חרוק דרמ

19 - 1 ,ז"ט רבדמב ,חרוק תשרפב ןויע

גרבנזיא הדוהי

:ןכות
דרמה ינצינ  
השמ תבושת  
םריבאו ןתד םע תורבדיהל ןויסינ  
ותדעלו חרוקל הינש הארוה  
השמ ירבד עוציב  

עטקבו ,תולאש לש ןטק רפסמב ןאכ קוסענ ,חרוק תדירמ תררועמש תויעבה לולכמ ךותמ
:הלא םה - םהיאשונו קוסענ םהב םיקוספה .וז השרפב הרותה ירבדמ רצק

.(4 - 1) דרמה ינצינ .א

:(11 - 5) השמ תבושת .ב
;(7 - 5) ותדעו חרוקל השמ תבושת .1 ._
.(11 - 8) םייוללו חרוקל השמ תבושת .2 ._

.(15 - 12) השמ תליפתו םריבאו ןתד םע תורבדיהל ןויסינ .ג

.(17 - 16) (7 - 5 םיקוספל ךשמהב) ותדעו חרוקל הינש הארוה .ד

.(19 - 18) השמ ירבד עוציב .הדרמה ינצינ

:םינשרפה ובישה תונוש תובושת ?חרוק דרמ עודמ
30 ,ג רבדמב לע ךמתסהב
חרוק ."לאיזוע-ןב ןפצילא יתהקה תוחפשמל בא תיב אישנו"
:(1 ,זט י"שרב ןייעו) תורשמה תקולחב וילע "וגלד"ש שיגרה


ח רבדמב לע ךמתסהב
הכו םתוא תרהטו לארשי ינב ךותמ םיוולה תא חק השמל ה"בקה ול רמאש העשב (א)
םיריכמ ויה אל לארשי לכ לע רזחל ליחתה .חרוקל ןכ השמ השע דימ - םרהטל םהל השעת
ידיב ינולטנ אלא דוע אלו ,ךכ יב השע השמ :םהל רמא ?ךכ ךל השע ימ :ול ורמא .ותוא
הלככ וטשקו ויחא ןרהא תא איבהו .רוהט התא ירה יל םירמואו יתוא ןיפינמ ויהו ילגרו
ךלמ השמ :ורמאו לארשי תא וב תורגתהל השמ יאנוש וליחתה דימ .דעומ להאב ובישוהו
תונתמ ד"כ ,ןהכל ןושאר רשעמ ,ןהכל המורת ,הנוהכ ינגס ןרהא ינבו ,לודג ןהכ ויחא ןרהאו
.ןרהא לעו השמ לע ולהקיו דימ - ןהכל הנוהכ
אמוחנת
1 הלאש
."השמ יאנוש" ירבדב סג רקש אצמו 24 - 21 ,חי רבדמבב ןייע

