יוטיב לש ורוריבל - 'םישנ ךרד'

ןתוד ןרהא

הל קוספ ,א"ל קרפ תישארב

,תודהיה יעדמב םירקחמ ,'ד הדמח :ךותמ
ו"משתה א"ת תטיסרבינוא

:תיצמת
םיבותכה תא ראבמו "יל םישנ ךרד" יכ ןבלל לחר לש התבושתב ןד ןתוד ןרהא
.הז יוטיבל סחיב תשדוחמ הנבהב


:היבא לא לחר לש הירבדב

(הל ,אל 'רב) 'יל םישנ ךרד יכ ךינפמ םוקל לכוא אול יכ ינדא יניעב רחי לא'

תוקמחתה ירבד הלא םירבד עודיכו .הדינ ןושלכ 'םישנ ךרד' תורודה לכ ינשרפל םהל שרפתנ
הלאשה .הבשומ םוקמב שופיחמ וענמלו היבא תעד סיפהל ידכ ,לחר התלעהש אוה ץוריתו םה
חינהל ידכ ,הדינה בצמב םוקל התלוכי-יא תא ךמותה ,הז ץוריתב וב שי םולכ ,איה תררועתמה
?תעדה לע לבקתהל אוה יושע םולכ ?עמושה לש ותעד

,תוהימת המכו המכ הז שוריפב וב רמול שיו .הדינ ןושלכ 'םישנ ךרד' שוריפ ביבס תבבוס הלאשה
:הנה דע ורמאנ אלש ןהמו ורמאנש ןהמ

:בותכל שוריפב ן"במרה המת רבכ .א

.'ודומעי אלו ומוקי אל חרואה םהל רשא םישנה יכו הז תולצנתה המ יתוניבה אל'

'ךינפמ םוקל לכוא אל' הרמאמ תא איצומ אוה ןכש ,ץורית וניא םש וצוריתו ,הישוק ותיישוקו
:ותוא שרפמ אוהו ,וטושפמ

.'ילגר רפע התא ךורדת אלש ללכ להאב תכלל אל םגו ךילא ברקתהל לכוא אל'

קרפ ךותב הז ערואמל ךומס ירה .רתויב לודגה ישוקה אוה ילואו ,ישוק שי םינמזה רדס דצמ .ב
רכינ הנוירהו היניש ןיב הסרכ רבכ הז השעמ תעשבו ,(ןלהל האר) ןימינב תא לחר הדלי רצק ןמז
?הדינ תנעט ןועטל הלכי הז דציכ ,הב
:רתוי תולק תוהימת ףיסוהל שי דועו

:לחר יפב בותכה םשש ,רובידה לע םיהימתמה והמת רבכ .ג

.'יל םישנ ךרד יכ'

ודובכ ינפמש ,הילע דבוכמה היבא םע החישמכ בותכה התוא גיצי ךכ ?ונמא לחר לש התענצ ןכיה
ןכיה יכו ?םעימשי אל קושבש אקירש םירבד היפב םישי ךכ ?םוקל הלוכי הניא ךא הוואתמ איה
?'ינא הדינ' המצע לע הדובכ השיא דיעתש ונאצמ

,(אי ,חי 'רב) 'םישנכ חרא' - תישארב רפסב רחא םוקמב הדינ ןושל אב רבכ - ןושלה לש ופוגל .ד
:(חרא) וישרשב ק"דר רמאמכו ,תונושלה ינש ןיב םילידבמ םישרפמה ןיאו
ינש םיארנ ןכאו .'יל םישנ ךרד יכ' הרמא ןכו תודנה אוהו ,םישנכ גהנמ םישנכ חרא שוריפו'
אלא הב ןיא 'םישנ ךרד' תוכימסהו ,םה דח ךרדו חרוא םהבש ,םיפדרנ םייוטיבכ תונושלה
.'םישנכ חרוא' ףוריצב שיש המ

ןיאו ,םוי םוי ייח םוחתמ חנומ אלא יצילמ יוטיב ןאכ ןיא ירהש .ינושה לע הומתל שי ןכ יפ לע ףא
רפסמה טקונ הז דציכ .הזורפ לש השעמ רופיסב אלא ,הצילמבו הרישב ןאכ ונינפל ןמדזמ אוה
?הזכ ןיינעל םינוש םייוטיב ינש ומצע רפס ותואב

