השמ ימיב - ןדריה חרזמב םיניידמה

ךילרא .ח באז

ג"י קרפ עשוהי ;א"ל ,ה"כ-ב"כ םיקרפ רבדמב

ו"נשת ,זומתב ח"י הפוצה :ךותמ

:תיצמת
.ןיידמל לארשי ןיבש סחיה רואיבל ,יוהיזה תועמשמו רוצ לש ויוהיזל

תיבאומה תוליעפב םיברועמ םיניידמ םיגיהנמ םיאצומ ונא ,לארשי י"ע ןדריה חרזמ שוביכ םע
:םעלב תשרפב ,לארשי דגנ
;(ד ,ב"כ רבדמב) "...וניתוביבס לכ תא להקה וכחלי התע ןיידמ ינקז לא באומ רמאיו"
.(ז ,ב"כ רבדמב) "...םעלב לא ואוביו םדיב םימסקו ןיידמ ינקזו באומ ינקז וכליו"
תעדל .(ןלהל) םעלב םע והשלכ רשק ןיידמ ינקזל היה םיבאומה לש םתעדל יכ םידמל ונאצמנ
השמש ןוויכמ םעלב לא אקווד ןיידמ ינקז וחלשנ ל"זח
.(ד ,'כ הבר רבדמב) "לדגתנ ןיידמב ןהלש גיהנמ"
.םיניידמה - ולא לש םצראב לודיג לש והשלכ קרפ היה םעלבל םגש ןכתיי יכ הארנ ןלהל
תופסונ תועצה עיצה אוהש ירה ,ד"כ רבדמבב תוניוצמה ,םעלב לש ויתוכרב-ויתוללק דבלמ
(הנארקתו=) ןארקתו .באומ תונב לא תונזל םעה לחיו םיטישב לארשי בשיו"
.(ב-א ,ה"כ רבדמב) "ןהיהולאל ווחתשיו םעה לכאיו ןהיהולא יחבזל םעל
סחניפ לש והשעמ .ןיידמ תונב ,רקיעב ,םג אלא ,לארשי תא ונזיה באומ תונב קר אל יכ ,ררבתמ
:ןיידמ אישנ תבו ןועמש טבש ןב דגנכ היה ,ןהכה ןרהא ןב רזעלא ןב
יניעלו השמ יניעל תיניידמה תא ויחא לא ברקיו אב לארשי ינבמ שיא הנהו"
.(ו ,ה"כ רבדמב) "...לארשי ינב תדע לכ
בא תיב אישנ אולס ןב ירמז תיניידמה תא הכוה רשא הכומה לארשי שיא םשו"
ןיידמב בא תיב תומוא שאר רוצ תב יבזכ תיניידמה הכומה השיאה םשו .ינועמשל
.(וט-די ,ה"כ רבדמב) "אוה
:דועו תאז
םה םיררצ יכ .םתוא םתיכהו םיניידמה תא רורצ .רומאל השמ לא 'ה רבדיו"
ןיידמ אישנ תב יבזכ רבד לעו רועפ רבד לע םכל ולכנ רשא םהילכנב םכל
.(חי-זט ,ה"כ רבדמב) "רועפ רבד לע הפגמה םויב הכמה םתחא
:רתויב רורבה ןפואב ןיינעה ררבתמ ,ןיידמב המחלמה רחאלו
השמ םהילא רמאיו ...השמ ףוצקיו ...ןיידמ ישנ תא לארשי ינב ובשיו"
לע 'הב לעמ רסמל םעלב רבדב לארשי ינבל ויה הנה ןה .הבקנ לכ םתייחה
.(זט-די ,ט ,א"ל רבדמב) "'ה תדעב הפגמה יהתו רועפ רבד
,םהיהולא ירחא לארשי תא תונזהל ,באומ תונבל םגו ,ןיידמ תונבל םעלב לש ותעצה רואל
:ןיידמב המחלמל תאצל השמ תא 'ה הוויצ
ףסאית רחא םיניידמה תאמ לארשי ינב תמקנ םקנ .רומאל השמ לא 'ה רבדיו"
לע ויהיו אבצל םישנא םכתאמ וצלחיה רומאל םעה לא השמ רבדיו .ךימע לא
השמ תא 'ה הווצ רשאכ ןיידמ לע ואבציו ...ןיידמב 'ה תמקנ תתל ןיידמ
תאו םקר תאו יוא תא םהיללח לע וגרה ןיידמ יכלמ תאו .רכז לכ וגרהיו
"...ברחב וגרה רועב ןב םעלב תאו ןיידמ יכלמ תשמח עבר תאו רוח תאו רוצ
.(ח-א ,א"ל רבדמב)
:בכ-אכ ,ג"י עשוהיב םג אובי וז המחלמ לש הרואית
ןיידמ יאישנ תאו ותא השמ הכה רשא ןובשחב ךלמ רשא ירמאה ךלמ ןוחיס"
תאו .ץראה יבשי ןוחיס יכיסנ עבר תאו רוח תאו רוצ תאו םקר תאו יוא תא
."םהיללח לא ברחב לארשי ינב וגרה םסוקה רועב ןב םעלב
אלא ,שומחו קחורמ ביוא לע המחלמל האיציב ןאכ רבודמ ןיא יכ ,הלגמ בותכה ןושלב קויד
לע ואבצי"ו (ג ,א"ל 'מב) "...ןיידמ לע ויהיו" תונושלה .שומח-יתלבו בורק ביואב אקווד
ןכל םדוק ושבכ לארשיש םיחטשב ויה וללה םיניידמה יכ םיזמרמ ,(ז ,א"ל 'מב) "...ןיידמ
םתונזהלו לארשי תא לדשל םהל לק היה ךכ י"ע .םברקבו םכותב ויה םיניידמה ,ןוחיס ידימ
,ברק לכ אלל ,"ןיידמ לע אובצלו "ןיידמ םע תויהל" לק לארשיל היה אסיג-ךדיאמו ,אסיג-דחמ
לש םהידודנ יחטשש יאדוול בורק יכ ןייצמ םש-ןב .םיעגפנ לכ אללו ,הלמה לש לבוקמה ןבומב
,(םהיניב רשקה ןאכמו) םייבאומ םיחטש םרוקמב ,"רושימה ץרא" יבחרמב ויה הלא םיניידמ
.לארשי י"ע ונממו ,ןוחיס י"ע ושבכנש

