תרוטקה םוטיפ

טסייפ דוד ברה

דל ,ל תומש

ה"נשת'ה רייא ,הקבר תיב תללכמ ןואטיב :ךותמ

:תיצמת
ןמ קלחכו אשת יכ תשרפב :םיימעפ הב םיקסוע ונאש תרוטקה תשרפ תא םכסמ רמאמה
!רועישב אשונה תרבעה תארקל יטקדיד דוביע קיקזמ רמאמה .הליפתה


תרוטקה םוטיפ תתיירב
!הב ויה םינמ הנומשו םישישו תואמ שלש ?דציכ תרוטקה םוטיפ :ןנבר ונת
תירחשב סרפ םוי לכל הנמ ,המחה תומי ןיינמכ השימחו םישישו תואמ שלש
וינפוח אלמ לודג ןהכ סינכמ םהמש םיריתי םינמ השולשו ,םייברעה ןיב סרפו
.םירופיכה םויב

- הנובלהו ,הנבלחה ,ןרופיצהו ,ירצה :ןה ולאו .הב ויה םינממס רשע דחאו
השש לקשמ - םוכרכו ,דרנ תלוביש ,העיצקו ,רומ .הנמ םיעבש םיעבש לקשמ
.העשת - ןומניק .השולש - הפולק .רשע םינש - טשקה .הנמ רשע השש רשע

ןיא םאו ,אתלת ןיבקו אתלת ןיאס - ןיסירפק ןיי ,ןיבק העשת - הנישרכ תירב
לכ - ןשע הלעמ .עבור - תימודס חלמ .קיתע ןירוח רמח איבמ ןיסירפק ןיי ול
.התימ בייח - הינממס לכמ דחא רסח םאו .הלספ - שבד הב ןתנ םאו .אוהש

םייריש לש האב התייה ,הנש םיעבשל וא םישישל תחא :רמוא ארפק רב ,אינת
.ןיאצחל

תליפת ינפלו תירחש תליפת ינפל ,'תונברוקה' תרימא ןמזב ,וז אתיירב רמול םיגהונ ,ד"בח גהנמל
.תירחש תליפת ףוסב טעמ הנוש חסונבו ,החנמ
אתיירב דיגהל םיגהונ ל"וחב םיזנכשאה .תירחש תליפת ףוסב םויב םעפ קר הרמואל םיגהונה שי
הינממס לכמ תחא רסיח םאש ןוויכמ :ל"וחב יזנכשאה גהנמה םעט .םיבוט םימיו תותבשב קר וז
,"וניתפש םירפ המלשנו" תניחב ,םוטיפה תיישעכ תבשחנ אתיירבה תרימא ירהו !התימ בייח
,םינממסה לכ תא תונמל וקיידי אלש ששחמ התוא םירמוא ןיא הדובעל םירהממ וב לוח םויב ןכל
-לעב אלו בתכה ךותמ קר הרמואל םיגהונ שי ,וז הביסמ .הדיגהל רשפא ,ןמז שישכ תותבשב קרו
רסחשכ םטפמה לע הלח הניא התימה תבוחש הנעטב הז רבסה החוד "ףסוי תיב"ה םנמא) .הפ
סנכי םא התימ בייח לודגה ןהכה קר ,י"שר יפלו .חבזמה לע הריטקמה לע אלא ,הינממס לכמ דחא
רשע דחא תא תועבצאה תרזעב תונמל הלוגס יכ םירבוסה שי .(הרסח תרוטק םע םישדוקה שדוקל
.יברה םג גהנ ךכ ,תרוטקה ינממס
ןיבהלו ןנובתהל יוארה ןמ .התרטקהו תרוטקה םוטיפ תווצמ םויק ןיעמ איה אתיירבה תרימא
.הב בותכה תא

