?דציכ לביע רהו םיזירג רה דמעמ

לגס ףסוי

'ח עשוהי / 'זכ םירבד

טעק-חעק 'מע 'ונ ךרכ 'טכ יניס :ךותמ

:תיצמת
לביעו םיזירג דמעמל וסחייתהש תורוקמה ןיב סחיב ןוידב ולעש תוטיש שמח גיצמ רבחמה
.'ח עשוהיבו 'זכ םירבדב םיראותמה

יולו ןועמש ןדריה תא םכרבעב םיזירג רה לע םעה תא ךרבל ודמעי הלא"
דג ןבואר לביע רהב הללקה לע ודמעי הלאו .ןימינבו ףסויו רכששיו הדוהיו
"םר לוק לארשי שיא לכ לא ורמאו םיוולה ונעו .ילתפנו ןד ןולובזו רשאו
.(די-בי ,זכ םירבד)

דגנ ןוראל הזמו הזמ םידמוע ויטפשו םירטושו וינקזו לארשי לכו"
םיזירג רה לומ לא ויצח חרזאכ רגכ 'ה תירב ןורא יאשנ םיוולה םינהוכה
לארשי םעה תא ךרבל 'ה דבע השמ הווצ רשאכ לביע רה לומ לא ויצחהו
.(גל ,ח עשוהי) "הנושארב
בותככ ,הלעמל ויה םא ,םיוולהו ;הטמל ודמע םאו םירהה לע הלעמל לארשי יטבש ודמע םא
תא הז םישיחכמ ויהי אלש םיבותכה תא םיבשיימ דציכו ,עשוהיב בותככ ,הטמל וא ,הרותב
.רבדב לארשי ימכח וקלחנ - הז

:טושפ רמוא הרותה לע י"שר
םינהוכהו לביע רה שארל הששו םיזירג רה שארל ולע םיטבש השש"
."עצמאב הטמל ןוראהו םיוולהו
:הכישממ הנשמהו ,ה ,ז הטוס הנשממ חוקל הז ושוריפ
ןאכמ לארשי לכו םינהוכה תא םיוולהו ןוראה תא ןיפיקמ םינהוכה"
יפלכ םהינפ ("םיוולה" :י"שר) וכפה ...("םירהה לע" :ב"ערו י"שר) ןאכמו
רה יפלכ םהינפ וכפה .ןמא ןינוע ולאו ולאו ....הכרבב וחתפו םיזירג רה
."ןמא ןינוע ולאו ולאו ...הללקב וחתפו לביע
ןושלה ןיבו הרותב ןושלה ןיבש ינושה ןמ תמלעתמ איה לבא ,ירויצ רואית ןאכ תנתונ הנשמה
םע םיוולה ויה ךאיה :דועו .'םיזירג רה לומ לא' :ןאכו ,'םיזירג רה לע' :רמאנ ןאכ .עשוהיב
?הלעמל םידמועה םיטבשה ןיב םיללכנ םהש העשב עצמאב הטמל ןוראהו םינהוכה

.ימלשוריבו ילבבב ,אתפסותב וז היגוסב םינדה תורוקמה לכ הז תמועל הז גיצנ ךכל יא
:ז ,ח הטוס אתפסות .א
יול רמאנ רבכש ,הטמל יול רמול רשפא יא ,רמוא בקעי ןב רזעילא 'ר"
,התעמ רומא .הטמל יול רמאנ רבכש ,הלעמל יול רמול רשפא יאו ;הלעמל
ןידמוע תרשל ןיוארה :רמוא יבר .הלעמל ראשו הטמל היוולו הנוהכ ינקז
".הלעמל ןידמוע תרשל ןיואר ןיאשו הטמל
:א ,זל הטוס ילבבב .ב
רמאנ רבכש ,הטמל יול רמול רשפא יא :רמוא בקעי ןב רזעילא יבר ,אינת"
ינקז ?דציכ אה ,הטמל רמאנ רבכש ,הלעמל רמול רשפא יאו ,הלעמל
- תרשל יוארה לכ :רמוא הישאי יבר ;הלעמל ראשהו ,הטמל היוולו הנוהכ
".םידמוע ןה הטמל ולאו ולא :רמוא יבר ;הלעמל ראשהו ,הטמל
:ד"ה ,ז"פ הטוס ימלשורי .ג
ינקז :התעמ רומא ...רמאנ רבכש ,ןלעמל יול רמול א"א :רמוא יבר ,ינת"
יול רמול א"א :רמוא ןועמש 'ר .ןלעמל טבשה לכ ראשו ןטמל 'יולו הנוהכ
'ר .הלעמל טבשה לכ ראשו הטמל תרשל יוארה :התעמ רמוא ...ןלעמל
.הלעמל ולוכ יול ףא הלעמל ולוכ ןועמש המ ,'יולו ןועמש' :רמוא ןועמש
םירשעב :ל"ביר רמאד ייכ ?'םיוולה םינהוכה דגנ' היינת ןידה םייקמ המ
םינהוכהו' :םהמ דחא הזו םייוול םינהוכה וארקנ תומוקמ העבראו
.(וט ,דמ לאקזחי) "'קודצ ינב םיוולה
:תולאש המכ הז ןיינעב תררועתמו תחא היגוסב תואחסונ שולש ונינפל