ןיידמ יגיהנמ תא וילא ברקל ןובשח ךלמ גאד ,ןוחיס לש ונוטלש תחת הלא םיחטש ויהש תעב
קינעהש ראותל ומש ףרוצמ ידכב אל .הז רוזאב םיאישנ-םיכיסנ-םיכלמל םתוא הנימש י"ע
:םהל
.(אכ ,ג"י עשוהי) "ץראה יבשוי ןוחיס יכיסנ ...ןיידמ אישנ..."
,באומ תוברעבו ,ןובשח לחנל ןונראה ןיבש תיררהה המרב ,םהיגיהנמו ,ולא םיניידמ ויח ,ןכ םא
-יכרעה ןבומב ,תילילשה םתוליעפ .םש תויחל וכישמה םהו ,לארשי ידיב ושבכנש םיחטשב
."ןיידמב 'ה תמקנ"ל האיבה ,ירסומ

תונז" םג ונייניעש רועפ תדובע לש ןחלופמ קלח ,ןכ םא ,התייה ,באומלו ןיידמל ,םעלב לש ותצע
הארו) וז תוהמ םישיגדמ ,(ג-ב ,ה"כ 'מב) "רועפ-לעב"ו "םהיהולאל" ומכ םייוטיב ."תשדוקמ
ירסומה ונסוח רוערע - הכרדו ,וז הדובע .(תוכוס לתב "רועב רב םעלב רפס" ןיינעב ןלהל דוע
:באומלו ןיידמל םעלב ץעיש הצעה איה איה ,לארשי םע לש
.(ה ,'ו הכימ) "...רועב ןב םעלב ותוא הנע המו באומ ךלמ קלב ץעי המ..."
,רוצ תב יבזכ התייה ןהבש הריכבהו הז םוחתב תוירקיעה תוליעפה ויה אקווד ןיידמ תונב
.אולס ןב ירמז תא ,ינועמשל בא תיב אישנ תונזהל ,התניחבמ ,החילצהש


?רוצ והימ
?רוצ תב יבזכ ,ןכ םא ,יהימ
:היבא רוצ תא ,הלש "תובאה תוכז" תא ןייצמ בותכה
.(וט ,ה"כ רבדמב) "אוה ןיידמב בא תיב תומוא שאר רוצ תב יבזכ..."
.(חי ,ה"כ 'מב) "...ןיידמ אישנ תב יבזכ ..."
,"ןיידמ יכלמ" ,"ןיידמ יאישנ" םיראתב םיאשונה ןיידמ יגיהנמ תשמח ןיב םג רכזנ הז רוצ
:"ןיידמ יכיסנ"
תאו רוח תאו רוצ תאו םקר תאו יוא תא םהיללח לע וגרה ןיידמ יכלמ תאו"
,א"ל רבדמב) "...ברחב וגרה םסוקה רועב ןב םעלב תאו ןיידמ יכלמ תשמח עבר
םיטפושב תראותמה תיתוכלמה תשובלתב ולא ןיידמ יכלמ תא ראתל לכונה) (ח-א
(?"...ןיידמ יכלמ לעש ןמגראה ידגבו תופיטנהו םינורהשה..." :ןועדג ימיב ,וכ ,'ח
תאו רוח תאו רוצ תאו םקר תאו יוא תאו ןיידמ יאישנ תאו ...השמ הכה רשא..."
ברחב לארשי ינב וגרה םסוקה רועב ןב םעלב תאו .ץראה יבשוי ןוחיס יכיסנ עבר
.(בכ-אכ ,ג"י עשוהי) "םהיללח לא
:םינייצמ ל"זחש יפכ ,םיגיהנמה תעברא ראשל דמעמ-הווש רוצ היה ,הרואכל

