םהרבא לש וחבש

רוגקריק ןרס

ב"כ קרפ תישארב

רטכש ףסוי ר"ד לש ומוגרת יפ לע דבועמ

רבדו תדלומב ריאשה דחא רבד .החטבהה ץראב רגל היהו ותדלוממ םהרבא ךלה הנומאה חוכב
תא בזוע היה אל הנומא ילב .ותא חקל הנומאה תאו ריאשה יצראה ולכש תא :ותא חקל דחא
ריכזיש רבד םש היה אלו ,החטבהה ץראב רגל היה הנומאה ללגב .ףוריט השעמ הז היה יכ ,וצרא
םהרבא היה תאז לכבו .םיגונ םיעוגעג ובלב ררועו רזו שדח היה ותוא בבוסה לכ .ול בורקה תא ול
.םיהולאה יניעב ןח אצמ רשא שיאה אוה ,םיהולאה ריחב

;רבע ןמזה .המדאה תוחפשמ לכ וכרבתי וערזב יכ תיהולאה החטבהה תא םהרבא לביק הנומאב
אל אוה .ןימאה םהרבאו - הילשאל היהנ רבדה ;רבע ןמזה .ןימאה םהרבא - התייה תורשפאה
אל אוה ;תנקדזמ איה אמש ןומא-יאב ותשאב לכתסה אל אוה ;םיפלוחה םימיה תא רעצב הנמ
תא הל רש אל אוה ,התוננערב ותלחותו התוריעצב דומעת הרשש ידכ שמשה ךלהמ תא רצע
.המידרהל ידכ ותגות ריש

החטבהה לעבו םיהולאה ריחב אוה היה תאז לכבו ,ץראב געלל התייה הרש ,ןקדזה םהרבא
תויהל הז המ יכ ?םיהולאה ריחב תויהל אל בטומ ילואו .ץראה ייוג לכ וכרבתי ומשבש תיהולאה
םירוסייב תוגשומ םירוענה ימי לש תולאשמהש אוה וז הריחב לש השוריפ םאה :םיהולאה ריחב
.שאייתמ היה ,קפקפמ םהרבא היה וליא .החטבהב ןימאה םהרבא לבא ?הנקזה ימיב םיבורמ
:םיהולאל רמוא היה אוה
התייה תאז .הלאשמה לע רתווא ןכ לע ,רבדה הרקיש ךנוצר ןיא תאז לכב ילוא ,ןכבו"
תא תאלמ אלש הניט לכ יבלב ןיאו המימת ישפנ .ירשוא היה הז ;הדיחיה יתלאשמ
."יתלאשמ
לודג רבד .הנומאה יבא תויהל היה לוכי אל אוה לבא .םיברל תפומ היה אוה ;חכשנ היה אל אוה
סופתל אוה לודג .הנממ שואייה רחאל םג הב קיזחהל ונממ לודג רבדו הווקתה ןמ שאייתהל אוה
.יחצנה ןמ םישאייתמש רחאל םג ינמזב קיזחהל ונממ לודגו ,יחצנה תא

תא םיריכעמ ויה םירוסייהו ,רעצ בורמ התמ הרש התייה ןימאמ םהרבא היה אל םא .םימיה ואלמ
התוא רכוז היה אוה .הלאשמה תומשגתה תא דוע שקבמ היה אלש ךכ ידכ דע םהרבא לש וחור
יכ ,ןקז השענ רתויב בוטל הווקמה ;ריעצ ראשנ ןכלו ןימאה םהרבא לבא .דבאש םירוענ םולחכ
.חצנ ירוענל הכוז ןימאמה קר .תע אלב ןקדזמ רתויב עורגל ןכומש ימ .וב םידגוב םייחה

,םהרבאו .תוהמיאה תוודחל קקותשהל ידכ ידמל הריעצ דוע התייה ,םימיב האב יכ ףא ,הרש
ינוציח טבמב םירבדה תא םיאור םא .בא תויהל תווקל ידכ ריעצ דוע היה ,ויתורעש וניבלה יכ ףא
םיריעצ ויה הרשו םהרבאש אוה אלפה קמועל טבמב לבא .המשגתה םתלאשמש אוה אלפ ,דבלב
.החטבהה תומשגתהל הכז םהרבא .םהירוענ לעו םתלאשמ לע הרמש הנומאהשו ,קקותשהל ידכ
.הנומאל םאתהבו החטבהל םאתהב האב איהו ,הנומאב התוא לביק אוה

לבא .קחצי תדלוה םויב היתולולכ ידעב הרש הדמעשכ םהרבא לש ותיבב התרש החמשה
איצממה ימומרע חוכ םע קבאנ התע דע .ןויסינב םעפ דוע דומעל םהרבא לע ;הכרא אל החמשה
לע רמשו ,ןמזה םע קבאנ אוה לוכה הלבמה ןומדק ןקז םע ,םלועל םוני אל רשא ביוא םע ,לוכה
:דחא עגר ךותל ולטוהו ברקה תוארומ לכ וזכרתנ םעפה ךא .הנומאה

