תשדוחמ הניחב - קחצי תדיקע

םולש שיא ןימינב

ב"כ תישארב

ו"נשת ,השרומ תיב ,חישו דומיל :ךותמ

:תיצמת
רסמלו ונרוד ןב ןייעמל הדיקעה תשרפ דמליהל הכירצ הב ךרדבו הרוצב ןד רמאמה
.דימלתה לש ובלב קקחיהל ךירצ רשא

םהרבא :וילא רמאיו ,םהרבא תא הסנ םיקולאהו הלאה םירבדה רחא יהיו"
ךל-ךלו קחצי-תא תבהא-רשא ךדיחי-תא ךנב-תא אנ-חק רמאיו .יננה רמאיו
."ךילא רמא רשא םירהה דחא לע הלעל םש והלעהו ,הירמה ץרא לא
(ב-א ,ב"כ אריו ,תישארב)
תא דקועו ,םיצעה תא ךרועו ,חבזמה תא הנובו ,קחצי תא חקולו ,ךלוהו ,םיכשמ םהרבאו
:זאו ...חבזמה לע ותוא חינמו ונב קחצי
'ה ךאלמ וילא ארקיו .ונב תא טוחשל תלכאמה תא חקיו ודי תא םהרבא חלשיו"
לאו רענה לא ךדי חלשת לא רמאיו .יננה רמאיו םהרבא םהרבא רמאיו םימשה ןמ
ךדיחי תא ךנב תא תכשח אלו התא םיקולא ארי יכ יתעדי התע יכ המואמ ול שעת
(בי-י ,םש ,םש) ."ינממ
התרחנש תעזעזמ המרד .הלוכ הרותה לכבש תוררועמהו תוארונה תוישרפה תחא - קחצי תדיקע
תישיא הברקהל תפומו םגדכ ,תוריסמו הנומא לש בגשנ רתויה יוליגל למסכ תורודה תעדותב
םע לע הירוגנס םידמלמ הבו ,ונידלי תא םיכנחמו םיכנחתמ ונא הילעש השרפ .םשה שודיקו
ונבאש הנממש השרפ .ןורמ ינבכ וינפל םירבוע םלוע יאב לכש העש םימלועה ןובר ינפב לארשי
תנגה חבזמ לע הינב תא תדקועה ,תשדוחמה לארשי תנידמב ןברקהו הברקהה גשומל הארשה
.תדלומה

םהרבא לש תיטקלאידה ,תבכרומה ותומד לע ונתעדותב הליפאמ ,תעזעזמה התמצועב ,וז השרפ
תא תראתמו ,"טפשמ השעי אל ץראה לכ טפושה" ויפלכ סירתמו ונוביר םע חקמתמה הז ,וניבא
.קפס לש ץמש אלל ,רוערע אלל ,רוהרה אלל ,תטלחומ תינתייצ תוקבד לש טהלכ הלודגה ותנומא

:םהרבאל ללה םואנב רוגקריק ןרס וילע בתוכ ךכו
,יוניש וב ללוחל ןיא רשא םיקולא הז היה זאו :םהידלי תא ולכש הברה תובא"
ןכ אל .דליה תא החקל רשא ודי וז התיה ,ןיבי ימ וישעמ רשפ תא רשא לוכי-לכה
ךרואל חנומ היה קחצי לש ולרוגו ,רתוי השק ןחבמ ןוכנ ורובע .םהרבא תא ערא
אוה ךא .ומע ותווקת קרשכ ,ןקזה שיאה ,בצינ אוה םשו .םהרבא דיב ןיכסה-בהל
אוה .ויתוליפתב םימשב הרגתה אל ,לאמשו ןימי הדרחב טיבה אל ,קפס ליטה אל
השק ונממ שרדנה ןברקהש עדי אוה ,ותוא הסנמה לוכי-לכה םיקולא והז יכ עדי
שרוד םיקולא רשאכ ידמ רתוי השק ונניא ןברק םושש םג עדי לבא ,ןברק לכמ
ודי תא קיזחה ימ ?םהרבא עורזב קזוח עטנ ימ .תלכאמה תא ףלש אוהו - ותוא
וירחא הזב ןנובתמה לכ ?ודיצ לע ןויפרב הטמשנ אל יכ דע תפנומ תינמיה
אל יכ דע ,תוארמ וניע הניהכת לבל םהרבא לש ושפנב חכ םש ימ .םיקתתשמ
,הז לכ םעו .תואמתסמ ויניע הזב ןנובתמה לכ ?ליאה תא אלו קחצי תא אל האר
רתוי ףא םיטעמ ,םהב םיכמ ןורוויעה וא קותישה רשא וללה דאמ םיטעמ ,םיטעמ
"ןויסינ ךא הז היה - םיעדוי ונלוכ .םש שחרתהש המ לש וקמעל םידרוי
.(20 'מע ,ו"משת ,םילשורי ,הדערו ליח ,רוגקריק ןרס)
םשב חצורל וכפוה היהש ןולשכ ןיבל וניב היה עספכ ,וניבא םהרבא .ןויסינ הז היה ןכא
.ןויסינב דמע אוה ךא ,הנומאה