1 ,זט לע ךמתסהב
:בירל אובל ותעדב חקלש םימעטה ... (ב)
םניאו ,תהק ינבב וירחא םיאבה ויחא 2 -מ לודג אוהש רהצי ןב ותויה - "רהצי ןב" .(1) (ב)
.ודגנכ םהינפ ףיצחהל םילוכי .(1) (ב)
.םישדקה שדק םיאשונ ויהש ,יול ינבב הלועמה - "תהק ןב" .(2) (ב)
.םיטבש ראש לכמ הלועמ טבש אוהש -"יול ןב" .(3) (ב)
םייחה רוא
3 ,זט לע ךמתסהב
וישעמ םכל עידונו ואוב :ורמאו תוליהק םהילע וליהקהש .ןרהא לעו השמ לע ולהקיו (ג)
ונשדקתנ ונלוכ אלהו ,םישודק םכדבל םתא יכו ,םישדק םלכ הדעה לכ יכ .םרמע ןב לש
היה ונממ דחאו דחא לכ ,תורבדה תרשע ונל ונתנשכו .םתשדיקו םעה לא ךל רמאנש יניסב
םש אלו המורת םש אלו הלח םש היה אלו ,תורבדה תרשע אלא ונל ןתנ אלו ,יניס רהמ קנוי
ןרהאל דובכ תושעלו ךמצעל הררש תושעל ידכ רמוא התא ךמצעמ אלא ,ונעמש תיציצ
.ךיחא
ינועמש טוקלי
37 ,וט -ו ,3 ,זט לע ךמתסהב
םהל ושעו םהילא תרמאו לארשי ינב לא רבד" ?ןינעה ןמ הלעמל ביתכ המ .חרוק חקיו (ד)
המ תלכת הלוכש תילט ... תיציצ לע ונתנו רמוא התא" :השמל רמאו חרוק ץפק ."תיציצ
תילט" :חרוק ול רמא !"תיציצב תבייח" :השמ ול רמא "?תיציצה ןמ הרוטפ אהתש איה
?"התוא םירטופ ןיטוח העבראו המצע תרטופ הניא תלכת הלוכש
?הזוזמה ןמ הרוטפ אהתש והמ םירפס אלמ תיב -
.הזוזמב תבייח :ול רמא
יתשו ,תיבה תא תורטופ ןיא ןלוכ ,הב שיש תוישרפ ח"ער הלוכ הרותה לכ :ול רמא
?תיבה תא תורטופ הזוזמבש תוישרפ
.םאדוב התא ךבלמו ,םהילע תיווטצנ אל ולא םירבד :(חרוק) ול רמא
אמוחנת
:גארפמ ל"רהמ ריבסמ חרוקל השמ ןיבש רזומה חוכיוה תועמשמ תא
'ה הצור היה םא ,לארשי םע 'הש רחאמ יכו :הישוקה קיזחהלו גיפהל חרוק תנווכ לכ (ה)
,'ה רבד עומשל לארשי םייואר ויה אלש רשפא יא יכ ,יעצמא אלב ןתנתש יואר הרות תתל
הלוכש תילט" ותוא לואשל ותועטב השמ תא ליפהל בשוח חרוק היהו ... יניסב ועמש ירהש
ינפמ הרוטפ איהש השמ בישי יאדוב יכ רבסו "?תיציצב תבייח וא תיציצה ןמ הרוטפ תלכת
תילטהש ןויכ רבוס היהו ... 'ה תווצמ לכ השעיו רוכזי ... דובכה אסיכל המוד תלכתהש
,םישודק םלוכ ויה לארשי לכ ןכ םא - חרוק ול בישמ היהי זאו ,טוח ול המל תלכת הלוכ
אב וברח ,ותנעטב השמ תא ליפהל הצר רשא חרוקו .םדעב רפכל דחוימ ןהכ םהל המל
ךכו .תילטה ןמ וניאש טוח ... ךירצ יכ ,ךכ ןידה ןיא םש םג יכ הייאר הז ,אברדא יכ ,ובלב
לכה ויהיש אל ,םהמ לדבנ דחוימ ןהכ םיכירצ ,םישודק םלוכ לארשי לכש פ"עא ,לארשי
.םינהכ
בכ לארשי תראפת ,ל"רהמ
2 הלאש
ארזע ןבא ;1 ,זט ן"במר :םג ןייע .חרוק דרמל םימעטה רבסהב תונושה תושיגה תא םכס
םהמ הזיא עבק ,תוצובקב םישוריפה תא רדס .7 ,3 ,1 ,זט י"שר ;3 ,זט ונרופס ;1 ,זט
.תורחא תוישרפ לע ולאו ונתשרפ לע ךמתסמ
3 הלאש
?1 ,זט י"שר ירבד תא "םייח רוא" ירבד םיקזחמ המב
4 הלאש
?םיכמתסמ םה המ לעו ,תווצמב הריפכ חרוק ירבדב םיאצומ םישוריפהמ וליא
5 הלאש
?תוישרפה תוכימס לע קר םיכמתסמ "תלכת הלוכש תילט" לע אמוחנת שרדמ ירבד םאה
?(ל"רהמה תרבסהב) אמוחנת שרדמ תא קזחמ ונתשרפב המ
6 הלאש
?ד - ג תורוקמל ףתושמ המ

