'בן סורר ומורה' במשפט המקראי ובמשפט התלמודי

פרופ' יוסף פליישמן

דברים כא
אתר דעת תשס"טתוכן המאמר:
א. חטאו של 'בן סורר ומורה'
חטאו של 'בן סורר ומורה' לפי הפרוטסיס
חטאו של 'בן סורר ומורה' לפי האפודוסיס
ב. משפטו ועונשו של 'בן סורר ומורה'
חובות הזקנים
עונשו של 'בן סורר ומורה' : ביצועו ומטרתו
סיכום
ג. דין 'בן סורר ומורה' במשפט התלמודי
מהות העברה
כמות הבשר והיין שבגללם יתחייב הבן כ'בן סורר ומורה'
אופן ביצוע העברה
מינו של 'בן סורר ומורה'
הגיל שבו ניתן לחייב בן כ'סורר ומורה'
מעמדם ותפקידם של הורי הזולל וסובא
נכות הורים
התאמה בין ההורים
תהליכי העמדת זולל וסובא לדין
מתי יבוצע גזר הדין ?
מקרים שבהם הורשע אך לא נסקל
מדוע יומת בן סורר ומורה?
תכליתו של דין בן סורר ומורה
סיכום
הערותהדיון בעונשו של הילד החוטא כלפי הוריו ובהגנות המשפטיות המוענקות לו במשפטי עמים מהמזרח הקדום, התבסס על מקורות רבים ותעודות משפטיות רבות, המהווים עדות לא רק למחשבה המשפטית אלא אף לחוק הנוהג, במקום ובעת שהמסמך נכתב. לעומת שפע המקורות המשפטיים היתדיים, המקורות המשפטיים המקראיים, שלפיהם ניתן לדון בעונשו של הילד שאינו מקיים את חובותיו המשפטיות כלפי הוריו, מצומצמים ביותר. אין ידועות לנו תעודות משפטיות כדוגמת 'חוקי המשפחה השומריים' ותעודות משפטיות שונות, שלפיהן ניתן לבחון את נושא מעמדו המשפטי של הילד בישראל. על כן הדיון בשאלות אלה בישראל יכול להתבסס רק על הכתובים הקובעים את כללי היסוד של מערכת היחסים המשפטיים שבין הורים ובין ילדיהם.

חובתו המשפטית הבסיסית של ילד כלפי הוריו נקבעה כבר בדיבר החמישי שבעשרת הדיברות, התובע: 'כבד את אביך ואת אמך למען יארכון ימיך על האדמה, אשר ה' אלהיך נתן לך' (שמות כ' 12).1. הכללת הדיבר בעשרת הדיברות, המהווים את עקרונות היסוד של הברית בין ה' לישראל, מורה על החשיבות הרבה שמייחס משפט המקרא ליחסים התקינים בין הורים לילדיהם.

השורש 'כבד', ומקבילו הפועל האכדי kubbutu (לכבד), המגדירים את ההתנהגות הנכונה הנדרשת על פי הדין מילדים כלפי הוריהם, מהווים בישראל ובמזרח הקדום מונחים משפטיים, שמובנם 'לקבל מרות', 'לציית להוראות ההורים'.2 שכרו של הילד המקיים את הוראות הדיבר הוא אריכות ימים 'על האדמה אשר ה' אלהיך נותן לך' - שכר זה ניתן על ידי האל3 - וניסוחו רומז לכך, שאי מילוי החובות כלפי ההורים, יגרום לתוצאה המנוגדת לאריכות ימים ולישיבה בארץ. מהחוקים הקובעים עונש מוות לילד שהיכה את הוריו או קיללם,4 ניתן להסיק בוודאות כי החוק המקראי רואה בחומרה רבה ביותר התנהגויות אלה. אולם ניסוחם התמציתי של החוקים הללו מעורר שאלות שונות כגון:

(1) מהי ההגדרה המשפטית של 'מכה' ו'מקלל' ?
(2) האם יידון למוות רק בוגר שעבר עברות אלה, או אף קטין ?
(3) האם חייבים ההורים להוכיח בפני ערכאה שיפוטית כי ילדם עבר את העברה המיוחסת לו?
(4) כיצד יומת הילד העבריין?5

החוק היחיד בתורה הכולל פרטים על מהותה של עברת ילד כלפי הוריו, משפטו ועונש המוות שייגזר עליו בגלל עברה זו, הוא חוק 'בן סורר ומורה', שבדברים כ"א 21-18 - וזה לשונו:
(י"ח) כִּי יִהְיֶה לְאִישׁ בֵּן סורֵר וּמורֶה אֵינֶנּוּ שׁמֵעַ בְּקול אָבִיו וּבְקול אִמּו וְיִסְּרוּ אתו וְלא יִשְׁמַע אֲלֵיהֶם: (י"ט) וְתָפְשׂוּ בו אָבִיו וְאִמּו וְהוצִיאוּ אתו אֶל זִקְנֵי עִירו וְאֶל שַׁעַר מְקמו: (כ) וְאָמְרוּ אֶל זִקְנֵי עִירו בְּנֵנוּ זֶה סורֵר וּמרֶה אֵינֶנּוּ שׁמֵעַ בְּקלֵנוּ זולֵל וְסבֵא: (כ"א) וּרְגָמֻהוּ כָּל אַנְשֵׁי עִירו בָאֲבָנִים וָמֵת וּבִעַרְתָּ הָרָע מִקִּרְבֶּךָ וְכָל יִשְׂרָאֵל יִשְׁמְעוּ וְיִרָאוּ:
לפי חוק זה יידונו בפרק הנוכחי הנושאים הבאים: חטאו, משפטו ועונשו של 'בן סורר ומורה'.


א. חטאו של 'בן סורר ומורה'


חטאו של 'בן סורר ומורה' לפי הפרוטסיס
חוק 'בן סורר ומורה' הוא אחד מחמשת החוקים הנכללים בספר דברים פרק כ"א. חמשת החוקים הם:

דין עגלה ערופה (9-1), דין שבויה יפת תואר (14-10), דין ירושת הבכור (17-15), דין בן סורר ומורה (21-18) ודין קבורת תלוי (23-22).ברם, הואיל וחוק 'בן סורר ומורה' מהווה יחידה העומדת בפני עצמה, ניתן לפרשו מבלי להידרש לפירושם של החוקים האחרים שבפרק זה.6

חוק 'בן סורר ומורה' הוא חוק קדום, שאינו משקף רפורמה משנה-תורתית.7 יש משערים8 כי נוסחו המקורי של החוק היה 'כי יהיה לאיש בן סורר ומורה ורגמהו כל אנשי עירו באבנים ומת', אבל דעה זו נדחתה על ידי חוקרים שונים.9 שאלת התהוותו והתגבשות נוסחו הנוכחי של חוק 'בן סורר ומורה' לא תידון בחיבור זה; הנושאים הרלבנטיים יידונו לפי הנוסח הנוכחי שבדברים כ"א 21-18. 10

חוק 'בן סורר ומורה' מנוסח על פי הדגם הקזואיסטי ונחלק לשני חלקים: פסוק 18, מהווה את הפרוטסיס המציג את המקרה אשר יידון בחוק, ופסוקים 21-19 הם האפודוסיס הכולל את הכללים המשפטיים המחייבים אשר לפיהם יש לדון את המקרה המתואר בפרוטסיס. 11

הפרוטסיס עצמו נחלק לשני חלקים: החלק הראשון, 'כי יהיה לאיש בן סורר ומורה' (18א), מציג את המקרה; ואילו החלק השני, 'איננו שומע בקול אביו ובקול אמו ויסרו אותו ולא ישמע אליהם' (18ב), מגדיר מהו 'בן סורר ומורה'.

חלקו הראשון של הפרוטסיס מציג את המקרה באמצעות מילית הפתיחה 'כי'+פועל (היה), שהיא נוסחת פתיחה קזואיסטית רגילה. 12 פירושה של נוסחה זו הוא: 'אם (תתעורר הבעיה הבאה)'. 13. המקרה המוצג בחלקו הראשון של פסוק 18 הוא: לאיש יש בן, המוגדר כ'סורר ומורה'.

המונח 'איש' מגדיר במקרא בראש ובראשונה 'אדם', ולו מספר משמעויות משניות קרובות. 14 בחוק זה משמעותו היא 'אדם (אזרח) מישראל'15 התיבה 'בן' מציינת ילד ממין זכר,16 ולכן הבעיה המוצגת בפרוטסיס היא התנהגותו העבריינית של ילד ממין זכר ולא התנהגותה של בת.17 רק בנוסחת הפתיחה של הפרוטסיס נזכר 'איש' בלי בת זוגו שהיא אם הילד. בחלקו השני של הפרוטסיס, וכן באפודוסיס וביתר החוקים שעניינם פגיעת ילד בהוריו (שמות כ"א 15 , 17 ; ויקרא כ' 9 ; דברים כ"ז 16), האם נזכרת תמיד לצד האיש שהוא בעלה ואבי הילד אשר התנהגותו מהווה את נשוא החוק; 18 האם נזכרת לצד האב, הן משום ששניהם אחראים לחינוך ילדיהם 19 והן משום שחומרת הפגיעה באב ובאם שווה. ניתן להבין את נוסחת הפתיחה 'כי יהיה לאיש . . .', על רקע המשטר הפטריארכלי הרואה את הבן ככפוף לאביו, אך משמעותה העניינית היא: 'אם לזוג יש בן, המוגדר כ"סורר ומורה'".20

הצימוד 'סורר ומורה' המגדיר את התנהגותו העבריינית של הילד נזכר במקרא רק בשני מקרים נוספים, 21 ושייך, ככל הנראה, למילון החינוכי של הספרות המקראית. 22 השורשים 'סרר/סור'23 ו'מרה', 24 נזכרים במקרא בנפרד פעמים רבות ומגדירים בעיקר את התנהגותם העבריינית של בני ישראל כלפי ה'. הפועל 'סורר' הוא בינוני פועל של השורש הכפול 'סרר', הקרוב במובנו ל'סור', ופירושו 'מרדן הנוטה באופן תדיר מהדרך הנכונה'. 25 הפועל 'מורה' הוא בינוני פועל של השורש 'מרה' ופירושו 'מורר, ואינו מציית להוראות לגיטימיות באופן עקבי' 26 שני הפעלים הללו קרובים במובנם ולכן ניתן להבינם כהנדיאדיס. 27 הצימוד 'סורר ומורה' מגדיר אפוא סטייה קבועה מהדרך הנורמטיבית ומרידה במוסכמות משפטיות וחברתיות. 28 בהקשר של חוק 'בן סורר ומורה' מציין הצימוד התנהגות המשקפת את התכחשותו העקבית של הילד למרות הוריו. התנהגות זו מהווה הפרה מהותית של חובותיו כלפי הוריו והיא אנלוגית להתנהגותו העבריינית של הילד במזרח הקדום שנידונה בשלושת הפרקים הקודמים - ייתכן מאוד שהיא קרובה במהותה יותר להתנהגות המוגדרת באמצעות נוסחת ההתכחשות 'לא אבי אתה' או 'לא אמי את', שבתעודות משפטיות מהמזרח הקדום, שנידונו בהרחבה בפרק השביעי 29 חלקו השני של הפרוטסיס, 'איננו שומע בקול אביו ובקול אמו ויסרו אותו ולא ישמע אליהם', מגדיר מהו 'בן סורר ומורה'. באופן זה מפרש חלקו השני של הפרוטסיס את חלקו הראשון. מחלקו השני של הפרוטסיס ניתן ללמוד כי בן יוגדר כ'סורר ומורה' אם ניתן להבחין בהתנהגותו בשלושת השלבים הבאים: (1) 'איננו שומע בקול אביו ובקול אמו'; (2) 'ויסרו אותו'; (3) 'ולא ישמע אליהם'.

התנהגותו העבריינית של הבן מתוארת באמצעות שני ביטויים : 'איננו שומע בקול אביו ובקול אמו', שהוא השלב הראשון משלושת השלבים שלפיהם יוגדר הבן כ'סורר ומורה', ו'לא ישמע אליהם', שהוא השלב האחרון והמכריע בהגדרת הבן כ'סורר ומורה'. פעולות ההורים להיטיב את התנהגות בנם מוגדרות בביטוי 'ויסרו אותו', הבא בין שני הביטויים שנזכרו לעיל.

מהעובדה כי התנהגותו העבריינית של הבן מוגדרת באי רצונו 'לשמוע בקול' או 'לשמוע אל' הוריו, ניתן להבין כי זהו פשעו ובגלל התנהגותו זאת הוא מוגדר כ'סורר ומורה'. לשורש 'שמע' יש במקרא משמעויות שונות, החל מהפעולה הפיזיולוגית של האוזן ועד הכרעת דין.30 'שמע' משמש לעתים תכופות במקרא, ובמקורות חוץ-מקראיים, כאמצעי פנייה, אזהרה וצו של צד אחד המבקש או דורש מצד שני, שיקבל את הדברים אשר הוא משמיע. 31 למונח 'שמע' המהווה מונח פנייה של הדובר אל המאזין, כגון אב אל בנו, מורה אל תלמידו,32 וה' אל עמו,33 יש משמעות פנימית והוא אינו רק אמצעי לעורר תשומת לב השומע. 34 הוא כולל גם את תביעת הדובר מהמאזין שישים לב לדברים, יבינם, יאמצם וינהג לפיהם. 35 ככל הנראה, בגלל משמעות זאת היה הפועל 'שמע' לנוסחת פנייה נפוצה במצבים שונים. אכן, סביר לומר כי הרקע של השורש 'שמע' התובע את תשומת לבו של הצד שאליו הופנתה הקריאה, הוא הרקע המשפטי. המשמיע תובע מהשומע כי יקבל את דבריו, משום שהם לגיטימיים ונובעים מהכללים המקובלים והנוהגים. 36

הצד השווה של מובני השורש 'שמע' הוא הגדרת פעולה המבוססת על הבנה ויכולת הכרעה, ומי שאינו מציית מוגדר כמי שאינו 'שומע'. הפועל האכדי ?em? (לשמוע) מהווה מונח משפטי המגדיר את חובת הציות של בעל מעמד נמוך לבעל מעמד גבוה, ובכלל זה חובת הציות של הילד לאביו 37 עובדה זו מורה על כך, שגם הפועל ?em? (שמע), כמו הפועל kubbutu (כבד), היה מונח משפטי במזרח הקדום ובישראל, המגדיר את התנהגותו הנכונה של הילד כלפי הוריו.

הוראתו של הצירוף שבמקרא 'לשמוע בקול' אינה חד-משמעית. יש ופירושו הוא 'להאזין', ופעמים מובנו 'לציית' 38 '(איננו) שומע בקול (אביו ובקול אמו)' מגדיר בפרוטסיס ובאפודוסיס את התנהגותו העבריינית של הבן כלפי הוריו, והתנהגות זו גורמת להורים לנקוט בפעולות השונות הנכללות במונח 'ויסרו אותו', שיידון להלן, ואם לא שב הבן מדרכו הרעה, הוא ייסקל. על כן יש לפרש את הצירוף 'איננו שומע בקול' שבחוק 'בן סורר ומורה', במובן של 'אינו מציית (לאביו או לאמו)'.

יש הסוברים39 שמובנו של השורש 'יסר' בחוק זה הוא 'תוכחה מילולית', כלומר, ניסיונות שכנוע מילוליים, שבאמצעותם מנסים ההורים לגרום לבנם לציית לדבריהם. אולם אחרים 40 סבורים שיש להבין פועל זה במשמעות של 'הלקאה'. לפי דעה זו ההורים, אשר בנם אינו שומע בקולם, מנסים לאכוף מרותם וסמכותם באמצעות עונשים גופניים.

עיון במובניהם של השורש 'יסר' ושל השם 'מוסר' במקרא, מלמד כי ברובם המכריע של המקרים לא ניתן לקבוע באופן ברור מהן הפעולות הננקטות על ידי המחנך בעת שהוא מנסה לייסר את מי שחייב לשמוע דבריו. המייסר מנסה להורות, ללמד ולהוכיח, את מי שאמור לשמוע את לקחו; 41 הוא שואף לכך כי באמצעות הקניית ערכי מוסר ייטיב שומע לקחו את התנהגותו. 42. להנחלת ערכי המוסר חשיבות רבה במחשבת החינוך במקרא. גורלו הטוב או הרע של מי שכלפיו מופנים דברי המוסר, תלוי בקבלתו את המוסר או בדחייתו.43 הנענה למייסר הוא האדם החיובי העושה את המעשים הנכונים,44 ואילו הדוחה דבריו ואינו שת לבו להוראותיו הוא האדם השלילי והתנהגותו עבריינית. 45 יש והמייסר משמיע את מוסרו כעצה לילד חכם,46 אך יש פעמים שעליו לגעור 47 בבן או בתלמיד ולהלקותו,48 משום שאינו שומע דבריו או אינו מתנהג לפי הוראותיו. הפעולות השונות לחינוך הילד והתלמיד נעשו, כך נראה, במרבית המקרים, מתוך אהבתו ודאגה לגורלו ולאחריתו. 49 את עיקר חינוכו קיבל האדם בישראל בבית אביו, כאשר אביו ואמו נטלו חלק פעיל ושווה בהקניית הכללים המקובלים בחברה באותה עת. 50

בגלל המגוון הרב של הפעולות הקשורות בתהליך ייסורו של הבן או התלמיד, לא ניתן לדעת מהן הפעולות המיוחדות שננקטו על ידי הורי 'בן סורר ומורה' כדי להטותו לדרך הישר. 51 ככל הנראה, הביטוי 'ויסרו אותו' מגדיר את מכלול הפעולות החוקיות 52 הננקטות על ידי ההורים כלפי הילד שאינו מציית להם. אין ניתן לומר כי בגלל חומרת המקרה והתוצאות החמורות הצפויות לבן ולהוריו אם לא ייטיב דרכו, נוקטים ההורים בפעולות הקשות ביותר שבסמכותם לנקוט, כלומר בהלקאה - בהחלט ייתכנו מצבים שההורים חלשים מהבן 'הסורר והמורה' ולא יוכלו להלקותו. אך אף אם ההורים אינם חלשים מבנם, ייתכן שהם יחששו להלקותו מפחד פן יוכו על ידו, ואף על פי כן הם עדיין יכולים 'ליסרו' במילים .

ברם, למרות הפעולות אשר ננקטו על ידי ההורים הבן אינו 'שומע אל' הוריו, כלומר אינו מאזין להוריו ואינו שת לבו לדבריהם ופעולותיהם ואינו מיטיב דרכו.53 הוא מקשה לבו,54 אינו מקבל את תוכחתם ואינו משנה את אורחותיו. מהעובדה כי התנהגותו של הבן מוגדרת בביטויים 'אינו שומע בקול' ו'אינו שומע אל', ניתן להסיק, כי הילד מסוגל 'לשמוע' כלומר להבין את תוכחות הוריו ואת משמעות התנהגותו אך למרות זאת אינו משנה את אורחותיו. הסיבה להתנהגות זאת, שהיא בוודאי חריגה, אינה ידועה. 55 הצירוף 'ולא ישמע אליהם' קובע אפוא כי התנהגותו העבריינית של הילד אינה חד-פעמית אלא חוזרת ונשנית.56

לפעולות הננקטות על ידי ההורים כדי להיטיב את דרכו של בנם יש חשיבות משפטית, מלבד עצם הניסיון להצילו מהתנהגות עבריינית ותוצאותיה. אי ידיעת החוק, ושגיאות בנוגע לעובדות הקשורות בחוק ובביצועו, הוכרו על ידי החוק המקראי כסיבות לאי הרשעת עבריין והענשתו57 לפיכך, אם מתמיד הבן בהתנהגותו העבריינית, אף לאחר שהוריו יסרוהו, הוא לא יוכל לטעון כי לא היה מודע לכך שחטא. הבן אשר 'איננו שומע בקול אביו ובקול אמו', אחרי שהם יסרוהו, הוא הבן המוגדר בפרוטסיס כ'בן סורר ומורה'. יתרה מזאת: על ההורים בישראל מוטלת החובה להורות לילדם את הדרך הנכונה, 58 על כן הם אינם רשאים להתעלם מהתנהגות בנם כלפיהם. אם הם לא מילאו את חובתם זו כלפי ילדם, הרי שילד זה, למרות שאינו מציית להם, לא יוגדר כ 'בן סורר ומורה'. כך ניתן אפוא להבין את הצירוף 'ויסרו אותו', כמשקף את החוק הנוהג בתחום יחסי הורים וילדיהם. ההורים חייבים לפעול כמיטב יכולתם למניעת הישנות התנהגותו העבריינית של ילדם, והילדים חייבים לציית להוראותיהם החוקיות של הוריהם.

לפי הפרוטסיס והאפודוסיס, הוריו של 'בן סורר ומורה' פועלים בשיתוף פעולה ביניהם, בכל השלבים השונים הנזכרים בשני חלקי החוק. לפי הפרוטסיס, הבן 'איננו שומע בקול אביו ובקול אמו' - שניהם מייסרים אותו, אך הוא אינו שת לבו לשניהם. לפי האפודוסיס שניהם מביאים אותו לפני הזקנים ומאשימים אותו בהאשמה הפותחת במלים ' . . . בננו זה . . .'. לאור עובדה זו השאלה היא האם כוונת החוק, כי בן יוגדר כ'סורר ומורה', רק אם אינו מציית לשני הוריו, אף לאחר ששניהם ניסו להיטיב את דרכו, אך אם חטא רק כלפי אחד מהם או רק אחד מהם ייסרו, אז לא יוגדר כבן סורר ומורה.

האב והאם נזכרים יחדיו בכל החוקים שעניינם חובות הילד כלפי הוריו או פגיעה בהם. 59 קרוב לוודאי שמילית החיבור ו"ו, בצימוד 'אביו ואמו', בחוקים מהמורח הקדום ובחוקי המקרא היא ו"ו הבררה שמובנה 'או' ולא ו"ו החיבור. 60 לכן יש להבין את החוקים כקובעים עונש מוות לאדם אשר הִכה או קילל אחד מהוריו, ואין כוונת החוקים, כי רק מי שהיכה או קילל את שניהם יידון למוות. הדיבר החמישי וחוקים אלה מדגישים את השוויוניות הבסיסית הקיימת בחוק המקראי בין אב לאם בעניין פגיעת הילד בהוריו. 61

שוויוניות זו בין האב לאם משקפת את התפיסה הבסיסית בישראל, כי אב ואם ביחס לילדיהם הם בבחינת 'שניים שהם אחד', והחוטא אף כלפי הורה אחד בלבד, חוטא כלפי יחידת ההורים, המושתתת על שני ההורים. להשוואת האם לאב בעניין זה חשיבות מיוחדת, לאור המבנה הפטריארכלי של בית האב בישראל הקיים בכל תקופת המקרא. עובדה זו מצביעה על חשיבות האם בתוך בית האב ועל חיוניות שיתוף הפעולה בין ההורים, בעיקר בנוגע לילדיהם. לפי הסבר זה, פירוש 'איננו שומע בקול אביו ובקול אמו' הוא: 'איננו מציית לאביו או לאמו' 62 אולם המשך הפסוק, 'ויסרו אותו ולא ישמע אליהם', מעורר בעיה פרשנית נוספת, משום ששני ההורים נזכרים יחד בנוגע לניסיונם להטותו לדרך הישר ובקשר לסירובו להטות אוזן לשניהם. 63 נראה כי למרות שייתכן ש 'בן סורר ומורה' לא ציית אלא להורה אחד בלבד, כל הפעולות נגדו ננקטו בידי שני ההורים, אם הם עדיין נשואים וחיים, משום שיחידת ההורים, שאותה רואה המחוקק כ'שניים שהם אחד', נפגעה בגלל התנהגות הילד. 64 קרוב לוודאי שחוק 'בן סורר ומורה' יחול גם כאשר בית האב הוא יחידה חד- הורית, כלומר האם אלמנה 65 או האב אלמן או גרוש. במקרים אלה העברה היא כלפי ההורה שהילד חי עמו, ולכן הפעולות תיעשנה על ידי ההורה שנפגע. קשה להניח כי דין 'בן סורר ומורה' יחול רק אם לילד שני הורים נשואים וחיים, משום שבמקרה זה החוק אינו מספק להורה הבודד את האמצעים המשפטיים להתמודד עם ילד, שהתנהגותו העבריינית אינה בת תקנה.

סיכום ביניים: הפרוטסיס של חוק 'בן סורר ומורה' משקף אפוא את החוק הקיים, שלפיו יוגדר ילד עבריין כ'בן סורר ומורה'. לפי חוק זה יוגדר בן כ'סורר ומורה', רק אם איננו שומע בקול אביו ואמו, או אף בקול אחד מהם, אף לאחר שניסו באמצעים החוקיים העומדים לרשותם, לגרום לו שיקבל את מרותם. לדעתנו החוק הנוהג בעניין זה מושתת על החוק הידוע מ'ספר הברית' הקובע: 'ומקלל אביו ואמו מות יומת' (שמות כ"א 17). הפועל העברי 'קלל' והפועל האכדי qullulu (לקלל) מהווים במשפט המקראי והמסופוטמי מונחים משפטיים, המגדירים הפרה מהותית של חובותיו המשפטיות של הילד כלפי הוריו,66 ולפי שיטות משפטיות אלה, בגלל התנהגות זו ייענש הילד בחומרה רבה. כך למעשה, מהווה הפרוטסיס של דין 'בן סורר ומורה' פרשנות פנים מקראית לחוק הקובע עונש מוות למקלל הוריו.

