גרבנזיא הדוהי

- קרפה ךשמה -
קלב תשרפ

ב"כ קרפ

1 הלאש
.השרפה יקלחמ דחא לכל תרתוכ ןתו ,םיאורק העבשל קלב תשרפ תקולח רחא בוקע

2 הלאש
.(9 ,ב) קוספל י"שרבו ,(18 ,ב) ,(9 ,ב) םירבדב ןייע .(3) "דואמ םעה ינפמ באומ רגיו"
?לארשימ באומ דחפ עודמ

לארשיל רתוה אל"ש ךכב ותללק םוקמב םעלב תכרבב ךרוצה תא שרפמ ל"דש :הרעה
ליצהל ותללק הליעוהש םיראפתמ קלבו םעלב ויה ,ללקמ םעלב היה םאו ,באומב תורגתהל
יכ ורמאיו ,'באומ תא רצת לא' הוצ 'ה יכ ועדי אל יכ ,והורכש רשא םעה תאו ךלמה תא
בותכה רואל הז רבסה לע ךתעד הווח ."םתרובג התתחו בל ךרומ םהב האיבה הללקה
!םש י"שר לש וקוידו ,םירבדב

3 הלאש
!ן"במרו ונרופס ,י"שר יפל שרפ (6) - "וב הכנ לכונ ילוא"

4 הלאש
ימל .13 קוספ ן"במר ,7 קוספ י"שר יפל רבסה ?ןידמ ירש ומלענ ןאל .13 -ו 7 םיקוספ הוושה
?8 קוספמ היאר םהמ

5 הלאש
.לארשי - ןידמ - באומ יסחי יבגל תונקסמ קסהו םיאבה תורוקמב ןייע
(18 - 1 ,אל) ,(18 - 14 ,הכ) ,(6 - 1 ,הכ) ,(7 ,בכ) ,(35 ,ול) תישארב י"שרו ,(4 ,בכ)
.(18 ,הכ) ,(1 ,הכ) :ן"במר .(8 ,אל) ,(2 ,אל) ,(18 ,15 ,14 ,הכ) :םיאבה םיקוספל י"שרו

6 הלאש
י"שר שוריפב םג ןייע ?םיחולשל רפיס אלו םעלב טימשה המ .13 קוספל 12 קוספ תא הוושה
?13 - 12 םיקוספ תאוושהמ היאר םהמ ימלו ,קוספה שוריפב תוטישה המ .13 קוספל ן"במרו
?ן"במר - י"שר תקולחמל סחיב הדמע עובקל רזוע אוה םאה ,38 קוספב ןייע

7 הלאש
:20 - ו 12 םיקוספ הוושה
:ט ,ג תועדהו תונומאה ,ןואג הידעס בר
... - "םתא ךל" ול רמא ךכ רחאו "םהמע ךלת אל" קלב יחולש לע םעלבל ארובה רמאש המ ...
,םמע תכלל והוצ רשא םישנאה םניא םתא תכלל וענמ רשא םישנאה יכ ,('ה רבד) לוטב ונניא
,םיתוחפה םע תכלל וענמו ."הלאמ םידבכנו םיבר םירש חולש קלב דוע ףסויו" רמא יכ
ינולפ דימ לארשי ינב ארובה ליצה רמאיש דע ,ותלודגב ףיסוהל םילודגה םע תכלל והווצו
.לודגה םדאה
?'ה ירבדבש יונישה תא ג"סר שריפ ךיא
?רתוי םידבכנה םירשה םע ךליש 'ה הצר עודמ
?ע"א שריפ ךיאו ,ג"סר רבסה דגנ (19 קוספב) ארזע ןבא ןעוט המ
?ע"א דגנו ג"סר דגנ ותנעט המו ן"במר הז ןיינע ריבסה ךיא

8 הלאש
(23 ,20 קוספ) י"שר יפל הנע ?תכלל תושר לביק ירהו ,אוה ךלוה יכ םעלבב 'ה ףא הרח עודמ
.(20 קוספ ףוס) ן"במר

9 הלאש
.(28 קוספ ,ונרופס) ?ןותאה רוביד זמרל אב המ

10 הלאש
,"ךנותא תא תיכה המ לע" םעלב לא הנעטב ךאלמה אב עודמ
?לקמב אל םא ןותא םיגהנמ ךיא יכו