,הרשיפל תדרל םישקבמו םיקימעמש לככ ,וז השרפב תוגהל םיברמ ונאש לככ ,ונא םלואו
.בלה תא תשבוכ הקעומ ,תוהימתה תוברו תוכלוה ,הכובמה תרבוג

-תכובמב תכל קיחרי םיעמושה ןמ והשימ יכ שושחל ילב םהרבאב רבדל אופא רשפא םאה"
;יתשרחה והשלכ ששח יתשח וליא" :בישמו .רוגקריק לאוש "?השע םהרבאש המ השעיו ושפנ
."םישלחל לושכמ ותושעל אלש תנמ לע ,םהרבא לש וריחמ תא ליזומ יתייה אל יטרפבו
המל התוא השוע רמוא הווה ,לכה תא הנומאל סחיימש ימ יכ" ,ףיסומ אוה ,"ינא רובס ןכא"
"הנומא יניינעב הגילפמ הנניאש ונתפוקתב דוחייב ,ששח אלל הב רבדל לוכי ,הניהש
.(28 'מע ,םש)

עובש לש וחתפבו "ךל ךל" לש תבשה יאצומב וניזח תאז .הז ןיינעב רוגקריק העט המכ דע ,וה
םיברכ ,אוה םג .הדקעה לש התועמשמ תנבה םצעב ונתאמ םיבר ומכ העט אוה ךא .הדקעה
,קפס רוהרה אלל תואדווב ,טלחומה תויצב אטבתהל ךירצ הנומאה לש האיש יכ רבס ונתאמ
.םיקולאכ םיספות םדא ינבש המ ןעמל םייח בירקהל תונוכנב ףאו

?הז דירחמ ןויזחב ונדמלל הרותה תשקבמ המ ?הדיקעה לש התרושב אופא המ

אנפלואה יתבב ןבר תיב לש תוקוניתל םידמלמ חקל המ ידלימ עומשל שקבמ ינאש םינש הז
עדוי ךניא" .יתלאש ,וקדצ רכינ המב ."קידצ היה וניבא םהרבא ,אבא" :דחא ינבישה .ונלש
קוספיו אוה ליאוי אמש ,ונממ רגובמה ויחאל יתינפ "!ונב תא טוחשל הצר םהרבא ןה ?אבא
."היה לודג קידצ וניבא קחצי" :ותחתמאב תינדמל הבושת ,ןכ םנמא .יתכובמ גיפיו וקוספ יל
,'הל ןברק אוה הלוע ירהש ,בטיה בטיה ותוא רושקל .ותוא דוקעל ויבאמ שקיבש" ?וקדצ המבו
םנמא - ."םולשו סח ןברקה לספי ,באכה וא דחפה תמחמ ותטיחש תעשב עוזי וא זוזי םאו
.שרופמ שרדמ

יניד ףא םידמול (א"ע ז"ט ףד) ןילוח תכסמ ארמגבו קחצי תדיקעמ דומלל שי םיבר םירבד
?דומילהו חקלה הזה ?הרושבה וז םאה ךא .קחציב םהרבא לש ולופיט ךרדמ הטיחש