חטאו של 'בן סורר ומורה' לפי האפודוסיס
חטאו של 'בן סורר ומורה' נשנה באפודוסיס. ההורים מביאים את בנם לפני זקני עירו 67 ואומרים לפניהם : 'בננו זה סורר ומורה איננו שומע בקלנו זולל וסובא' (20). במילים 'בננו זה' מעידים ההורים, כי הם אחראים כהורים להתנהגות בנם,68 ובתוקף אחריותם וסמכותם כהורים הם מתארים לפני הזקנים, ולפני אנשי העיר, את התנהגותו העבריינית של בנם. לפי דברי ההורים הבן לא רק שאיננו שומע בקול אביו ואמו, כפי שנאמר גם בפרוטסיס, אלא גם 'זולל וסובא'.

בין הפרוטסיס לאפודוסיס יש שוני בהגדרת מהות התנהגותו העבריינית של הבן. לפי האפודוסיס, ההורים, המאשימים את בנם לפני הזקנים, אומרים 'בננו זה סורר ומורה איננו שומע בקולנו זולל וסובא'. תיאור זה של התנהגות הבן שונה מתיאור התנהגותו בפרוטסיס, שבו נאמר 'כי יהיה לאיש בן סורר ומורה איננו שומע בקול אביו ובקול אמו ויסרו אותו ולא ישמע אליהם'. לפי הפרוטסיס 'בן סורר ומורה' הוא הבן, אשר בהתנהגותו קיימים שלושת השלבים הבאים: (1) 'איננו שומע בקול אביו ובקול אמו'; (2) 'ויסרו אותו'; (3) 'ולא ישמע אליהם'. ברם, לפי האפודוסיס ההורים אומרים 'בננו זה איננו שומע בקולנו' ואינם מוסיפים 'יסרנו אותו ולא שמע אלינו'. לדעתנו, משוני זה בתיאור התנהגות הבן בשני חלקי החוק ניתן ללמוד את חידושו של חוק 'בן סורר ומורה', ועל כך נעמוד להלן.

'זולל' הוא בינוני פועל של השורש 'זלל', ופירושו 'להיות בזבזן', 'קל ערך', 'בזוי', בעיקר בגלל זלילת בשר באופן תדיר.69 'סובא' הוא בינוני פועל של השורש 'סבא', ופירושו לשתות בתדירות סבא,70 אשר הוא משקה משכר שזהותו אינה ברורה. 71

הצימוד 'זולל וסובא' נזכר רק פעם אחת נוספת במקרא ושם נאמר:
שְׁמַע אַתָּה בְנִי וַחֲכָם וְאַשֵּׁר בַּדֶּרֶךְ לִבֶּךָ:
אַל תְּהִי בְסבְאֵי יָיִן בְּזלֲלֵי בָשָׂר לָמו:
כִּי סבֵא וְזולֵל יִוָּרֵש וּקְרָעִים תַּלְבִּישׁ נוּמָה: (משלי כ"ג 19-21).
האב המייסר את בנו, תובע ממנו לשמוע אליו, כדי שילך בדרך הנכונה, בדרך החכמה. הוא דורש מבנו להימנע מלסבוא יין ומלזלול בשר, מכיוון שאחריתו של הסובא והזולל הוא עוני וריש והאב אינו רוצה שזה יהיה גורל בנו.

הבן, שעליו נאמר שהוא 'זולל וסובא', נאשם בכך שהוא אוכל כמויות גדולות של בשר ושותה סבא רב. בשאלת הסיבה להכללת הצימוד 'זולל וסובא' באפודוסיס, חלוקות הדעות. יש הטוענים 72 כי הוא אינו מגוף הנוסח המקורי, אלא נוסף לו בשלב מאוחר יותר, אולי בעקבות הכתוב שצוטט לעיל מספרות החכמה. לדעת אחרים, 73 מכיוון שמשמעותו המעשית של הצימוד 'סורר ומורה' אינה ברורה, ואשמת הבן אף היא אינה מוגדרת במדויק, שולב הצימוד 'גולל וסובא', שנועד לשמש דוגמה להתנהגותו של 'בן סורר ומורה'.

שני הפתרונות מעוררים קשיים שונים. בעלי הדעה הראשונה אינם מוכיחים את טענתם כי הביטוי 'זולל וסובא' הוא גלוסה, בעיקר בעקבות ספרות החכמה. 74 יתרה מזאת: צודקת בלפונטיין בטענתה, 75 כי אם ניתן לגזור את דינו של הבן לפי האשמה שהוא 'סורר ומורה', הרי 'זולל וסובא' מיותר, וקשה להניח שהאפודוסיס הכולל את עיקרי ההליך המשפטי בדין 'בן סורר ומורה' יכלול פרטים בלתי חיוניים. כמו כן קשה לקבל את הדעה הטוענת כי 'זולל וסובא' משמש כדוגמה להתנהגות שבגינה אפשר להאשים בן בהתנהגות עבריינית על פי החוק שבדברים כ"א 21-18 - אם 'זולל וסובא' הוא רק דוגמה להתנהגותו של 'בן סורר ומורה', נותרה השאלה אילו התנהגויות נוספות נכללות בביטוי 'סורר ומורה', ואשר בגללן ניתן להעמיד את הבן למשפט הזקנים. נראית דעתם של גרינברג ואחרים, 76 כי שני הצמדים, 'סורר ומורה' ו'זולל וסובא', מתארים את התנהגותו העבריינית של הבן, והצימוד 'זולל וסובא' מתמצת את שחיתותו של הבן.

בלפונטיין77 מציעה הסבר שונה. לדעתה 'זולל וסובא' היא האשמה נפרדת מזו הראשונה, שלפיה הבן הוא 'סורר ומורה'. לדבריה, האשמה זו מקורה בחוק הנוהג השבטי הקדום, הקובע שיש להשמיד בן משפחה או חבר השבט שהוא רע באופן מוחלט. הזולל והסובא הוא 'זרע רע' - אכילתו ושתייתו היתרים מנוגדים לכללי החברה המקובלים, כפי שמשתקף מההאשמות נגדו; התנהגותו משקפת את העובדה שהוא איננו אדם מועיל לחברה, אלא חי בתוכה כטפיל. התנהגותו של אדם זה, שאינו מקבל את הנורמות ההתנהגותיות המקובלות, אינה ניתנת לחיזוי; אורח חייו הבלתי מרוסן יכול לפגוע באחרים ובזה הוא מכביד על היחסים שבין קרוביו, אנשי בית אביו, לגורמים אחרים. הוא אף עלול לגרור את קרוביו לסכסוכים קשים כמו נקמת דם עם קבוצות שארות אחרות.

בפירושה של בלפונטיין שלוש נקודות תורפה עיקריות: (1) היא נדרשת רק לעדויות אנתרופולוגיות על חברות שבטיות שמחוץ למרחב התרבותי של המזרח התיכון הקדום,78 ואינה בוחנת את הנושא בתרבויות המזרח הקדום; (2) כל הדוגמאות המובאות במאמרה הן מחברות פשוטות בעלות אורח חיים קמאי, בעוד שהחברה המשתקפת בדברים כ"א 21-18 היא חברה מורכבת; 79 (3) היא אינה מוכיחה שהבן 'הזולל והסובא' נחשב בישראל ל'זרע רע', אשר התנהגותו נחשבת להרסנית ביותר, ועל כן יש לעקור אדם זה מהחברה. לכן לא ניתן לקבל את מסקנתה כי 'זולל וסובא' משקף חוק שבטי ישראלי קדום, ואשמה זו נפרדת ושונה מהאשמה הראשונה, הטוענת כי הבן הוא 'סורר ומורה'. אבל צודקת בלפונטיין 80 בהגדרת מהותה של ההתנהגות המוגדרת בפעלים 'זולל וסובא', וכן, שהכללת 'זולל וסובא' אחרי 'סורר ומורה' מעידה על כך שלהתנהגות המוגדרת כזלילה וסביאה חשיבות מוגדרת להבנת החוק. בחינת הנושא באמצעות מקורות מקראיים עשויה לפתור את שאלת הכללת 'זולל וסובא' באפודוסיס.

מכתובים מקראיים ניתן להוכיח כי אורח חיים המוגדר בביטוי 'זולל וסובא', נחשב בישראל כהתנהגות שלילית והרסנית אשר החוק המקראי לא יכול היה להשלים עמה. לכן, לדעתנו, הכללת הפעלים 'זולל וסובא' באפודוסיס נועדה לקבוע שרק 'זולל וסובא' יוגדר כ'סורר ומורה', והוא חידושו העיקרי של חוק זה כפי שנראה להלן.

שתיית יין, ומשקאות חריפים אחרים, ואכילת בשר לא נאסרו בישראל. 81 מכתובים שונים ניתן ללמוד על חשיבות הגפן ותוצרתה בכלכלת ישראל, על כן ריבוי הגפן והיין משקפים שפע כלכלי וחיי שלום,82 והוכרה השפעתו החיובית והשפעת משקאות חריפים אחרים על גופו ורוחו של האדם. 83 היין נכלל בין הנסכים, 84 והיה משקה חשוב ונפוץ בקרב אנשים ממעמדות שונים. 85

אכילת בשר לא היתה נפוצה בישראל, בעיקר בקרב השכבות העממיות. הישראלי אכל בשר רק לעתים נדירות, ובעיקר באירועים חגיגיים ומיוחדים. 86 הזלילה - אכילת כמויות גדולות של בשר - והסביאה - שתייה מרובה של משקאות משכרים - נחשבו בישראל לתופעה שלילית, כפי שניתן ללמוד מכתובים מקראיים רבים. במקרא מתוארת הרבה השכרות ותוצאותיה ההרסניות - המקור שיצוטט להלן מתאר באופן קיצוני את השפעתה הקשה וההרסנית של השתייה לשוכרה.
לְמִי אוי לְמִי אֲבוי לְמִי מִדְיָנִים לְמִי שִׂיחַ לְמִי פְּצָעִים חִנָּם לְמִי חַכְלִלוּת עֵינָיִם:
לַמְאַחֲרִים עַל הַיָּיִן / לַבָּאִים לַחְקר מִמְסָךְ:
אַל תֵּרֶא יַיִן כִּי יִתְאַדָּם / כִּי יִתֵּן בכיס בַּכּוס עֵינו יִתְהַלֵּךְ בְּמֵישָׁרִים:
אַחֲרִיתו כְּנָחָשׁ יִשָּׁךְ / וּכְצִפְענִי יַפְרִשׁ:
עֵינֶיךָ יִרְאוּ זָרות / וְלִבְּךָ יְדַבֵּר תַּהְפֻּכות:
וְהָיִיתָ כְּשׁכֵב בְּלֶב יָם / וּכְשׁכֵב בְּראשׁ חִבֵּל:
הִכּוּנִי בַל חָלִיתִי / הֲלָמוּנִי בַּל יָדָעְתִּי
מָתַי אָקִיץ / אוסִיף אֲבַקְשֶׁנּוּ עוד: (משלי כ"ג 35-29).
תמונה זו מתארת את מצבו של הבן אשר לא שמע אל אביו להימנע מסביאה ולא הלך בדרך החכמה (שם כ"ג 21-19). מקור זה מתאר את אחת התוצאות הקשות של השתייה המרובה והיא 'טירוף הרטט הכהלי' (delirium tremens)87 במצב זה השיכור מאבד את הקשר עם סביבתו, והוא הוזה וחסר ישע ותחושה 88 השכרות נזכרת בכתובים מקראיים נוספים, ומהם ניתן ללמוד על תוצאותיה השליליות וההרסניות של השתייה לגבי המרבה בשתיית משקאות משכרים. שתיית משקאות חריפים גורמת לשותה הרגשת שמחה מפוקפקת,89 או נוסכת בו הרגשה של גבורה,90 יהירות 91 וקולניות,92 הגורמים לו להתפאר, ללעוג ולצעוק.93 לשתייה לשוכרה השפעות שליליות חמורות גם על תפקודו השכלי והנפשי של השיכור. במקרים רבים הוא אינו מבחין בין טוב לבין רע; הוא מבולבל,94 שוגה בהזיות,95 אינו מסוגל להבחין בנעשה סביבו 96 ולעתים אף מאבד את שפיות דעתו. 97 במצבים אלה הוא עובר עברות חמורות שונות, כגון התכחשות לאל,98 עברות מין חמורות,99 תגרות והתכתשויות עם אנשים שונים.100 לשתיית כמויות גדולות של משקאות משכרים יש השפעות שליליות גם על התפקוד הפיזי. השיכור מתנודד בלכתו, 101 אינו יודע אנה הוא פונה, 102 ויש שאינו מסוגל כלל לעמוד על רגליו. 103 הוא מגיע לאפיסת כוחות,104 גופו רועד, 105 והוא נזקק לשינה מרובה. 106 במקרים שונים הוא אינו מסוגל לשלוט בהפרשותיו, ועל כן מתגולל בקיאו 107 ובצואתו. 108 יש מקרים שהשתייה היתרה אף גורמת למוות. 109

המתמכר לשכרות גורם לאנשים לבוז לו, 110 וריש ועוני מנת חלקו. 111 השיכור נותר חסר ישע והגנה,112 ככל הנראה משום שהוא גם נפלט מביתו ומתנתק משארי בשרו. 113 אך למרות תופעות אלה מתפתים אנשים מכל שכבות העם ושותים לשוכרה, 114 ואף מתמכרים למשקה החריף. 115 במקרים רבים שותים את המשקאות החריפים במשתאות שונים בחבורות, 116 אשר כוללות אולי גם נשים. 117

מכתובים שונים ניתן ללמוד, כי במשתאות שונים, מלבד שתייה מרובה של משקאות משכרים אכלו המשתתפים גם בשר, שהיה מאכל נדיר. 118 אכילת בשר באירועים מקובלים נחשבה למידה הגונה, 119 אולם במשתאות של זלילה וסביאה היא נחשבה להתנהגות מגונה, כי העידה על בזבזנות חסרת גבולות, המשקפת הפניית עורף לכללים בסיסיים במישור החברתי והדתי. תופעה זו באה לביטוי ברור, למשל, בנבואת עמוס המתארת את אורחם ורבעם של המתמכרים לתענוגות השתייה לשוכרה ולזלילת הבשר:
(א) הוי הַשַּׁאֲנַנִּים בְּצִיּון וְהַבּטְחִים בְּהַר שׁמְרון נְקֻבֵי רֵאשִׁית הַגּויִם וּבָאוּ לָהֶם בֵּית יִשְׂרָאֵל... (ג) הַמְנַדִּים לְיום רָע וַתַּגִּישׁוּן שֶׁבֶת חָמָס: (ד) הַשּׁכְבִים עַל מִטּות שֵׁן וּסְרֻחִים עַל עַרְשׂותָם וְאכְלִים כָּרִים מִצּאן וַעֲגָלִים מִתּוךְ מַרְבֵּק: (ה) הַפּרְטִים עַל פִּי הַנָּבֶל כְּדָוִיד חָשְׁבוּ לָהֶם כְּלֵי שִׁיר: (ו) הַשּׁתִים בְּמִזְרְקֵי יַיִן וְרֵאשִׁית שְׁמָנִים יִמְשָׁחוּ וְלא נֶחְלוּ עַל שֵׁבֶר יוסֵף: (ז) לָכֵן עַתָּה יִגְלוּ בְּראשׁ גּלִים וְסָר מִרְזַח סְרוּחִים: (עמוס ו 1, 3-7).
ככל הנראה נזכר היין פעמים רבות יותר מהבשר בתיאורי משתאות, משום שהשפעתו על השותה גלויה לעין, ואולי אף משום שהשתיינים והמתהוללים נזקקו לו יותר מאשר לבשר. מתעודות שונות מהמזרח הקדום, המתארות משתאות שבהם השתתפו בני אדם 120 או אלים,121 ניתן ללמוד כי הזלילה והסביאה לא נחשבו להתנהגות שלילית והרסנית. 122 לא כן לפי המחשבה הסוציולוגית-התאולוגית של המקרא. מהסקירה הסינופטית של כתובים מקראיים המתארים את תוצאותיה הקשות של ההתמכרות לסביאה ולמשתאות, ניתן להסיק באופן ברור כי התנהגות זו היא הרסנית למתמכר ולחברה. על פי מחשבת המקרא, הזלילה והסביאה אינן 'עבריינות נוער' גרידא, אלא זוהי התנהגותו של אדם, שאינו מקבל את כללי ההתנהגות החברתיים-הדתיים הבסיסיים הנדרשים מהאזרח בישראל.

לפי הפרוטסיס לא ברור מהי התנהגותו העבריינית הקונקרטית של הבן, משום שהחוק המקראי לא פירט בכתוב כלשהו, באילו תחומים חייב הוא לשמוע בקול אביו ובקול אמו. ייתכן שהיה קיים חוק נוהג, שקבע כללים בעניין זה. מקורם של כללים אלה הוא במנהג, אשר הפך לכלל משפטי, ובניגוד לחוק הכתוב נמסר בדרך כלל בעל פה.123

סביר להניח כי הכללים המשפטיים המחייבים על פי החוק הנוהג ביחסים שבין הורים ובין ילדיהם, הם הפרשנות המשפטית הקונקרטית של הדיבר החמישי בעשרת הדיברות, המהווה את תשתית מערכת היחסים המשפטית והנורמטיבית שבין הורים וצאצאיהם, ושל החוק הקובע 'ומקלל אביו ואמו מות יומת' (שמות כא 17). אולם הבא לפרש כתובים אלה מתוכם לא יוכל לדעת מה היתה פרשנותם המשפטית הראלית ומה היה חטאו של 'בן סורר ומורה'. לאור סקירת המקורות המתארים את השלילה המהותית של זלילת בשר וסביאת משקאות חריפים, יש להסיק, לדעתנו, שהוספת הצימוד 'זולל וסובא' באפודוסיס, נועדה לקבוע את הנורמה המשפטית התקפה בישראל. חוק זה קובע, שבניגוד לחוק הנוהג המשתקף בפרוטסיס, 'בן סורר ומורה' הוא רק הבן ה'זולל וסובא', ולא כל מי שאינו מציית להוראותיהם החוקיות של הוריו. היעדר הקבלה והתאמה מלאות בין שני חלקיו של חוק 'בן סורר ומורה' אינה ייחודית לחוק זה. זוהי תופעה מצויה בחוקים קזואיסטיים במקרא ובמזרח הקדום. במקרים שונים יש מעין אי התאמה ואף ניגוד בין הבעיה המשפטית המתוארת בפרוטסיס, ובין הבעיה כפי שהיא מוצגת באפודוסיס. פרשן החוק המקראי חייב להיות ער לעובדה זו, ובמקרים אלה יש להבין שהאפודוסיס משנה את החוק הנוהג, או מחדש בו דבר.124 מדברי ההורים האומרים לזקנים 'בננו זה סורר ומורה אינו שומע בקולנו...', שבהם נרמזים הצעדים המפורטים בפרוטסיס והמתחייבים מן החוק הנוהג, אנו מסיקים שיתר כללי העמדת הבן לדין תקפים. לכן, 'זולל וסובא' ייחשב כ'סורר ומורה', אם איננו שומע בקול אביו ובקול אמו ואינו חדל מאורח של זלילה וסביאה, אלא ממשיך בכך, למרות שהם יסרו אותו. ומכיוון שהבן לא שמע אליהם ולא שינה את אורחות חייו, הביאוהו ההורים לפני הזקנים והאשימו אותו בהתנהגות עבריינית, אשר אם תוכח, יידון הבן בגינה למוות בסקילה. סביר להניח כי גם החוק הנוהג קבע עונש מוות ל'בן סורר ומורה'. אולם מהגדרת ההתנהגות העבריינית, כמי ש'איננו שומע בקול אביו ובקול אמו' למרות שיסרוהו, ניתן להסיק שעונש זה הוטל בגלל מעשים שונים, שמשמעם אי קבלת מרות ההורים כנדרש על פי הכללים המשפטיים המחייבים. הכלל המשפטי החדש קובע כי 'בן סורר ומורה' הראוי לעונש מוות הוא זה, שאינו חדל לזלול ולסבוא, על אף שהוריו ניסו להניאו מכך. 125 עיקרון זה מצמצם באופן משמעותי את העילות שבגינן מותר לענוש בעונש מוות בן שאינו שומע בקול אביו ואמו.

המחוקק קבע עונש מוות לבן אשר איננו שומע בקול אביו ואמו אלא 'זולל וסובא', משום שהוא אינו משנה אורחותיו השליליות וההרסניות ועל כן הוא אדם הפוגע בעצמו ובחברה. 126 מעייניו במשתאות המספקים תאוותיו וכך הוא מתנתק מהחברה, המשתיתה את אורח חייה על הכללים המשפטיים והמוסריים המקובלים בישראל. הזולל והסובא אינו נוטל חלק בכלכלת בית אביו. יתרה מזאת: כדי לממש את תאוותיו הוא עלול לתבוע מהוריו את הבשר והיין, או את האמצעים לרכישתם, וקרוב לוודאי שכתוצאה מאי הסכמת הוריו לדרכו ולמימון שיגיונותיו יתגלעו מריבות וסכסוכים קשים בין הבן לבין בני ביתו. סביר להניח, שאם הבן יתמיד באורח חיים זה, הוא ייפלט מבית אביו, הקשר בינו לבין שארי בשרו ילך ויתרופף והוא ייקלע לחבורות של בני בלי בית אחרים. 127 חבורות אלה עלולות להוות סכנה חמורה לשלומה של החברה, משום שחבריהן עלולים לעבור עברות שונות תחת השפעת משקאות חריפים; כמו כן הם עלולים לבצע פשעים שונים כדי לממן ולממש את תאוותם לשכר ולבשר.128

לאור מסקנתנו בדבר העיקרון המשפטי החדש שנקבע באפודוסיס של חוק 'בן סורר ומורה', ניתן גם לקבוע את היחס שבין חוק זה לבין כתובים מקראיים אחרים, הקובעים את הכללים המשפטיים ביחסים שבין הורים לילדיהם. בקרב פרשנים וחוקרים מקובלת הדעה כי חוק 'בן סורר ומורה' אינו חוק חדש הקובע כללים משפטיים שהיו בלתי ידועים עד עתה בישראל. אולם הדעות חלוקות בנוגע לשאלה איזה כלל משפטי או חוק הוא הבסיס לחוק 'בן סורר ומורה'. יש הסבורים 129 כי דין 'בן סורר ומורה' קובע את עונשו של בן, אשר הפר את הוראות הדיבר החמישי שבעשרת הדיברות - לדעה זו, חוק 'בן סורר ומורה' דן במקרה שדיבר זה הופר במזיד. חוקרים אחרים מחזיקים בדעה130 שהבסיס המשפטי לעונשו של 'בן סורר ומורה' אינו הדיבר החמישי אלא החוקים הקובעים עונש מוות למכה הוריו או למקללם. דעה זו עדיפה בגלל הנימוקים הבאים : ראשית, הדיבר החמישי אינו חוק אלא עיקרון משפטי בסיסי במחשבה המשפטית הישראלית בנוגע ליחסי הורים וילדיהם, ומעיקרון זה נובעים החוקים שנועדו להבטיח את היחסים התקינים בין הורים לילדיהם. 131 שני החוקים העונשים במוות את המכה את הוריו או מקללם, הם החוקים הראשונים הקובעים את עונשו של המפר באופן מהותי את הוראות הדיבר 132 - לחוקים אלה נוסף חוק 'בן סורר ומורה' שבדברים כ"א 21-18, הדן באי ציות למרות הורים. שנית, השורש 'קלל', המגדיר את חטאו של הבן אשר יידון למוות לפי החוק שבשמות כ"א 17, מוסבר על ידי חוקרים באופנים שונים, כגון: פגיעה מילולית, איחולי רע, קלון 133 אולם, על פי כתובים מקראיים ותעודות חוץ-מקראיות ניתן להסיק כי הפעלים 'קלל' ו-qullulu מהווים במקרא ובמזרח הקדום מונחים משפטיים, המגדירים הפרה בזדון של מערכת יחסים משפטיים, אשר לפיה חייב צד אחד לקבל את מרותו של צד אחר 134.

ההתנהגות המוגדרת כ'סורר ומורה' בשני חלקי חוק 'בן סורר ומורה' היא התנהגות המשקפת את התכחשות הילד למרות הוריו ועל כן היא מקבילה במהותה להתנהגות המוגדרת בשורש 'קלל'. לכן נראה לומר, כי אכן, דין 'בן סורר ומורה' נובע מהוראות הדיבר החמישי, אך מאידך הוא גם מתייחס לחוק המקלל את הוריו שבשמות כ"א 135,17 ברם, לא לדין מכה אביו ואמו. 136 הכאת הורים הִנה עברה של פגיעה גופנית, ואילו מקלל הוריו נאשם בגלל אי קבלת מרותם, אך לא בפגיעה בהם. על כן, לפי הצעתנו, יש לראות את חוק 'בן סורר ומורה' כמפרש בפרשנות מצמצמת את החוק הקובע 'ומקלל אביו ואמו מות יומת' (שמות כ"א 17). מטרת חוק 'בן סורר ומורה' היא להגדיר ולהגביל את הוראתו המשפטית של המונח המשפטי 'קלל', ואת ההתנהגות שבגינה ייענש ילד עבריין במוות. לפי האפודוסיס של חוק 'בן סורר ומורה', הבן אשר איננו שומע בקול אביו ואמו לחדול מזלילה וסביאה, הוא הבן המקלל את אביו ואת אמו - הוא הבן המתכחש לחובתו לציית להם ולקבל את מרותם.