תרוטקה םוטיפ
םב םינמזב וליפא יכ דע ,המוטיפבו תרוטקה תנכהבש תוידוסה לעו דחוימה לע םירפסמ ל"זח
בשעה תא וריכה סניטבא תיב קר .תרוטקה םוטיפב ושקתה םינממסה רשע דחא לכ תא וריכה
ןוויכ .לקמכ ,הלעמ יפלכ הרשי הרוצב תולעל תרוטקה ןשעל םרוגה בשע ,"ןשע הלעמ" הנוכמה
תא םטפל וחילצהש הירדנסכלאמ םיחמומ םמוקמב איבהל וסינ ,הובג רכש ושרד סניטבא תיבש
,הרירב תילב .םידדצל רזפתה תרוטקה ןשע וללגבו רחא "ןשע הלעמ" היה םהל לבא ,תרוטקה
הלעמ" דוס תא םדבלמ דחא ףא עדי אל ינש תיב ןברוח דע .םתדובעל סניטבא תיב תא וריזחה
."ןשע

תרוטקה בכרה
תניחבב םה םהיתומש םגו םינממסה רפסמ םג :ןנחוי יבר תטישל .םינממס רשע דחא תרוטקב
לש םמש ןכו "רשע דחא" רפסמה אנוה בר תטישל .(ם"במרה תטיש םג יהוז) "יניסמ השמל הכלה"
תניחבב םה םירחאה םינממסה העבש לש םמש קרו ,קוספה ןמ דומלל ןתינ םינממסה ןמ העברא
.(י"שר תטיש םג יהוז) "יניסמ השמל הכלה"
ריעב רשא "שדקמה רקחל ןוכמ"הו ןייטשנרוב ברה םיקסוע ,םינממסה רשע דחאמ דחא לכ יוהיזב
.הז רמאמב ךכב קוסענ אל ,םילשוריב הקיתעה

תרוטקה תרטקה
תושעל הכוז היה ןהכ .תורנה תקלדה ןמזב ברעבו ,תורנה תבטה ןמזב רקובב הרטקה תרוטקה
םושמ תאז .(תרוטקה תא ריטקי ימ סיפל ושגינ "םישדח" קר) וייחב תחא םעפ קר וז הדובע
."וליח 'ה ךרב ךיפאב הרוטק ומישי" :(גל םירבד) רמאנכ תורישעל הלוגס איה תרוטקהש
חבזמהמ רפאה תא דירוהל ,דחא .וינפל וכליש וירבחמ םיינש וילא ןימזמ היה ,הלרגהב הכוזה ןהכה
ושרדנ םינהוכה לכ .םיאצוי ויה םהינש ןכמ רחאל .חבזמה לע םילחגה תא םישל ,ינשהו ,ימינפה
.ריטקהל ןהכה תא ןימזמ היה ,ויפ רמאמב ,הנוממהו ,ןוציחה חבזמל רבעמ תאצל
.המיאבו הנווכב ,תוריהזב תרוטקה תא ריטקמ היה ,שדוקב ודבל אוהשכ

תרוטקה
.סומכ דוס תניחבב איה התנכה .1
!התימ בייח דחא ןממס הב רסחמה .2
.םייחב תחא םעפ קר תוכזל ןתינ התרטקהב .3
.ןהכל תורישעל הלוגס איה .4
.שדקמה תיבב תודיחיב םיאצמנ התרטקה תעב .5
.דחפו המיא ךותמ תישענ התרטקה .6
חרק תדע ,ןורהא ינב :ןוגכ ,תרוטקב תורושקה תוריבע תובקעב םינוש םישנוע םירכזנ ך"נתב
.ךלמה היזועו

תרוטקה תומכ
תנשל םינמ 365 ,תחא המילש הנשל השורדה תומכה איה ,אתיירבב העיפומה תרוטקה תומכ
:אוה ןובשחה .רופכ םויל םיפסונ םינמ השולשו שמשה
הנמ 70
הנמ 70
הנמ 70
הנמ 70
הנמ 16
הנמ 16
הנמ 16
הנמ 16
הנמ 12
הנמ 3
הנמ 9
_______
הנמ 368