םיפרתה תבנג השעמ ןיב ןמזה קרפ ןיא םנמא .ףסונ ןויע בייחמ ('ב ליעל) םינמזה רדסבש ישוקה
רופיסב ןמז לש ףצר שי ןכש .ויה םיכומסש תנתונ תעדה ךא ,םיבותכב שרופמ ןימינב תדלוה ןיבו
.(בכ ,אל 'רב) םימי העבשב בקעי השע דעלגה רה דע םרא ןדפמ :ןענכ ץראל בקעי לש ותרזח
ומצע ןיכה םשמ ,(ג-א ,בל 'רב) םינחמל ועסמב בקעי ךישמה ,הפצמב תירבה ירחא ,תרחמל
המייקתנ ןכא קוביה רבעמב ךאלמה םע קבאמה רחאלו םיטעמ םימי רחאלו ,ושע םע השיגפל
היינחל בותכב זמר אלבו ,םרא ןדפמ הרזחה תפונתב תאז לכ - םיחאה ןיב ןיסויפה תשיגפ
,הל) לא-תיבבו (כ-חי ,גל) םכשב ,(זי ,גל 'רב) תוכוסב - ןכמ רחאל ורכזנ תוינח שולש .תכשוממ
תודע םהב ןיא יאדווב ,התייה תכשוממ הייהשהש ,םיבותכה ןמ תחרכומ תודע ןיא ןלוכב .(ח-א
חבזמ תיינב םשל הדש תקלח תיינק אל ,(ןלהל האר) תוכוסב תיבה תיינב אל ,עבק תבישי לע
ץראה ינודא םכשו רומחו (חי ,גל -
(1) 'ריעה ינפ תא ןחיו') התייה תיערא םש תוהשה ןכש ,םכשב
אל ףאו ,םשמ ועסנו םהל ותואינ אל וינבו בקעיו (בכ-אכ ,דל) םכשב עקתשהל םלדשל םיצמאתמ
וכוליה ךרדב םהרבא ,לשמל ,ירה ,עבק תבישיל תודע םניא הלא לכ - לא-תיבב חבזמ תיינב
םימעפו ,םירחא םג ושע ךכו ,(ט-ו ,בי 'רב) םייעראה ותיינח תומוקמב תוחבזמ םיקה ןענכ ץראב
הרכזא אופא ןיא בקעי לש וכרדב תוינחה הלא לכב .חבזמל עקרקה תא תונקל ףא וכרצוה
ותרזח ביבס יונב רופיסה לכ - רבד לש וכופיה .דחא םוקמב תכשוממ עבק תבישי לש תשרופמ
בקעי חורבב ןכל םדוק הנש םירשע רבכ םימיב אב היהש ,ויבא לא ןענכ הצרא בקעי לש הריהמה
הדמע הרזחה זכרמב ,תומי םרטב ותוארל ידכ ,(א ,זכ 'רב - 'קחצי ןקז יכ יהיו') םירהנ םראל
:קחצי ינפ תא תוארל הפיאשה אופא

(חי ,אל 'רב) 'ןענכ הצרא ויבא קחצי לא אובל'

ויבא קחצי לא בקעי לש ואוב רופיסל ךומסו ,(אמ ,חל ,אל) הנש םירשע ןבל םע בשיש ירחא
:רמאנ הנורבח

(טכ-זכ ,הל) '...תמיו קחצי עוגיו ...קחצי ימי ויהיו'

לע אופא הלעי ךיא .קחצי תא תוארל ידכ ,ןוזפיחה - בקעי תבישב תרתוכה תלוג ןכ םא יהוז
?םיבר םישדוח ךרדב ההתשהש תעדה

תוכוסהו ול תיבה תיינב תאו ,יארע תיינחכ תוכוסב היינחה תא םג תוארל שי הלא םירבד רואל
לטמו רטממ העשל הסחמכ אלא ,עבק ןכשמכ אל םש והנקמל

ךרדב ההתשנ בקעיש ,ל"זח תורוקמב הרבס שי הבישה ןיינעב םנמא .הנשה תנוע לש היטעב
ילבבה דומלתב םג אבומו
(2) ,םלוע רדסב הארנכ ורוקמש ,שרד לע תנעשנ איהו ,םימי םייתנש
(א"ע זי הליגמ)

השיש דועו ,שדוח ח"י תוכוסב בקעי ההש ויפל .י"שר םג ול ץמיא ותואו , (3) םירחא תורוקמבו
:ומצע בקעי לש ורובידמ הלוע טשפהו (4).שרד אלא םירבדה ןיאו .לא-תיבב םישדוח