החמשבו הצפח שפנב וכלהש ךכב קחציו םהרבא לש םתלודג תא םיראתמ םישרדמב ל"זח
םהרבא .םינבאה תאו םיצעה תא ול טישומ קחציו חבזמה תא הנוב היה םהרבא" :הדיקעל
ומצע ןיכמ היהש םדאל המוד היה קחציו ,ונבל תונתח תיב הנוב היהש םדאל המוד היה
.(37 'מע ז"כשת ,םילשורי ד"מהיב ,קעניללעי ןרהא ,עשויו שרדמ) "החמשב השועש ,הפוחל
הפי ילגרו ידי רוסאו ,ךעורז ףושחו ,ךמצע זרז אבא" ;שרדמה יפ לע ויבאל קחצי רמוא דועו
דחפמ תעבא ךדיב ןיכסה תא האראשכו ,ןקז התאו הנש עבשו םישולש ןב רוחב ינאש ,הפי
השקבב אלא .ןברקמ לספאו הטיעבב םומ יב השעא אמשו ,הפוצח שפנהש ךב טעבאו ןיכסה
רפא לוטו הפי הפי ינפרשו ךינתמ רוגחו ךידגב לולגו בכעת לאו ךנוק ןוצר השע רהמ אבא ךממ
רדחל תסנכנ איהש העשו העש לכבו הלש רדחב הביתב החינתו ימא הרש לצא הכילוהו ילש
.(םש) "יכבב הנב קחצי ןמ הל רוכזת הלש

ךתוא לאשתו ימא הרשל ךלתו ינממ לדביתו ינטחשתשכ :הזמ רתוי ויבאל קחצי ול רמא דועו
.(םש) "םכתנקזל ושעת המו ,הל רמאת המ ינב קחצי ןכיה

םג העוש וניאו ,ותטלחהב שוחנ םהרבא ךא ,תועמד תוגלוז קחצי יניעמו ,העמד ליזמ םהרבאו
ה"בקה והסנמ אמש ,והויצ ה"בקה אל אמש :תונוש תונעטב ובכעל שקבמה ןטשה ירבדל
הז - וידחי םהינש וכליו" :ןכ תנמ לע ;בישמ םהרבאו .םימד תכיפש לע ובייחלו ונודל דיתעו
."טחשיהל הז טוחשל

ידכ ןיכסה תא לטנו חבזמה לע ודקעו ,חבזמה תא םהינש ונב דימ" :רמואו ףיסומ שרדמהו
.ודימ ןיכסה הלפנו םהרבא לש ודי תא ףחדו ןטשה אבו ,ומד תיעיבר ונממ אציש דע וטחשל
ילולאו .רענה לא ךדי חלשת לא םימשה ןמ ול הרמאו לוק תב האצי התחקל ודי חלשש ןויכו
.(א"ל 'מע ג"כ ,אריו אמוחנת) "טחשנ היה רבכ ןכ

וילוגלגב ומצע ה"בקה לש ולוק אלא הז היה אל יכ ןכתייה .ויתולאשלו ןטשל ונתעד ןתינ הבה
םהרבא לש ויטבל אלא הלא ןיאש ןכתייה ?ןטשל ובשח םהרבאו ,"ךדי חלשת לא" :האירקה דע
?ומצע

?וזכ תורשפא החוד ןויגהה ?הזכש יוויצ םדאה לע הווצי ה"בקה יכ ןכתייה

."ערז ךל ארקי קחציב יכ" רמא 'ה ןה (א

תונעיהל םדאה לש ותוריח םנמאה ?המ-רבד תעדל ידכ םדאה תא תוסנל םיקולאה קוקז יכו (ב
וצל דוגינב יקולאה וצה דמוע םאה ?לכ תפקמה תיקולאה העידיל הריתסב תדמוע ברסל וא
?ותוא החודו ירסומה

שקיב אוה תיתד תואר תדוקנמ .קחצי תא חוצרל םהרבא שקיב תירסומ תואר תדוקנמ :קודו
.קחצי תא בירקהל

?ותלוז שפנ תברקהב םיקולאב קבדיהל םדא יאשרה

רופיס לש ודקומ תא האור תחאה .הדקעה תונשרפב תועיפומ תודגונמ תוינורקע תושיג יתש
םהרבא לש ותונעיהו ,םיקולא לש ונוצר תא ףקשמ הז וצ ."הלועל םש והלעהו" יוויצב הדקעה
.וינפמ ולוטיבו יעבטה רסומה תייחד ךות ונוקל תטלחומה ותורסמתה תא תאטבמ

.הנומאה לש בגשנ רתויה יוליגה והז יכ םירובס וז השיג ילעב

אל !"רענה לא ךדי חלשת לא" :האירקב הדיקעה השעמ לש ורקיע תא האור תרחאה השיגה
לש ורושיאו ושושיא אקווד םא יכ ,הדיקעה לש החקיל אוה יקולאה וצה ינפמ רסומה לוטיב
הניחבמ תירשפאה הדיחיה איה הינשה השיגה יכ קפס לכ יל ןיא .הנומאה לש החוכמ רסומה
.וננמז ןב םדאל תיבויח תועמשמ הנועטה הדיחיה איה .תיכוניח