11 הלאש
.וישעמ תא קידצהל תושר לביק םעלב יכ ךמצעל ראת
?בכ קרפב ראותמה לכ לע ומצע תוכזב רמול לכוי המ

!םיבותכה ןמ םחיכוהו ךירבד תא קמנ .תויתורפס תוזרפהל ספתת לא :הרעה

12 הלאש
,םיאבה תורוקמב ןייע .ויתונווכ תנבהו םעלב תכרעהב ן"במרו י"שר ןיב שי תושיג ילדבה
רשפא םא קודבו ,שוריפל איבה המ קוספ לכב ןיבהל הסנ .םהמ דחא לכ לש ותשיג המ ןייצו
.תרחא ךרדב קוספה תא שרפל

:תורוקמה
.(16 ,4 ,גכ) .(37 ,34 ,29 ,23 ,22 ,21 ,18 ,13 ,8 ,5 ,בכ) :י"שר רואיבב
.(2 ,דכ) .(9 ,גכ) .(20 ,13 ,בכ) :ן"במר רואיבב .(14 ,6 ,2 ,דכ)

:ןלהל ארק י"שר לש ותשיג תא ןיבהל תנמ לע :הרעה
:תודגהה לע רמאמ ,וטאצול םייח השמ יבר
תודמ הזה רבדל שי :אלא .םינפ לכ לע תמא היהי תולימב ןבומ תויהל לכויש המ לכ אל ...
דחא ארקמ שיא שורדי םא ,לקנב תועטה הזב לופל לכוי הנהו .הדגהה יללכ םהו ,םיללכו
תמואי אל רשא רומג רקש היהיש רשפא ,שרדב אצויש המ זאש ... םיללכב שמתשה אל אוהו
ורמא ,לארשי לש ןתונגל "וביסמב ךלמהש דע" קוספ ריאמ יבר שרדשכ :לשמ ךרד .םינפ םושב
שרודה אצמנו ,םדיב ללכה היה ךכש יפל ,"חבשל אלא יאנגל םירישה ריש ןישרוד ןיא" ול
שיש המ לכ םיקידצה השעמבש ,(ל"זח לש םהידיב שי) ללכ .שדוקה חור תנווכמ הטונ יאנגל
ארובה לש ותנווכש ,הלבקה איה ךכש :ךפהל םיעשרבו .חבשל שורדל ךירצ ,חבשל שורדל
.םתונג יקלח לכ ראבלו םיעשרה לש עשרה יטרפ לכ לע זמרל התיה ,ביתכהש תולימב ךרבתי
ימו .םחבשבש המ לכ ראבלו ,יאנגהמ םהב היהיש רשפאש המ לכ םילעהל ,םיקידצב ךפהלו
.ותעדל םיכסי זאש ,בתוכה תטישל ךליש ךירצ ,יתימא שרד שורדל הצורש

13 הלאש
תא ריבסהל הסנו ,11 קוספל י"שרב ןייע .השרפה לכב רזוח "הבק" "הרא" םילימב שומישה
:ותטיש יפל ןלהל םיקוספה לכ

.(25 ,גכ) ,(13 ,גכ). ,(8 - 7 גכ) ,(17 ,בכ) ,(12 ,בכ) ,(6 ,בכ) :תורוקמה

14 הלאש
השרפל י"שר ירבדב ןייע .לארשי ישעמלו לארשי תודלותל םיזמר קלב תשרפב אצומ י"שר
.םיזמרה תא םכסו ,הלוכ

ןאכמ .ומצעב אוה שבח ."שובחיו ... םכשיו" :םהרבאכ - "שובחיו ... םקיו" :(21 ,בכ) :המגודל
.הרושה תא תלקלקמ האנשהשג"כ קרפ

1 הלאש
!ארזע ןבא יפלו י"שר יפל הנע ?המל - "תוחבזמ העבש"

2 הלאש
לכ רחאל םימושרה םינשרפה ךותמ דחא שוריפ ךל רורבל ךילע .םיאבה םייוטיבה תא שרפ
!הלוכ האובנה תונויער תא םכסל ךילע םינושה םייוטיבה שוריפ רחאל .יוטיב
אל םייוגבו .ע"א ונרופס ,סולקנוא - ןוכשי דדבל םע .ע"א ן"במר ,י"שר - ונארא םירוצ שארמ
.(14 ,חכ) ,(16 ,גי) תישארב ,ארזע ןבא ,י"שר - בקעי רפע הנמ ימ .סולקנוא ,י"שר - בשחתי
.ן"במר ,סולקנוא - לארשי עבור תא רפסמו