:שרדמה רפסמ השממ םעה בל תא חרוק ריסה הב ךרדה לע
סניכ ?השע המ .ןורהאו השמ לע ץצולתמ היהש חרוק הז - "בשי אל םיציל בשומבו" (ו)
ירבד םהינפל רמול ליחתה ."הדעה לכ תא חרוק םהילע להקיו" רמאנש להקה לכ םהילע
.תחא הדש הל היהו תומותי תורענ יתש המעו ,יתנוכשב תחא הנמלא :ןהל רמא .תונציל
אל ךדש" הל רמא עורזל תאב ."וידחי רומחבו רושב שורחת אל" השמ הל רמא שורחל תאב
הל רמא ןרוג תושעל תאב ."האפו החכש טקל יחינה" הל רמא רוצקל תאב ."םייאלכ ערזת
?התשע המ .ול הנתנו ןידה תא הילע הקידצה ."ינש רשעמו ןושאר רשעמו המורת ינת"
ןויכ .ןהיתוריפמ תונהילו ןיהתוזיג שובלל ידכ תושבכ יתש החקלו הדשה תא הרכמו הדמע
דלוי רשא רוכבה לכ" :ה"בקה יל רמא ךכש ,תורוכבה יל ינת :הל רמאו ןרהא אב ודליש
:הל רמא ,ןתוא הזזגו הזיג ןמז עיגה .ול הנתנו ןידה תא הילע הקידצה ."רכזה ךנאצבו ךרקבב
ןויכ ,ןתלכואו ןתטחוש ינירה ,הזה שיאב דומעל חוכ יב ןיא ,הרמא ."זגה תישאר יל ינת"
אל ןתוא יתטחשש רחא וליפא ,הרמא ."הביקהו םייחלהו עורזה יל ינת" :הל רמא הטחשש
םרח לכ" 'ה רמא ךכש ,אוה ילש ולוכ :הל רמא ."םרח ילע ןה ירה" ,הרמא ?ודימ יתלצינ
.היתונב יתש םע איה הכוב החינהו ול ךלהו לטנ ."היהי ךל לארשיב
א םילהת ,בוט רחוש שרדמ
7 הלאש
תמא תויהל לוכי וניא הז רופיס עודמ ןייצ חרוק תקולחמ השחרתה וב םוקמה לע ךמתסהב
."תונציל" אלא
8 הלאש
.(ו רוקמ) ?בוט רחוש שרדמ לש הז רבסה בורק ותקולחמל םיעינמה לע םירבסההמ הזיאל
9 הלאש
תאצמ ןכיה .הנתמ לכ תדעוימ ימל ןייצו (ו רוקמ) חרוק ריכזהש ,תונושה תונתמה תא םכס
?חרוק ירבדב רקשהשמ תבושת

תאו וילא בירקהו שודקה תאו ול רשא תא 'ה עדויו רקב רמאל ותדע לכ לאו חרוק לא רבדיו
(5) וילא בירקי וב רחבי רשא
- רקב
אמש תוחדל ןווכתמ היה אוהו ,וינפל תוארהל ןוכנ אלו ,ונל איה תורכש תע התע (ז)
.םהב ורזחי
אבר שרדמ י"שר
השעש והודשחי אלש ,דוע ןחבמה ובש םיברעה ןיב לש תרוטק השענ רבכש ילוא ... (ח)
ןנובתהל הלילה ןמז םהל תתל םיקלאה שיא הזב ןווכתנ דוע ... ןוגה יתלב ןמזב ןחבמה
.הבושתב ורזחיו םישוע בוט אל יכ וריכי ילוא םהישעמב
םייחה רוא
הנוכמו .לכל רורב רבדה היהי רשא תע עיגיש ועמשמ אלא ,אקוד "רחמ" שוריפ ןיא ... (ט)
... רבד לכ חיכומו רקבמ םויהש "רקב" םשב
רבד קמעה
10 הלאש
?ןחבמה תא השמ תייחדל םינושה םישוריפה םהמ

- ול רשא תא 'ה עדויו
ודובכלו םימש םשל ךא םהישעמ םידחימ םהש ... "ילא 'הל ימ" םהב רמאנש םייול ונייה (י)
.ךרבתי
רבד קמעה
- וילא בירקהו שודקה תאו
ךכ ,הריציה עבטב ,ץראו םימש תאירב תעב ,רבכמ וילא בירקהו ,הדובע תושידק ונייה (אי)
.הנוהכל תלגוסמ ןרהא תמשנ אוה
רבד קמעה
- וילא בירקי וב רחבי רשא תאו
אימשמ אתורגרג שיר וליפא אלא ,םדא ינב ןוצרכ אל לבא ,ףלחתהל הכרדש ,תואישנל (בי)
.רודו רוד לכב וילא בירקי ךרבתי אוהו .הל ימקומ
11 הלאש
?י"שרמ הז קוספ שוריפב "רבד קמעה" לעב הניש המ
12 הלאש
.(ט רוקמ) ?"רקב" הלימה רואיבב י"שרמ הנישש יונישב הז יוניש רושק המב