בכל העדויות הרבות מהמזרח הקדום, שעניינן עונשים לגיטימיים שיוטלו על ילד המפר חובותיו כלפי הוריו, ואשר נבחנו לעיל, לא מצאנו כי התנהגות השווה לזלילה ולסביאה מהווה עילה להטלת עונש על הילד. לפי החוק המסופוטמי, ילד שפגע בהוריו, פגיעה שביטוייה העיקריים הם בריחתו מהבית, התכחשותו לסמכות הוריו ואי מילוי חובתו לכלכלם ולסעדם, ייענש בפגיעה במעמדו המשפטי בבית אביו. מלשון חוק 'בן סורר ומורה' אין לדעת כיצד העניש החוק המקראי בן אשר לא ציית להוריו בכל התחומים האחרים. קרוב לוודאי כי התגבשה בישראל תורת חינוך, אשר ספרות החכמה מהווה חלק ממנה, וזו יצרה כלים שונים לטיפול בילד - הסרבן. אולם עונש מוות נקבע רק במקרים שהתנהגותו של הילד היתה כה שלילית, עד כי היוותה סכנה חמורה לעבריין עצמו, לבני ביתו ולקהילתו.

מניסוח החוקים הקובעים עונש מוות לילד החוטא כלפי הוריו, אין לדעת האם עונשים אלה הוטלו על כל ילד, בכל גיל, או שיש הבחנה בין קטין לבין בוגר. שאלות כגון, האם הבחין החוק המקראי באופן שיטתי בין קטין לבוגר לעניין אשמתו וחובותיו של מפר חוק, ומתי הופך קטין לבוגר, לא נידונו בהרחבה במחקר החוק המקראי והן צריכות בירור יסודי.137 אך בירור נושא זה אינו מגופה של עבודה זו, ולכן לא יידון בהרחבה אלא יוצגו עקרונות אחדים, שלפיהם ניתן להשיב באופן בסיסי על השאלה האם יידון 'בן סורר ומורה', רק אם הוא בוגר או אף אם הוא קטין. הדיברות והחוקים מחייבים מבחינה משפטית רק את הבוגרים, משום שעליהם מוטלת חובת הנאמנות לברית עם ה', 138 ולפיכך גם החוקים העוסקים ביחסי הורים וילדיהם, המהווים חלק ממערכת החוקים הכללית, חלים מבחינה משפטית רק על ילדים בוגרים.139 לכן, רק בוגר אשר יפר חוק ייענש בעונש הקבוע, אחרי בירור אשמתו בדרך המקובלת. לעומת זאת, כלפי קטינים אשר הפרו את החוק, יינקטו, ככל הנראה, רק אמצעי משמעת שונים במטרה לחנכם. 'בן סורר ומורה' אשר ייענש בעונש הקבוע בחוק הוא אפוא בוגר,140 המצוי ככל הנראה בעשור השני לחייו.141 הוא 'זולל וסובא' ובכך מסכן באופן חמור בהתנהגותו השלילית וההרסנית, את עצמו ואת בית האב שלו. מלבד זאת הוא מערער את הסדר והיציבות בקהילה, ועל כן ננקטים נגדו אמצעי משמעת שונים, כדי שייטיב את דרכו. אם באלה אין די, הוא יובא על ידי הוריו אל 'זקני עירו ואל שער מקומו'.

ב. משפטו ועונשו של 'בן סורר ומורה'

חובתם של הורי 'בן סורר ומורה' האפודוסיס של חוק 'בן סורר ומורה' נחלק לשניים: החלק הראשון קובע את הפעולות שתינקטנה בידי הורי הבן - 'ותפשו בו אביו ואמו והוציאו אותו אל זקני עירו ואל שער מקומו. ואמרו אל זקני עירו בננו זה סורר ומורה איננו שומע בקולנו זולל וסובא' (19-21). בחלק השני נקבע עונשו של הבן - 'ורגמוהו כל אנשי עירו באבנים ומת ובערת הרע מקרבך וכל ישראל ישמעו ויראו' (21). נדון תחילה במשפטו של 'בן סורר ומורה', ולאחר מכן בעונשו. אופן הבאת הבן בפני הזקנים מוגדר באמצעות שני הפעלים 'ותפשו... והוציאו . . .'. מובנו של השורש 'תפש' הוא 'לקחת בכוח', 'לאחוז בכוח'. 142 שורש זה ומקבילו הפועל האכדי (ab?tu ('לתפוש, לאחוז'), משמשים גם כמונחים משפטיים שפירושם 'לעצור אדם על מנת להעמידו לדין. 143 גם השורש 'יצא', שמובנו בבניין הפעיל 'לגרום לו לצאת',144 מהווה מונח טכני, המגדיר העמדה לדין. 145 שתי פעולות אלה מתבצעות על ידי אביו ואמו של הבן. יש מסיקים 146 מצירוף זה, כי העמדת הילד לפני הזקנים מותנית בהסכמת שני ההורים. שאלת הצורך בהסכמת שני ההורים תלויה למעשה בפתרונה של שאלה אחרת, והיא האם הבאת ילד למשפט בשער העיר מסורה לשיקול דעת ההורים או שזו חובה המוטלת עליהם על ידי החוק. הבעיה לא נידונה כלל אצל בעלי הדעה הטוענת, כי נדרשת הסכמת שני ההורים.

שפיטתו של אדם אשר עבר עברה פלילית, דהיינו, עברה המסכנת את שלום הציבור ומהווה סכנה לקיומו,147 היא חובה משפטית המוטלת על הפרט ועל ציבור - אין בסמכות הפרט או הרשויות למחול לעבריין, אלא יש להעמידו לדין. התעלמות מהפרת חוק ואי העמדת העבריין לדין עלולה לגרום לתוצאות חמורות לקהילה. 148

התנהגותו של 'בן סורר ומורה' אשר איננו שומע בקול הוריו ואינו חדל מלזלול ולסבוא, אף לאחר שיסרוהו, היא עברה פלילית המהווה איום על הקהילה ועל העם. התנהגות 'בן סורר ומורה' המהווה איום על הקהילה והעם, באה לביטוי מודגש - בסיפא של האפודוסיס, הרואה בעונשו של הילד העבריין ביעור ה'רע' ואמצעי הרתעה לכל העם, אשר ישמעו וייראו ולכן הציבור, ובכללם ההורים, אינם רשאים למחול עליה ולהתעלם ממנה. בן זה חייב להיות מובא למשפט הזקנים. 149 לפי הסבר זה יש להבין את המילים 'ותפשו בו אביו ואמו והוציאו אותו אל זקני עירו ואל שער מקומו', כסעיף הראשון של האפודוסיס הקובע את חובותיהם המשפטיות של הורי 'בן סורר ומורה'. חוק זה שולל מן ההורים את סמכות המחילה, משום שהבן עבר עברה פלילית, ולכן חייבים הם להביא את בנם לפני הזקנים או לדאוג לכך שיובא למשפט,150 ולפני הזקנים עליהם להצהיר על התנהגותו העבריינית. הבאת הילד לפני הזקנים אינה יכולה להיות מותנית בהסכמת ההורים - שניהם יחד או כל אחד מהם חייבים לבצע הוראות אלה151. לכן לא ניתן לפרש, לפי פשוטו של מקרא, שהדיון המשפטי והכרעת הדין בעניינו של 'בן סורר ומורה' מותנים בשיתוף הפעולה בין ההורים 152 גם במקרה זה יש לפרש את הו"ו בצירוף 'אביו ואמו' כְּ- ו"ו הבררה כמו בפסוקית 'אינו שומע בקול אביו ובקול אמו' שבפרוטסיס 153 לכן, לפי פשוטו של מקרא, אין להסיק מהצירוף 'אביו ואמו', שהחוק מתנה את הבאת הילד בפני הזקנים והטלת העונש הנקוב בחוק בכך שלילד יהיו אב ואם, היכולים לפעול יחדיו, ולעומת זאת בן למשפחה חד-הורית לא ייענש לעולם כ'בן סורר ומורה'. 154 לפי הסבר זה הוראת החוק היא: אם לילד יש אב ואם, לשניהם אין סמכות מחילה, ועל כן שניהם חייבים להביאו בפני הזקנים. אולם אם מסיבה כלשהי רק אחד מהם יכול למלא את הוראות החוק, הוא חייב לעשות כן. קרוב לוודאי כי אין העמדת הבן לפני זקני העיר מותנית ביכולת ההורים לתפוש את בנם ולהוציאו לשער העיר. 'בן סוור ומורה' שאף לאחר שיסרוהו 'זולל וסובא' הוא בן בוגר 155 אשר אינו מקבל את מרות הוריו, והריהו כאומר 'לא הורי אתם'. אין להניח כי החוק יתנה את הבאתו בפני הזקנים של בן זה, אשר יכול להיות חזק מהוריו, ביכולת הוריו להביאו במו ידיהם לשער העיר. סביר להניח, כי החוק הנוהג קבע כללים משפטיים מחייבים למקרים אלה ונוצרו אמצעים יעילים, שבאמצעותם יובא העבריין לפני הרשויות המתאימות בכפייה.156 נראה על כן, כי משמעותן המשפטית והמעשית של ההוראות 'ותפשו בו אביו ואמו והוציאו אותו אל זקני עירו ואל שער מקומו' היא: לכתחילה, דווקא ההורים חייבים להביא את בנם לפני הזקנים - ואם הם אינם יכולים לעשות כן מסיבות שאינן תלויות בהם, כגון בריחת הילד מביתו, פחדם ממנו וכדומה, עליהם להביא את הדבר לידיעת זקני העיר, והם יהיו חייבים לתופסו בכוח ולהביאו לפניהם למשפט בשער העיר. מהמקורות המשפטיים מהמזרח הקדום שנידונו בשלושת הפרקים הקודמים, נמצאנו למדים כי כבר בשלהי האלף השלישי לפנה"ס, פגיעה במעמדו המשפטי של ילד בגלל התנהגות עבריינית כלפי הוריו, לא היתה עניין פרטי שבין הילד ובין הוריו. החוק הכתוב והנוהג קבעו את העילות הלגיטימיות שבגללן מותר היה להעניש את הילד בהרחקה מביתו ובשלילת זכויותיו, ורשויות משפטיות פיקחו על ביצוע העונשים לפי הכללים המשפטיים המחייבים. חוקי חמורבי אף הרחיקו לכת וקבעו בסעיפים 169-168 , שאף אם הורשע הילד בבית דין, רשאי יהיה האב לעוקרו מביתו רק אם תישנה התנהגות הילד פעם נוספת. ברם, חשוב להדגיש שבין מערכות משפטיות אלה ובין משפט המקרא, יש הבדל מהותי בהערכת התנהגות הבן ומכך נובע שוני מהותי בחובות הורי הבן החוטא. 157 נדגים זאת באמצעות סעיפים 169-168 של חוקי חמורבי. הפרוטסיס של סעיפים אלה מציג את המקרה הבא: 'אם אדם מחליט לשלול מבנו את מעמדו כבן וכיורש'. האפודוסיס קובע, כי האב יוכל לבצע החלטתו, רק אם התקיימו התנאים שנקבעו בחוק. משתמע מניסוח הפרוטסיס, שההחלטה להעניש את הבן מסורה לסמכות האב, אך המחוקק רצה לצמצם מקרים אלו, ועל כן קבע סייגים לסמכות האב. לפי הסבר זה חטאו של הבן אינו נחשב לעברה פלילית, ולהורים היתה סמכות למחול לבן שפשע; סמכות מחילה קיימת בחוק המסופוטמי גם בפשעים אחרים. אבל החוק המקראי רואה בעברות אלה עברות פליליות שיש להעניש בגינן את העבריין במוות, ואין לגוף כלשהו סמכות מחילה עליהן. 158 שוני זה נובע, כפי שהראה גרינברג, מההבדלים המהותיים שבין ערכי היסוד של המשפט במזרח הקדום והמשפט המקראי 159 השוני המהותי בין ערכי היסוד של שיטות משפט אלה בא לביטוי גם בהערכת חטאו של הילד שאינו מקבל את מרות הוריו. רק בישראל התנהגותו של 'בן סורר ומורה' אינה נחשבת כפגיעה בהורים בלבד אלא כגורמת נזק חמור לאושיות החברה הישראלית.הוראות החוק כי הבן יובא לשער העיר בידי ההורים עצמם או בעקבות פנייתם לרשויות המתאימות, נועדו לקבוע כי הטיפול בבעיה זו אינו בסמכות ההורים אלא מסור לרשויות הקהילה. סמכויות ההורים מוצו בניסיונותיהם לייסרו ולהניאו מהתנהגותו העבריינית, והם אינם רשאים להענישו בעונש הקבוע בחוק. לאחר כישלון ההורים לשנות את אורחות בנם, עליהם להביא את העניין לפני הזקנים, המהווים רשות ציבורית ומשפטית שלה העניק החוק את הסמכות והאחריות לטיפול בבעיות אלה. 160

חובות הזקנים
לאחר שההורים השמיעו את הצהרתם בפני הזקנים, קובע האפודוסיס את עונשו של 'בן סורר ומורה': 'ורגמוהו כל אנשי עירו באבנים ומת ובערת הרע מקרבך' (21). אין בכל האפודוסיס דבר על חובת הזקנים לקיים בעקבות הצהרת ההורים משפט, אשר מטרתו לברר את אמיתות הצהרתם.לאור ניסוח זה של האפודוסיס עולות השאלות הבאות:

(1) האם יש להסיק מניסוח האפודוסיס, כי 'בן סורר ומורה' יוצא להורג רק על סמך הצהרת ההורים לפני הזקנים ולא תיערך כל חקירה על ידי הזקנים?

(2) האם דינו של 'בן סורר ומורה' נגזר כבר על ידי ההורים בביתם, וכל אשר היה עליהם לעשות כדי להוציאו לפועל היה לפנות אל זקני העיר ולהצהיר בפניהם כי בנם איננו שומע בקולם והוא זולל וסובא?

(3) האם חידושו של חוק 'בן סורר ומורה' הוא, כי מעתה ואילך לא היו ההורים רשאים להמית את בנם הסורר והמורה, כפי שהתיר החוק הנוהג, אלא היה עליהם להביא את המקרה לפני הזקנים והם ימיתו את הבן אחרי הצהרת ההורים?

הצהרה זו משמשת כהעברה של הסמכויות המסורתיות שבידי ההורים לזקנים, המהווים את הרשות המאשרת עונש זה. הצד השווה בשאלות אלה הוא השאלה הבסיסית האם יש להסיק מלשון האפודוסיס, כי החוק אינו מעניק לבן זה את הזכות המוקנית לכל עבריין אחר, דהיינו, משפט שבו ייחקר העניין ותתברר אמיתות התביעה נגדו. 161 אם אכן בן אשר הואשם על ידי הוריו בזלילה ובסביאה, והעדות היחידה על כך היא עדות ההורים,162 יומת ללא משפט, הרי שהחוק הזה שולל מהילד הנאשם את הזכות הבסיסית להגן על חייו. בדרישה להביא את העניין לפני הזקנים יש אמנם היבט של פיקוח ציבורי מסוים על התנהגות ההורים, אולם, למעשה יש להורים סמכות כמעט מוחלטת על חיי הילד.

שאלת בירור משפטי בבית דין, של אשמת הילד שהואשם על ידי הוריו, עולה גם מניסוח תעודות משפטיות מהמזרח הקדום. כך, למשל, נקבע ב'חוקי המשפחה השומריים', שילד שאמר לאביו 'לא אבי אתה' ולאמו 'לא אמי את', ייענש בשלילת מעמדו כיורש ויימכר לעבדות. לא נאמר דבר על כך שהעונש יוטל רק אם תוכח בבית דין אשמת הילד. כך, גם לפי התעודה 2,50 YOS , שמעו הזקנים את הצהרת האח ביחס להתנהגות אחיו ואישרו את העונש שהוטל עליו בשל כך, אך לא נאמר כי נערך בירור משפטי כלשהו. בשלושת הפרקים הקודמים הראינו שלפי החוק המסופוטמי היתה מעורבות של בית דין בהענשת ילד בשלילת זכויותיו ומעמדו בבית אביו. עיקרון בסיסי זה מוכח באופן ודאי, למשל, בסעיפים 169-168 של חוקי חמורבי. משפטו של הבן נזכר בחוק כעיקרון משפטי מקובל וידוע, ואין דבר זה מחידושיהם של סעיפים אלה. 163

בעיית היעדר מידע בחוק 'בן סורר ומורה' על השאלה הראשית, האם האשמת ההורים נגד בנם טעונה בירור משפטי או שדי בהצהרת ההורים, מעוררת שאלה עקרונית בנוגע לדרכים בפירוש חוק מקראי. האם פרשן החוק המקראי רשאי לפרשו רק מתוכו, מניסוחו, ואין הוא רשאי למלא פערים 164 ולפרשו באמצעות אינטרפולציה הגיונית של עקרונות משפטיים, המצויים בחוקים אחרים ? או אולי המנסח אשר הותיר בחוק פערים, דורש מפרשן החוק למלאם בעזרת שילוב עקרונות משפטיים מתאימים, המצויים כבר במסורת המשפטית הקיימת? 165

נציג באופן מדגמי בעיה עקרונית וחמורה זו לאור הפערים בקבוצת חוקים מספר דברים, שהמשותף להם הוא כי רק הם כוללים את הנוסחה 'ובערת הרע/ הדם מקרבך/מישראל'. להלן טבלת השוואת היבטים אחדים, אשר המשותף להם הוא משפטו של העבריין ועונשו.

להלן מספר עובדות עיקריות נלמדות מטבלה 25, הממחישות את הקושי הרב בפירוש חוק מקראי לפי פשוטו של מקרא:

(1) רק בשני מקרים, מתוך אחד-עשר, יש הוראה לחקור את האשמה - במקרה שלישי, ב'מוציא שם רע' מסתברת עובדה זו מלשון החוק. 166
(2) בחמישה מקרים לא נאמר באיזה אופן יומת העבריין.
(3) בשבעה מקרים לא נאמר היכן יבוצע גזר הדין.
(4) יש שינויים בנוסחת פסוקית ההנמקה בחוקים השונים.

טבלה 25
החטא המקור הוראות לחקירת אשמת העבריין הרשות השופטת עונשו של העבריין מקום ביצוע העונש הוראות לביצוע גזר הדין נוסחת פסקת ההנמקה נימוק נוסף לעונש
נָבִיא או חלֵם חֲלום

המדיחים לעבוד עבודה זרה
דברים י"ג

6-2
לא צוינו לא צוינה לא צוינה לא צוין לא צוינו וּבִעַרְתָּ הָרָע מִקִּרְבֶּךָ "כִּי דִבֶּר סָרָה

עַל ה' אֱלהֵיכֶם... לְהַדִּיחֲךָ מִן הַדֶּרֶךְ אֲשֶׁר צִוְּךָ..."
איש או אישה העובדים עבודה זרה דברים פרק י"ז

7-2

(ד) וְהֻגַּד לְךָ וְשָׁמָעְתָּ וְדָרַשְׁתָּ הֵיטֵב וְהִנֵּה אֱמֶת נָכון הַדָּבָר נֶעֶשְׂתָה הַתּועֵבָה הַזּאת בְּיִשְׂרָאֵל:(ו) עַל פִּי שְׁנַיִם עֵדִים או שְׁלשָׁה עֵדִים יוּמַת הַמֵּת לא יוּמַת עַל פִּי עֵד אֶחָד: לא צוינה וּסְקַלְתָּם בָּאֲבָנִים וָמֵתוּ

שער העיר יַד הָעֵדִים תִּהְיֶה בּו בָרִאשׁנָה לַהֲמִיתו וְיַד כָּל הָעָם בָּאַחֲרנָה 'וּבִעַרְתָּ הָרָע מִקִּרְבֶּךָ' לא צוין
אי ציות לפסיקת הכהן או השופט שמושבם 'במקום אשר יבחר'

(זקן ממרא)
דברים י"ז

י"ב-י"ג

לא צוינו לא צוינה וּמֵת הָאִישׁ הַהוּא לא צוין לא צוינו וּבִעַרְתָּ הָרָע מִיִּשְׂרָאֵל:

וְכָל הָעָם יִשְׁמְעוּ

וְיִרָאוּ וְלא יְזִידוּן עוד:
לא צוין
רוצח במזיד דברים י"ט 13-11 לא צוינו לא צוינה

(הזקנים?)
וְנָתְנוּ אתו בְּיַד גּאֵל הַדָּם וָמֵת לא צוין לא צוינו לא תָחוס עֵינְךָ עָלָיו וּבִעַרְתָּ דַם הַנָּקִי מִיִּשְׂרָאֵל וְטוב לָךְ: לא צוין
עד זומם דברים י"ט 20-16 וְדָרְשׁוּ הַשּׁפְטִים הֵיטֵב וְהִנֵּה עֵד שֶׁקֶר הָעֵד שֶׁקֶר עָנָה בְאָחִיו הכּהנים והשופטים וַעֲשִׂיתֶם לו כַּאֲשֶׁר זָמַם לַעֲשׂות לְאָחִיו לא צוין לא צוינו וּבִעַרְתָּ הָרָע מִקִּרְבֶּךָ:

וְהַנִּשְׁאָרִים יִשְׁמְעוּ וְיִרָאוּ וְלא יסִפוּ לַעֲשׂות עוד כַּדָּבָר הָרָע הַזֶּה בְּקִרְבֶּךָ:
לא צוין
גילוי חלל אשר לא נודע מי הִכּה אותו דברים כ"א 9-1 לא ידוע מיהו זקנים שופטים וכֹּהנים לא ידוע מיהו העבריין עגלה תיערף ליד נחל איתן יש הוראות לביצוע טקס עריפת העגלה "וְאַתָּה תְּבַעֵר הַדָּם הַנָּקִי מִקִּרְבֶּךָ כִּי תַעֲשֶׂה הַיָּשָׁר בְּעֵינֵי ה' " לא צוין
בן סורר ומורה דברים כ"א 21-18 לא צוינו זקני העיר וּרְגָמֻהוּ כָּל אַנְשֵׁי עִירוֹ בָאֲבָנִים וָמֵת לא צוין לא צוינו וּבִעַרְתָּ הָרָע מִקִּרְבֶּךָ וְכָל יִשְׂרָאֵל יִשְׁמְעוּ וְיִרָאוּ לא צוין
לא נמצאו בתולים לנערה שבעלה קרב אליה דברים כ"ב 21-20 הורי הנערה פורשים השמלה בפני הזקנים זקני העיר "...וּסְקָלוּהָ אַנְשֵׁי עִירָהּ בָּאֲבָנִים וָמֵתָה..." פתח בית אבי הנערה כל אנשי עירה ישתתפו בסקילה וּבִעַרְתָּ הָרָע מִקִּרְבֶּךָ "כִּי עָשְׂתָה נְבָלָה בְּיִשְׂרָאֵל לִזְנוֹת בֵּית אָבִיהָ"
ניאוף דברים כ"ב 22 לא צוינו לא צוינה "וּמֵתוּ גַּם שְׁנֵיהֶם הָאִישׁ הַשֹּׁכֵב עִם הָאִשָּׁה וְהָאִשָּׁה" לא צוין לא צוינו וּבִעַרְתָּ הָרָע מִיִּשְׂרָאֵל לא צוין
ניאוף (משכב עם מאורסה) דברים כ"ב 25-23 לא צוינו לא צוינה "וְהוֹצֵאתֶם אֶת שְׁנֵיהֶם אֶל שַׁעַר הָעִיר הַהִוא וּסְקַלְתֶּם אֹתָם בָּאֲבָנִים וָמֵתוּ שער העיר לא צוינו וּבִעַרְתָּ הָרָע מִקִּרְבֶּךָ: אֶת הַנַּעֲרָ עַל דְּבַר אֲשֶׁר לֹא צָעֲקָה בָעִיר וְאֶת הָאִישׁ עַל דְּבַר אֲשֶׁר עִנָּה אֶת אֵשֶׁת רֵעֵהוּ
גניבת אדם מישראל דברים כ"ד 7 לא צוינו לא צוינה "ומת הגנב ההוא" לא צוין לא צוינו וּבִעַרְתָּ הָרָע מִקִּרְבֶּךָ לא צוין


הבעיה השייכת לדיון זה היא, האם הדרך הנכונה לפירושו של חוק 'בן סורר ומורה' היא פירושם של הנתונים המצויים באפודוסיס בלבד, או שיש למלא את הפערים באמצעות עקרונות המצויים בחוקים אחרים. לפי הדרך הראשונה, הואיל והאפודוסיס אינו קובע כי יש לערוך משפט לבן, הרי שיש להסיק כי החוק אינו מעניק לו את הזכות המשפטית להתגונן מפני טענות ההורים ולהוכיח כי אין אמת בטענתם - אחרי שהזקנים שמעו את הצהרת ההורים, יומת הבן בסקילה, כפי שנקבע בחוק. לפי הדרך השנייה, יש להבין את החוקים השונים בספר דברים המצווים על הרשות השופטת לחקור במקרים המובאים לפניה,167 כקובעים את העיקרון הבסיסי שכל האשמה נגד נאשם שיובא בפני ערכאה שיפוטית תיחקר על ידי היושבים בדין, בין אם עניין זה צוין במפורש בחוק בין אם לאו. לפי הדרך השנייה יש לראות את ניסוח החוקים שאינם מורים במפורש על חקירה כניסוח אליפטי המניח שעניין החקירה המשפטית ידוע ואין צורך לשנותו במקרה זה. ניתן להגיע לתוצאה זו של הדרך השנייה גם באופן נוסף. לפי חוקי ספר דברים, הזקנים מהווים רשות שיפוטית,168 ובאפודוסיס נקבע כי 'בן סורר ומורה' ייענש רק אחרי שהזקנים ישמעו את הצהרת ההורים - ניתן להבין שלפנינו ניסוח אליפטי, והזקנים משמשים כרשות שיפוטית בדין 'בן סורר ומורה'. חיבור זה אינו דן במתודות בפירוש החוק המקראי, לכן ננסה להוכיח, על פי דיון קצר וממצה בתפקידם המשפטי של הזקנים בספר דברים, שהזקנים השומעים את הצהרת הוריו של 'בן סורר ומורה' מהווים רשות שיפוטית, ולא רק מעין נציגי הציבור שתפקידם מתמצה בהאזנה לדברי ההורים. נבסס דעה זו על הטיעונים הבאים, שיוצגו תחילה בניסוח תמציתי ויידונו לאחר מכן ביתר פירוט.