'התרפא אבל ץרא תרבכ דועב ךרדב ןענכ ץראב לחר ילע התמ ןדפמ יאבב ינאו'
.(ז ,חמ 'רב)

ותויהב ,ואובב ,הרזחה תפונתב התומ רופיס תא דחא םלעהב ךרוכו ,ומות יפל חישמכ אוה ירה
.תועובש וא םימי לש רועיש אוהו ,ךרדב

ישוקב .לחר תומ דעו דעלגה רהב שופיחה ןמל ורבע אל יאדווב הדיל יחרי העשת םוקמ לכמ
(5):בוט חקל שרדמ לעב רזעילא ןב היבוט 'ר םג שח הז יגולונורכ

.'ךרדב הדלי ירהש התייה תרבועמ אלהו ,יל םישנ ךרד יכ'

:וכרדכ רתפו

.'םישדח העבשב הדליו הרבעתנ העש התואמ רמול שיו ,ול הבזכ רמול שי'

לש רוציקב ןיא - םישדוח העבשל םאו ,ןיעל הארנה רבדב בזכל הלכי דציכ - בזכל רשא םלואו
אל םימי העבשב דעלגה דע םירהנ םראמ ךרדה תיברמ תא השעש ימ .ןוקית םושמ םיישדוח
המוקממ ההימתהו .םישדוח העבשב םחל-תיב דעו םשמ הטועימ תא השעיש תעדה לע הלעי
.השמ הניא

ימיל דעו דואמ םימודק ויתודוסי רשא ,שוריפ לש וז ךרדמ םינשרפה ורס אל םיישקה לכ תורמל
תא ךמוס (א"ע דכ הרז הדובע) ישא ברו ,םירזוח םה ארמגה

.הדינ ןושלכ וספתש קפס ןיאש ,'םישנ ךרד' יוטיבה לע (אנתשד) הדינ לש יסרפה חנומל ורבסה
.הדינ לע לפונש 'םישנ ךרד' ןושל (א"עקת זמר ,ערוצמ) ינועמש טוקליב וניצמ ןכו
(6)

חרא' שוריפב ןכש .המרגש איה 'םישנכ חרא'ו 'םישנ ךרד' םייוטיבה תלובקתש תנתונ תעדה
'חרוא'ו 'ךרד' ירהו .הדינ ןושלכ וטושפ ידימ אצוי אוה ןיאו ,תקולחמ לכ ןיאו ישוק לכ ןיא 'םישנכ
םימוגרתב ,הארנכ ,ואצמ ךכל עויס .םה םיווש םימלשה םייוטיבה םגש ,הרואכל ,עמשמ ,םה דח
םוגרתב םג ןבומכ וחינה התואש ,תימראה 'חרוא' תבית התואב 'םישנךרד' ומגרתש ,םיימראה
םוגרתה תושעל לידגהו
(7),אתטישפהו ןתנוי הנוכמה ,סולקנוא ומגרת ךכ .'םישנכ חרא'
אל ,'אישנכ חרא' ליבקמה יוטיבב 'םישנ ךרד' םגרתש ,יטיפואינ י"כ פ"ע הרותל ילארשי-ץראה
(8).אישנכ - אי ,חי תישארבבש ףוריצכ שממ אלא ךמסנכ

ארמגב רבכ הז עמשמב היוצמ איהו ,תסו ןושלב שמשל המצעל 'חרוא' תבית הלחה ןאכמ
,םייניבה ימיב ,םינשרפכ םיאנולימ ,םלוכ םישרפמה לש םכרד םג ןאכמ .(ב"ע דס ;א"ע זט הדינ)
תצקמ ואר םידחאש יפ-לע-ףא ,םישדחה םהיתובקעבו

לשמל .תיתרוסמה תידוהיה תונשרפה יכרדב ארקמה ירקוח ףא וכלה םיישקה בושייב .םיישקה ןמ
.לחר לש התאמוטב שופיחמ ןבל לש ותוענמיה תביס תא האור
(9),תישארבל ושוריפב רגניצלוה
רבד .בותכלש וטשפב רמאנ ךכ אל םלואו .(ליעל האר) ושוריפב ן"במרה ירבד תא ךכל הוושהו
לעמ םוקל תלוכי רסוח - 'ךינפמ םוקל לכוא אל יכ' אלא ,האמוט לש (10) קוחיר לע םש זמרנ אל
.(בל ,טי 'קיו) 'םוקת הביש ינפמ' :רחא ןיינעב םג 'ינפמ המיק' ןושל תומכו ,בשומה