תא ,תבהא רשא ,ךדיחי תא ,ךנב תא אנ חק :וילא רמאיו םהרבא תא הסינ םיהולאהו
."ךילא רמוא רשא םירהה דחא לע ,הלועל םש והלעה הירומה ץרא לא ךל ךלו ,קחצי

םיהולאה אופא וב הטיש !םלועמ הרק אל וליא רשאמ רתוי רבדה היה םויאו .דובא אופא היה לוכה
.ןוימדל תואיצמה תא אוה ךפוה התעו ,תואיצמל ירשפא-יתלבה תא השע אלפ ךרדב !םהרבאב
םינש האמ .דובא היה לוכה .החטבהה תא העמושב הרש ומכ קחצ אל םהרבא לבא !תולכס וזיא
תנעשמה תא איצוהל הצור ימ !הנומאה תומשגתה ירחא םירצק החמש ימיו ,הנמאנ הייפיצ לש
ןבל ןקזה לע שואייו םירוסיי איבהל זעמ ימ ?הנרבשי וידי םצעבש שורדל לוכי ימ ?שישיה ידימ
?אטח אלש דליה לע ,דבוכמה שישיה לע םימחר ןיא םולכ ?ומצע ונממ תאז שורדי ימ ?תורעשה

!לוכה דבאל שי .ןויסינה תא וילע ליטהש אוה םיהולאהו ,םיהולאה ריחב םהרבא היה תאז לכבו
,ףלוח ,ירקמ ןויער קר היה לוכה - םהרבא לש וערזב תוכרבתהה ,םדאה תחפשמב רדהנה םשה
בלב הנומאה ימיכ וימי רשא רקי רצוא ותוא .ץק ול םישל ךירצש אוה םהרבאו ,םיהולאל ול היהש
שדקתנש םהרבא ייח לש ירפ ותוא ,קחצימ לודג םינש הברהב אוהש רקי רצוא ותוא ,םהרבא
,תע אלב ףטקיהל הזה ירפה לע ,םהרבא יתפש לע רשא הכרבה - קבאמב לשבש ,הליפתב
,הגות לש העש התואו !חבזמה לע קחצי ברקוי םא הכרבל שי ןכות הזיא יכ .ןכות לוטנ תויהל
התוא ,וילע בוהאה לכמ דרפיהל היהי םהרבא לעש העש התוא ,בר הכ רשוא לש העש םג איהש
ינפכ וינפ ונרקי הבש העש התוא ,ושאר תא הנורחאה םעפב םירהל וילע היהי הב רשא העש
התוא - דעל ךרובמ קחצי תא תושעל בר החוכש הכרבב ושפנ לכ תא עיקשיש העש ,הניכשה
,םהיניב דירפי תוומה ;םייחב ראשיי םהרבא לבא ,קחצימ דרפיי םהרבא םנמא !אובת אל העש
.תומי םרטב הכרבב ונב שאר לע ודי תא םישי אל םימיה עבש שישיה .ןברוקה היהי קחצי לבא
.ונבב תירזכא די חולשל וילע םימי עבשו עגי !אל

זעמ היה ימ !ויפב תאזכ הרושבו םהרבא ינפל אב היהש םדאל ול יוא .ותוא הסינש אוה םיהולאהו
יבגל ןימאה אוה .ןימאה םהרבאו .םהרבא תא הסינש םיהולאה הז היה לבא ?רעצה חילש תויהל
רתיב לוכה תא ךילשמ היה ,אבה םלועה ייח יפלכ תנווכמ ותנומא התייה וליא .הזה םלועה ייח
דבכנ ,ץראב םימי ךיראיש ןימאה םהרבא לבא .וב קלח ול ןיאש םלועמ תאצלו רהמל ידכ תולק
.לוכמ רקי ידעבכ קיזחה ובש קחציכ חכשנ יתלב ,ותחפשמב דבוכמ ,םעב

היה קפס ליטמ היה וליא .הנובתה תא דגונש המב ןימאה אוה ;קפקפ אלו ןימאה םהרבא לבא
אוה ?רדהנו לודג וניאש השעמ תושעל םהרבא היה לגוסמ יכו ;רדהנו לודג ,רחא השעמ השוע
היהו ,תלכאמה תא ףלוש ,הכרעמה יצע תא תיצמ ,םיצעה תא עקבמ ,הירומה רהל ךלוה היה
:םיהולאל ארוק

וכרע המ יכ ;עדא תאז תא ,יניינק לכב רתויב בוטה וניא אוה ,הזה ןברוקב סאמת אנ לא"
אנ לא .ךלתתל לוכי ינאש רתויב בוטה אוה לבא ?החטבהה ןבל סחיב ןקזה שיאה לש
."םירוסיי ילב וירוענ ייח תא תויחל לכויש ידכ ,םלועל קחציל רבדה עדוויי