(1) לפי ספר דברים הזקנים היו רשות שיפוטית, לצידם של השופטים הממונים, ותחומי סמכותם ואחריותם היו בעיקר דיני משפחה.מוסד הזקנים, שהם ראשי בתי האבות שהנהיגו את בתי האבות והמשפחות, 169 התקיים בישראל החל מתקופת המדבר ועד לשיבת ציון. 170 מוסד זה היה קיים גם בשאר החברות במזרח הקדום,171 ו'מקור כוחו של מוסד הזקנים היה במורשת הפטריארכלית, המושרשת מאוד משחר קורות האנושות'. 172. בכל התקופות הללו מילאו הזקנים תפקידים חשובים בתחומים שונים בחיי הקהילה והעם. 173. ואכן, בחקר ספר דברים מקובלת הדעה כי הזקנים היו רשות שיפוטית, ובתחום חיי המשפט היה להם תפקיד מרכזי, כדברי רביב : 'הם הפעילו מערכות דינים ותקדימים משפטיים, שהיו פרי הצטברות מסורת של המשפט הפטריארכלי ותוצאה של הניסיון המשפטי והאישי העתיק שהותאם לתנאים של ישוב קבע ... הם אף שמרו מסורות משפטיות, שהכשירו אותם לטפל בענייני המשפחה ובנושאים שונים'. 174. בספר דברים נקבע כי יש למנות שופטים מקצועיים ושוטרים בכל עיר כפי שנאמר: 'שפטים ושטרים תתן לך בכל שעריך אשר ה' אלהיך לתן לך לשבטיך ושפטו את העם משפט צדק' (ט"ז 18). בידי שופטים אלה הופקדה ההכרעה המשפטית במרבית הבעיות המשפטיות,175 אולם גם בידי הזקנים, אשר היו השופטים המסורתיים, הופקדו סמכויות שיפוטיות בעניינים מקומיים ופטריארכליים שהם: מסירת רוצח במזיד לידי גואל הדם (דברים י"ט 12-11); עגלה ערופה (כ"א 9-1); מוציא שם רע (כ"ב 21-13) ; ייבום (כ"ה 9-7). ככל הנראה שמרו הזקנים על מעמדם המשפטי העצמאי עד הרפורמה של יאשיהו, ומתקופה זו ואילך חל שינוי הדרגתי במעמדם. 176.בגלל היעדר נתונים במקרא על אופן פעולת הזקנים שמילאו תפקידים משפטיים, לא נוכל לדעת מה היו ההליכים המקובלים שלפיהם פעלו - האם כללי ניהול המשפט שבספר דברים חייבו גם את הזקנים או שהחוק התיר להם לנהוג לפי כללים שונים, אולי הכללים המסורתיים? קרוב לוודאי כי במשפט הזקנים היו כללים בסיסיים, המקובלים בשיטות משפט שבהן יושבים שופטים ממונים. מהעובדה כי משפט הזקנים ומשפט שופטים ממונים היו קיימים בישראל זה לצד זה עד סוף ימי בית ראשון, יש להסיק כי עיקרון הצדק נשמר בשתי מערכות השיפוט הללו, ועיקרון בסיסי במערכת משפטית שהצדק נר לרגליה, הוא מתן האפשרות לשני הצדדים להציג טענותיהם. תפקיד זה מוגדר בצירוף 'שמע משפט' ומהווה את הבסיס להכרעה צודקת. 177. לאור העובדה שהזקנים היו רשות שיפוטית, קשה להניח כי בחוק 'בן סורר ומורה' הזקנים לא חקרו את דברי ההורים אלא גזרו את הדין לפי הצהרתם בלבד. 178. אי ציון קיומה של חקירה משפטית יוסבר בניסוח האליפטי של החוק, הפוסח על קביעת האשמה,179 כפי שניסח זאת דרייבר:
'Nothingis is said oubt the investigation on the part of the elders into the truth of parents' allgation: no doubt this is charge'.180 passed over, as an understood thing, in the case of criminal.
השמטת חקירה משפטית מתעודות משפטיות, משום שחיובה היה ידוע וברור, - מצויה גם בתעודות משפטיות מהמזרח הקדום. למשל, בתעודה 2,50 Yos,

מראשית התקופה הבבלית הקדומה, המתעדת הצהרת אח בפני זקני העיר בעניין עקירתו מבית האב של אחיו שברח מהבית. אין צורך לומר, כי הזקנים פסקו רק לאחר שהצהרת האח נחקרה, ומשום שעובדה זו ידועה וקבועה היא אינה נזכרת בתעודה. עניין זה ברור יותר ב'חוקי המשפחה השומריים'. ב'חוקים' אלה נקבע, שאם הורה יאמר לבנו 'לא בני אתה', הוא ייענש בעונש חמור, אך לא נאמר שיש לקיים משפט. האם רשויות משפטיות תענשנה הורים מבלי שאשמת ההורים הוכחה בבית הדין?! כשם שבמקרה שהורים אומרים לילדם 'לא בני אתה', לא נאמר שייענשו אלא רק לאחר בירור משפטי של אשמתם, משום שזהו עיקרון משפטי קבוע והכול ידעו אותו, כך גם אם ילד אמר 'לא אבי/אמי את/ה', לא היה צורך לציין שייענש רק אחרי משפט, משום שגם עיקרון זה היה ברור וידוע.181

(2) לפי חוק 'מוציא שם רע' (דברים כב 21-13) האנלוגי מבחינה עניינית ולשונית לחוק 'בן סורר ומורה',182 חוקרים הזקנים את טענות הצדדים, ועל פי ממצאי חקירתם ייגזר הדין - כך גם בחוק 'בן סורר ומורה' יחקרו הזקנים את טענות הצדדים. בכל המקרים שבהם הזקנים דנים וקובעים בבעיות משפטיות, להוציא דין 'מוציא שם רע', תפקידם כשופטים אינו מחוור דיו. 183 לעומת זאת, בדין 'מוציא שם רע' משמשים הזקנים כשופטים, כפי שניתן להסיק בעיקר מהעובדות הבאות:

(א) בפניהם טוען הבעל את טענותיו;
(ב) בפניהם מגינים ההורים על בתם באמצעות עדותם;
(ג) הזקנים מענישים את הבעל אם העליל על אשתו עלילות שווא או את האישה, אם אמת דיבר הבעל. 184

אולם גם חוק זה אינו מתאר את האופן שבו יחקרו הזקנים את המקרה. הכתוב מציין בקיצור, בפסוק 17, את טענות הצדדים ואת עובדת פרישת השמלה בפני הזקנים, ופסוקים 19-18 כוללים את עונשו של הבעל במקרה שהנערה חפה מפשע; בפסוקים 21-20 נקבע עונשה של הנערה שנמצאה אשמה. אך למרות אי ציון עובדת קיום חקירה ומשפט, ברור כי חפותה או אשמתה של הנערה נקבעו בעקבות חקירת הזקנים את נסיבות המקרה, לפי השמלה שנפרשה לפניהם. הלשון הקצרה שנקט בה החוק, מוסברת בזאת שכוונת המחוקק היא שהמקרה ייחקר לפי כללי החקירה המקובלים, ולפי תוצאותיה ייקבעו העונשים הנקובים בחוק. 185

בין חוק 'בן סורר ומורה' וחוק 'מוציא שם רע' יש בכל אופן שוני מהותי. לפי דברים כ"ב 17, האב פורש לפני הזקנים את שמלת הבת, וכך הוא מבקש להוכיח כי בתו נישאה בתולה. 186 - השמלה הפרושה משמשת עדות לכך כי הנערה היתה בתולה ובעלה 'שם לה עלילות דברים'. לעומת זאת, בדין 'בן סורר ומורה', דינו של הבן נגזר מיד לאחר הצהרת ההורים 'בננו זה סורר ומורה איננו שומע בקולנו זולל וסובא', והם לא הציגו בפני הזקנים כל עדות, שתאמת את טענתם. ברם, משוני זה לא ניתן להסיק כי רק בדין 'מוציא שם רע' זכאית האישה למשפט, שבו יגנו עליה הוריה מפני בעלה, ואילו בדין 'בן סורר ומורה' הבן אינו זכאי לסעד משפטי בסיסי באמצעות חקירה ובירור טענות ההורים. שוני זה נובע מההבדל המהותי בהתנהגות העבריינית המיוחסת לשני הילדים. ללא הצגת השמלה לא ניתן בשום אופן להוכיח כי הנערה היתה בתולה בהינשאה, לכן הצהרת ההורים מסתיימת במעשה פרישת השמלה. אולם התנהגות המוגדרת כזלילה וכסביאה, ניתנת להוכחה על ידי עדים מלבד ההורים, בגלל פומביותה. 187 למרות העובדה שבדין 'בן סורר ומורה' ההורים מאשימים את בנם ואילו בדין 'מוציא שם רע' הם מגינים על בתם, יש בתפקיד ההורים העומדים לפני הזקנים סימטרייה בין שני החוקים הקובעים את עונשם של בן ובת סוררים - בשני המקרים העניין מוצג על ידי ההורים בפני הזקנים המהווים רשות שיפוטית. בדין בת סוררת ההורים יכולים להוכיח את אמיתות טענתם, כי בתם חפה מפשע, ועל כן מלבד הצהרתם הם מביאים הוכחה לדבריהם; בדין 'בן סורר ומורה' ניתן להוכיח את אשמתו בהליך הראיות המקובל, דהיינו, באמצעות עדים. בשני המקרים לא נאמר במפורש כי הילדים ייענשו בעונש הקבוע בחוק רק אחרי תום משפטם, אך כשם שבדין 'מוציא שם רע' חקירת המקרה משתמעת בבירור מלשון החוק, כך יש להסיק כי גם 'בן סורר' ייענש רק אחרי חקירת טענות ההורים.

(3) דין הפוגע בהוריו במכה או בקללה מסור להכרעת בית דין כבר לפי חוקי 'ספר הברית' (שמות כ"א 15, 17). לכן אין להניח, שדין 'בן סורר ומורה' ימנע מילד דיון משפטי בהתנהגותו וכך יתיר להורים לגזור את דין בנם, וידרוש רק כי ההורים יצהירו על גזר דין זה בפני הזקנים.

'ספר הברית' קובע בשני חוקים קזואיסטיים תמציתיים ,188 כי המכה את הוריו או המקללם 'מות יומת' (שמות כ"א 15 , 17). הצירוף 'מות יומת' הקובע את עונש המוות, הוא צירוף של מקור מוחלט של הפועל 'מות' והצורה הנטויה של הפועל המציין גזר דין מוות, אשר ייגזר על ידי רשות שיפוטית. 189 אופן ביצוע גזר הדין לא פורט אך גם בחוקים קזואיסטיים אחרים שניסוחם מפורט יותר, פירוט זה חסר פעמים הרבה. מניסוחם של שני חוקים אלה ניתן להסיק כי חוקי 'ספר הברית' הפקיעו מידי ההורים את הסמכות להמית את ילדם במו ידיהם, ועונשו של הפוגע בהוריו היה מסור לבית הדין. 190 שלילת סמכות ההורה להמית את ילדו נובעת ככל הנראה, בראש ובראשונה, מרצונו של המחוקק למנוע המתות שרירותיות של ילד בידי הוריו. החובה להביא בעיה פנים-משפחתית לידיעתה ולהכרעתה של רשות ציבורית שופטת, אינה רק גורם ממתן המונע מעשים נמהרים וחפוזים מצד הורים, אלא היא גם גורמת לכך שהציבור יהיה מעורב בבעיה ובהשלכותיה. התנהגות עבריינית של ילד כלפי הוריו אינה רק עניין פרטי שבין ההורים לילדם, אלא עניינה של הקהילה, ולפיכך מעורבותו של הציבור בעניינים אלה נובעת מהצורך לשמור על הסדר החברתי העלול להתערער כתוצאה מהתנהגות בלתי נכונה של צדדים המעורבים בסכסוך. אם אכן בדין 'בן סורר ומורה' הצהרת הורים על התנהגותו העבריינית של בנם נאמנת, ואין חוקרים את אמיתותה, אין להבאת העניין בפני הזקנים כל ערך מעשי והיא בעלת משמעות הצהרתית בלבד. אולם מה הטעם בהצהרה זו, הנשמעת על ידי הזקנים, אם החוק אינו תובע מהזקנים להיות מעורבים בסכסוך כדי להשיב את הסדר החברתי על כנו? אם הצהרת ההורים מתקבלת ללא חקירה, יש אמנם בעצם הצורך להצהיר בפני הזקנים גורם ממתן, אך הציבור אינו יכול להיות מעורב באמצעות הזקנים בסכסוך ובשורשיו. יתרה מזאת: לפי הדעה שדי בהצהרת ההורים כדי לגזור מוות בסקילה על הבן, הרי שגזר דין של מיתה נקבע על ידי ההורים, ואין גורם ציבורי היכול לפקח שהדבר נעשה על פי החוק הנוהג, ואין גוף היכול לבטל גזר דין זה. רק ביצועו של גזר הדין נדחה עד להתכנסות הזקנים והצהרת ההורים בפניהם. לפי פירוש זה, דין 'בן סורר ומורה' מחמיר יותר מחוקי 'ספר הברית', שקבעו כי גזר הדין ייקבע על ידי רשות שיפוטית. מניתוח רכיביו של האפודוסיס של דין 'בן סורר ומורה', למדנו כי הוא אינו מחמיר יותר מחוקי 'ספר הברית'. לפי חוק זה 'המקלל' את אביו ואמו הוא הבן, אשר 'איננו שומע בקול אביו ובקול אמו זולל וסובא', למרות שהוריו ניסו להניאו מלהמשיך להתנהג כך. 'קללת' הורים, דהיינו, אי ציות להוראות ההורים או אי קבלת מרות ההורים מצטמצמת אפוא לאי ציות לחדול מזלילה ומסביאה. באופן זה צמצם החוק את סמכות האב על בנו וחיזק את מעמדו המשפטי של הבן, לעומת הכללים שנהגו. הטוען כי לפי חוק 'בן סורר ומורה' ייסקל הבן לאחר הצהרת הורים אשר אמיתותה לא נחקרה, חייב להניח שחוק זה חושף את הילד לשרירות לב של ההורים באופן קיצוני, מבלי לאפשר לילד להגן על חייו מפניהם. לכאורה קשה להניח כי הורים ירצו במות בנם, ועל כן יעלילו עליו עלילת שווא, כדי שיוצא להורג. אולם ייתכנו מצבים של עוינות קשה בין הורים לילדיהם. שנאת הורים לילדם ורצונם להרע לו באה לביטוי ברור למשל בטופוס הידוע של קללת הורים את ילדיהם. 191 באמצעות הקללה מבקש ההורה לגרום לילדו רע ומכאוב, שההורה, מסיבות שונות, אינו גורם לו. אולי עוינות מעין זו היתה לנגד עיני החכם האומר לאב : ' יַסֵּר בִּנְךָ כִּי יֵשׁ תִּקְוָה וְאֶל הֲמִיתו אַל תִּשָּׂא נַפְשֶׁךָ:' (משלי י"ט 18). אמנם פירוש חלקו השני של הפסוק, ' . . .ואל המיתו אל תשא נפשך', שנוי במחלוקת,192 אולם ייתכן שצודקים המבינים, כי החכם תובע מההורה המייסר את בנו לבל ירצה להמיתו תוך כדי תהליך זה. 193 על כן יש אפוא חשיבות רבה לספק לילד הגנה משפטית גם מפני הוריו.

עונשו של 'בן סורר ומורה' : ביצועו ומטרתו
חלקו השני של האפודוסיס נחלק לשניים. החלק הראשון קובע את עונשו של 'בן סורר ומורה': 'ורגמוהו כל אנשי עירו באבנים ומת...' (21א). החלק השני מהווה פסוקית הנמקה לעונשו של הבן העבריין: '... ובערת הרע מקרבך וכל ישראל ישמעו ויראו' (22ב). נחלקו הדעות בנוגע לסיבת המתתו של 'בן סורר ומורה' בסקילה, אשר היא194והשרפה 195 נזכרות בחוק המקראי כדרכים להוצאת עבריין להורג. 196 יש הטוענים,197 כי באמצעות הסקילה נעקר הנהרג באופן מוחלט מקהילתו, מכיוון שהוא נותר קבור תחת גל האבנים אשר המיתוהו, ואינו מובא לקבורה בקברי המשפחה. ספק רב אם ניתן לאמץ דעה זו, משום שהחוק שבדברים כ"א 23-22 קובע בנוגע לגורלה של גוויית עבריין שהוצא להורג, שהיא תיתלה על עץ עד הערב, ואז חובה לקוברה - ' . . . כי קללת אלהים תלוי ולא תטמא את אדמתך אשר ה' אלהיך נתן לך נחלה'. (23) 198 לכן צודק פיליפס,199 כי לא ניתן לומר ש'בן סורר ומורה' יישאר תחת גל האבנים, אלא יש לקבור את גופתו, כפי שנקבע בחוק. אחרים מחזיקים בדעה,200 כי באמצעות הסקילה נמנע מגע פיזי בין הפושע לבין ממיתיו, וכך לא טימאה טומאתו אזרחים נוספים מקהילת העיר. מהחוק הקובע שיש לתלות את הנסקל ולקוברו בו ביום, יש להסיק בבירור כי היה מגע פיזי בין אזרחים מקהילת העיר לבין גופת הפושע שהומת, והיא בוודאי טימאה את הנוגעים בה. לכן גם דעה זו אינה מבוססת על הוראות חוקי המקרא, ואין זו הסיבה לסקילת בן סורר ומורה.

לאור סקירת עונשי הסקילה במקרא, מגיע פינקלשטיין 201 לשתי מסקנות חשובות המבהירות היטב את סיבת הסקילה ומהותה:
The common denominator of all the offences entailing the punishment Of death by stoning is they are thought to strike at the moral and religious fibers which the community as a whole sees as defining its essence and integrity.
נראה כי לאור דברים אלה נוכל להסביר את פסוק 21. האפודוסיס קובע, כי גזר דין המוות חייב להתבצע בידי 'כל אנשי העיר' (21א), שהם גבריה הבוגרים של עיר זו, 202 החייבים להתאסף בשער העיר, 203 או מחוץ לעיר,204 על מנת להוציא את הבן להורג. חובה זו, אשר הוטלה על קהילת אנשי עירו של 'בן סורר ומורה', נובעת מהתפיסה שהתנהגות הבן אינה רק התנגשות חמורה בין הבן לבין הוריו, אלא יש לה השפעה שלילית חמורה והרסנית על הקהילה; התנהגות זו היא עברה פלילית, הפוגעת בקהילה ובחברה הישראלית. לכן גזר הדין יתבצע על ידי כל בוגרי קהילת עירו של הבן העבריין, החייבים בשמירת הברית והאחראים לקיום הוראות החוקים שבמסגרת ברית זו,205 ואת חובתם זו ימלאו באמצעות סקילת הבן באבנים. באופן זה קיימו הפרט והכלל את הוראות החוק, וכך תוגשם המטרה הראשונה מבין שתי מטרותיו של עונש חמור זה, כפי שהן מנוסחות בפסוקית ההנמקה החותמת את החוק: '... ובערת הרע מקרבך וכל ישראל ישמעו ויראו' (21ב). הנמקה זו 206 לעונשו של 'בן סורר ומורה' היא מיוחדת לספר דברים ומשקפת את מטרתו הדידקטית של הספר.207. היא בנויה משני מרכיבים, האחד 'ובערת הרע מקרבך/מישראל', והאחר 'וכל ישראל ישמעו ויראו' 208. שני מרכיבים אלה נזכרים יחדיו בפסוקית ההנמקה רק פעמיים נוספות בלבד. 209 הנוסחה 'ובערת הרע מקרבך/מישראל' נזכרת בנפרד בשמונה חוקים שונים 210 ואילו 'וכל ישראל ישמעו ויראו' נזכרת פעם אחת. 211פסקת הסבר לעונש הבנויה ממרכיבים אלה מצויה רק בחוקים הגוזרים עונש מוות על עבריין. 212 חלקה הראשון של פסוקית זו קובע כי 'בן סורר ומורה' עשה מעשה המוגדר כ'רע' שיש 'לבערו', כלומר לעוקרו, לחסלו. 213 החוק מגדיר את התנהגותו של הבן במונח 'רע', המגדיר התנהגות הנוגדת את הוראות החוק 214 מונח זה מנוגד למונח 'טוב' המגדיר את הדרך הנכונה לפי הוראות החוק המקראי. 215 ה'רע' חייב להיעקר מהעיר בהמתת 'בן סורר ומורה', כדי שהשפעתו השלילית תסוף, זעם ה' ישכך 216 והסדר הנכון ישוב על כנו. 217 לעונשו החמור של 'בן סורר ומורה' סיבה נוספת המוגדרת בביטוי ' . . .וכל ישראל ישמעו ויראו' (21ב). נוסחה זו מדגישה את מטרת העונש, דהיינו את גורם ההרתעה 218 עונש זה אמור להוות גורם מרתיע, כפי שנאמר בחוק הקובע את עונשו של 'עד זומם', הכולל אף הוא את שני מרכיבי נוסחת הנימוק שבסיפא של חוק 'בן סורר ומורה' : 'ועשיתם לו כאשר זמם לעשות לאחיו ובערת הרע מקרבך. והנשארים ישמעו ויראו ולא יספו לעשות עוד כדבר הרע הזה בקרבך' (דברים י"ט 20-19). עונשו החמור של 'בן סורר ומורה' חייב להוות גורם אשר ירתיע ילדים מלהיות בנים סוררים, לכן יש לתת לכך הד בקנה מידה לאומי כדי ש'כל ישראל ישמעו ויראו'. ייתכן כי החוק רומז לכך כי היו בישראל דרכים אשר באמצעותן ניתן היה להודיע ברחבי ארץ ישראל על ביצוע עונש זה, שהרי אם דבר ביצוע העונש לא ייוודע בשאר ערי ישראל לא תהיה לעונש השפעה מרתיעה ולא 'כל ישראל ישמעו ויראו'.

סיכום
מהדיון בחוק 'בן סורר ומורה' עולות המסקנות הבאות - בניגוד לפרוטסיס המגדיר 'בן סורר ומורה' כמי שאינו מציית לאביו ולאמו, למרות ניסיונותיהם לשכנעו לחדול ממריו, קובע האפודוסיס של חוק זה, שרק בן ה'זולל וסובא' יוגדר כ'סורר ומורה'. בכך שינה החוק הכתוב את החוק הנוהג המשתקף בפרוטסיס. חוק נוהג זה היווה את הפרשנות המשפטית לחוק הקובע עונש מוות למקלל הוריו (שמות כ"א 17), ובכך צמצם באופן משמעותי את העילות שבעטיין ייענש ילד כ'סורר ומורה'. בעקבות חוק זה ה'מקלל' את הוריו הוא הבן המוגדר כ'סורר ומורה', משום שאינו חדל מזלילה וסביאה ולא בגלל עילה אחרת. מהדיבר החמישי שבעשרת הדיברות נובע בבירור, כי המשפט המקראי מייחס חשיבות עליונה להתנהגותו הנכונה של הילד כלפי הוריו אך למרות זאת, רק בן 'זולל וסובא' יוגדר מבחינה משפטית כ'בן סורר ומורה' ויידון למוות בסקילה. 'זולל וסובא' הוא בן שאינו מציית להוריו המורים לו לחדול מאכילת בשר ושתיית משקה משכר באופן תדיר. אדם זה מתמכר לאורח חיים שלילי והרסני לעצמו, לבית אביו ולקהילתו. החוק המקראי אינו מאפשר לבן העבריין שאינו חדל מהתנהגותו זו להמשיך בה, משום שהוא מערער את אושיות בית האב ומהווה סכנה לסדר הנכון בקהילה.התנהגותו של 'בן סורר ומורה' היא עברה פלילית, ועל כן אין להורים סמכות למחול לבנם. ההורים חייבים להביאו לפני זקני עירו ולהאשימו בפניהם. חובה זו מוטלת על שני ההורים ביחד ועל כל אחד מהם. זקני העיר, שבפניהם מובא 'בן סורר ומורה', מהווים רשות שיפוטית שחייבת לחקור את הצהרת ההורים האומרים 'בננו זה סורר ומרה איננו שמע בקלנו זולל ושבא'. חוק 'בן סורר ומורה' קובע, שהבן אשר הורשע בדין יומת בסקילה על ידי כל אנשי עירו, דהיינו, הזכרים הבוגרים. באופן זה נוטלים כל הזכרים הבוגרים חלק בעקירת ה'רע' מקרב עירם. החוק המקראי קובע עונש מוות לבן סורר ומורה בגלל החומרה היתרה שבה הוא רואה את פגיעתו בהוריו ובחברה. המשפט במזרח הקדום שנידון בפרקים שישי-שמיני קובע עונשים קלים יותר לילד בגלל התנהגות עבריינית כלפי הוריו. העונשים הנזכרים במקורות משפטיים מהמזרח הקדום הם בעיקר עקירת הילד מבית אביו, מכירה לעבדות ולעתים הוא רק תשלום קנס כספי. כמו כן הפגיעה בהורים אינה נחשבת לעברה פלילית.