(6) ותדע לכו חרוק תותחמ םכל וחק ושע תאז
- תותחמ םכל וחק ושע תאז
.דחא תיבב םיצבקתמ םלוכ ןיאו ,הברה םיסומינ שי םיבכוכ ידבוע יכרדב :םהל רמא (גי)
שדקמ תיבו דחא לודג ןהכו דחא חבזמו דחא טפשמו תחא הרותו דחא 'ה אלא ונל ןיא ונאו
ויה ךתדע לכו התא" ךכל !ךכב הצור ינא ףא ?הלודג הנוהכ םישקבמ שיא 250 םתאו ,דחא
איה ,לכה ןמ ביבחה שימשת םכל ירה ."שא ןהב ונתו תותחמ םכל וחק" :ושע תאז ,"ה ינפל
בדנ ופרשנ ובש ,הכותב םהל ןתנ תוומ םסו .תונברקה לכמ 'ה ינפל ביבחה תרוטקה
םיעדוי ונא ןיא יכו ."שודקה אוה 'ה רחבי רשא שיאה היהו" :םהב הרתה ךכיפל.אוהיבאו
ובייחתת אלש םכל רמוא ינא ירה :השמ םהל רמא אלא ?שודקה אוה 'ה רחביש ימש
.םידבוא םכלוכו יח אצי םכמ רחבייש ימ ,םיבירקמ םתאש םכיתושפנב
אמוחנת
,התימ שנוע הב ושנעיש הצע - הנווכה "וכותב ןתנ תוומה םס" לשמ ךרד ושרדש והז (די)
אוהה שנועה היה אלש רמול םיעשרל הפ ןוחתפ היה ,שממ תוומה םס םישרפמ ונייה וליאש
.םימשה ןמ
ייחב וניבר
13 הלאש
!"וכותב ןתנ תוומ םס" ןינעב ייחב וניבר שוריפ תא אמוחנת שרדמ ירבד ךותמ חכוה

ןרהא וליאו ,תרוטק ובירקה ןכשמה תכונחב .םהירבחו םיאישנה ויה שיא 250 יכ ןכתי (וט)
תלעממ הלודג םתלעמ יכ ובשח ןכלו .םיאולמל ינימשה םויב דיחי תרוטק בירקה אל
.םיראפתמ םה הב ,תרוטקב ןחוב ושעיש השמ רמא ןכל .ןרהא
המכח ךשמ פ"ע
- תותחמ םכל וחק
רחבנהש רמול הצור ,היהי ךיא ןויסנה תתימא םהילא ראבמ השמ היה םאש קפס ןיא (זט)
אוה לבא .םימיכסמ ויה אלש - ופרשיו ותומי םלוכ ראשהו ,ונממ תרוטקה לבוקיו רחבי
אל םתולכסל םה םגו .הריחב יתלבהו הריחבה היהת ךיא םהילא ראיב אל ,םולשה וילע
םירבוחמ ודמעי םהשו ,רחבנה תרוטקה לע םימשה ןמ שא דרתש ובשחו ,ונממ והולאש
.שאה דרי וילעו וילעש רמאי םהמ דחא לכשו דחי םלוכ
לאנברבא
14 הלאש
ימ ומכ .(זט ,גי תורוקמ) ?אמוחנת שרדמ לש הזל לאנברבא רבסה ןיב ינורקעה לדבהה והמ
?7 קוספמ עמשמ
15 הלאש
?לאנברבא לע םשמ השק המ .7 קוספב ןייע

בר שודקה אוה 'ה רחבי רשא שיאה היהו רחמ 'ה ינפל תרוטק ןהילע ומישו שא ןהב ונתו
(7) יול ינב םכל
- יול ינב םכל בר
םהירוכבל הדובעה ריזחהל הצרו םדובכל םיטבשה לכל התפמ היה חרוק יכ רובעב ... (זי)
אוה יכ םעה לכל ובל ןופצמ הליג ותמכחב השמו .םישודק םלוכ הדעה לכ יכ רמא רשאכ
."יול ינב םכל בר" - וטבש דובכב ול ידש רמאו קעוצ ותנוהכ לע
ן"במר
יכ ,ןכ רבדה ןיא - םילודג םינהכ םהמ םיבר ויהיש ובשחי אלש ותדעו חרוקל עידוה ... (חי)
יול ינב םכילע לושמי - היהיש ימו ,לודג ןהכ אוה דחא שארו דחא בר היהיש ימ היהי
.ול םינותנ ויהתו
לאנברבא
16 הלאש
?המב .לאנברבא לש ורבסהמ ךופה ן"במר לש רבסהה
17 הלאש
?המ .3 קוספב חרוק ירבדמ טטצמ השמ