ירצ .1
ןרופיצ .2
הנבלח .3
הנובל .4
רומ .5
העיצק .6
דרנ תלוביש .7
םוכרכ .8
טשוק .9
הפוליק .10
ןומניק .11
__________
לכה ךס

לכ" תונוכמה תוירעזמ תויומכב ויה םקלח .תרוטקה תומכמ קלחכ םיבשחנ םניא םירמוחה ראש
ךרוצל ושמיש אלא תרוטקה ףוגב וראשנ אל םקלח ."ןדריה תפיכ" וא "ןשע הלעמ" ןוגכ "אוהש
."ןיסירפק ןיי"ו "הנישרכ תירוב" ןוגכ ,םהב ןרופיצה תיירש
הנמ יצח וריטקה םוי לכב .םינמ השימחו םישיש תואמ שולש היה תיתנשה תרוטקה תומכ לקשמ
רבודמ ,הרואכל ,חפנב .הרטקהל שרדנה תרוטקה לקשמ אוה הנמ יצח .ברעב הנמ יצחו רקובב
.ןהכ לש ,וינפוח אולמ ךרעב לש תומכ לע
.תעצוממ הנשל קוידב תומכה הקיפסה ,הז יפל
לש האב התייה ,הנש םיעבשל וא םישישל תחא :רמוא ארפק רב :אינת" :ונינש אתיירבה ךשמהב
."ןיאצחל םייריש
ירייש ויה ,הנש 70 וא 60 ידמ םלוא .םינמ 368 קוידב ,תיתנשה תרוטקה תומכ תא וניכה הנש לכב
.הנמ 184 וראשנ הנש 70 וא 60 לכ .תיתנשה תומכהמ יצח ידכל םיצבקתמ םינשה לכמ תרוטקה
םינמ השלשלו ימוימוי שומישל קיודמב המיאתה תיתנשה תומכה אלה ?וז תומכ הראשנ ןכיהמ
?רופיכ םויל
.תובושת המכ שי וז הלאשל

תועובשב 'תופסות'ה תטיש
םיריבסמ (ו ףד) תותירכ תכסמב תצבוקמה הטישהו (רתומ ה"ד) תועובש תכסמב תופסותה
יצחל םיירישה ורבטצה םינש םייתשו םיעבשל תחאש ,אתיירבב ימלשוריה תסרג תועצמאב תאז
.(ונינפלש ימלשוריה חסונמ הנוש וז הסרג) תיתנשה תומכהמ
:םתטישל ןובשחה ךכו
םינמ 368
םינמ 365


םינמ 0.5
םינמ 2.5
_______
םינמ 180

ושע הנש ידמ
-ב ושמתשה הנשה ימי 365 ךשמב
איצוהל ידכ םינמ 3 וחקל כ"וי ברעב
סינכה השעמל לבא ,הקדה ןמ הקד תרוטק
לש תומכ איהש ,וינפוח אולמ קר לודגה ןהכה
לש םייריש וראשנ הנש לכב

ורתונ םינש 72 ךשמב ,ןכ םא

תומכהמ יצח הרתונש ,"ןיאצחל םייריש לש האב התייה"ש ורמואב אנתה "קד אל" ,םהירבדל
.םינמ 180 לש תומכ קר הרתונ םינש 72 -ב יכ ,םינמ 184 רמולכ ,תיתנשה
74 וא 73 בותכל רתוי םיאתמ יכ ,קיודמ וניא רפסמה ךא ,הנש 72 לע אתיירבה תרבדמ ,וז הסרגל
לגיעש םיאתמ הזכ הרקמב ,הנש םיעבש איה הנוכנה הסרגהש ןכתיש 'תופסות'ה םיראבמו .הנש
.םינש 74 וא 73 לש םוכסב קיידל שח אלו ,"םיעבש" לוגע רפסמל םוכסה תא אנתה

'ירטיו רוזחמ' תטיש
םייריש לש האב התייה םינש שולשו םיעבשל תחא :בתכנ הב הסרג טטצמ ןכא ירטיו רוזחמה
ןיאצחל