הצעב ןלוכ וושש םשכש בותכה דיגמ ?"ןיידמ יכלמ תשמח" רמול דומלת המו
.("סחנפ תאו םתוא" ,אל רבדמב ינועמש טוקלי) תונערופב ןלוכ ווש ךכ ,תחא
ןה ירהש ,"םיווש ןיב 3 'סמ - רוצ" ןיעמ ,וללה םיגיהנמה ןיב "3 רפסמ" קר רוצ היה ףא ילוא
.ישילשה םוקמב קר רכזנ אוה (אכ ,ג"י) עשוהיב ןהו (ח ,א"ל) רבדמבב

:ףסונ ראות דחוי רוצלש ירה ,העבראה ראשלו רוצל םיוושה םיראתל רבעמ ,םלוא
.(וט ,ה"כ 'מב) "אוה ןיידמב בא תיב תומוא שאר..."
ןפואב ןיבהל שי ולא ןיידמ יכיסנ-יאישנ-יכלמ תשמח תמישר תא יכ ונל הארנ ,ןכ לע רשא
,"םיווש ןיב הווש - רוצ" תניחבב ,םהיניב ןויווש-תגרד תנייצמכ המישרה תא ןיבהל ןיא .הנוש
:רדסה יוניש םע אקווד ןויווש ןייצל םיעדוי ל"זח ירהש
.(טעק אראו ש"קלי) זכ ,'ו תומש לומ וכ ,'ו תומשב ןרהאו השמ
.(רבדמב ףוס ש"קלי) אי ,ו"ל רבדמב לומ א ,ז"כ רבדמבב דחפלצ תונב
,רוצ ינפל םיניוצמה ,םקרו יוא ,רמולכ .דרוי רדסה - ונממו אישל דע הלוע רדס ןיעמב אלא
,רוצ .וירחא םיניוצמה ,עברו רוח םג ונממ םיכומנ ןכו ,םתובישח תגרדב ונממ םה םיכומנ
."םיוושה ןיב ןושאר" רדגומ אוה אקווד ,המישרה זכרמב ןיוצמ ךא ,ישילש ,םנמא ,ןיוצמה
הלוע םיבשויה תובישח רואית .וזכרמב אלא ,ןחלושה שארב בשוי וניאש ,בושח םדאל לשמ
.רחאה והצקל דע ,םיבשויה תובישח תתחופ ונממו ,זכרמה יפלכ ןחלושה לש דחא הצקמ רדסב
:חספ לש הדגהב אבומה ,"רזעילא יבר"ב השעמה תא תוילגרמ ןבואר ברה ריבסה וז ךרדב
,אביקע יברו ,הירזע ןב רזעלא יברו ,עשוהי יברו ,רזעילא יברב השעמ"
ותוא לכ םירצמ תאיציב םירפסמ ויהו קרב ינבב ןיבוסמ ויהש ,ןופרט יברו
."תירחש לש עמש תאירק ןמז עיגה םהל ורמאו םהידימלת ואבש דע ,הלילה
:תוילגרמ ברה ריבסמו
ונמיה הטמל ישילש ,ונממ הלעמל ינש ,עצמאב בסימ לודגהש הביסהה ךרדכו
,עצמאב ,אתביתמ שירה ,הירזע ןב רזעלא יבר זא בסיה ,(ב"ע ז"מ תוכרב)
...ןופרט 'רו אביקע 'ר - ונממ הטמלו ,עשוהי 'רו רזעילא 'ר - ונממ הלעמלו
ושוריפ םע חספ לש הדגהב ,קצולפמ ץניצ ףירח שובייל ברה םג ןיינעה תא ריבסה ול המודבו
:"רישה תכרב"
הז ךרד לעו ,הלוגע ןרוג יצחכ ןירדהנסו ,ןיבוסמ ויהש רכזש רשפאד הארנו
אצמנ 'וכו ,עשוהי 'ר ול ךומס ,הז דצב בשוי רזעילא 'רש אצמנ ,ןיבוסמ ויה
דצב אביקע 'ר (תא) םדק כ"או ,הלוגעה יצח לש ינשה דצב בסימ ןופרט 'רש
...ודגנכש
לכל ףסונו ,ןיידמב "םיווש ןיב ןושאר" אקווד אוה אוה ,יבזכ לש היבא ,רוצ יכ םידמל ונאצמנ
."ןיידמב בא תיב תומוא שאר" םג הנוכמ אוה ,ותיאש םיגיהנמה תעברא לש םיראתה

:(ד ,א"כ) הבר רבדמבב ונאצמ ,ןיידמ יגיהנמבש לודגה רוצ לש ותויה לע ונירבדל עויס
ךלמ תבש - ןמצע םיניידמה ונתנ ןכיה דע ךעידוהל - בא תיב תומוא שאר
היה אל ימ ,ותב תא ריקפהו ,אוה ךלמ ,םלוכמ לודג - רוצ ...וריקפה
ובתכו בותכה וערג ,ןולקב ותב תא םסרפו ומצע תא הזבש יפלו ?ריקפמ
...םלוכבש ךלמ - אוה לבא ,ישילש

.(רבחמה תאצוהב הלא םימיב רוא האורש "ידוהי טבמב ןדריה-חרזמ" רפסה ךותמ קרפ)