ג. דין 'בן סורר ומורה' במשפט התלמודי

בחלק זה נדון בחוק 'בן סורר ומורה' במשפט התלמודי. נציג תחילה, בקיצור, כיצד פורש דין 'בן סורר ומורה' ונסקור עקרונות יסוד בסוגיית ביטול עונש המוות במשפט התלמודי. כמו כן ננסה להסביר מדוע בדין זה לא הסתפקו חכמי המשפט בדרך המדרש המצמצם המקובל 219 אלא 'הוסיפו וצמצמו, בדרך המדרש, את אפשרות הוצאתו של הבן הסורר ומורה להורג עד שלמעשה שללו כל אפשרות של ביצוע הדין האמור בפרשה'. 220

מהות העברה
מהפסוק 'כי יהיה לאיש בן סורר ומורה איננו שמע בקול אביו ובקול אמו ויסרו אתו ולא ישמע אליהם' (דברים כ"א 18), משתמע לכאורה ש'בן סורר ומורה' הוא מי שאינו שומע בקול אביו ואמו בכל תחום. ברם, המשפט התלמודי, כמו הפירוש שהצענו לפי פשוטו של מקרא, מצמצם את מהות העברה - נקבע שהבן:
אינו נעשה בן סורר ומורה, עד שיאכל בשר וישתה יין שנאמר: 'זולל וסבא'. ואף על פי שאין ראיה לדבר, זכר לדבר, שנאמר : 'אל תהי בסבאי יין בזללי בשר למו' (משלי כ"ג 20). 221
צמצום חטאו של הבן לזלילה וסביאה בלבד נלמד באמצעות גזרה שווה בין האפודוסיס ובין הפרוטסיס:

יכול אפילו אמרו לו אביו ואמו להדליק את הנר ולא הדליק, תלמוד לומר: 'איננו שומע, איננו שומע' לגזירה שווה, מה 'איננו שומע' האמור להלן בן סורר ומורה זולל וסובא, אף איננו שומע האמור כאן בן סורר ומורה זולל וסובא. 222

הואיל ובאפודוסיס 'זולל וסובא' מגדיר את כוונת הכתוב 'איננו שומע', הרי שגם בפרוטסיס תהיה משמעות 'איננו שומע' זהה, דהיינו, זלילה וסביאה בלבד.

כמות הבשר והיין שבגללם יתחייב הבן כ'בן סורר ומורה'
המשפט התלמודי קובע גם את כמות הבשר והיין שאם אכל וסבא הבן ניתן להעמידו לדין באשמת היותו 'סורר ומורה' : 'מאימתי חיב ? משיאכל תרטימר בשר ישתה חצי לוג ין האיטלקי רבי יוסי אומר : מנה בשר ולוג יין'. 223 וכן אמרו : 'אפילו העלה על שולחנו כשלמה המלך בשעתו, אין נעשה בן סורר ומורה עד שיתן לתוך פיו כשיעור'. 224

אופן ביצוע העברה
במקרים הבאים, אפילו אם אכל בשר ושתה יין בכמות שנזכרה לעיל, לא יתחייב כבן סורר ומורה
אכל בחבורת מצווה ,225 אכל בעיבור החודש,226 אכל מעשר שני בירושלים ,227 אכל נבילות וטריפות, שקצים ורמשים (אכל טבל, ומעשר ראשון שלא נטלה תרומתו, ומעשר שני והקדש שלא נפדו),228 אכל דבר שהוא מצווה ודבר שהוא עברה, אכל כל מאכל ולא אכל בשר, שתה כל משקה ולא שתה יין - אינו נעשה בן סורר ומורה. 229
מתי אפוא יתחייב הבן שזלל בשר וסבא יין? על כך משיבים : 'אינו נעשה בן סורר ומורה עד שיאכל בחבורה, שהוא כיוצא בו',230 היינו, בחבורה שכולה אנשים ריקים ופחותים שירגילו אותו לאורח חיים זה, אבל אם יש בחבורה אדם הגון הבן לא יימשך בתאוותו ואינו נעשה 'בן סורר ומורה'., 231 יתרה מזאת: גם אם אכל בשר ושתה יין בנסיבות שנסקרו לעיל, לא יתחייב כבן סורר אם 'גנב משל אביו ואכל ברשות אביו - משל אחרים ואכל ברשות אחרים, משל אחרים ואכל ברשות אביו אינו נעשה בן סורר ומורה'. ניתן לחייבו רק אם 'יגנוב משל אביו ויאכל ברשות אחרים'. 232 רבי יוסי בר יהודה מצמצם אף יותר את אפשרות חיובו של הבן הזולל וסובא כסורר ומורה. לדעתו, הבן יתחייב רק אם 'יגנוב משל אביו ומשל אמו'. 233

מינו של 'בן סורר ומורה'
במקרה דנן 234 קבעו תנאים שרק ילד ממין זכר יכול להיות 'בן סורר ומורה', שנאמר: "'כי יהיה לאיש בן" - בן ולא בת'. 235 באופן זה צמצמו במחצית את האוכלוסייה הפוטנציאלית שממנה יכול לבוא 'בן סורר ומורה'.

הגיל שבו ניתן לחייב בן כ'סורר ומורה'
לא כל בן זכר אשר אכל בשר ושתה יין בכמויות ובנסיבות שנסקרו ייחשב לבן סורר ומורה. ילד המוגדר כ'קטן' לא יורשע כבן סורר ומורה משום 'שלא בא לכלל המצות' 236 ניתן להעמידו לדין רק 'משיביא שתי שערות ועד שיקיף זקן - התחתון ולא העליון, אלא שדברו חכמים בלשון נקיה - שנאמר: "כי יהיה לאיש בן" - בן ולא בת, בן ולא איש'. 237 באופן זה צומצם באופן משמעותי ביותר משך הזמן שחוק 'בן סורר ומורה' מתייחס אליו. 238

מעמדם ותפקידם של הורי הזולל וסובא
הגדרת הזולל וסובא כ'בן סורר ומורה', והענשתו, תלויים בהוריו, ומי שאין לו אב ואם לא יורשע כבן סורר ומורה.239 ברם, אף אם התקיימו כל התנאים שנזכרו לעיל, עצם העמדת הזולל וסובא לדין תלויה ברצון ההורים, מכיוון שמשפט התנאים העניק להורים סמכות מחילה : 'היה אביו רוצה ואמו אינה רוצה, אביו אינו רוצה ואמו רוצה - אינו נעשה בן סורר ומורה, עד שיהיו שניהם רוצים'. 240

נכות הורים
על מנת לצמצם עוד יותר את אפשרות העמדת העבריין לדין, גם אם רצו הוריו בכך, נקבעו ההגבלות הבאות:
היה אחד מהם גידם, או חיגר, או אילם, או סומא, או חרש, אינו נעשה בן סורר ומורה, שנאמר: 'ותפשו בו' - ולא גידמין; 'והוציאו אתו' - ולא חיגרין; 'ואמרו' - ולא אילמין; 'בננו זה' - ולא סומין; 'איננו שמע בקלנו' - ולא חרשין. 241

התאמה בין ההורים
'רבי יהודה אומר: אם לא היתה אמו ראויה לאביו, אינו נעשה "בן סורר ומורה" '.242 לפי התלמוד רבי יהודה סובר שהבן אינו נעשה 'בן סורר ומורה' עד שיהיו אביו ואמו שווים בקול ובמראה ובקומה 'שנאמר "איננו שומע בקולנו", מדקול בעינן שוין, מראה וקומה נמי בעינן שוין'. כלומר, הואיל ולא נאמר 'בקולותינו', משמע קול אחד, ומכיוון שבקול עליהם להיות שווים, אף במראה ובקומה עליהם להיות שווים. 243 מדרש הלכה זה מונע כל אפשרות של העמדת בן למשפט על פי דין 'בן סורר ומורה'.

תהליכי העמדת זולל וסובא לדין
'מתרין בו בפני שלושה ומלקין אותו 244 חזר וקלקל נידון בעשרים ושלושה. ואינו ניסקל עד שיהו שם שלשה הראשונים, שנאמר: "בננו זה", זה שלקה בפניכם'. 245 ומצווה לדונו בפני זקני עירו.246

מתי יבוצע גזר הדין ?
רבי עקיבא סבר שאין ממיתים בן סורר ומורה מיד, אלא מעלים אותו לבית הדין הגדול ושומרים אותו עד הרגל, וממיתים אותו ברגל, שנאמר 'וכל ישראל ישמעו ויראו'. 'אמר לו רבי יהודה : וכי נאמר "וכל העם יראו ויראו", אלא לא נאמר אלא "וכל העם ישמעו ויראו", ולמה מענין את דינו של זה, אלא ממיתין אותו מיד, וכותבין ושולחין בכל המקומות, איש פלוני נגמר דינו בבית דין של פלוני, ופלוני ופלוני עדיו וכן עשה, וכן עשו לו'. 247

מקרים שבהם הורשע אך לא נסקל
'ברח עד שלא ניגמר דינו, ואחר כך הקיף זקן התחתון - פטור'; 248 'ואם משנגמר דינו ברח, ואחר כך הקיף זקן התחתון - חייב'.249

מדוע יומת בן סורר ומורה?
'בן סורר ומורה נדון על שם סופו - ימות זכאי ואל ימות חייב; שמיתתן של רשעים הנאה להם והנאה לעולם, ולצדיקים רע להם ורע לעולם'. 250 'רבי יוסי הגלילי אומר וכי מפני שאכל תרטימר בשר ושתה חצי לוג יין האיטלקי אמרה תורה יצא לבית דין ליסקל, אלא הגיעה תורה לסוף דעתו של בן סורר ומורה, שסוף מגמר נכסי אביו ומבקש לימודו ואינו מוצא ויוצא לפרשת דרכים ומלסטם את הבריות - אמרה תורה ימות זכאי ואל ימות חייב' . 251

תכליתו של דין בן סורר ומורה
'בן סורר ומורה, לא היה ולא עתיד להיות, [ו]למה נכתב ? אלא לומר דרוש וקבל שכר'. 252 על קביעה זו המיוחסת לרבי שמעון חולק רבי יונתן האומר: 'אני ראיתיו וישבתי על קברו'. 253

הפרשנות המצמצמת שבה נקט המשפט התלמודי בדין 'בן סורר ומורה', שתכליתה למנוע את הוצאתו להורג של הזולל וסובא, עולה בקנה אחד עם מגמת ביטול עונשי המוות במשפט העברי אף במקרים שהחוק המקראי קבע עונש מוות. 254 אמנם אין תמימות דעים ביחס לשאלה מאימתי חדלו בישראל לדון דיני נפשות,255 אך הואיל והסיבה לכך קשורה בתפקודיו של המקדש, ניתן לומר שחדלו להטיל עונשי מוות סמוך לחורבן הבית השני. 256 כמו כן אין הסכמה ביחס לסיבת ביטול עונשי המוות במשפט העברי, ויש הסבורים שהסיבה לכך היא שבתי הדין היהודיים לא הורשו לדון דיני נפשות בימי נציבי רומא. 257 ברם, ככל הנראה, שלטונות רומא לא אסרו על היהודים לדון דיני נפשות, וביטול עונשי המוות נובע ממדיניות משפטית יהודית אוטונומית. 258 בין התנאים ניכרת מגמה לא רק לצמצום דרסטי של המקרים שבהם יוטלו עונשי מוות, אלא אף לביטולם המוחלט כפי שניתן ללמוד מהמשנה הבאה: 'סנהדרין ההורגת אחד בשבוע, נקראת חבלנית. רבי אלעזר בן עזריה אומר: אחד לשבעים שנה. רבי טרפון ורבי עקיבא אומרים : אלו היינו בסנהדרין, לא נהרג אדם מעולם. רבן שמעון בן גמליאל אומר : אף הן מרבין שופכי דמים בישראל'. 259 דברי רבן שמעון בן גמליאל משקפים ככל הנראה ביקורת על דעתם של רבי טרפון ורבי עקיבא, שיש לבטל באופן מוחלט את עונשי המוות ועולים בקנה אחד עם הרישא של המשנה. 260 ביטול עונשי מוות במשפט העברי הושג באמצעות קביעת סדר דין פלילי אשר מטרתו היתה למנוע אפשרות המתת העבריין. 261 אחת התוצאות הבלתי נמנעות של דרך פרשנות זו היא, שבמקרים רבים היה ניגוד מהותי בינה לבין פירוש החוק על פי פשוטו - מדוע אפוא נקטו חכמים בפרשנות משפטית כזאת? יש שסברו שחכמי המשפט העברי נקטו בה משום שאחרי חורבן בית שני וביטולה של העצמאות המשפטית של היהודים לא נותר לחכמים אלא לתת לחוקים פרשנות סכולסטית ואקדמית. 262 ברם, לא ניתן להסביר את שיטת חכמי המשפט העברי על רקע המצב ההיסטורי, בעיקר בגלל שתי הסיבות הבאות:

(א) נאמנותם של חז"ל למסורות המשפטיות והדתיות של הדורות הקודמים שלא אפשרה להם להינתק מהן; 263 (ב) ככל הנראה העצמאות המשפטית של היהודים לא בטלה אחרי חורבן הבית. 264 נראה לנו שניתן להבין סוגיה זו לפי עקרונות הפרשנות המשפטית ותורת הענישה של חכמי המשפט העברי מחד ותלותם במחוקק האלוהי מאידך, כפי שהסבירם כהן:
it is for this reason that, however, theoretical and untouched by raalities it may appear to be, talmudic penology has an appeal and interest which is not only and purely historical. Here was a penological laboratory which was quite unique: the talmudic penologists had no tools to work with and no statistical or evidentiary material to proceed upon; they were unbiased, immune from political agitation and not concerned with factual the circumstances even their own era and place; they acted sub specie aeternitatis, with the object of providing just laws for an ideal society.
ברם, הואיל וחכם המשפט העברי את חוקי התורה הוא מפרש, על כן סמכותו מוגבלת:
nothing he did or prescribed must in any way contradict Scripture,the actualization of the divine will; everything had to conform to, and indeed be derived from scriptural law and pronouncement.in theory at least, the talmudists did not act as free agents, but only as exegetes of divine decree and executors of the divine will. the more remarkable is the freedom and independence, and the intellectual courage, which their far-reaching reforms reflect. 265
קירשנבאום הראה שחכמי המשפט העברי הבינו ש'תפקידו של משפט התורה הוא בעיקרו חינוכי-רוחני',266 והראשונים ראו את הדין "הפלילי" ככולו חינוך'. 267 לפי גישה זו העונשים הנזכרים בתורה נועדו לציין את חומרת העברה 'ואף אם לרוב לא ייענש, שהרי כמעט ומן הנמנע יהיה לחייבו על פי דין-תורה, כבר הוחדרו חומרי המעשים ללבו'. 268 הענישה במשפט העברי היא אפוא 'דתית, מיסטית, חינוכית ; היא באה לעדן את האדם, להעלות את רמתו הרוחנית ולקרבו אל אלהי המשפט'. 269 מכך נובעת מסקנה חשובה ביחס למהות המשפט הפלילי במשפט העברי:

המשפט הפלילי של התורה, ריטואל דתי הוא בדומה לקורבנות. מה מצינו אצל הקורבנות בעיני חז"ל? עיון מסועף ומסונף, לימוד מלא פרטים ופרטי- פרטים, הרחבת יתר של דיוקים ודקדוקים אין-ספור. לשם מה? לשם 'מהרה ייבנה בית המקדש': תוחזר עטרה ליושנה, כהן בעבודתו, לוי בדוכנו וישראל במעמדו. חברה אידיאלית במצב אידיאלי. הוא הדין אצל המשפט הפלילי של חז"ל. עיון, לימוד, הרחבת יתר. לשם מה ? לשם 'מהרה ייבנה בית המקדש' אף הוא. תוחזר אף עטרת המשפט ליושנה. חברה אידיאלית במצב האידיאלי, בו סנהדרין ההורגת אחת לשבע (שבעים) שנה כבר נחשבת ל'חובלנית'. 270

ביטול עונש המוות אינו מהווה סימן לכך שהחטא נחשב עתה לחמור פחות ועל כן שוב אין עונשים את העבריין בחומרה. האיסור נותר איסור מוחלט, ללא קשר לעונש,271 והעבריין לא יימלט מעונש - אדרבא הוא ייענש בידי שמים כפי שניתן ללמוד מהמקור הבא:
והאמר רב יוסף, וכן תני רבי חייא: מיום שחרב בית המקדש, אף על פי שבטלו סנהדרין - ארבע מיתות לא בטלו? - לא בטלו? הא בטלו להו ! אלא דין ארבע מיתות לא בטלו: מי שנתחייב סקילה - או נופל מן הגג, או חיה דורסתו; ומי שנתחייב שריפה - או נופל בדליקה, או נחש מכישו ; ומי שנתחייב הריגה - או נמסר למלכות, או ליסטים באין עליו; ומי שנתחייב חנק - או טובע בנהר, או מת בסרונכי. 272
במישור האנושי הפיקוח על הסדר בחברה, איתור עבריינים, העמדתם לדין, שיפוטם והענשתם, יתבצעו על ידי פעילות שיפוטית של רשות שלטונית, כגון המלך, או של בית דין הפועל על פי 'הוראת שעה' מתוקף נסיבות מיוחדות. 273 דרך אחרת הציע ירון. לדעתו שונותו ומוזרותו של דין 'בן סורר ומורה' הם הגורמים לפרשנות המשפטית שננקטה על ידי חכמי המשפט העברי, המבטלת את הוראת החוק לגזור עונש מוות על זולל וסובא - להלן דבריו:
Whatever the original setting of these rules [concerning Deut. 21 18-21- J.F.] may have been, in Talmudic times they must have been regarded as odd and altogether out of place. The strict interpretation' of 'son' is only one of the tools employed to whittle it down. so Mishnah Sanhedrin8.1ff. adds a set of'clarifications' imposes, detailed specifications which frustrate the provision entirely, render it meaningless, all this - needless to say- without expressing or hinting at any discomfort with the Deuteronomic rule. 274
דין 'בן סורר ומורה' מעורר קשיים שונים, וביטוי מעניין לכך ניתן למצוא בדבריו הבאים של רבי יסא :

אמר ר' יסא: כל אילין מילייא לא מסתברין דלא חילופין (כל הדברים שנאמרו בבן סורר ומורה הם בניגוד להיגיון משום שעל פי הסברא היה לנו לומר ההפך). תני: תדע לך שהוא כן - מי היה בדין שיהא חייב, הבן או הבת ? הוי אומר הבת, ופטרה התורה את הבת וחייבה את הבן ; מי היה בדין שיהא חייב, קטן או גדול? הוי אומר גדול, פטרה התורה את הגדול וחייבה את הקטן ; מי היה בדין שיהא חייב, הגונב משל אחרים או הגונב משל אביו ואמו? הוי אומר הגונב משל אחרים, פטרה התורה הגונב משל אחרים וחייבה הגונב משל אביו ואמו. ללמדך שכולן אינן אלא בגזירת המלך. 275

אך מאידך חוק זה מהווה ביטוי מובהק ואולי אף קיצוני לכך שהמשפט העברי רואה את הדין הפלילי כעניין חינוכי. 276 דין 'בן סורר ומורה' על פי פרשנות המשפט העברי הופקע לחלוטין מתחום הדין הפלילי כפי שיש להבין מהקביעה 'בן סורר ומורה לא היה ולא עתיד להיות, למה נכתב, אלא לומר דרוש וקבל שכר'. 277 בגמרא מיוחסים דברים אלה לרבי שמעון ולא לרבי יהודה הסובר שההורים צריכים להיות שווים בקול ובמראה. 278 לפי רבי שמעון הפרשה כולה מופקעת אפוא מתחום הדין הפלילי, והופכת, בעקבות הפרשנות שבה נקטו חכמי המשפט העברי, לסוגיה חינוכית. 279 מגמתו החינוכית של דין 'בן סורר ומורה' משתקפת גם במאמר 'בן סורר ומורה נידון על שם סופו: ימות זכאי ואל ימות חייב'. 280 מאמר זה של המשנה מציג את הפרדוקס המשפטי שבדין 'בן סורר ומורה' לפי פירושו של המשפט העברי. אכן, לפי הפרשנות המשפטית הזאת הזולל וסובא לא עבר עברה פלילית שעונשה מוות, ועל כן הוא מוגדר כ'זכאי", אך למרות זאת יש להוציאו להורג כבר עתה משום שבעתיד הוא יהיה ראוי לעונש זה. ברם, הואיל ולפי המשפט העברי יש להבין את הדין הפלילי בכלל, ואת דין בן סורר בפרט כאמצעי חינוכי, פרדוקס זה מדגיש את חומרת מעשיו של 'בן סורר ומורה' ואת חשיבות הטיפול הנכון בו.

סיכום
אנו מציעים להבין את הפרשנות המשפטית לדין 'בן סורר ומורה' לאור שלוש סיבות: (1) סדר הדין הפלילי במשפט העברי מונע את האפשרות להטיל עונשי מוות; (2) חכמי המשפט העברי ראו את הדין הפלילי כחינוכי-רוחני בעיקרו; (3) התורה עצמה צמצמה בחוק זה את דין המקלל את הוריו. לפי האפודוסיס של דין 'בן סורר ומורה' רק הזולל וסובא ייחשב לסורר ומורה - והואיל וזלילה וסביאה אינן עברות פליליות טיפוסיות, ומניעתן אינה מסורה בדרך כלל לרשויות שיפוטיות, הבינו חכמי המשפט העברי שחוק 'בן סורר ומורה' הוא סוגיה חינוכית ייחודית, ועל כן פירשוה באופן חריג.