?שורדל רתומ םאה ?וטושפ ידימ אצוי ארקמ ןיא םלועלה ?םירבדה טשפ והז םאה ,םלואו
לע (:טל ןישודיק) ילבבה דומלתב ףסוי בר ירבד תא ינא ץמאמ ןאכ ?שורדל אלש רתומ םאה
עשילא "אטח אל - היתרב רב בקעי יברכ ארק יאהל רחא הישרד אלמלא" :היובא ןב עשילא
שרד אלו םטושפכ הזה םלועב תווצמ רכש ןתמ רבדב) םיקוספה תא ןיבהש ינפמ אטח היובא ןב
.םטושפכ םשרפל אלו ,םיקוספה תא שורדל תינורקע העיבת ןאכמ הלוע .(בייחתמכ םתוא

:טשפל שרד ןיב ךרד ונל סלפל הסננ הבה

אלו התא םיקולא ארי יכ יתעדי התע" :רמאנ ןכו "םהרבא תא הסנ םיקולאהו" :רמוא בותכה
."ינממ ךדיחי תא ךנב תא תכשח

עדי םנמא ןויסינה רחאלו ,םיקולא ארי םהרבא םא תעדל תנמ לע היה ןויסינהש עמשמ
.אוה ןכ יכ םיקולא

.ותלבוס תעדה ןיאו םיקולאה גשומב רומח חרואב עגופ הז שוריפ

.הז שוריפמ וגייתסהש םהמ ויה ,ל"זח םג

יבשויו הדוהי יכלמ 'ה רבד ועמש" :וללה םירבדה תא (טי קרפ) והימרי איבנה יפב םש ה"בקה
העמוש לכ רשא הזה םוקמה לע הער איבמ יננה :לארשי יקולא תואבצ 'ה רמא הכ .םילשורי
אל רשא םירחא םיקולאל וב ורטקיו הזה םוקמה תא ורכניו ינובזע רשא ןעי .וינזא הנלצית
לעבה תומב תא ונבו :םייקנ םד הזה םוקמה תא ואלמו הדוהי יכלמו םהיתובאו המה םועדי
."יבל לע התלע אלו יתרביד אלו יתיויצ אל רשא ,לעבל תולוע ,שאב םהינב תא ףורשל
,ב"מ) רמאנש באומ ךלמ עשימ לש ונב הז - יתיויצ אל רשא :(א"ע 'ד ףד תינעת) ל"זח םירמוא
התלע אלו ...חתפי הז - יתרביד אלו .הלוע והלעיו ויתחת ךלמיי רשא רוכבה ונב תא חקיו :(ג
."םהרבא ןב קחצי הז - יבל לע

!ה"בקה תנווכ תא ןיבה אל וניבא םהרבאש ל"זח ירבדמ עמשמ

ותוהמל דוגינב דמוע יוויצה יכ הלוע (ב"כ אריו) ינועמש טוקליבו (א"ל) רזעילא יברד יקרפב
תארקנ ע"שבר ה"בקה ינפל ורמא ...םיכובו םיקעוצ תרשה יכאלמ" :םימחרה לעבכ ה"בקה לש
המהבכ ךינפל דקענ םדא ןבו ,םדא אוהש קחצי לע םחר וישעמ לכ לע וימחרש ימ .ןונחו םוחר
."'ה עישות המהבו םדא [:בותכו]

לע םהרבא לש הינורט ירבדל ההימת ןושלב הבושת ה"בקה יפב ל"זח םימש ר"בב ,םנמאו
!"(ךל יתרמא) והלעה !אל ?והטחש ?ךל יתרמא ךכ" :ונב תא טוחשל ונממ ענמנש

:רחא שוריפל ןתינ הדיקעה יקוספב חתפמה ייוטיבמ דחא לכש ,אופא הארנ

ול ןמיז :ועמשמ "הסנ" .ול עודי היה אלש המ-רבד תעדל ידכ אל - "םהרבא תא הסנ םיקולאהו"
ול םרג ,המ-רבדל עדומ ואשע ה"בקהש איה הזב הנווכהשכ ,היווחב ותוא דימעה ,תוסנתה
הסנתתש ךל םורגא :רמולכ ,"החמשב הכסנא אנ-הכל" :'א ,ב תלהקב רמאנש ומכ .וב תוסנתהל
"המחלמ םדמלל - "םב תוסנל" :א ,ג םיטפושב ןכו .איה המ החמש ,ןויסינ רחאל ,עדתש .החמשב
.המחלמב םיסונמ ויהיש