(8) יול ינב אנ ועמש חרוק לא השמ רמאיו
ןמז םהל עבקו ,הלוכ הדעל הנענ הנושארל :םינשל ותדעו חרוקל וירבד תא דירפמ השמ
?יול ינב אנ ועמש ול רמא עודמ ךא .חרוקל הנפ רחאו ,ןויסינל
השמ ירבד יכ ,"יול ינב" םע וירבד ללוכ לבא ,"חרוק לא השמ רמאיו" םעט הזו ... (טי)
.וירחא םהמ םדא ךשמי אלש טבשה לכלו ול סויפ ותמכחב
ן"במר
18 הלאש
?הלאשה לע בישה ךיא (זי רוקמ) 7 קוספב ואבוהש ן"במר ירבדב םג ןייע
19 הלאש
?ן"במרל י"שר ןיב לדבה שי םאה ?ישוקה תא אוה בשיי דציכ ,8 קוספל י"שרב ןייע

תא דובעל וילא םכתא בירקהל לארשי תדעמ םכתא לארשי יקלא לידבה יכ םכמ טעמה
(9) םתרשל הדעה ינפל דומעלו 'ה ןכשמ תדובע
- לידבה יכ םכמ טעמה
תווצמה םימייקמ ויהו םש ודבעתשנ אלש ,םירצמב לארשי לכמ ולדבוה המה יכ ןכתי (כ)
ודבע אלו םינבלו רמוחב םידורט ויה אלו תולכשומה םיקובדו לכשה יככוזמ ויהו ,םירצמב
ולספנ ןכלו .הדובעל םייואר לארשי ויה אל ןכלו .'ה תדובע דובעל םייואר ויה ןכל ,ז"ע
.לגעה תא ודבעש םירוכבה
המכח ךשמ
20 הלאש
?םייולה תלדבה תא "המכח ךשמ" לעב ביחרמ המב

,לארשי תורוכב ןכו ,םהיבא תורוכב לע םערתהל םהל שיש קפס ןיא ןבואר ינב הנה (אכ)
תויהב ומערתת המל ,יול ינב םתא לבא .'ה שדקמב השודקה הדובעה םהמ הרסוהש ינפמ
.לארשי יטבש לכ לע הלודגו רקי םכל השענש
לאנברבא
ךכ אלא ,(תויהל ךירצ=) יעבמ ("םכמ טעמה" אלו) "םכל טעמה" םישרפמה יפל (בכ)
תאז לכבו ... שדוקה חור גישהל םירשכומ םכנהש םתאש ,אוה לק ןווע םאה :ושוריפ
םתא 'ה תבהאו תודיסח םישקבמ םתאש םושמ אלש אוה תוא ןכ םאו ?הנוהכ םג םתשקב
שמתשהל שקבל םכיניעב אוה לק ןווע יכו .הנוהכה דובכ םושמ אלא ,זלה רגתל םיסנכנ
?ומצע דובכל הדובע לש אגתב
רבד קמעה
21 הלאש
?"םכל טעמה" תויהל ךירצ ואבוהש םישוריפל יכ רבד קמעה לעב ןעוט עודמ
22 הלאש
14 - 12 םיקוספל וירבדב םג ןייע ?לאנברבא תעדל תקולחמב לופיטה ךרד יהמ
.(בל ,וכ ,דכ תורוקמ)
23 הלאש
תורוקמב ,ן"במר תעצה וא ,לאנברבא עיצהש וז ,רתוי ךל תיארנ תקולחמב לופיט ךרד וזיא
?בותכה ירבדמ רתוי הארנ המ ?טי - זי

לבא (היוה=) דחוימה םשה קר וירבד לכב השמ ריכזיש וזה השרפה לכב אצמת אל (גכ)
.םתדימ לע זומרל ידכ לארשי יקלא ריכזהל ךרצוה ,יול ינב ריכזהש יפל ,ןאכב
ייחב וניבר
24 הלאש
?"םיקלא"ב הזומר איה דציכו ,םייולה תדימ יהמ