הערות

1. לשינויים בניסוח הדיבר בדברים ה' 15 ראה, ויינפלד 1991: 282-281.
2. למובנו של השורש 'כבד', ראה: פיליפס 1970, 81-80; הייט 1971 ; 213; בלפונטיין 1979 : 16-15, 19.
לפי המשפט העברי והפרשנות היהודית המסורתית הדיבר מטיל על הילד חובות קונקרטיות כגון להאכיל את ההורים, להשקותם, להלבישם וכדומה. ראה בעיקר: בבלי קידושין, דף ל' ע"א-ע"ב; ירושלמי פאה, פ"א ה"א, ס"ו ע"ג. למנהגם של יהודי ייב ראה קרלינג 1953 : 181- 186 (פפירוס 5); 243-235 (פפירוס 9). לחוק בן סורר ומורה לפי הדין התלמודי ראה חלקו השני של פרק זה.
מתעודות משפטיות מהמזרח הקדום, שנידונו בפרק השמיני, ניתן ללמוד כי גם שם היו אלה חובותיו הבסיסיות של הילד כלפי הוריו. גם לדעת חוקרים, הדיבר תובע מהילדים טיפול נאות בהורים, בעיקר לעת זקנתם, ומורה להם לא להרחיק את ההורים מביתם. ראה למשל: נילסן 1968: 118-115; צ'ילדס 1974: 418; אלברטז 1978: 374-348. על היבטים חשובים בעניין כיבוד אב במזרח התיכון הקדום, ראה, למשל, אייספלדט 1966: 47-39. להיקרויותיו של הפועל בתעודות משפטיות מהמזרח הקדום ראה למשל, 2,35 ,CT. דיון במשמעותו האוניברסלית של 'כבוד' בקרב עמים שונים ראה אצל בסט 1982.
3.ויינפלד 1991 ; 282.
4. שמות כ"א 17,15; ויקרא כ' 9; ראה גם דברים כ"ז 16.
5. לדיון בחוקים אלה, ראה פליישמן 1992 ב: 37-7; ולעניין גיל הכשרות המשפטית, ראה פליישמן 1992 א: 48-35.
6. ראה קאלווי 1984: 342-341.
לשאלת הקשר שבין חוקים אלה הוצעו פתרונות שונים. לפי מדרשי חז"ל יש קשר ענייני ונסיבתי בין ארבעת החוקים האחרונים. אדם הנושא שבויה יפת תואר יגרום לכך שאחת מנשותיו תהיה אהובה והאחרת שנואה, ילדו ייצא לתרבות רעה ויהיה ל'בן סורר ומורה' אשר יידון למוות. ראה מדרש תנחומא דברים תצא א, מהדורת ש' בובר, 32. וכן ספרי דברים,פסקה ריח, מהדורת א"א פינקלשטין, 251.
לדעת קרמייקל כל החוקים דנים במוות באמצע החיים. ראה קרמייקל 1979: 142-129.והשווה גם וונהאם ומק-קונווייל 1980: 251-248. לדעת חוקרים שונים אין קשר ענייני בין חוקים אלה, ראה למשל ניקולסון 1967 :32.
7. ראה, למשל: ויינפלד 1972: 284 הערה 4; פיליפס 1973 :142- 143; בנג'מין 1983 : 216-215; רביב תשמ"ג: 60; קאירנס 1992: 192 ; סטולמן 1992: 55. לדעה אחרת ראה: קוהלר 1953 :93-92; רופא תשל"ז: 29-27.
8ראה מרנדינו 1969: 247-246. לדעת הופ, גם המילים 'ובערת הרע מקרבך' הן מהנוסח המקורי. ראה הופ 1978 : 275.
9. ראה: שולץ 1969: 51; קאלווי 1984: 343-342.
10. דברים כ"א 21-18 הוא 'המוצר המוגמר' המונח לפני הלומד את החוק, לפיכך הבנתו מחייבת את פירושו של הטקסט כפי שהוא לפניו. למתודה זו של חקר 'המוצר המוגמר' ראה, למשל, גורדיס 1975: 129.
11 לחלוקת החוק באופן זה ראה למשל בנג'מין 1983: 214-212. חלוקת חוק זה לשני מרכיביו של חוק קזואיסטי אינה קלה, משום שבפסוקים 21-19 יש רצף של פעולות, כגון 'ותפשו' 'והוציאו' 'ואמרו', אשר קשה לדעת האם הן ממשיכות את המתואר בפסוק 18 או שהן שייכות לאפודוסיס. פסוקים 19-21 מהווים את האפודוסיס, משום שהם מתארים את כל ההליך המשפטי כפי שהוא מתרחש בפני וקני העיר, אשר עליהם להחליט האם להרשיע את הנאשם ולהגדירו כ'בן סורר ומורה'.
12 על תפקידיה השונים של מילית זו ראה: שורס 1981: 276-240, ובמיוחד 271-270; איגימלאוס 1986: 195-187.
13. להוראה זו מקבילה הוראת המילית ?umma המהווה מילית פתיחה בחוקים קזואיסטיים מסופוטמיים.
שלושה חוקים מתוך חמישה הכלולים בדברים פרק כ"א פותחים בנוסחה כי+יהיה. למשמעויותיו ותפקידיו של 'היה' בלשון המקרא, ראה: ברנהרדט ואחרים 1978 : 381-369 ובמיוחד 373-371, 381; ברטלמוס 1982: בעיקר 123-121.
14. ראה: 4035; KBL . BDB
דיון מקיף במשמעויותיה של התיבה, ראה אצל ברטסיוטיס 1974: 235-222. בנוגע לחילוקי הדעות ביחס לגיזרונה של המילה, ראה קוגוט תשמ"ב: 298-293.
15.דיון במובנם של הפעלים 'סורר ומורה', ראה להלן 248.
16.על משמעותה של תיבה זו ראה: 133-134 KBL; BDB 119-121 ; אוצר לשון המקרא, ב, 93-94. דיון מקיף במשמעויותיה של התיבה ראה: ברגמן ואחרים 1975 : 159-145. 'בנים', ריבוי של בן, יכול לעתים להיות במשמע של צאצא משני המינים, ראה: בראשית ג' 16 ; 'בן', אוצר לשון המקרא, ב, 93. כך הבינו גם חז"ל, ראה בבלי סנהדרין, ע' ע"א.
לדעת בנג'מין 1983: 215-217, יש להבין את המונח 'בן' בחוק הנידון במשמעות של 'יורש', ומטרת החוק היא הדחת היורש מזכויותיו. הבן הוא אכן יורשו של האב מעצם הקשר המשפטי שביניהם, ולפיכך ניתן לפרש את המונח 'בן' גם כ'יורש', אך נראה לנו, שמטרת החוק אינה הדחתו מירושה אלא ביעור הרע מישראל, ולכן אין לצמצם את מובנה של המילה 'בן' ליורש' בלבד. תיבה זו מגדירה את מכלול מערכות היחסים והקשרים המשפטיים שבין הילד, הצאצא, לבין אביו מולידו.
17.קרוב לוודאי כי נכונה הדעה הרואה בדין שבדברים כ"ב 21-13, הדן בעונשה של נערה שלא נמצאו לה בתולים בליל כלולותיה, את החוק הדן בגורלה של בת פורקת עול, ראה למשל: אפשטיין 1948 : 166-165 ; רופא תשל"ז: 21-27. לעניין זה ראה להלן 277-275.
18. ראה גם כתובים נוספים כגון: יחזקאל כ"ב 7; זכריה י"ג 3; משלי א' 8, ו' 20, ט"ו 20.
19. קאירנס 1992: 192.
20. השווה בנג'מין 1983: 212.
21. ירמיה ה' 23; תהלים ע"ח 8. לקשר בין ירמיה ה' 23 ודברים כ"א 21-18, ראה פישביין 1985: 317-315.
22. ויינפלד 1972: 304.
23. ויינפלד 1972: 304. ראה: ישעיה א' 23, ס"ה 2; הושע ט' 15; נחמיה ט' 29.
24. ראה: במדבר כ' 10; דברים א' 26 ,43, ט' 7, ל"א 27; ישעיה ס"ג 10; ירמיה ד' 17; יחזקאל כ' 21; תהלים ק"ו 7.
25. 668 KBL 710BDB 711-; דרייבר 1895: 247; ראד 1966: 35; ויינפלד 1972: 304; מרקוס 1981: 47. השורש 'סרר' קרוב במובנו לפועל האכדי sar?ra שפירושו 'לרמות', 'להיות כוזב', 'גנב', 'פושע', 'מרדן' - ראה: 174 CAD S ;AHw;1208 ירון 1988: 63, 167.
לתשומת לב מיוחדת ראויה התעודה 13-01 II. ,4 3 itti?u ana, שבה נכתב, כי בן מאומץ אשר:
ittasrar (?ta irta?i ana s?qi ittenrub...ana apl?ti?u issu(?u ark?nu (אחר כך סרר (כלומר) נטש את הבית וברחוב חי... ממעמדו כיורש ייעקר). בתעודה זו, כמו בדברים כ"א 21-18, התנהגותו של הילד העבריין מוגדרת כשורש 'סרר' - .sar?ru משמעותה המעשית של התנהגות זו בטקסט האכדי היתה בריחתו מהבית וניתוק הקשר עם בני הבית, על בינוני פועל המבטא תדירות הפעולה, ראה ברגשטרסר תשמ"ב: 426-424.
26. 565;BDB 598; KBL ראד 1966: 35; צרפתי תשל"ח: 89, קרייג 1976 : 283. למובנו זה של הפועל ראה למשל שני הכתובים הבאים : 'כל איש אשר ימרה את פיך ולא ישמע את דבריך לכל אשר תצונו יומת, רק חזק ואמץ' (יהושע א' 18), וכן: 'ואם לא תשמעו בקול ה' ומריתם את פי ה' והיתה יד ה' בכם ובאבתיכם' (שמואל א' י"ב 15). ה'מורה' הוא מי שאינו 'שומע' למרות שמחובתו 'לשמוע'.
27. על הנדיאדיס - 'שניים שהם אחד' - במקרא ראה: מלמד תש"ה: 189-173; ברונחרס 1965: 114-109.
28. קוהלר 1953: 93; ויינפלד 1972: 306; בלפונטיין 1979: 19-17 ; מרקוס 1981: 47.
29. בלפונטיין 1979 : 17 ; מרקוס 1981 ; 47.
30. ראה: 991 BDB 1033-1034; KBL
31. הופמן תשל"ז: 159-157, 178-180.
32 לפניית אב אל בנו ראה למשל: תהלים ל"ד 12; משלי א' 8, ה' 7, ז' 24 , ח 32. לפניית מורה אל תלמידו ראה למשל: משלי ח' 33. כ"ב 17. קשה להבחין בין 'בן' שהוא צאצא לבין 'בן' שהוא תלמיד, משום שבספרות החכמה בישראל ומחוצה לה, גם תלמיד כונה 'בן' ומורה 'אב'. ראה למשל ויינפלד 1972: 303 והערה 3.
33. שמות ט"ו 26; דברים ד' 1, ה' 1; מלכים א' כ"ב 19; ישעיה ל' 9.
34. ליונשטם 1980: 131-123. ככל הנראה, דעתו של ויינפלד 1972 : 176, 305, קרובה לדעה זו.
35. עובדה זו מתבררת גם מקיומם של צמדים כגון: שמע/ידע: דברים ט 23; ישעיה מ"ח 8-6; תהלים ע"ח 3 - צמד זה קיים גם בספרות האכדית, ראה אביגדור 1984 : 516-515. שמע/ למד: דברים ה' 1,לא 12, 13; ירמיה ט' 19,ל"ב 33 - גם צמד זה קיים בספרות האכדית, ראה אבישור 1984: 515-516. שמע/למד: ירמיה ז' 28, ט' 19; תהלים ו' 10; משלי ד' 10 - אף צמד זה קיים בספרות האכדית, ראה אבישור 1984: 517-516. שמע/בין: מלכים א' ג' 11; ישעיה ו' 9; איוב י"ג 1. שמע/קשב: שמואל א ט"ו 22; ישעיה ל"ד 1, ירמיה ח' 6; משלי ד' 1, ז' 24.
36.הופמן תשל"ז: 169-167.
37 למובן זה של הפועל ולתיעודו במקורות מהמזרח הקדום, ראה למשל: ;1 mng. 1211 AHw 2-3 tngs. 277 8/2 CAD
38.למובן 'להאזין' ראה, למשל:בראשית ל' 6; דברים א' 45; שמואל א' כ"ח 22-21. למובן 'לציית', ראה למשל: בראשית כ"ב 18, כ"ו 5; במדבר י"ד 22; דברים כ"ו 14, כ"ז 9-10, ל' 8; יהושע ה' 6; שמואל א ט"ו 18-20; מלכים א' כ' 36; ירמיה ז' 23. ה'שומע בקול' הוא המקבל תוכחה ומוסר - ירמיה ז' 28; צפניה ג' 2, ואילו מי שאינו 'שומע בקול' הוא הממרה המורד - שמואל א' י"ב 15-14.
39.אונקלוס והתרגום המיוחס ליונתן, מתרגמים על אתר במובן של 'הוראה', 'תוכחה'. לעומת זאת, בדברים כ"ב 18 הם מתרגמים במובן של 'הלקאה'. לדעת קומלוש תשל"ג: 163, '...אולי מתוך מגמה חינוכית השתמש תרגום אונקלוס לגבי סורר ומורה בביטוי מתון "מלמדים אותו" שכן אולי בדרך זו אפשר להחזירו למוטב, ולא השתמש כביטוי "מלקות" המתייחס לגבי מוציא שם רע'. אולי יש בכך הסבר גם לשינוי בתרגום המיוחס ליונתן. בין החדשים ראה למשל: סמית 1918: 256; ריידר 1948: 201.
40. לדעת חז"ל, בבלי סנהדרין, ע"א ע"א, 'מתרין בו בפני שניים ומלקין אותו בפני שלושה' - התראה זו יזומה על ידי ההורים אשר בנם איננו שומע בקולם - ו'אם חזר וקלקל נידון בעשרים ושלושה'. נראה לומר כי להתראה ראשונה בפני שני עדים יש משמעות ותוקף חינוכיים. לפי המשפט העברי אין עונשין אלא אם מזהירין תחילה, ועל כן אין להפריד בין אזהרה זו לאזהרות אחרות, ראה ערך 'אזהרה', אנציקלופדיה תלמודית, א, תטו-תיט; באופן זה מסבירים גם הפרשנים המסורתיים. בין החדשים ראה למשל: דרייבר 1895: 247, 363; נויפלד 1944: 259; סלק 1964: 81; ויינפלד 1972: 303; קרמייקל 1979: 140. דיון מקיף במשמעויותיו של 'יסר' בלשון המקרא, ראה ברנסון 1982 : 697-688 ובעיקר 692-690.
41. לתקבולת יסר/ירה ראה : ישעיה כ"ח 26; משלי א' 8. לתקבולת יסר/למד, ראה : תהלים צ"ד 12 ;ויינפלד 1972: 303. לתקבולת יסר/יכח, ראה: ירמיה כ' 19 ; תהלים ו' 2, לח 2, ל"ט 12, צ"ד 10 ;משלי ג' 11, ה' 12, י"ב 1, ט"ו 5, 10, 32. וראה אבישור 1984: 146-145, 186.
42. לערכי המוסר לפי המקרא ראה: ליכט תש"ל1 : 731-728; ברנסון 1982 : 697-690.
43. למשל: ירמיה ו' 8 ; משלי ד' 12, ה' 14-11, 23-22, י"ג 18, ט"ו 10, 32, כ"ג 14-13 ; איוב ל"ו 12-10.
44. הוא חכם - משלי א' 2, ד' 1, ח' 35-33, י"ב 1, ט"ו 33-32, י"ט 20, 27, כ"ג 12, 23; לוקח מוסר - צפניה ג' 7; משלי א' 3, כ"ד 32; שומע מוסר - משלי א' 8, ד' 1.
45. נחשב כלץ - משלי י"ג 1; כאוויל - משלי ט"ו 5; כפורע מוסר - משלי ט"ו 32; כשונא מוסר - תהלים נ' 17.
46. משלי י"ט 20.
47. משלי י"ג 1 .
48. ירמיה כ' 29-ש3, ה' 3; משלי י"ג 23, כ"ב 15, כ"ג 13. ראה גם: BDB 416;KBL 387. גם בספרות החכמה המצרית המועל 'סבאית', המקביל במשמעותו ל'מוסר' במקרא, כולל שתי משמעויות -'תוכחה' ו'הלקאה' - כאשר מדובר בהקשרים פדגוגיים ודידקטיים, ראה שצ'ופק 1977: 233 236.
49. משלי ג' 12-11, י"ג 24; וראה אזהרת החכם לאס במשלי י"ט 18.
50. משלי א' 8, ל"א 1. על חשיבותו של בית האב בחינוך בישראל ותפקידי האב והאם בחינוך ילדם, ראה קרנשו 1985: 615-601.
51. בעיית זיהוי אמצעי משמעת ספציפיים הננקטים נגד ילד שאינו מציית להוריו, קיימת גם בתעודות מנוזי. בתעודות משפטיות אחדות מנוזי, נדרש ילד לשמוע בקול מי שסמכות אב בידו, דהיינו,לציית לו, ואם לא יציית, אזי ינקטו נגדו בפעולות המוגדרות בצירוף:
(udummuma ep??u שפירושו הוא, ככל הנראה, 'לייסר'. יש והתעודות מפרטות עונשי גוף שונים שבהם ייענש הילד המרדן על מנת לכפות עליו את קבלת המרות, כגון 19 ,19,18 HSS ובנוסף צירוף זה; במקרים אחרים התעודה מזכירה רק את הביטוי הזה אך אינה מפרטת, למשל. JEN 572 עובדה זו מלמדת,כי גם בנוזי השורש 'יסר' כולל פעולות שונות וידועות, שאין צורך לפרטן, ובהן נוקטים נגד ילד מרדן על מנת להטותו לדרך הישר. לדיון בתעודות אלה, ראה לעיל 224, 225, 228-227.
52. חוקרים הצביעו על כך, שלשורש 'יסר' יש משמעות נוספת, הנלמדת מהיותו מקבילה נרדפת לפעלים כגון 'חזק ואמץ' (איוב ד' 3 ; הושע ז' 15). בהקשרים אלה יש להבין את השורש 'יסר' כמובן של 'חזק' או 'אמץ' כגון בדברי אליפז לאיוב (ד' 3) 'הנה יסרת רבים וידים רפות תחזק'.לפיכך גם במקרה דנן, הביטוי 'ויסרו אותו' יכול לציין לא רק פעולות פורמליות הננקטות כנגד הילד, כגון תוכחה והלקאה, אלא פעולות שנועדו לחזק את הילד ולעודדו בצרתו, מתוך הנחה שניתן לסייע לו. ראה: ילין, תשכ"ט: קלט-קמ; הופמן 1980: 118-114.
53.למובנו של הצירוף 'שמע אל' במשמעות 'האזן', 'הסכם', 'שים לב', ראה למשל: בראשית ט"ז 11, כ"א 17, מ"ט 2; דברים ג' 26; ירמיה ל"ו 25; אסתר ג' 4; דברי הימים כ' כ"ד 17. ראה גם: פיליפס 1973: 142 ; ראד 1966: 35.
54. לקשר בין סירוב, המובע באמצעות הביטוי לא+שמע אל, לבין קשיות לב המביעה סירוב מוחלט להישמע לדברי צד שני, ראה למשל: שמות ז' 4-3, 13, 22, ח' 11, 15, ט' 12..
55. יש אשר ניסו להסביר, כי התנהגות הבן נובעת מליקויים נפשיים שהם:
'disorder, .characterI . . or antisocial personality' '.psychopath רוטנברג ודיימינד 1971 ; 38-37. אם מצב נפשי זה אינו מוגדר כאי שפיות ייתכן כי זו האבחנה הנכונה של מצבו של ילד זה. אולם, אם מצב זה מוגדר כאי שפיות, אין זו הגדרת מצבו של הבן, משום שהשורש 'שמע', המגדיר את התנהגות הבן, מורה כי הוא אדם שפוי ובר דעת, המסוגל להבין את הנאמר לו ולהכריע בנוגע להמשך דרכו. יש גם מחז"ל הימסבירים' את הפועל 'מורה' לפי היוונית, כשוטה גמור, ברם, קשה לדעת האם הכוונה לאדם שאינו שפוי. ראה, 'בן סורר ומורה', אנציקלופדיה תלמודית, ג', שסב.
56. הבחנה בין התנהגות עבריינית חד-פעמית של ילד כלפי הוריו, לבין התנהגות עבריינית עקיבה,קיימת גם בסעיפים 169-168 שבחוקי חמורבי ובתעודה HSS 5,7 מתעודות נוזי, ראה 161-156,220. לפי חוקי חמורבי, רק ילד שחטא כלפי אביו פעמיים בחטא שבגינו מותר לעקור ילד מביתו, ייענש בעונש החמור של עקירתו מביתו. לפי התעודה 5,7 HSS: המאומץ ייענש רק אם גרם להוריו לפנות שלוש פעמים לבית הדין בגלל התנהגותו. אולם יש לציין, שבתעודות האחרות משלוש הקטגוריות אשר נבדקו , אין הבחנה בין התנהגות עבריינית חד-פעמית או התנהגות חוזרת ונשנית. מלשון התעודות משמע שהילד אשר הפר את חובותיו כלפי הוריו, ייענש בעונש שנקבע בתעודה, אף אם התנהג כך בפעם הראשונה.
57 פלק 1964 : 76 וספרות נוספת בהערה 14.
58.קרנשאו 1985: 607-601, 615-612; לאמיר 1992: 306.
59. שמות כ"א 15, 17; ויקרא כ' 9; דברים כ"ז 16.
60. סמית 1918: 257; קאסוטו תשכ"ד: 188 ; פאול 1970 : 66-65; צ'יילדס 1974 : 418; ראבילו תשל"ד: 131 ; ברין תשמ"א-תשמ"ב: 26-25 וספרות נוספת בהערה 19 ; ירון 1988 : 158-156 והערה 85.
61. סמית 1918: 257; פאול 1970: 65; פיליפס 1970: 80, 82; ראבילו תשל"ד: 31.באופן מעניין מסביר ירון תשכ"ח: 209, את מעמדה של האם השווה למעמד בעלה בעניינים הנוגעים ליחסיהם עם ילדיהם. להלן דבריו: 'במשפט המזרח הקדום היה "שלטון האב" תמיד בעל היקף מצומצם יחסית או מכל מקום היה נתון להגבלות כבר החל משלב קדום מאד. דבר זה יכול, אולי, להסביר את העובדה המתמיהה במבט ראשון - כי האישה המזרחית, אשר מעמדה בתור אשת איש בדרך כלל נחות, תופסת כאם מקום חשוב יחסית'. בהמשך דבריו מצביע ירון על חוקים במזרח הקדום ובמקרא שבהם האם והאב נזכרים יחדיו. יש בהסבר זה כדי לפתור את שאלת מעמדה של האם השותפה מבחינה משפטית בהכרעות מהותיות בעניינים גורליים לילדיה.
62. ראה: סמית 1918: 257; ראד 1966: 135; פיליפס 1973: 142; קרייג 1976: 283; ברין תשמ"א-תשמ"ב: 25.
63. על השאלות האם ההורים חייבים להביא את בנם בפי הזקנים והאם יישפט הילד רק אם שני ההורים משתפים פעולה ביניהם בהבאתו לדין, ראה להלן 269-265.
64. ספק רב אם ניתן להכריע בשאלה האם עיקרון זה קיים באופן מוחלט גם כמחשבה המשפטית המסופוטמית. שאלה זו מתעוררת לאור מקורות כגון: (1) 23-33 3 7 ana itti?u שבו נקבע עונש שונה לבן האומר 'לא אבי אתה' ולבן האומר 'לא אמי את'; (2) סעיפים 169-168 בחוקי חמורבי הדנים בעקירת בן חוטא מבית אביו ונזכר רק אבי הבן; (3) סעיף 195 בחוקי חמורבי שלפיו ייענש רק המכה את אביו, והאם כלל לא נזכרה. אולם, מאידך, ב'חוקי המשפחה השומריים' (1,28 (YOSבסעיפים 6-4 הקובעים עונשים לבן המתכחש להוריו, או להורים המתכחשים לילדם, האם נזכרת לצד האב. גם בסעיפים 28-26 של חוקי אשנונה, האם נזכרת לצד האב לעניין הסכמת הורה לנישואי הבת.
65. כמשטר הפטריארכלי, גרושה לא לקחה עמה, ככל הנראה, את ילדיה אשר ילדה למגרש, אלא הם נותרו בחזקת האב, בבית האב. לשייכות הילד לאביו ראה, למשל, מאס 1953: 210.
66 לעניין זה ראה: בריכטו 1968 : 137-132 ; מופס 1969 : 204; פיליפס 1970 : 80; פאול 1970 : 66; אלברטז 1978 : 369-356; ויינפלד תשמ"ו: 2 הערה 9; פליישמן 1992ב: 37-7. להיקרויות הפועל במובן זה בתעודות מהמזרח הקדום, ראה 299 ,57 4 mng. CAD Q.
67.לפירושו של הפסוק 'ותפשו בו אביו ואמו והוציאו אותו אל זקני עירו ואל שער מקומו' (19) המתאר את אופן הבאת הכן בפני הזקנים, ראה להלן 269-266.
68.קרייג 1976 : 284. .258
69258 .BDB 272; KBL כך מתרגמים פרשנים וחוקרים רבים, ראה למשל: דרייבר 1895 : 247- 248; סמית 1918: 257; ראד 1966: 135; פיליפס 1970: 81 קרייג 1976: 284-283. לדעת קרמייקל 1974: 140, ייתכן והזלילה כרוכה באכילת מאכלות אסורים. על כינוני פועל כמציין פעולה תדירה, ראה ברגשטרסר תשמ"ב: 424.
70. 646 .BDB 684; KBL ראה למשל: ישעיה א' 22; הושע ד' 18; נחום א' 10. דרייבר 1895: 247; ראד 1966: 135.
71. דיון מקיף במשמעות המונחים המגדירים במקרא משקאות משכרים כגון, סבא, עסיס, חמר, מסך,תירוש ושכר, ראה אצל טיצ'אוט 1979: בעיקר 249-157. במקורות יתדיים מגדיר השם sabu או s?bu 'שכר', ופירושו של הפועל sab? הוא לשאוב בירה'. s?bu בא גם במשמעות של 'בעל פונדק' או 'סוחר בירה'. b?t s?b? הוא 'פונדק' (לעניין זה ראה 9- 5( CAD S האם ניתן על פי אנלוגיה זו להניח כי ה'סובא' במקרה דנן הוא השותה כמויות גדולות של שכר?
72 .ראה: הופ 1978 : 275; מאייס 1979 : 304. כך סוברים גם דרייבר ומיילס 1955: 349 הערה 3.
