אינתד
ןנבר וניקתהו .םיפסכ טמשמ התא - עקרק טמשמ התאש ןמזב .םיפסכ תטימש תחאו עקרק
הב ודמעל לוכי אל רובצה בור יכ ,לבויל רכז ונקת אלו :תופסות) .תיעיבשל רכז ,טמשתד
דמע ,הז תא הז תוולהלמ םעה וענמנש ללה האר .(תופוצר םייתנש עקרק תדובעב רסאיל
?טמשתש ןנבר ונקתו ,תיעיבש אטמשמ אל אתיירואדמ דידימ אכיא ימו - .לובזורפ ןיקתהו
(?לזוג הוולה ירהו ,טמשתש ונקת םימכחו ,תטמשמ תיעיבש ןיא הרותהמש ןכתייה)
.אוה השעת לאו בש :ייבא רמא -
םימכחו אתיירואד תיעיבש םא ןיב :תולאשה יתשל הבושת) .רקפה ןיד תיב רקפה :רמא אבר
ןקתל םימכח םילוכי - תיעיבשל רכז הונקת םימכחו אתיירואד הניא םא ןיב ,לובזורפ ונקת
.(י"שר - םיפסכל תועגונה תונקת
15 הלאש
?הרות ןידמ תטמשמ תיעיבש ןיא םירקמ וליאב
16 הלאש
?לובזורפל סיסב שמיש הלא םירקממ הזיא
17 הלאש
?הרותה קוח "דגנ" הנקת ןקתל ללה לש ותושר תא ייבא ריבסה ךיא
18 הלאש
?אבר תאז ריבסה ךיא

ז"ט ,'ט לבויו הטימש ,ם"במר (גי)
הטימש לבא .םירפוס ירבדמ איהש ,הזה ןמזב םיפסכ תטימשב אלא ליעומ לובזורפה ןיאו ...
.הב ליעומ לובזורפה ןיא הרות לש
19 הלאש
?אברכ וא ייבאכ קספ ם"במר

:םויס
- התרטמש וז הווצמב הנומט הנכסש ךכב הרותבש תווצמ לכמ םיפסכ תטימש תווצמ איה הנוש
רבד" בל לע הלעי אלש דחוימב הרותה הריהזה ךכ םושמ .ףסונ לבסל ול םורגת - ינעל הרזע
םיפסכ תטימש ןידש בצמ רצונ ינש תיב ןמזב .הטימשה תארקל ינעל תוולהל אלש "לעילב
דוסי לע ,לובזורפ ללה ןקית ךכ םושמ .ינעל האוולה :הרותה ןמ הווצמ לוטיב םרג ןנברד
:והער לש בוח טמשל שיש העבק הרותה .םיפסכ תטימשל סחיב הרות העבקש תונורקעה
ךופהל םדא לכל תורשפא ןתנו ,לובזורפה תא ללה ןקית הז ןיד יפ לעו "והער תא שוגי אל"
.ןיד תיבל ויתורטש תריסמ - "והער" לש וניאש בוחל ובוח תא
וצירמה ל"וחב םג .לובזורפ ךורעל וגהנו הטמשהה תווצמב דימת ודיפקה לארשי ץראב
בתכ אלש ימ לע ילמס סנק ליטה רפוס םתחה .לובזורפ ךורעל םעה תא לארשי ילודג
יריקי ןיב .(האר תשרפ לש "ישיש") םיפסכ תטימש תשרפב הרותל הילע ענמו ,תדכ לובזורפ
.הטמשה תווצמ האוולהב םייקל הבשחמב ,עבשה תנשב ינעל תוולהל גהנמה םייק םילשורי
יל שיש בוחמ ץוח" לובזורפה חסונב ףיסוה רשא ונתוח לש גהנמ ריכזמ גרבסורג ז"ח ברה
.ויוולמ דחא יפלכ םיפסכ תטמשה תווצמ תא לעופב םייק ךכו "ינולפ לע
ןתמב ךישמנש איהו ,ותגהנה תרטמ תא רוכזנ לובזורפה תא ונתושעב :רוכזנ ,ףוסבלו
תוירמוח תורטמל וננוממ לוצינב ונמזגה אל םא ונשפנ ןובשח ךורענו ,םיכרצנל האוולה
.לובזורפה רודיס תא םיקידצמ וניצמנו ,םיוולה ינפב החוורל תלדה תא חתפנ .תויכונאו