יהוזיא אלא .בותכה ןוויכ ךכל אלו ,םוקל התלוכי-יא תא לחר הצרית התדינ בצמבש אופא ןכתיי אל
ךרד ןויריה םג - רמול ךירצ ןיאו .ןויריה הז ,רמוא יווה ?םוקלמ התייה העונמ הללגבש 'םישנ ךרד'
תותימאב ענכתשהל יושע עמוש לכו ,העינמו בוכיע םיתעל וב שי השק ןויריה ,ןכאו .אוה םישנ
.תוישוקה לכ ורס ,שרפנ ךכ םא .הזה םרוגה

רכ לע המוקממ דוחייבו ,המוקממ םוקת אלש ,היניש ןיב הסרכ רשא ,השיאל קודיצ שיו שי .א
הבשי ,להואב םיפרתה תא ןבל שפיחשכ :םיבותכה ןמ הלועה םירבדה רדס אוה ךכ ירהש .למגה
להאה לכ תא' ששימ אוהו ,להואל ץוחמ למגה לש ותשבד לע ומוקמב ןותנה למגה רכ לע לחר
הרבד תא לחר ול תרמוא זא קר ,המינפ להואב ותכאלמ ןבל םייסש ירחא קר .(דל ,אל) 'אצמ אלו
םא עירכהל ידכ ךכב ןיא .הרה השיאל לודג ישוק שי ךכב - למגה לעמ םוקלו .למגה ימורממ
אמלעב ץורית קר םא םג לבא ,למגה לעמ םוקל השקתמ איהש לחר לש הירבדב תמא התייה
.תעדה לע לבקתמו ענכשמ ץורית והירה ,אוה

םעסמ לכ ךשמ ,תע התוא לכ הרה לחר התייה ןכא .םולשב אב ומוקמ לע אוה ףא םינמזה רדס .ב
.בטיה רכינ הנוירהו תדלל הבורק התייה רבכ הז השעמ תעשבו .הנורבח קחצי לא המורד

םיארנו םירכינה םירבדה ןמ אוהשכ רתויבו ,היבאל ותרכזהבו ,ןויריה לע רובידב תוליז םוש ןיא .ג
.הנוירה תרכזהל תדבוכמ הפיקע ןושל לחר הטקנו .ןיעל

תומשב ונכתנ ךכ םושמו ,ךה ונייה 'םישנ ךרד'ו 'םישנכ חרא' ןיא ןכא :ןושלה ןיינע םג בשייתנו .ד
.םינוש

רשא ,ן"במרהש ,רבדה ןיינעמו .םימכח ידיב ושרפתנ ךכ אל ,ךכ לכ םיטושפ םירבדהש יפ-לע-ףא
הז יוטיבב ולש ונושלב רחא םוקמב שמתשה ,(ליעל האר) הדינ ןושלכ 'םישנ ךרד' שריפ אוה ףא
(11) :גכ ,הכ 'רבל ושוריפב בתוכ אוה ךכו .ןויריה ןושלכ

היהו םימואת תרבועמ התייהש רובעב יכ דחפת אלש הל עידוה .ךנטבב םיוג ינש םעטו'
.'הל םישנ ךרד יכ הנטבב הזה ץוצרה

תא בשייל םש טבלתה אלא ,(הל ,אל 'רב) םוקמל ושוריפב הז ךרדב שריפ אלש וילע ההימת
.קוחדה לבוקמה שוריפה

שוריפל בורק שוריפ שירוק ןב הדוהי 'רל 'הלאסר'ב יתיארו יתבש ,הלא םירבד יתבתכש רחאל
שריפש אלא ,םלוכ םישרפמה לכ ךרדכ ,םה דח 'םישנ ךרד'ו 'םישנכ חרוא' ותעדל םג .ןאכ עצומה
םג ספת ךאיה שריפ אלו םתס
(12) .(לבחלאו תמטלא :רוקמב) ןויריהו תסו ןושלכ םהינש תא
ינש תא םישרפמה ,םירחא תעד ףיסוה ,םתסש רחאלו .יוטיב ותואב ןויריה ןושל םגו תסו ןושל
:םתעד תא ריבסמו ךלוה אוהו .תסו ןושלכ אלו אקווד ןויריה ןושלכ דחאכ םייוטיבה