3 הלאש
?(29 ,וט) 'א לאומשב טטוצמ ונקרפמ קוספ הזיא
?המודה הזרכהל איבהש םיקרפה ינשב המודה ןינעה והמ

4 הלאש
.האובנה תונויער תא םכסו ,2 הלאשב תישעש יפכ תאז השע .םיאבה םייוטיבה תא שרפ
,סולקנוא ,י"שר - בקעיב ןוא טיבה אל .סולקנוא ,ע"א ,י"שר - הנבישא אלו ךרבו יתחקל ךרב
י"ר ,ונרופס ,ארזע ןבא ,י"שר - ול םאר תופעותכ .ונרופס ,י"שר - וב ךלמ תעורתו .ארזע ןבא
.ונרופס ,י"שר - בקעיל רמאי תעכ .ן"במר ,י"שר - בקעיב שחנ אל .(ןלהל) ובלא

5 הלאש
:בקעיב שחנ אל יכ
:ח ,ג ,םירקעה רפס ,ובלא ףסוי יבר
המ לארשילו בקעיל רמאי תעכ לארשיב םסק אלו בקעיב שחנ אל יכ" קלבל םעלב רמאש הז
רזגנה רבדה לטבתיש רשפא לארשיל דעוימה בוטה יכ בושחת אל ,רמול הצור - "ל-א לעפ
לבא ,םסקהו שחנה תאפמ רזגנה רבדה םהל עדווי אלש יפל ,רשפא יא הז יכ ,תכרעמה תאפמ
לטבתיש ןכתי אל הזלו .השעיש רזגש המ :רמולכ ,"ל-א לעפ המ" םהל עדווי האובנה דצמ
,םתמכחמ עדונהו םיפשכמהו םימסוקה השעמו תכרעמה רדשל ףיקת ךרבתי אוה יכ ,דצ םושמ
לע ףא ,םירצמ םע לא בש "ול"ו "ול םאר תופעותכ םירצממ םאיצומ ל-א" ךרבתי אוה ירהש
,"םישנכ םירצמ היהי" ,"לארשי ינב ינפמ הסונא םירצמ רמאיו" ומכ ,דיחי ןושל אוהש יפ
תופעותכ לודג ףקותו םיפשכהו םימסקב העידי ול היה םירצמ םע תויה םע יכ רמול הצורו
.םהיהולאב םיטפש השעו םדי תחתמ םאיצוה - תכרעמה דצמ ול םאר
!ובלא י"ר יפל םעלב ירבד תא ראב
?י"שר שוריפמ ושוריפ הנוש המבד"כ קרפ

1 הלאש
.י"שר לע ן"במר ירבדבו י"שר שוריפב ,סולקנוא םוגרתב ןייע ,(1) "וינפ רבדמה לא תשיו"
?ןאכ ושוריפל ,(1 ,א) םירבדב י"שר ןמאנ המב

2 הלאש
לכ רחאל םימושרה םינשרפה ךותמ דחא שוריפ רורבל ךילע .םיאבה םייוטיבה תא שרפ
.הלוכ האובנה תונויער תא םכסל ךילע םייוטיבה שוריפ רחאל .יוטיב
.ונרופס ,י"שר - ךילהא ובוט המ .י"שר - םיניע יולגו לפונ .ן"במר ,ע"א ,י"שר - ןיעה םתש
.י"שר - םיבר םימב וערזו .ע"א ,י"שר - וילדמ .י"שר - םילהאכ .ונרופס ,י"שר - ויטנ םילחנכ
.ארזע ןבא ,י"שר - ץחמי ויצחו .י"שר - םרגי םהיתומצעו

3 הלאש
:ןלהל תומוקמה יארמ יפל םעלב זמרמ המל רבסה
.קוספה תא םשמ קתעהו ,וט א - לאומש ןייע - 7 קוספ
.(9 ,טמ) ,(29 ,זכ) ,(3 - 2 ,בי) תישארב ןייע - 9 קוספ