73. דרייבר 1895 : 248-247; ראד 1966: 138; שולץ 1969 : 52-51; פיליפס 1973: 143 ; קרייג 1976 : 284.
74. בלפונטיין 1979: 23-22.
75.בלפונטיין 1979: 20.
76. גרינברג 1962: 872; מרקום 1981 : 49-48. השווה גם מק-קיין 1970 : 388.
77. בלפונטיין 1979 : 22-20.
78. טיעונה מבוסס על חברות שבטיות בעלות אורח חיים קמאי, בעיקר באפריקה, ראה הספרות המצוטטת במאמרה בעמ' 29 הערות 31-29.
79. בנג'מין 1983: 218.
80.בלפונטיין 1979: 22-20.
81. לדיון נרחב בשאלת יחס המקרא לשתיית יין ראה: טיצ'אוט 1979 : 338-313. יש ושתיית יין נאסרה בפרקי זמן שונים, כגון : הכוהנים אסורים בשתיית יין או משקאות חריפים בבואם אל אהל מועד (ויקרא י' 8-י) ; הנזיר אסור בשתיית יין כל ימי נזרו (במדבר ו' 3 ; שופטים י"ג 4, 7, 14). מנהגם של בני רכב אשר לא שתו יין כלל, אינו מעוגן בחוק (ירמיה ל"ה 6). לאכילת בשר ראה למשל: ויקרא ז' 21-11; דברים י"ב 28-20, ט"ז 2.
82 ראה: בראשית מ"ט 11; דברים ל"ב 14-13.
83 ראה: בראשית מ"ט 12; זכריה ט' 17,י תהלים ק"ד 15; משלי ל"א 6; קהלת ב' 3. ראה גם בן-סירא ל"א 28-27.
84 במדבר כ"ח 7, 14.
85.ראה: בראשית ט' 21-19, י"ד 18, י"ט 35-31; שמואל ב י"א 13 ; תהלים ק"ד 15.
86. ראה: טוי 1977: 185; קייזר 1974: 320; ברטיסיוטיס 1975: 320.
87 טוי 1977 : 440.
88 ווייבריי 1972: 138.
89. שמואל א' כ"ה 36; שמואל כ' י"ג 28.
90 ישעיה ה' 22.
91. חבקוק כ' 5.
92 קהלת י' 17.
93. משלי כ' 1.
94 ירמיה כ"ג 9.
95. משלי כ"ג 32.
96. בראשית ט' 27-20; שמואל א' כ"ה 36; מלכים א' כ' 16; ישעיה י"ט 14; הושע ד' 11; תהלים ק"ז 27; משלי כ' 1.
97. ירמיה כ"ה 16-15, נ"א 7, 57.
98. ישעיה ה' 13-11, כ"ב 14-12; משלי כ"ג 33.
99. בראשית י"ט 38-31; הושע ד' 11, 18. לפי בראשית כ"ט 22, יעקב בא אל לאה במקום אל רחל, לאחר שלכן השקה אותו יין. על נושא זה ראה ריימונד 1984: 213-211.
100. משלי כ"ג 29, 35.
101. תהלים ק"ז 27.
102. איוב י"ב 25-24.
103. ישעיה נ"א 18-17.
104. ירמיה כ"ג 9, והשווה גם בן-סירא ל"א 30.
105. ירמיה כ"ה 16-15.
106. ישעיה כ"ט 10-9; משלי כ"ג 21-20.
107 ישעיה י"ט 14, כ"ח 8-7; ירמיה כ"ה 27, מ"ח 26.
108 ישעיה כ"ח 8-7. על המצבים השונים שבהם שרוי השותה לשוכרה, עומד המדרש המצוטט להלן : 'ארז"ל כשבא נח ליטע כרם בא שטן ועמד לפניו. א"ל מה אתה נוטע ? א"ל כרם. א"ל מה טיבו? פירותיו מתוקים בין לחים כין יבשים ועושין מהן יין המשמח לבבות, דכתיב "ויין ישמח לבב אנוש" (תהלים ק"ד 15). א"ל שטן, בוא ונשתתף שנינו ככרם זה. א"ל לחיי. מה עשה שטן? הביא כבש והרגו תחת הגפן, אח"כ הביא ארי והרגו, ואח"כ הביא חזיר והרגו, ואח"כ הביא קוף והרגו תחת הכרם, והטיף דמן באותו הכרם והשקהו מדמיהן. רמז לו: קודם ששתה אדם מן היין, הרי הוא תם ככבש זו שאינה יודעת כלום . . . שתה כהוגן, הרי הוא גיבור כארי ואומר אין כמותי כעולם. כיון ששתה יותר מדי, נעשה כחזיר - מתלכלך במי רגלים ובדבר אחר. נשתכר נעשה כקוף - עומד ומרקד ומשחק ומוציא לפני הכל נבלות הפה ואינו יודע מה יעשה'. מדרש תנחומא נח י"ג דפוס מנטובה שכ"ג (1563), מהדורת צילום תשל"א, ה ע"ב. מדרש זה לא נמצא במהדורת בובר תשכ"ד: 4, וראה הערת בובר על אתר.
109. ירמיה נ"א 39, 57. קרוב לוודאי כי מוטיב הכוס שה' ישקה בה עמים כדי שישתו לשוכרה ואזי ייענשו בהרס (למשל: ירמיה כ"ה 31-15, מ"ח 26; יחזקאל כ"ג 34-32), מבוסס על העובדה כי שתייה בכמות גדולה גורמת אף למוות. ראה: אייכרודט 1967ב: 333-330; קארול 1986: 299-298. על השפעת האלכוהול על התנהגות השותה אותו ראה פליישמאן וגרושקה תשכ"ו: 592-590.
110. הושע ז' 5.
111. משלי כ"א 17, כ"ג 21-20; ראה גם בן-סירא י"ט 3-1, לא 30. ראה ווייבריי 1990: 31, 33.
112. שמואל ב' י"ג 28; מלכים א' ט"ז 9; ירמיה כ"ה 27.
113.ראה פירושו של ראב"ע לחבקוק כ' 5.
114. פחותי העם - משלי ל"א 9, מנהיגים - ישעיה ה' 11-12, 22, כ"ט 10-9; הושע ז' 5; עמוס ב' 8, וְ 6-4; קהלת י' 16, כוהנים ונביאים - ישעיה כ"ח 8-7, וגיבורים - תהלים ע"ח 65.
115. ישעיה ה' 12-11, נ"ו 12-10; יואל א' 5; משלי כ"ג 30, 35.
116. הושע ז' 5; תהלים ס"ט 13-12. ראה גם בן-סירא ל"א 31. ייתכן ומשתאות אלה נערכו בבתי מרזח ובתי משתה. על מוסדות אלה ראה פופ 1972 : 217-212.
117. הושע ד' 14-12; והשווה בן-סירא י"ט 3-1.
118. עמוס ו' 4 ; משלי ט' 2. קרוב לוודאי כי הד לבשר ויין כתפריט כמשתאות שליליים, ניתן למצוא בדברים ל"ב 42 וישעיה מ"ט 26.
119.דברים י"ב 16-15; מלכים א' ה' 3; נחמיה ה' 18.
120 .ראה פופ 1977: 219-211.
121. ראה פופ 1972: 203-170. ראה גם פופ 1977: 211. תרגום היצירה לעברית ראה אצל אמיר 1987: 119-118.
122 'אחז ידו בשכרון נושאו כי ישבע יין', דהיינו, לסייע לאב השיכור לחזור לביתו ולאורח חייו היא אחת מחובותיו של אקהת כלפי אביו דניאל השופט הצדיק, וחובתו של הבן כלפי אביו באוגרית. חברה הכוללת חובה זו בין חובות הבן כלפי אביו, אינה רואה בשתייה לשוכרה התנהגות שלילית. על חובה זו, ועל חובות אחרות של הילד כלפי אביו, ראה אבישור תשל"ח :15-1. על חובה זו גם בקרב האלים הכנענים כלפי אבותיהם, ראה גורדון 1976 : 262-261.
123. לנושא זה ראה קאירנס 1969 : 25-18. ראה גם הספרות המצוטטת אצל בלפונטיין 1979 : 28 הערה 15.
124. לעניין זה ראה פליישמן 1990א: 253-249.
125. קרוב לוודאי כי רשויות שונות ניסו להתמודד עם בעיות של עבריינות נוער וסכסוכים בין הורים לילדיהם, אולם רק במקרה קיצוני זה של 'בן זולל וסובא' קובע המחוקק עונש מוות, כי הבן פגע בערכי יסוד של החברה בישראל.
126. סביר לומר שבן זה נטש את דרך העבודה והיצירה, הנחשבת בישראל כחיונית לקיום האדם והחברה. על חשיבותה של העבודה בישראל, ראה וולף 1974 : 129-128.
127. על בני כלי בית המוגדרים כ'ריקים ופוחזים', ראה למשל, בן-ברק תשל"ו: 368-367. גם התעודה 13-01 II. ,4 3 itti?u ana, מגדירה את הילד הבורח מביתו והחי ברחוב, כסורר, ראה לעיל 154. על גורלו של הבן המסופוטמי שברח מביתו והפך, ככל הנראה, לפושע הגורם נזקים לחברה, ראה לעיל 174-172. יש להדגיש שלפי תעודה זו (2,50 YOS ), בית אביו של הילד העבריין אחראי להתנהגותו ועליו לשלם פיצוי על הנזקים שגרם.
128. היבט זה בא לביטוי חריף בדברי חז"ל: 'רבי יוסי הגלילי אומר וכי מפני שאכל תרטימר בשר ושתה חצי לוג יין האטלקי אמרה תורה יצא לבית דין ליסקל?! אלא הגיעה תורה לסוף דעתו של בן סורר ומורה, שסוף מגמר נכסי אביו ומבקש לימודו ואינו מוצא, ויוצא לפרשת דרכים ומלסטם את הבריות. אמרה תורה ימות זכאי ואל ימות חייב'. בבלי סנהדרין ע"ב ע"א.
129. ראה רמב"ן: '... גם זו היא מצווה מחודשת ומבוארת מן ככד אביך'. דרייבר 1895: 248; פיליפס 1970 : 81-80; 1973 : 142 ; קרייג 1976: 284-283; בלפונטיין 1979 : 19-20; קליפורד 1982: 113; בנג'מין 1983: 221-220; קאירנס 1992: 191.
130. אלט 1966 : 114 הערה 83; פאול 1970 : 66; קרמייקל 1974 : 183 ; מרקוס 1981 : 47; קאלווי 1984 : 344-343.
131. ויינפלד תשמ"ו: 4-3.
132. החוק הקובע עונש מוות למקלל אביו ואמו נשנה בויקרא כ' 9. ראה גם דברים כ"ז 16.
133. ראה: קלמנטס 1972: 135 ; פנשהאם 1969 ,ו-XXV-V אהרליך 1969: 178.
134. ראה לעיל 255.
135. כניגוד לדעת בלפונטיין 1979: 15-16, הטוענת שהחוקים בשמות כ"א 15, 17, אינם בבסיס חוק 'בן סורר ומורה', משום שעברות אלה אינן נזכרות בהאשמות המועלות נגד הבן. אכן חוק המכה אינו נכלל בדין 'בן סורר ומורה', אך חוק המקלל, הקובע עונש מוות לבן שאינו מקבל מרות הוריו, הוא אשר מתפרש בפרשנות מצמצמת בחוק 'בן סורר ומורה' העוסק באותה בעיה.
136 לדעת מרנדינו 1969: 337, יש כחוק המקראי תהליך התפתחותי בנוגע לחוקי פגיעת ילד בהוריו. החוק הקדום ביותר היה 'מכה אביו ואמו', אחר כך 'מקלל אביו ואמו' ולבסוף דין 'בן סורר ומורה'. בנג'מין 1983; 219, דוחה טענה זו, משום שלדעתו תהליך זה הוא 'יותר מדי פסיכולוגי לתהליך פרקטי, אשר דברים כ"א 21-18 מתאר אותו'. נראה לנו כי לא בכך תידחה טענה זו, משום שחוק 'בן סורר ומורה', למרות היותו מעשי, יש בו היבטים פסיכולוגיים הנובעים מהקשר בין חוק זה לדיבר החמישי. מלבד זאת, בחובת ההורים לייסר את בנם יש היבטים פסיכולוגיים ומעשיים בעת ובעונה אחת. לדעתנו אין כאן תהליך התפתחותי. העברות המוגדרות בשורשים 'נכה' ו'קלל' שונות בתכלית. המכה פוגע באופן פיזי בגוף ההורים והמקלל פוגע בכבוד ההורים ובסמכותם, אך לא בגופם. לעומת זאת, יש קשר בין העברה המוגדרת בשורש 'קלל' לבין התנהגותו של 'בן סורר ומורה'. יתרה מזאת: במזרח הקדום נקבעו סנקציות בגלל התכחשות להורים כבר בשלהי האלף השלישי לפנה"ס.
137 לניסיוננו לתרום לחקר הנושא, ראה פליישמן 1992 א: 48-35.
138 ככל הנראה, רק בן עשרים שנה ומעלה נחשב בוגר מלא ועליו חלו כל החובות המשפטיות הנובעות מיחסי הברית שבין ה' לבני ישראל. ראה פליישמן 1992 א: 39-35. להיבטים שונים של נושא זה ראה: דרייבר 1895: 28; סמית, 1918: 25; נות 1968: 111; סטורדי 1976: 104.
139 להבחנה בין בגרות משפטית בדיני משפחה ובין בגרות מלאה, ראה פליישמן 1992 א: 48-39
140. רוונטלו 1962: 65-64; סלמון 1968: 36-33; פיליפס 1970: 82; בנג'מין 1983: 219-218; בנדור 1986 : 97. יש חוקרים הסבורים כי ייתכן שהחוק המקראי ענש במוות גם קטינים אשר חטאו, ראה: פלק 1964 : 114 ; פטריק 1985: 74, אולם הם אינם מסבירים ומנמקים דעתם ואין עדות מפורשת, או מכללא, כי על פי חוקי המקרא קטין נענש כעבריין על ידי בית דין.
141. קרוב לוודאי כי ילד ייחשב בוגר לעניין דיני משפחה גם בטרם ימלאו לו עשרים שנה. קשה להניח כי כחברה פטריארכלית רק בן עשרים ומעלה ייחשב כבוגר גם לעניין חובותיו כלפי הוריו. יש להניח כי כדיני משפחה נקבע גיל צעיר יותר, אשר ממנו ואילך נחשב הילד לבוגר, כפי שניתן ללמוד מחוקי אשור התיכונה ומהחוק העברי. לעדויות ולדיון בהן, ראה פליישמן 1992 א : 48-39.
142. ראה: בראשית ל"ט 12; יהושע ח' 23; מלכים א' כ' 18 ועוד.
143. ראה: ירמיה כ"ו 8-7; פלק 1964: 69; רופא תשל"ז 21; ברין תשמ"ג: 43-42. להוראותיו המקבילות של הפועל האכדי (ab?tu ראה- 7-8 ( mng. 2a CAD.
144. ראה: KBL 394 BDB 424 ;. דיון מקיף במובניו השונים של השורש 'יצא' בבניין הפעיל, ראה פרויס 1982: 821-807.
145. ראה: דברים י"ז 5, כ"ב 24. דרייבר 1895: 247; סמית 1918: 257; בנג'מין 1983: 214.
146. סמית 1918 : 257; ראד 1966 : 138 ; וולף 1974 : 182 ; ראבילו תשל"ד: 131 ; בנג'מין 1983 : 217; פטריק 1985: 129.
147. להגדרה זו של החוק הפלילי המקראי ראה: גרינברג תשמ"ד: 37-13 ובעיקר 22-20; ליונשטם תשכ"ח: 632-630.
148. על כך ראה בהרחבה אצל פיליפס 1970 : 14-3 ; גרינברג תשמ"ד: 10-20.
149. בלפונטיין 1979: 16-15, 24-23; פיליפס 1970: 12-11 ; פיליפס 1973: 142. אחרת סובר ראבילו תשל"ד: 131. ככל הנראה הוא נוקט בעמדה זו בגלל פרשנות המשפט העברי, המתנה את משפט הבן בהסכמת שני ההורים, ראה להלן הערה 152.
150. לשלילת סמכות המחילה כאשר העבריין עבר עברה פלילית, ראה, גרינברג תשמ"ד: 22-20. לדעה בקרב חז"ל שההורים רשאים למחול לילדם ראה ספרי דברים: 251.
151. וולף 1974: 182 ; בלפונטיין 1979: 17-15 ; קרייג 1976: 284; בנג'מין 1983: 211.
152. לדעת חז"ל הבאת 'בן סורר ומורה' מותנית בהסכמת שני ההורים, ואם לא הסכימו שניהם לא ניתן לשופטו כבן סורר ומורה, ראה משנה סנהדרין פ"ח מ"ד. בצדק טוען ירון 1988: 157 הערה 90, כי פרשנות מצמצמת זו נועדה למעשה להגיע לכך שאי אפשר יהיה לדון את הבן למוות.
153 ראה לעיל 254-253.
154. על פי המשפט העברי, ההורים חייבים להביא את בנם ושניהם חייבים להסכים להביאו בפני הזקנים. ההורים חייבים להיות שווים בקולם ובמראם ושלמים בגופם. למכלול היבטיה של סוגיה זו ראה ערך 'בן סורר ומורה', אנציקלופדיה תלמודית, ג, שסג-שסו ולהלן 286-285.
155. ראה לעיל 265.
156. בדין הוצאת רוצח במזיד מעיר מקלט על ידי הזקנים, נאמר: 'ושלחו זקני עירו ולקחו אותו משם ונתנו אותו ביד גואל הדם ומת' (דברים י"ט 12). מכתוב זה משמע כי בידי הזקנים היו אמצעים שונים לכפות את רצונם על עבריין. דיון באמצעי האכיפה שהיו בידי רשויות שיפוטיות, ראה אצל ווילסון 1983א: 75-65.
157. לדעת קאירנס 1992: 191, לחוק 'בן סורר ומורה' יש מקבילות במזרח הקדום. בחוקי חמורבי הילד הטבעי המורד מסולק מהבית והמאומץ נענש בקטיעה מגופו. אכן, גם במזרח הקדום מתמודד המשפט עם תופעת עבריינות צאצאים כלפי הוריהם, אך על השינויים המהותיים בין השיטות הללו לא עמד קאירנס.
158. גרינברג תשמ"ד: 22-20.
159. גרינברג תשמ"ד: 10. מהעובדה שהחוק המקראי מתייחס 'אל העברות כאל רע מוחלט, אשר אין בידי האדם ובסמכותו לכפר עליו ולמחוק אותו... כנראה, שיש כאן רמז נוסף לכך, שהעיקרון של תורה מן השמיים, היה בתוקף בישראל פשוטו כמשמעו. רק המחוקק רשאי לוותר, במסופוטמיה הרי זה המלך; בישראל אין זה בידי אנוש'.
160. נויפלד 1944: 254; ירון תשכ"ח: 6; וולף 1974: 182; סטולמן 1992: 55.
161. עיקרת יסוד במחשבת המשפט המקראי קובע כי הנאשם בהפרת חוק יועמד למשפט אשר בו תתברר אשמתו, ראה למשל: דרייבר 1895 : 199 ; פיליפס 1970 : 23; ויינפלד 1972 : 234.
162. כפי שסוברת, למשל, בלפונטיין 1979 : 30 הערה 37. לדעתה גזר הדין ניתן, ככל הנראה, לאור עדותם הבלעדית של ההורים שהיתה מספקת בהליכי המשפט בישראל.
163. ראה לעיל 161-156.
164. על הפערים בחוק המקראי ופירוש החוק ראה למשל: דאובה 1961 : 269-246; פישביין 1985 : 91.
165. כגון 'קל וחומר' המצוי בכתובים מקראיים שונים ו'גזרה שווה' ו'היקש' אשר מצויים אף הם, ככל הנראה, בפרשנות הפנים-מקראית. ראה פישביין 1985 : 157 הערה 36, 249 הערה 49, 250 הערה 50, 526 הערה 2, ושם ספרות נוספת בסוגיה חשובה זו.
166. ראה להלן 277-275.
167. ראה רש"י לדברים י"ג 15 ובבלי סנהדרין, מ' ע"א.
168. ראה להלן 278-273.
169. רביב תשמ"ג: 50; ווילסון 1983 א: 235-234.
170 רביב תשס"ג: 8.
171. ויינפלד 1977: 82-65; רביב תשמ"ג: 176-128; דנדאמייב 1982: 40.
172. רביב תשמ"ג: 177 וראה גם 14-9; ווילסון 1983 א: 235-232.
173. ויינפלד 1977: 82-65; רביב תשמ"ג: 127-20.
174. רביב תשמ"ג: 58.
175. ראה למשל: ראד 1966 : 116 ; פיליפס 1970 : 19-18, 22; ויינפלד 1972 : 239; רופא תשל"ו: 200.
176. רביב תשמ"ג: 104-97. לצמצום סמכויותיהם המשפטיות של הזקנים בגלל נטילת סמכויות על ידי המלוכה, ראה דנדאמייב 1982 : 39-40.
177. ראה למשל: דברים א' 17-16; שמואל ב' ט"ו 3; מלכים א' ג' 9. ויינפלד 1977: 80 הערה 90, ושם ספרות נוספת.
178. אהרליך 1969: 348; פלק 1964: 52; מק-קנזי 1964: 526; פיליפס 1970: 19; הנ"ל 1973: 142 ; מק-קיי 1971 : 332; ויינפלד 1972 : 234; ראבילו תשל"ד: 131 ; וולף 1974 : 182 ; קרייג 1976: 284; מאייס 1979: 304; וויטלאם 1979: 42; בנג'מין 1983: 211; פטריק 1985: 129. לדעה אחרת ראה בוס 1977 : 54-53. בוס סובר כי הזקנים לא שימשו כשופטים אלא כנציגי הציבור המפקחים על התהליך, וההורים שימשו כעדים המעידים בפני הזקנים על אשמת בנם. אולם בוס אינו מוכיח את טענתו ונראה כי הוא מסיק זאת מלשון הכתוב, אך אינו דן בבעיות מתודולוגיות שונות שבהן יש לדון בפירוש חוק מקראי.
179. רביב תשמ"ג: 60, נוקט לשון זהירה ביותר: 'קיצר המקרא ופסח על קביעת אשמתו של הבן ושמיעת גרסתו אלא אם כן נשער כי הזקנים הסתפקו בעדות ההורים'. אולם ממחקרו של רביב עולה בבירור פועלם של הזקנים כפירושי חוקים, קביעת נורמות משפטיות והכרעות דין, ראה למשל 58-60. נראה כי נקט לשון זהירה זו משום שחוק 'בן סורר ומורה' אינו מזכיר את משפטו של הבן.
180. דרייבר 1895 : 248.
181 ראה גם פינקלשטיין 1966 : 365-364. לתעודה 2,50 YOS. ול'חוקי המשפחה השומריים', ראה לעיל 130, 174-172, 185.
182 בין דין 'מוציא שם רע' לבין דין 'בן סורר ומורה' יש קשרים ענייניים ברורים, כגון שיתוף הפעולה בין האב והאם ועונש הסקילה שנגזר על הבן והבת. כמו כן קיימים בין חוקים אלה קשרים לשוניים, למשל, 'והוציאו אותו אל זקני עירו' וכו' (כ"א 19), 'והוציאו את הנער (קרי
'הנערה')' (כ"ב 21), 'ובערת הרע' (כ"א 21, כ"ב 21). קרוב לוודאי כי הקִרבה שבין שני חוקים אלה נובעת מהעובדה כי שניהם קובעים את עונשו של הילד הסורר. ה'זולל והסובא' הוא 'בן סורר ומורה', ואילו הבת שנבעלה בטרם נישאה היא הבת הסוררת. ראה: אפשטיין 1948: 166-165; רופא תשל"ז: 28-27; בנג'מין 1983: 229-227.
183 בדין מסירת רוצח במזיד, לא ברור מהו תפקידם המדויק של הזקנים בפסוק האומר 'ושלחו זקני עירו ולקחו אתו משם ונתנו אתו ביד גאל הדם ומת' (י"ט 12) - האם הם ביצעו זאת, אחרי שקודם לכן התברר, לפני רשות שיפוטית אחרת, שהנס הוא רוצח במזיד? גם לפי יהושע כ' 6-4 לא ברור מה מכלול תפקידם של זקני העיר. על בעיות אלה ואחרות בפירוש חוק זה ראה למשל מק-קיטינג 1975: 55-53. בדין 'עגלה ערופה' שיתפו הזקנים והשופטים פעולה במדידת 'הערים אשר סביבת החלל' (דברים כ"א 2) ; כל שאר הפעולות נעשו על ידי הזקנים. מלשון החוק לא ברור, האם הזקנים והשופטים מילאו תפקידים שיפוטיים וחקירתיים לאיתור הרוצח ורק לאחר שהגיעו למבוי סתום עשו את הפעולות המפורטות בחוק. על בעיות אלה ונוספות בפירוש חוק זה ראה, למשל, זביט 1976 : 382, 389-ש39. לפי 'דין הייבום', האלמנה באה בפני הזקנים ומצהירה בפניהם כי גיסה ממאן ליבמה (דברים כ"ה 7). תפקידם של הזקנים במקרה זה הוא 'וקראו לו זקני עירו ודברו אליו . . .' (שם, 8). ככל הנראה, כוונת הכתוב היא שהזקנים ינסו לשכנע את הייבם שימלא חובתו. תפקיד זה אינו שיפוטי, אולם הזקנים מהווים פורום משפטי וכנוכחותם תתבצענה המעולות השונות,שתשננה את מעמדה המשפטי של האלמנה, כדי שתהא רשאית מעתה להינשא ככל אלמנה אחרת; השווה רביב תשמ"ג: 59. על אספקטים משפטיים וטקסיים בחוק הייבום ראה: סקייסט 1983-1980: 608; דייוויס 1981: 268-257.
184. השווה: סמית 1918: 265-264; ראד 1966: 142-141; וונהאם 1972: 336-330; פיליפס 1973 : 149-148 ; רביב תשמ"ג: 59; בנג'מין 1983 : 234-233.
185. לכללים השונים שלפיהם ניהלו הזקנים את המשפטים אשר בסמכותם, על כסיס השוואה לחומר אנתרופולוגי, ראה ווילסון 1983א: 240-233.
186. סמית 1918: 265-264; פיליפס 1973: 149-148.
187. על זלילה וסביאה בחברת בני אדם אחרים, ראה לעיל 260.
188. לאופנים שונים של ניסוח קזואיסטי במזרח הקדום, ראה ירון 1988 : 64-61. לבעיה זו במקרא,ראה ויינפלד 1972: 287 הערה 4.
189. אלט 1966 : 114 ; שולץ 1969 : 84-83; מילגרום 1970 : 6-5; פישביין 1985: 91. לדיון מקיף בהיקרויותיו של הצירוף 'מות יומת' ראה ירון 1995: 457-451.