(11) וילע ונילת יכ אוה המ ןרהאו 'ה לע םידעונה ךתדע לכו התא ןכל
25 הלאש
!םש שרדמה תשיגל עויס ונקוספב אצמו ד - ג תורוקמב ןייע
26 הלאש
!ע"א ןייע ?והמ ?ישוק תררועמ קוספב תוא וזיאהשמ תליפתו םריבאו ןתד םע תורבדיהל ןויסנ

(12) הלענ אל ורמאיו .באילא ינב םריבאלו ןתדל ארקל השמ חלשיו
- םריבאלו ןתדל אורקל השמ חלשיו
תתל וא ,ץראה לא םתולעב םעה לע 'המ הגהנהו יונימ םהל תתלו םהמע רבדל ידכ ... (דכ)
.ותדעו חרוקמ םדירפהל הז לכו ,םהיבא תורוכב תחת ץראה תשוריב תודחוימ תועקרק םהל
לאנברבא
27 הלאש
?אכ רוקמ 9 קוספב האבוהש ותטיש תא ןאכ לאנברבא ךישממ המב

- הלענ אל
ןתד חרוק ןכשמל ביבסמ ולעה" (24) הטמל רמא ןכו .הובג םוקמב דעומ להא היה (הכ)
."םריבאו
ייחב וניבר
,ץראל הילעב תונתמו תוררשב ונסייפל ונארקת הז המלו - רמולכ ,הלענ אל :ובישה םה (וכ)
תונתמ ונל ןתתש רמאת םאו .תומנ רבדמב יכ תעדי אלה ,ץראב הלענ אל ונחנא הנהו
?תולחנ הב ונל ןתת ךיאו ,ונתוא תאבה אל הבוטה איהה ץראל - ץראל ונאובב םידסחו
לאנברבא
28 הלאש
!ונרופסב םג ןייע ?םינשרפה ןמ דחא לכ יפל תולעל םבוריס תועמשמ המ
29 הלאש
!14 קוספב םג ןייע ?םישוריפהמ שוריפ לכ קזחמ םיקוספב המ

(13) ?ררתשה םג ונילע ררתשת יכ רבדמב ונתימהל שבדו בלח תבז ץראמ ונתילעה יכ טעמה
30 הלאש
?יוניכה ימ לש !םהירבדב םירצמ לש היוניכל בל םיש
31 הלאש
?והמ .9 קוספב השמ ירבדמ עטק םיטטצמ םריבאו ןתד

- רבדמב ונתימהל
ץראל אובי אלש עדי רשאב ןכ רוזגיש 'המ שקבמ אוהש ותוא םידשוחש םתנווכ ... (זכ)
שקיב ןכלו ץראל לארשי סינכמ עשוהיש עודי היה הזש ,םהילע ררתשי אל בושו ,לארשי
.םשארל אשנתמ אוה אהיש ידכ ... הנש 40 רבדמב םבכעיש 'המ
רבד קמעה
םהה םישנאה יניעה םרכו הדש תלחנ ונל ןתתו ונתאיבה שבדו קלח תבז ץרא לא אל ףא
(14) ! הלענ אל - רקנת
- בלח תבז ץרא לא אל ףא
,םרכו הדש תלחנ ונל תתנ רבכ וליאכ רבדמ התאו ,ונתאיבה שבדו בלח ץרא אל ןיידע (חכ)
הארנ הנה ... רומזת םינש ששו ךדש ערזת םינש שש :םרכו הדש תווצמ המכ ונתוויצש
.ךירבדב שממ ןיאש ,הלענ אל ךכיפל ,וניניע אמסמ התאש ךירבדמ
הלבקהו בתכה
32 הלאש
?ו רוקמ חרוק ירבדלו םריבאו ןתד ירבדל ףתושמ המ

- רקנת םהה םישנאה יניעה
םישנאה יניע רקנל הצריתה :שריפש שיו .הלענ אל םיניע רוקינב ונתוא תשנעה וליא (טכ)
רקנל הצריתה רמא וליאכו ,םירצממ םיאצויה לע "םהה םשנאה" ריכזהו ,וארי אלש םהה
.םייניעל הארנו רכינ רבד תישעש הז יאדוב יכ הניארת אלש םהיניע
ייחב וניבר
33 הלאש
לע הנע ?ינשה ושוריפ תא קזחמ המו ,ייחב וניבר לש ןושארה ושוריפ תא קזחמ קוספב המ
!ותומלשב קוספה יפ
34 הלאש
?י"שרב ,10 ,א תומשב ושוריפל המוד המו ,י"שר שריפ ךיא