4 הלאש
.(האובנה תונויער תא םכסו ,2 הלאש ,ל"נכ) םיאבה םייוטיבה תא שרפ
.ע"א ,י"שר - תש ינב לכ רקרקו .סולקנוא - באומ יתאפ ץחמו .סולקנוא - בקעימ בכוכ ךרד
.י"שר - ןיק רעבל .ן"במר ,ונרופס ,י"שר - ךבשומ ןתיא .ונרופס ,י"שר - בקעימ דריו
.ולוכ 24 קוספ

5 הלאש
:ןלהל תורוקמב ןויע יפל םעלב יפבש םיזמרה תא רבסה
.(2 ,ח) 'ב לאומש ןייע - 17 קוספ
.(14 ,ח) 'ב לאומש ןייע - 18 קוספ
.(19 ,הכ) םירבד ;(14 ,זי) תומש ןייע - 20 קוספ
.י"שרב ןויע פ"ע םיפסונ םיקוספ ףסוה .םהילא זמרה המב הארהו םיקוספה תא קתעה

6 הלאש
:א ,אי ,םיכלמ תוכלה ,ם"במר
שדקמה הנובו .הנושארה הלשממל הנשויל דוד תוכלמ ריזחהלו דומעל דיתע חישמה ךלמה
םישוע ,תונברק םיבירקמ :םדוקמ ויהשכ וימיב םיטפשמה לכ םירזוחו ,לארשי יחדנ ץבקמו
הכחמ וניאש ימ וא ,וב ןימאמ וניאש ימ לכו .הרותב הרומאה התווצמ לככ תולבויו ןיטמש
הדיעה הרותה ירהש .וניבר השמבו הרותב אלא ,רפוכ אוה דבלב םיאיבנ ראשב אל - ותאיבל
... םימשה הצקב ךחדנ היהי םא ... ךצבקו בשו ךמחרו ךתובש תא ךקלא 'ה בשו" :רמאנש וילע
..."'ה ךאיבהו
תא עישוהש דוד אוהש ןושארה חישמב :םיחישמה ינשב אבנ םשו רמאנ םעלב תשרפב ףא
אוה םשו .הנורחאב לארשי תא עישומש וינבמ דמועש ןורחאה חישמבו ,םהירצ דימ לארשי
:רמוא
םקו ;דוד הז - בקעימ בכוכ ךרד .חישמה ךלמ הז - בורק אלו ונרושא ;דוד הז - התע אלו ונארא
באומ תא ךיו" :רמוא אוה ןכו ; דוד הז - באומ יתאפ ץחמו .חישמה ךלמ הז - לארשימ טבש
היהו ."םי דע םימ ולשמו" :וב רמאנש ,חישמה ךלמ הז - תש ינב לכ רקרקו ."לבחב םדדמיו
הז - ויביוא ריעש השרי היהו ."םידבעל דודל םודא יהתו" :רמאנש ,דוד הז - השרי םודא
."וישע רהב טופשל ןויצ רהב םיעישומ ולעו" :רמאנש ,חישמה ךלמה
.םילדבהה תא ןייצו ,י"שר שוריפל ם"במר שוריפ תא הוושה
?חישמה תומי תונוכת ןהמ

7 הלאש
ןיב םילדבה שי ןכ יפ לע ףא .תישילשה האובנה ףוסל הינשה האובנה ףוס ןיב בר ןוימד שי
םיקוספ ףילחהל רשפא יא עודמ רבסהו ,םילדבהה תא ןייצ ,ןוימדה תא קודב .םיהזה םיקוספה
.האובנה תועמשמ תא תוועל ילב (9 ,דכ) -ו ,(24 ,גכ) :ןוגכ

8 הלאש
ןוימדה תורמל יכ ררבתמ ןויעה רחאל .םיימעפ םירזוחכ םיארנ קלב תשרפב םיבר םיקוספ
תמישר ךינפל .לדבהל תוביסה תא ריבסהל ןתינ תובורק םיתעלו ,םילדבה םהיניב שי ינוציחה
!םינשרפב רזעה .םריבסהל הסנו ,םיקוספה ןיבש םייונישה תא קודב ,םירזוח םיקוספ
(ן"במרב ןייע - לארשי םע ייוניכ) 7 ,גכ) - (5 ,בכ)
(19 ,בכ) - (8 ,בכ)
(20 ,בכ) - (12 ,בכ)
(13 ,דכ) - (18 ,בכ)
(26 ,גכ) - (12 ,גכ) - (38 ,בכ)
.(17 ,גכ) - (6 ,גכ)