'תצבוקמ הטיש' תטיש
רופיכ םויב הנמ יצחב שמתשה אל ןהכהש ןכתי יכ ,תופסותה ירבד לע םיפיסומ תצבוקמ הטישב
תיצחמ קוידב הראשנ הנש 72 ירחאש ךכ .רתוי תצק ראשנ ,הזכ הרקמב .תוחפ תצקב אלא
.תיתנשה תומכהמ

תועובשב א"שרהמה תטיש
:הזכ ןובשח עיצמ א"שרהמה
ךל ירה ,רופיכ םוי רובע םינמ 3 ךכל ףסוה ,177 התיצחמ ,םוי 354 תב איה הליגר 'הטושפ הנש'
= םינמה תשולש תפסותב תיתנשה תומכהמ יצח :"ןיאצחל םייריש לש"ב שוריפה והזו .םינמ 180
."ןיאצחל" הנוכמה תומכה קוידב תראשנ םינש 72 -בש אצוי ךכ .םינמ 180

תותירכב 'תופסות'ה תטיש
םייריש לש" םוכסה תא (ב"על תחא ה"דב) קיודמב תופסותה םיבשחמ (ו ףד) תותירכ תכסמב
:"ןיאצחל
תטישל ,וז תומכ .םינמה תשולש ךותמ 'וינפוח אולמ' קר לטונ ןהכה היה רופיכ םויב ,םהירבדל
!דבלב הנמ תישימחכ קר איה ,'תופסות'ה
שמשה תנש יכ .םינמ 365.25 :איה תעצוממ שמש תנש ךלהמב ימוימוי שומישל השורדה תומכהו
.םוי 365.25 :עצוממב איה
:ןובשחה אוה ךכו
םינמ 368
םינמ 365.25
םינמ 2.75
םינמ 198
םישוע הנש ידימ
-ל םיקוקז תעצוממ שמש תנשב ימוימוי שומישב
הנש לכב תיראשה
הנש 72 -ב תרבטצמה תיראשה
:םירבד ינש קיפהל שי וז תיראשמ
.םינמ 184 ,רמולכ ,(368) תיתנש תומכ תנכהמ יצח "ןיאצחל" .א
אולמ לש תומכהש אצמנ תאז בשחנ םא .םינשה 72 לש םירופיכה ימיל "םינפוח אולמ" .ב
- ןכש .הנמ תישימחכ ךרעב איהש ,14/72 איה םירופיכה םויב ןהכה ינפוח
םינמ 198
םינמ 184
_______
םינמ 14

הנש 72 -ב תרבטצמה תיראשה
תיתנשה תומכה יצח "ןיאצחל"

:םינשה 72 ךלהמב םירופיכה ימיל רתונה

הנמ תישימחכ קר אלא הנמ יצח חקול וניא ,רופיכ םויב לודגה ןהכה ,'תופסות'ה תטישלש ,ןאכמו
.(הנמ 14/72 =)

'תצבוקמ הטיש'ב ש"ארה תטיש
איהש שמשה תנשב ובשחתה תרוטקה רוצייב :ש"ארה םשב איבמ (ו ףד תותירכ) תצבוקמ הטישה
ךשמב) הנבלה תנש לש עצוממה ךרואה .הנבלה תנש איה השעמל הגוהנה הנשה .םוי 365 תב
םיקוקז ויה הטושפ הנשבו ,רתוי םינמ 19 -ל םיקוקז ויה תרבועמ הנשב םלוא .םוי 365 אוה (הנש19
.תוחפ םינמ 11 -ל
ךרוצה יפל םינשה תא ורביע ןירדהנסהש ןמזב לבא ,קיודמ בושיח יפ לע םינשה תא םירבעמ ,םויכ
.וז ירחא וז תוטושפ םינש רתוי םימעפ המכ ויה םנמזבש ןכתי
יצח יוכינ ירחא םינמ 2.5 וראשנ הנש לכ ."הנש םיעבשל וא םישישל תחא" הסרגה תרבסומ ךכ
,תוטושפ םינש 3 ופסונ המ םושמש ,זא הרק םאו .םינמ 150 וראשנ הנש 60 -ב .רופיכ םוי לש הנמה
תיצחמ ךרעב יהוז ,(3x11+150=183) םינמ 183 וראשנ ירה םינמ 11 וראשנ הטושפ הנש לכבו
.תיתנשה תומכהמ