יתוערה אלו יתאשנ םהמ דחא רומח אל םתחנמ לא ןפת לא 'ה לא רמאיו דאמ השמל רחיו
(15) םהמ דחא תא
- םתחנמ לא ןפת לא
שיו .םריבאו ןתד תחנמ לע םתעדש הארנ .תרוטקה תרטקה לע ושריפ ן"במרו י"שר (ל)
:לואשל
.רקיע םניא םה יכ ,םדבל םהילע השמ ללפתי המל .א
?ונממ ארייתיש םהל דומעתש םהל תוכז המ .ב
?לוחי םלוכ שאר לע הוש שנועכ םשינעהל םללכ לע ללפתהל ול היה .ג
ללפתה השמו .חבזמה תכונחב םנברק לע ,םיאישנל רוזחי "םתחנמ" יכ רמול יל הארנ ןכל
לע לצנתה ןכ רחאו .וז תוכז םהל עריאש ללכמו .םייתאמו םישימחה רקיע ויה יכ םהילע
ררתשה יכ" ורמאש המ לע הבושת אוהש "יתאשנ םהמ דחא רומח אל" םריבאו ןתד ירבד
."ררתשה םג ונילע
ייחב וניבר
ןפת לא ,ילע תמוערתו סעכ ליבשב ורבידש תוזע ירבד לע רפכל החנמ ואיבי םא ... (אל)
םהמ דחא רומח אל ירהש ... ןוועה הז םהל עיגה בל בואכמו סעכ תמחמ אל יכ ,םתחנמ לא
...יתאשנ
רבד קמעה
םחלוש םימעפ םהה םישנאהש תונורודהו תוחנמה לא ןפת לא ,םיקלא 'ה :רמול ונוצר (בל)
החנמ ותוא םיחלוש ויה םימעפש חבושמ ץעה ירפ וא התישארב הרוכבכ ,םיבהואכ ילא
.ותוא םיחלוש ויה םמצעמ םהש ןויכ הררש וניא הז יכ ,הלעמה ישנאל םיבהואה ךרדב
םישועש ומכ יאשמ תא תאשל יתאשנ םהמ דחא רומח םאה ,הררש ךרדב ינא לבא
?םיגיהנמה
לאנברבא
35 הלאש
."םתחנמ" רואיבב תושיגה תא םכסו ,ן"במרבו י"שרב םג ןייע
36 הלאש
?(בל רוקמ) לאנברבא תא קזחמ 15 קוספב המ
37 הלאש
?ייחב 'ר לש הנושארה ותלאש לע בישת ךיא ,15 - 13 םיקוספב החישה תרגסמ םע בשחתהב
38 הלאש
?ןאכל םיאישנה ןיינע המ ,ייחב וניבר ירבדל
39 הלאש
?ונקוספב השמ ירבד םיריכזמ ימ ירבד תאותדעלו חרוקל הינש הארוה

:הנושארה ותארוה תא הנשמ השמ

הינש הארוההנושאר הארוה
'ה ינפל ויה ךתדע לכו התא
ותדע לכו חרוק
רחמ ןרהאו םהו התא
_
ותתחמ שיא וחקו
תותחמ םכל וחק
_
שא םהב ונתו
תרוטק םהילע םתתנו
תרוטק ןהילע ומישו
ותתחמ שיא 'ה ינפל םתברקהו
רחמ 'ה ינפל
תותחמ םיתאמו םישמח
_
ותתחמ שיא ןרהאו התאו
_
_
שודקה אוה 'ה רחבי רשא היהו