9 הלאש
םיעיפומ םהב םיקוספה תא קוידב ךמצעל ןייצו ,םעלב לש תואובנה עברא תא תינש ארק
:הלא םינינע
.תואובנל תונושה תונכהה
.תואובנה
.תואובנה תא ועמשב קלב לש תונושה תובוגתה

.הירחא תובוגתה תונוש המבו ,האובנל האובנמ תונכהה תונתשמ המב רבסה

10 הלאש
לא טבמה תרוצ ,תואובנב םייומידה :הלא םיוק יפל קודב .תונושה תואובנב גוריד אוצמל הסנ
,תירחא תייאר ,האובנ לכב ראותמ רבדהש יפכ םעל 'ה סחי ,(קוחרמ היאר וא תוננובתה) םעה
.דועו דיתעה

11 הלאש
:םעלב לש ותאובנ תוהמל
:המ ,ב ,םיכובנ הרומ ,ם"במר
,שדחתה רחא חכו ,וילע לח דחא ןיינע וליאכ םדאה אצמיש איה (האובנב) הינשה הגרדמה
םייגהנה םינינעב וא ,םיליעומ הרהזא ירבדב וא תוחבשתב וא תומכחב רבדיו ,רבדל והמישיו
וילע רמאי רשא והזו ,םהיגהנמ לע םישוחה שמתשהו ,הציקיה תעב ולכ הזו ,םייקלא וא
ןינעה הזו ,בוט היהש תעב היה תכה הזמ ןכ םג םעלבש עדו ... שדוקה חורב רבדמ אוהש
ןינעה הזמו .רבדי שדוקה חורבש רמוא אוה וליאכ -"םעלב יפב רבד 'ה םשיו" :ורמאב הצור
."ל-א ירמא עמוש" ומצע אוה רמאי
?ם"במר יפל םעלב תגרדמ יהמ
.22 ,גי עשוהיב רזעה ?"בוט היהש תעב היה תכה הזמ" ורמאב ם"במר ןווכתמ המל
:םעלב תאובנ לע םתעד תא םכסו ןלהל תורוקמב ןייע
.(4 ,דכ) ;(4 ,גכ) ;(5 ,בכ) :י"שר
.(1 ,דכ) ;(16 ,גכ) ;(5 - 4 ,גכ) ;(31 ,בכ) :ן"במר
.(28 ,בכ) :ארזע ןבא

12 הלאש
,(8 - 4 ,גכ) םירבד ,(9 ,דכ) עשוהי :ןייע .רשקה הזיאב ןייצ .ארקמב םיפסונ תומוקמב רכזומ םעלב ןיינע
.("הנע המ"ו "ץעי המ" ונתשרפמ טטצ !הכימב קוספה תא שרפ) (5 ,ו) הכימ