.יבר אוה ימלשוריבו ,בקעי ןב רזעילא 'ר אוה אמק אנתה ילבבבו אתפסותב .א

"םידמוע ןה הטמל ולאו ולא" :רמוא אוה ילבבב .ימלשוריבש יברדא ילבבבש יברד אישק .ב
.י"באר תעדכ רמוא אוה ימלשוריבו -.

אב אוהש אלא ,דוע אלו .ילבבב אלו אתפסותב אל וניאש ,"רמוא ןועמש 'ר" ימלשוריב .ג
ומצע רתוס אוה ההימתה הברמלו .ס"שב חיכש אלו ןבומ אל רבד ,הז רחא הזב םיימעפ -.
.היבו הינמ -.

,יתאצמש דע .הקיתשב הז לע םירבוע ,הדעה ןברקו ז"בדירה ,השמ ינפ ,ימלשוריה ישרפמ
תולאשה לכ ורתוה ןיע ףרהכו םש םירוכיב תחנמבו אתפסותה לע א"רגה תוהגהב ,ד"סב
.םולשב אב ומוקמ לע לכהו תחאכ

אתיירבב ומכ .הישאי 'ר - "תרשל ןיוארה :רמוא יבר" םוקמב אתפסותב סרוג א"רגה
החנהה ךותמ .ילבבה ןמ בוש ,"ןידמוע ןה הטמל ולאו ולא :רמוא יבר" :ףיסומ אוהו ילבבבש
.םירפס ראשבמ קיודמ רתוי אוה ילבב דומלתב תותיירבה חסונש ,תלבוקמו העודיה

םג א"רגה לש תנוכתמ התואב ןוקית אתלימל אתלימ יומיד לש ךרדב עיצהל הארנ תאזל-יא
בקעי ןב רזעילא 'ר ,ינת :ןלהלכ ,היתורבח לא התוא םיאתהלו ימלשוריד השקומה אתיירבל
...(ןושארה) ןועמש 'ר" םוקמבו ."רמוא יבר" אלו ...ןלעמל יול רמול רשפא יא :רמוא
לש ןוקיתה רחאלו ילבבבש אתיירבב שרופמל ההז חרואב ,הישאי 'ר :סורגנ ,"תרשל יוארה
הזו ,דבלב ימלשוריד אתיירבב קר רכזנה (ינשה) ןועמש 'ר קר ראשנו .אתפסותב םג א"רגה
םלש ןינבל םקלח תא ךכב ומרתו רשפא יא ה"ד ,םש הטוסב ותוא ןאיבהב 'סותה ושע רשא
.ןהיניב רומג יוהיזו תותיירבה לכ לש

:ל"זחב תועד שמח תומייק לביעו םיזירג רה דמעמ ןיינעב יכ םידמל ונאצמנו

;(הרותה לע י"שרו א ,בל הטוס הנשמ) הטמל לארשי לכו הטמל םיוולהו םינהוכה .א

א ,זל הטוסב בקעי ןב רזעילא 'ר) הלעמל טבשה לכ ראשו הטמל היוולו הנוהכ ינקז .ב
;(ז ,ח םש אתפסותבו -.

;(םש הישאי 'ר) הלעמל תרשל יואר וניאשו הטמל ('נ דע 'ל ןבמ יול) תרשל יוארה לכ .ג

ל"ב עשוהי ר"דכו םינהוכ אלא םניא "םיוולה ונעו" בותכש המו .הלעמל ולוכ יול טבש .ד
;(םש 'סותבו ימלשוריב ןועמ 'ר) -.

ומכ ,"ךומסב" - ושוריפ 'לע'ו (א ,זל םש אתיירבב יבר תעד) ןידמוע ןה הטמל ולאו ולא .ה
.םש הריבסמ ארמגהש -.