לבא .חכשנ היה אל ומשו םלועב ץרענ היה אוה .ומצע בלב תלכאמה תא עקות היה ןכ ירחאו
,תודחפנ תושפנל תודפ-ךרד הרומו ריאמ בכוכ תויהל אוה רחא רבדו ,ץרענ תויהל אוה דחא רבד
,זא קר ;ותעד תא םיהולא הנשיש ידכ ומצע לע הליפתב דמע אל אוה .ןימאה םהרבאו .תוחדינ
.הליפתב םהרבא דמע זא קר ,הרומע לעו םודס לע קדוצה שנועה תעשב

:םיארוק ונא

."יננה :רמאיו ,םהרבא ,םהרבא :וילא רמאיו םהרבא תא הסינ םיהולאהו"

תיארו םיקחרמב תייהש העשב ?המוד השעמ היה ךב םגה ,הז ימואנ ןווכמ ךילאש ,התא
?ילע ולפנ תועבגלו ,ינוסכ םירהל תארק אל םולכ ,ךילע םיאבו םישגרתמה םישק תוערואמ
קקותשמכ תייה אל םולכ ,ךרדב טעמ תכלל ךלגר תאז לכב הענ אל םולכ ,רתוי קזח תייה םאו
?ךומנ לוקבו שחלב תינע ילוא ?תינע אל וא ,תינע ,תארקנש העשבו ?םינשיה תובקעה לע בושל
.רקובב םהרבא םכשיו :"םיארוק ונאו" .יננה :"הנע םר לוקבו ןומאב ,חמש ,שש .םהרבא ןכ אל
.הירומה רהל עיגהל ידכ ךרדל אצי רקובב םכשהו ,גחל ךלוהכ זרדזה אוה"

היה אלול םג ,וחורל ןיבהל היה לוכי ימ יכ .רזעילאל רבד רמא אל ,הרשל רבד רמא אל אוה
תיצה ,קחצי תא דקע ,םיצעה תא עקב אוה ?הקיתשה תבוח תא וילע ליטמ ויפוא דצמ ןויסינה
.תלכאמה תא ףלש ,הכרעמה יצע תא

טיבה אל אוה ;קפקפ אל אוה לבא .ומע הדיחיה ותווקתו ,שישיה שיאה ,דמוע אוה ןאכ ,ייתובר
אוה לוכי-לוכה לאהש עדי אוה .ותליפתב םיהולאה תא הסינ אל אוה ;לאמש לעו ןימי לע דחפב
ןברוק ןיאש עדי םג אוה לבא ;ונממ שורדל רשפאש רתויב השקה ןברוקה הזש עדי אוה ;והסינש
ועורז תא קזיח ימ .תלכאמה תא חקלו ודי תא חלש אוהו .ותוא שרודה אוה םיהולאה םא השק
.המיאמ ןבואמ השענ תאז האורה לכ ?חנצתו הפרת אלש המרומה ונימיב ךמת ימ ?םהרבא לש
לכ ?ליאה תא אלו קחצי תא אל הארי אלו ויניע הנכשחת אלש םהרבא לש ושפנ תא קזיח ימ
.דחפמ רמתסמ תאז האורה

היה וליא ,הצע דבוא וביבס טיבמ היה וליא ,קפקפמ ,הירומה רה לע ודמעב ,םהרבא היה וליא
בירקהל ול השרמ םיהולאה היה וליא ,תלכאמה תא םירהש ינפל ליאה תא הלגמ הרקמ ךרדב
הרש ,היהשכ ראשנ היה לוכה :התיבה בש םהרבא היה - קחצי תא בירקהל םוקמב ליאה תא
,החירב התייה ותביש יכ !לוכה היה הנוש המ תאז לכבו ,ולש ראשנ היה קחצי ,ולש התייה
דסחל אלו הנומאל תפומ השענ היה אל אוה ;ןודבא ילוא ודיתע ,המילכ - ורכש ,הרקמ - ורורחש
לבא .הירומה רה אל םגו חכשנ היה אל םהרבא .הירומה רהל תכלל ארונש תודע םא יכ ,הולא
,המיאה םוקמכ םא יכ ,הביתה החנ םש ,טררא ירה לש םמשכ רכזנ היה אל הירומה רה לש ומש
.םהרבא קפקפ םש יכ

,הריבכה הקושתה לש ןושארה דעה התא !םדאה תחפשמ לש ינשה באה !הלענה באה ,םהרבא
אנ חלס - לא םע תורשל ידכ ,םיצרפתמה האירבה תוחוכבו עבטה ינתיאב ארונה ברקב תסאומה
אוה .ובל ול רמאש ומכ ,הוונעב רביד אוה .יוארכ תאז השע אל םא ךחבשב רבדל הצרש הזל
ןב תא גישהל ידכ םינש האמ תויחל ךירצ תייהש חכש אל םלועל לבא - יוארכ ,הרצקב רביד
םינשה לכבש חכשי אל אוה ;קחציב תיכזש ינפל תלכאמה תא ףולשל חרכומ תייהש ,ךינוקז
.הנומאה דע רשאמ רתוי תמדקתה אל הלאה