190. לעניין הגבלת סמכות האב במזרח הקדום ובישראל להמית את ילדו, ככר בתקופות קדומות מאוד, ראה ירון תשכ"ח: 6.
191. לטופוס זה ראה גבירץ 1956 : 61-56.
192. פירושים עיקריים לכתוב זה ראה אצל מק-קיין 1970: 524-523.
193. ראה למשל רש"י, המפרש כתוב זה לפי ניקודו המסורתי וכן תרגום :NEB :
not to flog him to death' be careful hope for him but while there is son Chastise your . ראה גם : פרוונה 1916: 130; תומאס 1960: 130 ; ווייכריי 1972: 110. לשוללים פירוש זה, ראה למשל טוי 1977 : 376-375.
194. עונש הסקילה נזכר בויקרא כ' 2, 27, כ"ד 16 ; במדבר ט"ו 36-35; דברים י"ג 11, י"ז 5, כ"ב 21, 24.סקילה ורגימה חד הם, ראה: פיליפס 1970: 24-23; מאייס 1979: 305; בנג'מין 1983: 214.
195. עונש השרפה נזכר בשני מקרים בלבד: ויקרא כ' 14 ; כ"א 9.
196. על הדרכים לביצוע עונשי המוות בישראל, ראה ליונשטם תש"ל: 946-949.
197. קוהלר 1953: 114-112; ליונשטם תש"ל: 949-948.
198. לחוק זה ראה ליונשטם תש"ל: 949-948.
199. פיליפס 1970: 24-23.
200. מורגנשטרן 1930: 187-184.
201. פינקלשטיין 1981: 27.
202. פיליפס 1970: 24-23; פיליפס 1973: 142. לשיתופם של אנשי העיר במשפט ראה למשל מלכים א' כ"א 11.
203. ויינפלד 1972: 243.
204. פיליפס 1973: 142.
205. דרייבר 1895: 247; פיליפס 1973 : 142 ; רופא תשל"ז: 31; בלפונטיין 1979 : 25-24; פטריק 1985 : 129.
206. מחקר מקיף בנושא פסוקית ההנמקה : (motive clause), בחוק המקראי, ראה אצל סונסינו 1975 . בנוגע לקושי להשיב על השאלה מדוע יש פסקאות נימוק רק בחוקים מסוימים, ראה בעיקר בעמ' 151.
207. קויפמן תשל"ב: כרך I, 53; ויינפלד 1972 : 298.
208. ראה לעיל טבלת השוואת החוקים הכוללים נוסחה זו.טבלה 25
209. דברים י"ז 13-12, י"ט 19-20. דיון בנוסחה זו ראה אצל להור 1963 : 23-21.
210. דברים י"ג 6, י"ז 7, כ"ב 21, 22, 24, כ"ד 7. בשני מקרים המגמה היא לבער את הדם – י"ט 13, כ"א 9.
211. דברים י"ג 12.
212. ייתכן כי י"ט 19 יוצא מכלל זה, משום שדין 'עד זומם' יכול לחול לאו דווקא במקרה שהעד זמם להרשיע את הנאשם בעברה שדינה מוות, השווה: דרייבר 1895: 115; סמית 1918: 19.
213. 140 3 BDB mng. 3 129 KBL mng.. רינגרן 1975 : 205-204. לשדה הסמנטי של השורש 'בער', ראה פנשהאם 1981 : 69-67.
214. ראה למשל דברים י"ג 12, י"ט 20. הסטינגס 1908 : 798; דה-פריס 1962 : 183-182 ; על חשיבות 'ביעור הרע' לכינון הצדק בחברה המסופוטמית, ראה ויינפלד תשמ"ה: 29 - שם צוינו דוגמאות לפועלם של מלכים לביעור הרע כדי לכונן 'מישרים'.
215. למובנם של המונחים 'טוב' ו'רע' כמגדירים נאמנות לברית ולחוק, או מרי והפרת חוק, ראה למשל: גורדיס 1957: 138-123; קלרק 1969: 278-266. למובנם של המונחים 'טוב ורע' בספרות המזרח התיכון הקדום ראה למשל: מורן 1963 : 176-173 ; ויינפלד תשל"ב1 : בעיקר 95-91.
216. סיליפס 1970 : 23; הנ"ל 1973 : 182 : קרמייקל 1974 : 45-44; רינגרן 1975 : 204; בלפונטיין 1979 : 25-24. בניגוד לדעות אלה טוען ויינפלד 1972 : 243, 298, כי המטרה היא הרתעתית, כפי שנאמר בחלקה השני של הפסקה 'וכל ישראל ישמעו ויראו'.
217. פטריק 1985: 129 סטולמן 1992: 55.
218. קויפמן תשל"ב, א: 53; קרמייקל 1974: 45-44; ויינפלד 1972: 243; פיליפס 1973: 182. לדיון במובנו של הביטוי בהיקרויותיו השונות בספר דברים ראה לנצ'אק 1993 : 89-85.
219. למדרש המצמצם ראה אלון תשמ"ח: 305-302.
220. אלון תשמ"ח: 306.
221. משנה סנהדרין פ"ח מ"ב; ספרי ת"ש: ריס, 252; מדרש תנאים 1898 : כ"א 20. הבן יהיה חייב כזולל וסובא רק משיאכל בשר וישתה יין שהם דברים המושכים אותו והוא מתרגל אליהם (בבלי סנהדרין, ע' ע"א-ע"ב ורמב"ם הלכות ממרים, פ"ז ה"א). בספרי ת"ש: ריח, 251, הוצעו גם הפירושים הבאים לצימוד 'סורר ומורה': '"סורר", שתי פעמים, "ומורה", שוטה. דבר אחר "סורר" מין שמורה לעצמו דרך אחרת. דבר אחר "סורר" על דברי אביו, "ומורה" על דברי אמו. "סורר" על דברי תורה, "ומורה" על דברי הנביאים. "סורר" על דברי עדים, "ומורה" על דברי דיינים'. גם לדעת רמב"ן (בפירושו על התורה, מהדורת הרב חיים דב שעוועל, תש"ך, תמה). 'בן סורר ומורה' חטא בשני חטאים : 'האחד שהוא מקלה אביו ואמו וממרה בהם, והשני שהוא זולל וסובא, עוכר על מה שנצטוינו "קדושים תהיו" (ויקרא י"ט 2) ונאמר עוד "ובו תדכקון" (דברים י"ג 5) . .. שנצטוינו לדעת השם ככל דרכינו, וזולל וסובא לא ידע דרך ה' . .. וגם זו מצווה מחודשת או מבוארת מן "כבד את אביך ואת אמך" (שמות כ' 12) ו"איש אמו ואביו תיראו" (ויקרא י"ט 3)'.האם יש להניח שרמב"ן פירש שבן סורר ומורה חטא כשני חטאים לפי דברי הספרי הנ"ל האומר 'סורר, שתי פעמים', דהיינו, מי שחטא שני חטאים? (והשווה 'בן סורר ומורה', אנציקלופדיה תלמודית, ג, שסב הערה 13). מכל מקום הדעה המקובלת היא ש'בן סורר ומורה' הוא מי שזולל וסובא, ולא מי שהפר חוקים אחרים בתחום היחסים שבין הורים ובין ילדיהם.
222. ספרי ת"ש: ריח, 252-251; מדרש תנאים 1898: כ"א י"ח.
223. משנה סנהדרין פ"ח מ"ב. מהדיון בבבלי סנהדרין, ע' ע"א, מסתבר ש'תרטימר' הוא ככל הנראה חצי מנה, דהיינו, כ250- גרם, וחצי לוג הוא כ- 125- גרם. 'האיטלקי' - יש מפרשים שהוא יין טוב שנמשכים אחריו אבל ביין אחר אינו חייב בחצי לוג, ויש מפרשים ש'האיטלקי' מוסב על הלוג, היינו, שחצי הלוג הוא במידת הלוג האיטלקי שהוא גדול מלוג רגיל. לעניין זה ראה 'בן סורר ומורה', אנציקלופדיה תלמודית, ג', שסג. (העצמות אינן מצטרפות לשיעור הבשר, ראה ירושלמי סנהדרין, פ"ח ה"ב, כ"ו ע"א.) חכמי התלמוד קבעו סייגים נוספים ביחס לבשר וליין: אם אכל בשר מבושל כל צורכו ושתה יין מזוג, כדרך שרוב בני אדם נוהגים למזוג, אינו נעשה בן סורר ומורה, שבשר מבושל כל צורכו לא ימשיך לעשות כן, מפני שהוא גנב ועושה בסתר ואין לו שהות לחכות עד שיתבשל, ויין מזוג כדרכו אין דרך הגרגרנים לשתות, ולכן אינו נעשה בן סורר ומורה אלא כשיאכל הבשר מבושל ואינו מבושל, כדרך שהגנבים אוכלים, וישתה יין מזוג ולא מזוג, כדרך שהגרגרנים שותים. אכל בשר מלוח ושתה יין מגתו אינו נעשה בן סורר ומורה. רק אם אכל בשר בהמה ולא עוף יחויב כבן סורר ומורה, אבל אכל מכשר בהמה פחות מהשיעור והשלים מבשר עוף נעשה בן סורר ומורה (בבלי סנהדרין, ע' ע"א-ע"ב). ואינו חייב עד שיאכל את הבשר במלוגמא אחת (אכילה אחת בלא הפסק) וישתה היין בבת אחת (רמב"ם, הלכות ממרים, פ"ז ה"ב).
224. ראה תוספתא סנהדרין, פי"א ה"ו, מהדורת צוקרמאנדל, 431.
225. אפילו אם אכל בחבורה שכולה אנשים ריקים לא יתחייב, שכיוון שעוסק במצווה הוא לא ימשך אחר תאוותו (בבלי סנהדרין, ע' ע"ב).
226. אף על פי שאין אוכלים בסעודה זו אלא פת דגן וקיטניות, והוא אכל בשר ויין, כיוון שעסוק במצווה לא יימשך (בבלי סנהדרין, ע' ע"ב).
227. דרך מצוות אכילת מעשר שני בירושלים היא לקנות ממעות מעשר שני בשר ויין וכיוון שדרכו בכך לא יימשך (בבלי סנהדרין, ע ע"ב).
228. ואפילו אכל אכילת איסור שמדרבנן, כגון בתענית ציבור, שנאמר איננו 'שומע כקולנו' ולא שאינו שומע בקולו של 'מקום' (בבלי סנהדרין, ע' ע"ב).
229. משנה סנהדרין, פ"ח מ"ב.
230. תוספתא סנהדרין, פי"א ה"ו, 432-431.
231. בבלי סנהדרין, ע ע"ב, ורש"י על אתר.
232. משנה סנהדרין, פ"ח מ"ג. הבן הזולל והסובא יתחייב רק במקרים אלה משום שהגנבה משל אביו מצויה לו, ובאכילה ברשות אחרים אינו מפחד, ועל כן בנסיבות אלה הוא ימשיך בהתנהגותו זו. ברם, כשאוכל ברשות אביו הוא מפחד מאביו שמא יראהו ולא יימשך, וכשגנב משל אחרים אין הדבר מצוי בו כל כך ולא יימשך, וכל שכן שגנב משל אחרים ואכל ברשות אביו, שגם אין הגנבה מצויה וגם מפחד באכילתו (בבלי סנהדרין, ע"א ע"א).
233. משנה סנהדרין, פ"ח מ"ג ; היינו, מדמי סעודה המוכנה לאביו ולאמו, או כשהקנו לאמו מעות באופן שאין לבעלה רשות בהן. הלכה כחכמים. ויש הסוברים שרק כשקונה הבשר והיין בזול שנאמר 'זולל' והוא מלשון 'זול' (בבלי סנהדרין, ע"א ע"א). הטעם הוא מפני שאם המצרכים הללו ביוקר לא יוכל באופן תדיר לגנוב מאביו, ולא יימשך (בבלי סנהדרין, ע"א ע"א).
234. במקרים שהחוק נוקט בהם בלשון זכר, חכמי המשפט העברי דנו בכל מקרה לגופו בשאלה האם המחוקק התכוון לבני שני המינים או רק לזכר, משום שכך יכלו לנקוט בפרשנות מרחיבה או מצמצמת, ראה ירון 1988: 106-105.
235. משנה סנהדרין, פ"ח מ"א; ספרי ת"ש: ריח, 251-250. על כך אמרו חכמי התלמוד: 'בדין הוא שתהא בת ראויה להיות כבן סורר ומורה, שהכל מצויים אצלה כעבירה, אלא שגזירת הכתוב היא: "בן" - ולא בת' (בבלי סנהדרין, ס"ט ע"ב-ע ע"א). מדברים אלה יש להסיק שחכמים ראו בפרשנות זו הגבלה המנוגדת למטרתו של החוק, אולם מגמת הפרשנות המצמצמת היא זו שגברה. טומטום ואנדרוגינוס אינם נעשים בן סורר ומורה שנאמר 'בן' והרי הם ספק אשה (בבלי בבא בחרא, קכ"ו ע"ב).
236. משנה סנהדרין, פ"ח מ"א.
237. משנה סנהדרין, פ"ח מ"א. ואף על פי ש'בן סורר ומורה' על שם סופו נהרג וסופו להיות גדול, מכל מקום פטור שנאמר: 'כי יהיה לאיש בן' - בן הסמוך לגבורתו של איש (בבלי סנהדרין,ס"ח ע"ב).
238. לפי ההלכה האמוראית יוצא אפוא שאין דין 'בן סורר ומורה' חל אלא בבן שלוש עשרה שנה ויום אחד שהביא שתי שערות, שזה הזמן שנעשה גדול לכל המצוות, עד שיקיף בשערות כל הגיד (בבלי סנהדרין, ס"ח ע"ב). לעניין קביעת גיל שלוש-עשרה ויום אחד כגיל הבגרות המשפטית, כחידושה של ההלכה האמוראית, ראה גילת תש"ן: 53-39.
ואפילו כשלא הקיף שער את הגיד, אלא עברו שלושה חדשים משהביא שתי שערות, אינו נעשה 'כן סורר ומורה' שנאמר 'בן' ולא אב, כלומר הראוי להיות אב אף על פי שאינו אב במציאות; אבל הבן שעברו עליו שלושה חדשים משנעשה גדול, כבר ראוי להיות אב. ולכן אמרו 'כל ימיו של בן סורר ומורה אינם אלא שלושה חדשים בלבד', ולא אמרו 'עד שיקיף את כל הגיד' אלא אם הקיף בתוך שלושה חדשים (בבלי סנהדרין, סח ע"ב-ס"ט ע"א). לפי התלמוד הירושלמי (סנהדרין פ"ח ה"א, כ"ו ע"א) שישה חודשים.
239. ספרי ת"ש: ריט, 252; מדרש תנאים 1898: כ"א, י"ט.
240. משנה סנהדרין, פ"ח מ"ד ; מדרש תנאים 1898 : כ"א, י"ט. וכן : 'אמר רבי יאשיה ששלושה דברים סח לי זעירא משום אנשי ירושלים, סוטה, אם רצה בעלה למחול לה מוחל ; בן סורר ומורה, אם רצו למחול לו מוחלים ; זקן ממרא על פי בית דין, אם רצו חבריו למחול לו מוחלים. וכשבאתי והרציתי הדברים לפני רבי יהודה בן בתירה, על שניים הודה לי ועל אחד לא הודה לי – על סוטה ועל בן סורר ומורה הודה לי, על זקן ממרא על פי בית דין לא הודה לי, מפני שהיה מעמיד מחלוקת בישראל' (ספרי ת"ש: ריח, 251). ואף לאחר שהתרו בו וקלקל והלקוהו וחזר וקלקל אם רצו למחול ולא הביאוהו לבית דין מוחלים לו, שהכתוב תלה הדבר בהם, שנאמר : 'ותפשו בו אביו ואמו'. ויש סוברים שאף לאחר שהביאוהו לבית הדין, כל זמן שלא נגמר דינו יכולים למחול לו. אך לאחר שנגמר דינו אין יכולים למחול (ירושלמי סנהדרין, פ"ח ה"ו, כ"ו ע"ב).
241. משנה סנהדרין, פ"ח מ"ד; מדרש תנאים 1898: כ"א י"ט; ספרי ת"ש: ריט, 252.
242. משנה סנהדרין, פ"ח מ"ד. אבל אפילו היתה אמו מחייבי כריתות וחייבי מיתות בית דין, שאין קידושין תופסים בהן ואינה אשתו של האב, נעשה בן סורר ומורה משום ששניהם נחשבים לאביו ולאמו (בבלי סנהדרין, ע"א ע"א).
243. בבלי סנהדרין ע"א ע"א, וראה רש"י על אתר.
244. משנה סנהדרין, פ"ח מ"ד; ספרי ת"ש: ריט, 252. 'כיצד דנים אותו? אביו ואמו מתרים אותו כפני שני עדים ומלקין אותו בפני שלושה' (בבלי סנהדרין, עא ע"א). 'ואין זו התראה גמורה כשאר עבירות שאין לוקין אלא בהתראה, שהרי בכל העבירות העדים הם שצריכים להתרות בו ועוד שהתראת ספק היא זו שהרי אינו עובר מיד בפניהם, אלא בסתר ולאחר זמן, ואין ידוע עכשיו אם יעבור אם לאו, אלא התראה זו היא כמין תוכחה שמייסרים אותו ומודיעים לו בפני העדים שאם יעשה עוד פעם כך יביאוהו לבית דין' ('בן סורר ומורה', אנציקלופדיה תלמודית, ג, שסה). אם לא שת ליבו להתראה זו אביו ואמו מביאים אותו לפני בית דין של שלושה ואומרים בפניהם 'בננו זה סורר ומורה', ומביאים שני עדים שראו שגנב משל אביו וקנה בשר ויין במעות שגנב ואכל אותה אכילה האמורה אחרי ההתראה הראשונה וזוהי העדות הראשונה. ומלקים אותו כשאר חייכי מלקות (רמב"ם, הלכות ממרים, פ"ז ה"ז).
245. משנה סנהדרין, פ"ח מ"ד; ספרי ת"ש: ריט, 252. חזר וגנב משל אביו ואכל אכילה זו, אביו ואמו מביאים אותו לבית דין של עשרים ושלושה ומביאים שני עדים ומעידים עליו שגנב ואכל אכילה זו אחרי שהתרו בו, וזו היא העדות האחרונה. ואחרי שמקבלים עדותם בודקים אותו שמא הקיף השיער את כל הגיד, אם לא הקיף ולא שלמו לו שלושה חודשים, גומרים דינו כדרך כל הרוגי בית דין וסוקלים אותו (בבלי סנהדרין ע"א ע"א, ורמב"ם, הלכות ממרים פ"ז ה"ז).
246. תוספתא סנהדרין, פי"א ה"ז, 432. בעיר שאין בה זקנים, נחלקו האמוראים אם נעשה בה סורר ומורה - יש אומרים שאין נעשה שהרי כתוב 'והוציאו אותו אל זקני עירו' ואין כאן זקנים, ויש אומרים שאין זה אלא למצווה אבל לא לעיכוב (ראה בבלי מכות, י ע"ב). לזקני העיר המהווים סנהדרין קטנה יש סמכות לדון דיני נפשות, ראה ספרי ת"ש: קמד, 197-200. לדעה שלמרות זאת רק לסנהדרין גדולה דנה דיני נפשות, ראה אלון תשט"ז: 97-92.
247. תוספתא סנהדרין, פי"א ה"ז, 432.
248. משנה סנהדרין, פ"ח מ"ד.
249. משנה סנהדרין, פ"ח מ"ד.
250. משנה סנהדרין, פ"ח מ"ה; ספרי ת"ש: קכ, 253.
251. ספרי ת"ש: רכ, 253. ראה גם מדרש תנאים 1898: כא כא; בבלי סנהדרין, ע"א ע"א.
252. תוספתא סנהדרין פי"א ה"ו, 431; בבלי סנהדרין, ע"א ע"א. הביטוי 'דרוש וקבל שכר' נדיר מאוד ונזכר במקורות הבאים: בבלי סוטה, מ"ד ע"א; בבלי סנהדרין, נ"א ע"ב, ע"א א; בבלי זבחים, מ"ה ע"א; ירושלמי נזיר פ"ז ה"ב, נ"ו ע"א.
253. בבלי סנהדרין, נ"א ע"ב.
254. לדעת הרמב"ם יש בתורה שלושים ושישה מקרים שבהם קובעת התורה עונש מוות לעבריין (הלכות סנהדרין פט"ו ה"י-הי"ג).
255. יש הסבורים שכארבעים שנה לפני חורכן הבית העתיקה הסנהדרין את מקום מושבה מלשכת הגזית ומאז שוב לא היתה רשאית לגזור מוות על עבריינים. דעה זו מתבססת בעיקר על המקורות הבאים: 'עשר מסעות נסעה שכינה... וכנגדן גלתה סנהדרין... מלשכת הגזית לחנות ומחנות לירושלים...' (בבלי ראש השנה, לא ע"א-ע"ב); 'ותניא: ארבעים שנה קודם חורבן הבית גלתה סנהדרין וישבה לה בחנות. ואמר רבי יצחק בר אבודימי: לומר שלא דנו דיני קנסות. דיני קנסות סלקא דעתך ? אלא שלא דנו דיני נפשות' (בבלי סנהדרין, מ"א ע"א) ;וראה גם בבלי שבת ס"ו ע"א. אחרים מחזיקים בדעה שרק אחרי חורבן הבית בוטל עונש המוות. על ביטול דיני נפשות ראה: הוניג 1953: 213-211; מנטל 1969: 353 והערה 63, 355- 356; כהן 1971: 62.
256. השווה מנטל 1969 : 354, הסבור שיש לראות את מאמר חז"ל שאין דנים דיני נפשות כשאין סנהדרין יושבת במקומה במקדש, כקובע את עיקרון ביטול דיני נפשות, ומכל מקום מצמצם את מספרם. לדעת אלון תשמ"ח: 7 הערה 10, למרות שסמכות השיפוט לדון דיני נמשות הופסקה ארבעים שנה לפני חורבן הבית 'נראה שלמעשה דנו בתי הדין העבריים דיני נפשות לפחות עד החורבן', וראה שם ספרות. על הטלת עונש מוות וביצועו מעידה המשנה הבאה : '...אמר רבי אלעזר כן צדוק: מעשה בבת כהן אחת שזינתה, והקיפוה חבילי זמורות, ושרפוה. אמרו לו: מפני שלא היה בית דין של אותה שעה בקי' (משנה סנהדרין, פ"ז מ"ב). עניין זה נידון בהרחבה בבבלי סנהדרין, נ"ב ע"א : 'אימרתא כת טלי בת כהן שזינתה הואי, אקפה רב חמא בר טוביה חבילי זמורה ושרפה. אמר רב יוסף: טעה בתרתי, טעה בדרב מתנה, וטעה כדתניא: "ובאת אל הכהנים הלוים ואל השפט אשר יהיה כימים ההם" - בזמן שיש כהן יש משפט, בזמן שאין כהן אין משפט. "אמר רבי אלעזר ברבי צדוק מעשה בבת כהן שזינתה וכו'". אמר רב יוסף : בית דין של צדוקים הוה. הכי אמר להו והכי אהדרו ליה ?! והתניא, אמר רבי אלעזר ברבי צדוק : זכורני כשהייתי תינוק ומורכב על כתיפו של אבא, והביאו בת כהן שזינתה, הקיפוה חבילי זמורות ושרפוה ! אמרו לו: קטן היית, ואין מביאין ראיה מן הקטן. שני מעשים הוו. הי אמר להו ברישא ? אילימא הא קמייתא אמר להו כרישא, אמר ליה כשהוא גדול ולא אשגחו ביה, אמר להו כשהוא קטן ואשגחו ביה?! אלא: הא אמר להו ברישא, ואמרו ליה : קטן היית. ואמר להו כשהוא גדול. ואמרו ליה: מפני שלא היה בית דין של אותה שעה בקי'. ככל הנראה מקרה זה הוא בניגוד להלכה הפרושית. לסוגיה זו ראה מנטל 1969 :351 ואלון תשמ"ח: 793-792 הערה 100.
257. ראה למשל מורי 1950: 187.
258. מנטל 1969: 356-355; כהן 1971: 69-70.
259. משנה מכות, פ"א מ"י. למשמעות דברי רבי טרפון ורבי עקיבא וריקעם ההיסטורי, ראה בלידשטיין 1965: 167-163. לדעתו (166 והערה 27 בעמ' 171) מהמקור שיצוטט להלן משתקפת התנגדות עקרונית ולא נסיבתית לעונש המוות: 'אבא חנון בשם ר' אליעזר אומר כל מקום שהכתוב עונש עונש שלא כראוי הוא אומר "לא תחוס עינך"', דהיינו, ניתן היה לומר שהעונש אינו הגיוני ונכון משום שאין תועלת בהריגת העבריין על כן אומר הכתוב 'לא תחוס עינך' (מדרש תנאים 1898: י"ט י"ג, עמ' 115).
260. לביקורת בקרב תנאים על מניעת עונשי מוות, ראה בלידשטיין 1965: 168-166.
261. בלידשטיין 1965 : 165-163 ; קירשנבאום 1987 : 254. אחת הדרכים העיקריות לביטול עונש המוות היתה חקירה מדוקדקת ביותר של העדים כדי לערער את אמינותם. על כך ניתן ללמוד למשל מהמקור הבא: 'תא שמע: מעשה ובדק בן זכאי בעוקצי תאנה', כלומר, ניסה למצוא סתירות בדברי העד אפילו בדברים שאינם שייכים לעדות על המקרה (משנה סנהדרין, פ"ה מ"ב). לחקיקה בדיני פרוצדורה וראיות, ראה אלון תשמ"ח: 500-497.
262. לספרות, ראה קירשנכאום 1987 : 254 הערה 15.
263. קירשנבאום 1987 : 255-254; אלון תשמ"ח: 5-4.
264. מנטל 1969: 356-355; כהן 1971: 69-70 ; אלון תשמ"ח: 7-10.
265. כהן 1971: 63.
266. קירשנבאום 1987 : 258.
267. קירשנבאום 1987 : 257.
268. קירשנבאום 1987 : 257.
269. קירשנבאום 1987 : 265.
270. קירשנבאום 1987 : 258.
271. קירשנבאום 1987 : 258.
272. ככלי כתובות, ל ע"א.
273. ראה: אלון תשמ"ח: 426-423; קירשנבאום 1987 : 262, וראה גם 265.
274. ירון 1988: 106.
275. הפירוש שהובא בסוגריים הוא על פי 'פני משה' על אתר. ודברי רבי יסא מצוטטים מתוך ירושלמי סנהדרין, פ"ח ה"א, כ"ו ע"א.
276. השווה קירשנבאום 1987: 257-256, 265.
277. תוספתא סנהדרין, פי"א ה"ו, 431.
278. בבלי סנהדרין, ע"א ע"א.
279. ייתכן מאוד שניתן להבין את דברי רבי יונתן כמתנגדים באופן עקרוני לגישה שניתן להוציא דין כלשהו מסדר הדין הפלילי.
280. משנה סנהדרין, פ"ח מ"ה; ספרי ת"ש: ריח, 251.