13 הלאש
:קלב תשרפל שרדמה ירבדב ןייע
:חכ ,אבר והילא ,והילא יבד אנת
ךרבתי ,וינפל עודיו יולגש ינפמ ?המ ינפמו .םעלבל הליג אלש םלועב רבד ה"בקה חינה אל
תתנ ולא !ע"שבר" :ןידה םויל ,ךרבתי ,וינפל רמול הרותה ישיחכמ םייוגה לכ םידיתעש ,ומש
הלועמ היהש םעלב תא ה"בקה םהל ןתנ ךכיפל ."ךתרות םילבקמ ונייה ,השמכ איבנ ונל
אוה השמב .השממ דחא רבדב רתי םעלבו ,םעלבמ דחא רבדב רתי השמ .השממ רתוי ותמכחב
הפ התאו" רמוא אוה השמב ."םעלב לא םיקלא רקיו" בותכ םעלבבו "השמ לא ארקיו" :רמוא
."םיניע יולגו לפונ" רמוא אוה םעלבבו ,"ידמע דומע
רמוא אוה םעלבבו ,"ךיכרד תא אנ ינעידוה" רמוא אוה השמב :השממ דחא רבדב רתי םעלב
י-דש הזחמ" רמוא אוה םעלבבו ,"ךדובכ תא אנ ינארה" רמוא אוה השמב ."ןוילע תעד עדויו"
םעלב ותוא הנע המו באומ ךלמ קלב ץעי המ אנ רכז ימע" :םעלב לצא ביתכ המ האר ."הזחי
וירבדמ דמלו אצ .לארשי תא ללקל אלא קלב לצא םעלב אב אל .(ו הכימ) "רועב ןב
םיכאלמ קלב חלשיו" :רמאנש .םיחולש םעלבל קלב ול רגישש העשב םעלב רבידש םינושארה
אוהש קלב יחולשל רמול םעלבל ול היהו "הזה םעה תא יל הרא אנ הכל התעו ... םעלב לא
לארשי תא ללקל הלודג החמש חמש אלא ,ןכ השע אל אוהו ,לארשי תא ללקל הצור וניא
.שקבמ קלב היהש הממ רתוי
אורקל םא" רמאנש ומכ ,םהמע ךליש םעלבל ה"בקה רמאש ןויכ ... "םעלב לא םיקלא אביו"
ןב אלו ,בזכתש התא שיא אל !םימלועה ןובר" :רמול ול היה ... "םתא ךל םוק םישנאה ואב ךל
ושעש בקעיו קחצי םהרבא ינב ,םה ךיביבח ינב ךיביבח וללה ,ךידי ישעמ לעגתש התא םדא
םקיו" רמאנש ,דימ תכלל םיכשהו הלודג החמש חמש אלא ,ןכ השע אל אוהו ."ךתרותב ךנוצר
."אוה ךלוה יכ םיקלא ףא רחיו" ?(ךכ רחא =) הירתב ביתכ המו "רקבב םעלב
תא ךיאו ,השמ לע םעלבל תופידע םב האור שרדמהש םיקוספה תא י"שר שריפ ךיא קודב
?עודמו ,שרדמה ןמ י"שר הטס ןכיה .השממ ותותיחנ לע םיארמה םיקוספה
?םעלב תאובנו השמ תאובנ ןיב האוושהה תא (1 ,דכ) ן"במר שרפמ ךיא
!שרדמה ירבד תא חכוה ."לארשי תא ללקל אלא קלב לצא םעלב אב אל"
?םיחוקל ןינמ ,שרדמה יפל 'הל בישהל םעלב היה ךירצש םירבדה
?תאז שרדמל ןינמ - "ללקל הלודג החמש חמש"
ונרופס (22 ,בכ) י"שר יפל םגו ,שרדמה יפל הנע ?תושרב ךלוהה םעלב לע 'ה סעכ עודמ
.(רובידה ףוסב ,20 ,בכ) ן"במר (22 ,בכ)ה"כ קרפ

1 הלאש
:רועפ לעב אטח ןינעב
:47 קרפ ,רזעילא יברד יקרפ
ד"כ לארשימ ולפנ ןידמל ץעיש םעלב לש ותצעב - "ינמ הקחר םיעשר תצע" :רמוא הדוהי יבר
ינפל ואטח ןכ םא אלא הזה םעה ינפל (דומעל) םילוכי םתא ןיא (:םעלב םהל רמא) .ףלא
,תונוזכ ןהיניע תולחכמ ןידמ תונבל םיאור ויהו לארשי הנחמל ץוח תויונח ושע דימ .ןארוב
..."באומ תונב לא תונזל םעה לחיו" רמאנש .םהירחא ועתו
םיעדוי ויה אלו םיכובו םיבשוי ויהו ,תוומה ךאלמל ואר סחניפו רזעלאו השמו םיאישנה לכו
ץרו חמורה תא השמ לש ודימ ףטחו הלודג האנק אנקו ... ירמזל סחניפ הארו ,תושעל המ
...ורקדו וירחא
.ארקמב שרופמה לע שרדמה ףיסוה המ ןייצו ארקמה רואיתב בטיה ןייע
.(ן"במרב ןייע) ?ןאכ תאז שרפמ בותכה ןיא עודמו ,םעלב לש התיה הצעהש ןינמ
:ח - ד ,בי ,האיב ירוסיא תוכלה ,ם"במר
רבדו .ןיזירזו ןיחבושמ ולא ירה ,והוגרהו םיאנק וב ועגפ םא ... היסהרפב ... תיתוכ לעובה לכ
תושר לוטיל יאנקה אב םאו .ירמזו סחניפ השעמ הז רבדל היאר ,אוה יניסמ השמל הכלה הז
(תא לעובה) גרהו ... גורהל יאנקה אב םא אלא ,דוע אלו ...ול םירומ ןיא - וגרהל ןיד תיבמ
.וילע גרהנ לעובה ןיא ,ודימ ומצע ליצהל ידכ יאנקה
?ליגר תוומ טפשממ יאנקה ןיד הנוש המב
."ירמזו סחניפ השעמ הז ירבדל היאר ,אוה יניסמ השמל הכלה הז רבדו" :ם"במרה ירבד תא ראב