אנתה "קד אל" ל"נה תוטישה לכל
םינשמש וא ,"אנתה קייד אל"ש םיפיסומש וא ןכלו ,אתיירבב םיוסמ קויד יא םייק ל"נה תוטישה לכל
.ליגרהמ תובר תוטושפ םינש לש דחוימ הרקמב םיבשחתמש וא .םינש 73 -ל 60 -מ הסרגה תא
.הטושפ הבושת ףיסוהלו עיצהל יל הארנו

תרוטקב חלמה תפסות
ןרופיצה תיירש ךרוצל וא ,'אוהש לכ' ויה םבור .םינממסה 11 -ל ףסונב םירמוח דוע תרוטקב ויה
.תרוטקה לקשמל ופיסוה אל םה ןכלו ,םהב
,תירעזמ תומכ אל רבכ וז .(בקה עבר=) "עבור תימודס חלמ" :דחאמ ץוח םירמוחה לכ יבגל ןוכנ הז
.תרוטקה לקשמב יוטיב ידיל אובל הלוכיה תומכ אלא
:ש ןוויכמ טעמ השק רבדה .םינמב לקשמל חלמ 'בק עבר' לש חפנ םגרתל ונילע
.בקה עבר לש חפנ והמ תונוש תוטיש שי .1
.הנמה לקשמ והמ תונוש תוטיש שי .2
,לוח לש ויה ם"במרה יפל תרוטקה לש םינמה .שדוק לש הנמו לוח לש הנמ .םינמ יגוס ינש שי .3
לש הנממ םיינש יפ לודג שדוק לש הנמ .שדוק לש ויה 'וב לכ'ו (י"שר ידימלתמ) 'ירטיו רוזחמ' יפלו
.לוח
והמ םיעדוי אל ונא .1.5 -ל 0.5 ןיב ענה לקשמ ,רחא ילוגס לקשמ םע דחא לכ .חלמ יגוס המכ שי .4
.ולש ילוגסה לקשמה והמו 'תימודס חלמ'ה
:ש חיננ ,ןובשחה תעצה ךרוצל
.(והומכ גוהנל לבוקמ ,םילשוריב) האנ םייח 'ר תטיש יפל השעיי בקה עבר בושיח .1
.תוטישה בור יפל השעיי הנמה בושיח .2
.לוח לשכ ויה תרוטקב םינמהש ל"נה ם"במרה תטישכ טוקננ .3
.(1.5 -ו 0.5 :תווצקה ינש ןיב) .1 אוה עצוממה חלמה לש ילוגסה ולקשמ .4
:הז יפלו
:אבה ןובשחה יפל .םרג 345.6 :אוה בקה עבר לקשמ .א
.(תועדה לכל) םיציב 6 = בק 0.25
.ק"מס 345.6 רמולכ 6x57.6 = 345.6 = בק 0.25 ןכל .ק"מס 57.6 = הציב לכ האנ םייח 'ר יפל
.םרג 345.6 אוה חלמ בקה עבר לקשמ ירה .1 -ל הווש חלמה לש ילוגסה לקשמה יכ ונחנה םא .ב
.םיעלס 25 ןב אוה לוח לש הנמ .ג
.םרג 17 אוה עלס לש ולקשמ ,תוטישה בורל
.(17x25= 425) םרג 425 = הנמ לש ולקשמ ,ךכל יא
= חלמ לש בקה עבור לקשמש אצמנ םינמ לש לקשמל בקה עבור חפנ תא םגרתנשכ ,הז יפל
.(345.6/425 = 0.8131764 ןכש) .םינמ 0.8131764
ורציי הנש לכבש אצמנ ,תיללכה תרוטקה תומכל "תימודס חלמ"ה תומכ תא ףרצנ םא
.תרוטק לש םינמ 368.8131764