אהלמח רהט יל םישנ ךרד יכ תלאק דא ילבח תנאכ לחרו לבחלא אהנע עפתרא הרש ןאל'
,הרה התייה לחרו ,ןויריהה הנממ רס הרש יכ =) 'אהיבא םאדק ףוקולא ןמ תמשתחאפ
.(היבא ינפל דומעל השייבתהו יולגב הנוירה הארנ 'יל םישנ ךרד יכ' הרמא רשאכ
התנעטש אלא ,לחר לש הנוירה לע איה ףא אופא תנעשנ שירוק ןב י"ר איבהש 'םירמוא שי' תעד
,תיתימא הביס איה אלא ,אמלעב ץוריתכ ןויריהב תזחאנה אווש תנעט םתעדל הניא היבא יפלכ
הרה התייה לחרש שרפמש ימ םע ןידהש םע .וינפב דומעל איה תשייבתמ הנוירה ללגבש
חרוא' שוריפ תא לבקל השקש םשכ ,השובה תנעט תא לבקל השק ,יולגו רכינ היה הנוירהשו
וליאכ) ןויריהה הנממ רסש ,התרה אל םעפ ףאש ,השיא לע בותכה רמא וליאכ ,ןויריהכ 'םישנכ
.(תורהל רשוכה = 'ןויריה'

לכ םעש ,ןויריהכ 'םישנ ךרד' שוריפ םצעל התכמסאה הבושח .רקיעה הז אל ךכ ןיבו ךכ ןיב
.יתימאו ןוכנ הארנ והירה תונשרפה לש יללכה םרזה ןמ ותוגירח


:תורעה


.(945 'מע ,קבלא-רודואית) ו ,טע ר"רב האר ,רבדה היה תבש ברעב שרדמה יפ-לע (1)
רוזח

רוזח .( 10 'מע ,ו"כשת קרוי-וינ ,רנטר ב"ד תרודהמ) ב קרפ ,הבר םלוע רדס (2)

הסרגה (936 'מע) קבלא-רודואית תרודהמב .(םיסופדה חסונב) זט ,חע ר"רב (3)
רוזח .םש רידהמה תורעהבו תואחסונ יפוליחב ןייעו ,הנוש

,'תיב' ,'התכס' םילמה תרזח לע ססובמ בושיחה זי ,גל 'רבל י"שר יפ-לע (4)
.םישדוח השיש לש המלש הנוע דגנכ תדמוע ןהמ תחא לכו ,קוספ ותואב 'תכס'
רוזח .א"שרהמ ןייע - תרחא תצק שרד (םש) ארמגב י"שר

רוזח .160 'מע ,רבוב המלש תרודהמ - הל ,אל 'רבל (5)

רוזח .םוקמל א"שרהמ לש וירבדמ םישק ,ןוקירטונ ןושל םהש ,י"שר לש וירבדו (6)

,'חרוא' תביתב ירבעה 'ךרד' תא םגרתמ (J) םודקה וחסונב ינורמושה םוגרתה (7)
תא םגרתמ (A) רחואמה חסונה .'ליבש' םגרתמ אוה ירבעה 'חרא' תא וליאו
ביבא-לת ,א ךרכ ,הרותל ינורמושה םוגרתה ,לט 'א האר .'ליבש' - הוושב םהינש
רוזח .ם"שת

(A. Diez Macho,` Neophyti 1`, Genesis) ו'צאמ זאיד (8)
'אישנב חרא' הסרגה תא הל ,אל 'רבב איבמ [Madrid-Barcelona 1968]
רוזח.'אישנכ' אורקל יל הארנ םולצתב .םעט ךכל ןיאו ('םישנ' :םש רחא חסונבו)

רוזח H. Holzinger, Genesis, Freiburg 1898, p. 205. (9)

,טאפלאלא עמא'ג באתכ) יספלא םהרבא ןב דוד םג ,לשמל ,ראבמ ךכ (10)
קוחיר = 'אסנלא הדעב' - (406 'מע ,1936 ןבייה-וינ ,I ךרכ ,זוקס ז"ש תרודהמ
רוזח .םישנה

םוקמ לא יבל תמושת תא בסהש ,א"טילש דלפננוז םייח ברהל הדות תרכה (11)
רוזח .ן"במרה ירבדב הז

ביבא-לת ,רקב ןד תאמ תיתרוקיב הרודהמ ,שירוק ןב הדוהי לש 'הלאסר'ה (12)
ונולימ לש םיחסונ המכב םגש ,(1 'עה) םש רידהמה ריעהו .131-130 'מע ,ד"משת
רוזח .ןויריה ןושלכ םישרפמה 'םירמוא שי' תעד הפסונ יספלא םהרבא ןב דוד לש