2 הלאש
?םיטפושה םה םעה ישארש ול ןינמ .4 קוספל י"שרב ןייע

3 הלאש
אלא ,תינידמה םש תאו לארשי שיא םש תא 6 קוספב תבתוכ הרותה ןיא עודמ ריבסהל הסנ
?15 - 14 קוספל תאז החוד


סחניפ תשרפ

4 הלאש
.ארזע ןבאו י"שר יפל שרפ - "םולש יתירב"

5 הלאש
,(27 ,כ) םיטפוש (?המחלמ דיקפת וא םולש דיקפת םש ודיקפת םאה) בכ עשוהיב ןייע ?סחניפ והימ
.ק"דרבו ג"בלרב (1 ,זי) 'א םיכלמ ,12 קוספל ע"או ונרופס

?ןינעב תועדה ןהמ
?תוחדל ןתינ וליאו ,ךתוא תוענכשמ - העד לכל - תוחכוה וליא

6 הלאש
וריכזה תויונמדזה וליאב ןייצו ןלהל תורוקמב ןייע .לארשי ינבל ןווע תרכזמכ ראשנ רועפ ןווע
.תופוקת וליאבו ,הז אטח
.(31 - 28 ,וק) םיליהת ,(10 ,ט) עשוה ,(17 ,בכ) עשוהי ,(3 ,ד) םירבד :תורוקמו"כ קרפ

1 הלאש
!א קרפבש דקפימל הוושהו ,לארשי ינב דקפימ תא םכס

'א קרפ דקפימו"כ קרפ דקפימטבשה
תושפנ רפסמתושפנ רפסמתוחפשמ רפסמ
________
________

2 הלאש
.ן"במרו ונרופס ,י"שר שוריפו 55 - 53 ,גל קרפ ,56 - 52 םיקוספ ארק

?ץראה תקולח ךרדל םינושה םישוריפה םהמ
?שוריפ לכל בותכב םיישקה םהמ

3 הלאש
ןויצ ינפל ,דקפימה עצמאב ץראה תקולח תא הריכזמו םיטבשה ןיינמ תא הרותה הקיספמ עודמ
?יול ינב לש םרפסמז"כ קרפ

1 הלאש
?ארזע ןבא ךיאו ,י"שר הז טפשמ ןיבה ךיא - "תמ ואטחב יכ"

2 הלאש
?תונבה תאז ושיגדה ךרוצ הזיאל - "חרוק תדעב 'ה לע םידעונה הדעה ךותב היה אל אוהו"

3 הלאש
.9 קוספל ן"במרב םג רזעה ,השוריב תויופידעה רדס תא הנמ

4 הלאש
:השורי יניד ןינעל
:במ ,ג ,םיכובנ הרומ ,ם"במר
יממ בוט םדאה ענמי אלש :רמול ינוצר .הלועמ הדימ םהו .תושוריה ,ןכ םג תונוממ ינידמ
ימל והחיני לבא ,ונוממ רזפי אלו וישרויב אנקי אלש ,תומל ךלוה אוהש רחאו ,ול יואר אוהש
."ותחפשממ וילא בורקה וראשל" .רתוי ול בורקה :אוהו ,םדא ינב לכמ ול יואר רתוי אוהש
.עודי אוהש ומכ ,באה יחא ךכ רחאו ,חאה ךכ רחאו ,תבה ךכ רחאו ,םדוק ןבהש ראיב רבכו
ןב תא רכבל לכוי אל" :ותוואת רחא ךשמי אלו ,תמדוק ותבהאש ינפמ וינבבש לודגה רכביו
ינוצר ,דואמ הרשיה הרותה תאז הקזחתו הרמשת הדימה תאזו ...(16 ,אכ םירבד) "הבוהאה
ירבדו ."ירזכא - וראש רכועו" :איבנה רמאש ומכ .םהל ביטיהו םיבורקה ינפ תאישנ :רמול
... (11 ,וט םירבד) "ךיינעל ,ךיחאל" :תוקדצב הרותה
.ם"במר ריכזמש תושוריה רדס תא הרותב אצמ
!םירבדב ןייע - "ותוואת רחא ךשמי אל" ורמאב ם"במר ןווכתמ המל
?םיבורקה ינפ תאישנב קדצה המ