40 הלאש
.הינשל הנושארה הארוהה ןיבש םילדבהה תא םכס

אוהו ,םהיניב לדבהו שדח תושעל התע הצר ,תותחמ םהל וחקיש רמא הזל םדוקש םע (גל)
ובירקיו תותחמ וחקי םייולה תדובעו הנוהכה לע םירערעמ ויהש תורוכבהו ותדעו חרוקש
איצוהל אלא ינשה יוויצה אב אלו ,(ופרשיש השמ הצרש) םריבאו ןתד אל לבא ,תרוטקה
.םריבאו ןתד תא ונממ
לאנברבא
אלו ,םישדקה שדוק אוה 'ה ינפלמ שאה אציש םדא לכל רכינ היהיו ...שא ריכזה אלו (דל)
.12 ,זי קרפב ךכו .תרוטקה תאמ
רבד קמעה
ודוה אלו וצרתה אל ילואו ,וקתש םהו ,םהמע ןרהא היהיש רמא אל ... הליחתמ יכ (הל)
.םיווש ונלוכ יהנו ,ללכ דרת אל וא ונלוכל שאה דרת ונמע ןרהא היהי םא ובשח יכ ,ךכב
,וב רחב רבכ יכ ובשחיו ,ונב רחב אל יכ ורמאי ,שאה דרת אלו ונמע ןרהא היהי אל םאו
רוחבל היה אלש ,וילע הנעט ונל שי םויה ותואו .ינימשה םויב ויתונברקב שאה הדריש
חרוק היה אל ןכ לע ... ןכשמה ושעש לארשי תוכזב קר ,ןהכה ודבל אוה היהיש ןרהאב
.ןרהא אלב רבד תוסנל ץפח
ן"במר
41 הלאש
.תוארוהה ןיבש םילדבהל תוביסה תא רבסה
42 הלאש
?םיבירקמה ללכמ םריבאו ןתד תא השמ איצוהש ונאצמ ןכיה
43 הלאש
?הינשב רזוח וניא הנושארה הארוהה םויס עודמ
44 הלאש
?"םריבאו ןתד ונממ איצוהל אלא ינשה יוויצה אב אלש" ורמאב (גל רוקמ) לאנברבא קדוצ םאההשמ ירבד עוציב

השמו דעומ להא חתפ ודמעיו תרוטק םהילע ומישיו שא םהילע ונתיו ותתחמ שיא וחקיו
הדעה לכ לא 'ה דובכ אריו דעומ להא חתפ לא הדעה לכ תא חרוק םהילע להקיו ;ןרהאו
(19 - 18)
חכומ ןכו .ריטקהו חקלש וריכזה אלש ,תרוטק ריטקה אל חרוק םיבותכה תוטשפ יפל (ול)
250 -ה יכ "שיא םיתאמו םישמח תא שאה לוכאב ... חרוק תאו םתוא עלבתו" :סחנפ תשרפב
םיכלוה ויהו ,"םש ישנא הדע יאישנ" בותכה םאילפהש ומכ ,לארשי ילודג םישנא ויה שיא
עודמו ,םהמ םתלעמב םילפונ םניאש ובשח יכ ,שודקה אוה ימ ןויסינב תוארהל םמותב
ושע - ותתחמ שיא וחק השמ םהל רמא רשאכו ?םלועל םייולו םילודג םינהכ תויהמ ודרפי
.תושודקה רוקממ השודקה תעפוה לבקל ןכה םידמוע ... הוויצ רשאכ ףכית
אלש התיה ותעד ... השמל ותאנקמ אנושו אנקמ היה ,תקולחמ לעב היהש ,חרוק ןכ אל
םתא אלה רומאל שיא 250 - ל געל ןכלו ... אוה אלו ורחבי המה קר ,רבדיש המל עומשל
םהילע להקיו" רמאש הזו ?ולוקב םיעמוש םתא עודמו ,ובלמ השעש םרמע ןבב םידשוח
.לארשי תדע לכ תא להיק שיא 250 לע ,ונייה ,"הדעה לכ תא חרוק
המכח ךשמ
- שא םהילע ונתיו
ועמש אל בוש התעו ... 'ה ןוצרב אלש םג ריטקהל םתקושת התיה שיאה 250 רשאכ (זל)
.(7 קוספ) הליחתב השמ רמאש ומכ ושע אלא השמל
רבד קמעה
- חרוק להקיו
היה אל חרוקו ,םריבאו ןתד ןיבו תורוכבל ותדעו חרוק ןיב לידבמ היה השמש יפל (חל)
.ותוקולחמב והורזעיש ידכ הדעה לכ תא םהילע ליהקה ,הזב ץפח
לאנברבא
45 הלאש
?"רבד קמעה" לעב י"ע םתכרעהל "המכח ךשמ" לעב י"ע שיאה 250 תכרעה ןיב לדבהה והמ
46 הלאש
?קוספהמ היאר איבהל לכות םיינשהמ ימל
47 הלאש
?ותדעו חרוק י"ע העוציב ןיבל הינשה השמ תדוקפ ןיב םילדבהה םהמ
48 הלאש
?תאצמש םילדבהל תוביסה ןהמ
49 הלאש
.(בל ,וכ ,דכ תורוקמ) ?ןינעה לכב ותטיש תא ןאכ לאנברבא ךישממ המב