,תעדל אל שקיב ה"בקה רמולכ ."ןמיס" וא "תוא" -כ "סנ"כ ןויסינה תנבה תא םג םאות הז שורפ
ה"בקל עדונ התע הז יכ הרומה ןושל - ?"יתעדי התע" רמאנ הפיא עודמ .םהרבא תא עדייל םא יכ
.םיקולא ארי םהרבא יכ

לארשי התעו :וניצמ ירהש ול םדוקה ןמזה טעממ התע ןושל לכ ןיא" :"רקי ילכ"ה רמוא ךכ לע
וליאכ אוהש אלא ?האריה ונממ לאש אל הז םדוק יכו - האריל םא יכ ךמעמ לאוש 'ה המ
"יתעדי" [םירמוא שיו=] א"יו .יתעדי הנה רמא וליאכ "יתעדי התע" ךכ ,"לארשי הנהו" רמוא
היהיו .וישעמ יפוי םימעה תוארהל ,סנ ,לגד םירהל ידכ היה הז ןויסינ תילכת יכ יתעדוה ומכ
יכ :"ינועמש טוקלי" רמוא םג ךכ ."םדא לכל הארנה סנ תמרה ןושל - הסנ םיקולאהו רמאמ
.יתעדוה - יתעדי התע

,חבשל םהרבא ןיוצמ הזבש עמשמ ."ינממ ךדיחי תא ךנב תא תכשח אלו" :רמאנ ןיידע ךא
"תכשח אלו" :רחא שוריפל ונתשיג הכילומ ןאכ םג םלואו !'הל ונב תא בירקהל ןכומ היהש
אלו .(ד"מק 'מע ,םייח ךרד ל"רהמ) רדעה ,ךשוח ןושל תכשח .ונויליכל תמרג אל :ועמשמ
.יתווצמב ,יללגב = ינממ ...ךנב תא תכשח

לש ותומ תמירג י"ע אלו התא םיקולא ארי יכ יתעדוה הנה" :אופא איה הז קוספ תועמשמ
."יתווצמב וא יללגב ךנב

תארי לובג םדאה ינב לכ ועדי ...הז השעמבש" :(ד"כ ,'ג נ"ומ) ם"במרה םג ןיבה ךכש המוד
."אוה המ 'ה

:(ג"מ 'מע ,ט"עש ,'ב ר"גא) קחצי תדיקע לש הניינע תא ל"צז קוק ברה םג ןיבה ךכ ,םנמאו
דע .לכה תוזח ארפה םדאה הב הארש הרז הדובע לש הקומעה תורכמתהה התוא"
העובק הדמל תונבו םינב לע תוירזכאה תא םישתו ,םירוה ימחר תא םג החצנש
בבל קמועבש הזונגה הרכההמ תיליפרע האצות איה ,הנהכו ,ךלומה תדובעב
ןויסינ ...ודגנ ןיאכ בוהאו דמחנ לכו ,לכמ אוה רקי יקולאה ןיינעהש ,םדאה
יהתש ךירצ וניא יקולאה ןיינעל תורכמתההו םוחה ותואש תעדל הארה הדקעה
."תורזה תודובעה לש םתואכ םייוזב םישובלב תפלועמ ...תיקולאה הגשהה
:הדיקע השעמ לש הלודגה הארוהה יהוז ,ןכ יכ הנה
תארי דוע הניא זא יכ ,םדאה לש יעבטה רסומה תא קחדתש םימש תאריל רוסא"
.הרוהט םימש

,םדאה לש רשיה עבטב עוטנה יעבטה רסומהשכ איה הרוהט םימש תאריל ןמיס
.הדעלבמ דמוע אוהש הממ תוהובג רתוי תולעמב היפ לע הלועו ךלוה

םייחה ויה םייחה לע התעפשה אלבש תאזכ הנוכתב םימש תארי ריוצת םא לבא
יפ לעו ,ללכלו טרפל םיליעומ םירבד לעופה לא איצוהלו ,בוט לועפל םיטונ רתוי
."הלוספ הארי איה תאזכ םימש תארי ,אוהה לעופה חכ טעמתמ התעפשה
.(ז"כ רבד שאר ,שדוקה רסומ ,קוק ה"יאר)