5 הלאש
!ול קרפב ןייע ?דחפלצ תונב ןיינע םייתסנ ךיא

6 הלאש
הז אוה ונתשרפב ז23 - 12 םיקוספה לש הנבמה
.ץראה תא תוארלו רהל תולעל השמל 'ה רבד 14 - 12 (א)
.הדעל גיהנמ יונימל השמ תליפת 17 - 15 (ב)
.עשוהי יונימ לע 'ה תבושת 23 - 18 (ג)

.(דל) ,(52 - 48 ,בל) ,(29 - 23 ,ג) םירבדב תוליבקמ שי א ףיעסל
.(9 ,דל) ,(8 - 7 ,אל) ,(21 ,ג) םירבדב תוליבקמ ג ףיעסל

תושרופמו ונקרפב תורסח תודבוע וליא ןייצו ,תוליבקמה יפל 14 - 12 םיקוספ תא קודב
.םירחא תומוקמב
?14 - 12 םיקוספב םירכזומה םירבדה השמל ורמאנ םימעפ המכ
.(12 ,זכ) רבדמבל ן"במרב רזעה
פ"ע רתוי ךל הארנ המ .יווצה רשפ המ םיקלוח ן"במרו י"שר (19) "םהיניעל ותוא תיווצו"
?ונרופס שריפ ךיא ?ג ףיעסל תוליבקמה
.יגולונורכה םרדס יפל תוליבקמבו ג - א םיפיעסב םילולכה תוערואמה לכ תא רדס
?ן"במר לע קלוח 15 קוספ ,ונקרפב י"שר םאה ,(23 ,ג) םירבדל ן"במרב רזעה
.םירכזומה תוערואמל םיכיראת עובקל הסנ

7 הלאש
תואצמנ הלא תונוכתמ וליא !י"שרב רזעה ?גיהנמב ויהיש השמ שקבמש תונושה תונוכתה ןהמ
?עשוהי רפס יפל ףיסוהל לכות המו ,ונקרפ יפל עשוהיב

8 הלאש
?(22 ,זט) קרפבו ןאכ אקווד וב שמתשמ השמ עודמו ,הז יוניכ רשפ המ - "תוחורה יקלא 'ה"

9 הלאש
:לודג ןהכ - ךלמ יסחי רוריבל
:ה ,ב םיכלמ תוכלה ,ם"במר
וליפא .הצרא םיווחתשמו וינפל ןידמועו ,הצריש תע לכב (ךלמה לא) וילא םיאב םעה לכ
וחתשיו ךלמה ינפל אביו ,איבנה ןתנ הנה" :רמאנש ,הצרא הווחתשמ ,ךלמה ינפל דמוע איבנ
דמוע ךלמה אלא וינפל דמוע וניאו .הצר םא אלא ךלמה ינפל אב וניא לודג ןהכ לבא ."ךלמל
תא דבכל לודג ןהכ לע הווצמ כ"פעא ."דומעי ןהכה רזעלא ינפלו" :רמאנש ,לודג ןהכ ינפל
טפשמב ול לאשישכ אלא וינפל ךלמה דומעי אלו .ול אובישכ וינפמ דומעלו ובישוהלו ךלמה
...םירואה
!ונתשרפמ וירבד חכוה ?ם"במר יפל רזעלאו עשוהי יסחי םהמ
םירואב ול לאשישכ קר לודגה ןהכה ינפל דמוע ךלמהש הלבגהה תא ם"במר דמל ןינמ
?םימותוט"כ - ח"כ קרפ

1 הלאש
.הנאלמו ךתרבחמל תמגדומה הלבטה תא קתעה .םיגחה תונברק לש הלבט ךורע

תונושםיכסנתוחנמםיריעשםיליאםירפםישבכ__
________ ______לוח
________ ______תבש
________ ________
________ ________

2 הלאש
.סחניפ תשרפ יאשונ תא םכס