תרוטקה תיראש לש קיודמ בושיח
48 -ו ,םיקלח 997 ,תועש 5 ,םימי 365 :הכרואו ,אדא בר לש שמשה תנש לע ססובמ גוהנה חולה
.םיעגר
.םיעגר 76 קלח לכב ,םיקלח 1080 העש לכב
19 קוידב תורבוע ,תורבועמ םינש 7 -ו תוטושפ םינש 12 ןכותמ ,הנש 19 ירחא הז ןובשח יפל)
.(אדא בר תטישל שמש תונש
.םוי 365.2468993 אופיא אוה אדא 'ר יפל שמשה תנש לש הכרוא
:תיראשה בושיח
םינמ 368.8131764
םינמ 365.2468993
םינמ 0.5
םינמ 3.0662771
ורציי הנש לכ
-ב ושמתשה שמשה תנש ךשמב
לודגה ןהכה חקל ,רופיכ םויב
תעצוממה תיתנשה תיראשה
!תיתנשה תומכהמ יצח קוידב איה םינמ 183.97663 לש וז תיראש הנהו
ועיגה הזכ הרקמב ,םירתי םינמ 19 וכרצ זאו ,תרבועמ הנש התייה םיששה תנשו הרקמב ,םלוא
.רתוי רחואמ םינש 7-6 קר תיתנשה תומכה יצחל
םייריש לש האב התייה הנש םיעבשל וא םיששל תחא" :הרמואב אתיירבה תנווכ יהוזש ,ןכתי
.תרבועמה הנשה הלח יתמ יולת - קוידב .םינש 60 ךרעב ."ןיאצחל

תפסונ ןובשח תעצה
שיא-ןוזחה תטישכ טוקננו ,םיעלס 50 אוהש ,שדוק לש הנמ אוה הנמהש י"שר תטישכ חיננ םא
.ק"מס 100 אוהש ,הציבה חפנב
.חלמה לש ילוגסה לקשמה רבדב החנהה תא הנשנ םא ל"נה ןובשח ותואל עיגהל לכונ

ז"בדרה תטיש
העיפומ איה .הזב תקתעומה ז"בדרה תטיש תא ,תחא הדימלת ינפל האיבה ,הז שוריפ יבתוכ רחאל
.(טק ףלא הבושת) "ז"בדרה תובושת" ,ויתובושתב
א"ה תנשב רטפנו (1479) ט"לר א"ה תנשב דרפסב דלונ .ארמז ןבא המלש ןב דוד יבר ז"בדרה]
דרי ג"ער א"ה תנשב .תפצל הלעו ב"נר א"ה תנשב דרפסמ הלוגה םע אצי אוה .תפצב (1573) ג"לש
הבישי שאר ,ןיד-תיב בא ,ברכ שמישו ,תימוקמה םידוהיה תליהק שארל היה םש ,המירצמ דוד 'ר
ותיירפסל .רחסמב ותחלצהמ ול אבש ברה ורשע בקע םולשת אלל הז לכו ,הקדצה תפוק יאבגו
ושוריפ .תפצב בוש בשייתהו (1553) ג"יש א"ה תנשב ץראל רזח אוה .םלועב םש אצי הלודגה
הטיש"ה לעב ,יזנכשא לאלצב 'ר .10,000 -מ רתויל עיגמ ויתובושת רפסמ .יסאלק בשחנ ם"במרל
.[ודימלת היה ,"תצבוקמ
ינתקד .אבוט הב אישקד "'וכ דציכ תרוטקה םוטפ" רמול םיליגר ונאש וז אתיירב לע :הלאש
הב ףיסוי יאו ,םדוק םש שי םא אלא ,ךייש אל "ףיסומ" ןושלו ,לודג ןהכ הב ףיסומ היהש השולשו
לודג ןהכו ,םירופכה םוי ברעב תשתכמל ןריזחמו" ינתימל היל יעבא יכה םוטפה תעשא יאק
םיעבשל וא םיששל תחא ארפק רב ינת" אהד ,סרפל בורק אוה וינפוח אלמד :ותו ."'וכו ונממ לטונ
ןהכ לש וינפוח אלמ ךרוצל םירתי םינמ השולש ויה המלו ,"ןיאצחל םייריש לש האב התייה הנש
הוה יכהו תשתכמל ןיריזחמל אמעט יוה אהו "הקדה ןמ הקד" תוצמ הב םייקל ידכ :ותו !?לודג
."וינפוח אלמ הנממ לטונו 'וכו הקד תוצמ הב םייקל ידכ תשתכמל ןריזחמו" ינתמל היל
ירדסמ אלא ,הז ןושלב םוקמ םושב היונש הניא וז אתיירב יכ ,תעדל םתא םיכירצ :הבושת
אל םוקמ לכמו !םש ונייעת ,ללכ אישק אל םתהו ,תותירכב תויונש תותיירב יקספמ ורבח תולפתה
ברעב לודג ןהכ הב ףיסומ היהש השולשו :ןניסרג יכה אלא ,"'וכ תשתכמל ןריזחמו" אכה ןניסרג
הוצמ הב םייקל ידכ וינפוח אלמ ונממ לטונו [תשתכמל ןריזחמ] ןתשתכמל ריזחמ םירופכה םוי
הנממ לטונו .הקדה ןמ הקד אהתש ידכ תשתכמל םריזחמש םירבדה 'בל םעט ןתונו ."'וכ הקד
םינמ 'ג ויה ךכלו "הלוכ" אלו "הנממ" ןניעבד ,הקדה ןמ הקדמ התליטנ היהתש ידכ וינפוח אלמ
ינוניבלו .םדא אוהש המ יפל לכהו ,תחא םעפב לכה תא ןופחל לכוי אל םדאבש לודגה וליפאש
תורבועמ םינש בושחתשכ ,רתומ םש היה אל םינשה לכמו .טעמ רתוי וא סרפ ורועיש היה
וא םיששל רתומ היה הנממו .םינפוחה יפל לכהו ,םירופכה םוי לש םינפוחה רתומ תלוז תוטושפו
לכ אלהו :רמאת םאו .תותירכ שירב ל"ז י"שר בתכ ןכו .ןיאצחל ןימטפמ ויה זאו ,הנש םיעבשל
םוי לכב סרפ קלסתשכ ,ןכש לכ ?ד"פק אוה רטקה הצחמו ,הנמ פ"ק םא יכ וניא םיששה רתומ
'ס רתומ םש היה ירהש :רמול שיו !?הנש םיששל הנמ םישלש םהש לודג ןהכ תניפחל םירופכה
י"שר בתכ ןכו ,תרוטקה ינמסמ ויה םינמ ח"סש ירהש .הנש לכל עבור תימודס חלמ לש ןיבק יעבר
תוערכה ,ןיזירזו ןיאיקבל וליפא יכה ואלב רשפא יאד הקיחש תעשב רזפתמ היהש המו ,םתה ל"ז
.ל"נכ בקה עבור אלמו םש ויה תולקשמה
לש ןיבק יעבר םישיש רתומ תרוטקב היהש (בושיחה טוריפ אלל) בותכ ז"בדרה לש וז הבושתב
יוצמה ס"שב אצמנ אל הז י"שר לבא ,רבדה ותוא בתכ ל"ז י"שר םגש ףיסומ אוהו תימודס חלמ
.ונדיב

"תימודס חלמ"ב תקולחמ
ובתכ אל 'תצבוקמ הטיש'הו 'ש"ארה' ,'תופסות'ה המל :ימצע לע יתישקה ,הז רבסה תביתכ רחאל
?םיקיודמ אלו םיכבוסמ םישוריפב קפתסהל וקחדנ םה עודמ !?הז קיודמו טושפ הכ שוריפ
לש ביכרמה םג היה תרוטקה לקשמל ףסונב םאה ,םינושארה תקולחמב יולת רבדהש רמול שיו
."תימודס חלמ"
ונבתכש יפכ ,תימודס חלמ תרוטקב םיברעמש שרפמ שדקמה ילכ תוכלהמ ינש קרפב ם"במרה
שוריפו .ללכ תימודס חלמ תרוטקב ןיברעמ ןיא 'ו תותירכב 'תופסות'ה תטישל םלוא .ליעל
רמח" איבמ זא ,ןרופיצה תא וב תורשל ידכ "ןיסירפק ןיי" אצמ אלו הרקמבש :ךכ אוה אתיירבה
.ןרופיצה תא וב תורשל ידכ "תימודס חלמ בקה עבר" םע "קיתע ןירוח
תרבוסה העדה יפל וליפאו .תרוטקה יביכרמ ןיב ראשנ אל "תימודס חלמ"ה ,'תופסות'ה תטישל
תעב היביכרממ דחאכ חלמה תא הב םיברעמ ןיא ,חלמב הוולמ תויהל תרוטקה תרטקה לעש
ותברקה םרטב ןברק לכ םיחלומש יפכ הרטקהה ינפל םעפ לכב התוא םיחלומ אלא ,םוטיפה
.חבזמה יבג לע
םינושארה ואיבה ןכלו תרוטקל לקשמ ףיסומ וניא תימודס חלמ 'תופסות'ה יפל יכ ,אופיא ןבומ
.ל"נה םהיצורית תא
יללכה לקשמל "תימודס חלמ" תפסוה תא בשחנ םא ז"בדרה ךרד לע ץרתל לכונ ם"במרה יפל לבא
.תרוטקה לש
שדקמה תיב ןיינבל הרהמב הכזנ ,תרוטקה םוטיפב תקסועה אתיירבה דומיל תוכזבש ,ןוצר יהיו
תרוטקה חירמ ושטעתי וחיריב םיזעהש דע ,בהזה חבזמ לע םוי לכב םיימעפ תרוטקה תרטקהו
.(ב"ע אל אמוי האר)

:תורוקמ תמישר

."הרותל םיינזוא" ללוכ םישרפמה םע ,חל-דל 'ל תומש .1
.א"ע ג"נ אמוי .2
.םש ץרפ ונבר .רתומ ה"ד תופסותו .ב"ע 'י תועובש .3
.םש 'תצבוקמ הטיש' .םש תופסות .ב"עו א"ע 'ו תותירכ .4
.ה-ד הכלה 'ד קרפ אמוי ימלשורי .5
.ירטיו רוזמל םהישוריפ םע רודיסב "תרוטקה םוטיפ" .6
."תוליפתה רצוא"ב יתליפת ינאו ,םהרבאד אמליצ ,ץ"בעי .7
.האנ םייח 'ר ,"הרות ירועיש" .8
.'שיא ןוזח'ה ,"תווצמ ירועיש" .9
.סייו ןושרג בקעי 'ר ,"הרות לש תולקשמו תודימ" .10
.שונב 'פ םייח 'ר ,"הרות ירועיש" .11
.יקסבינק בקעי 'ר ,"הרות לש ןירועיש" .12
.עשתו האמ ףלא הבושת ז"בדרה תובושת .13
.חלמה לש ילוגסה ולקשמ תודוא ,"חלמ" ךרע ,תירבעה הידפולקיצנאה .14
.דעומ רדסל המדקה "עיקרד יליבש" לארשי תראפת .15
.רשכ םחנמ 'ר ,118 דומע ג"י קלח "המלש הרות" .16
.םולש רש םימחר 'ר ,'י קרפ ירבעה חולל םירעש .17