הנסה רופיס לומ הדיקעה ןויסנ
ןוימד תודוקנ

רופ-ינאוזר םייח

ד-ב תומש / ב"כ תישארב

טבש ,'כ ןוילג בלשמ :ךותמ

:תיצמת
ןיב הושמ רמאמה .הנסה תשרפו הדיקעה תשרפ תא דמלמה הרומל עייסמ רמאמה
תורחא תונקסמל עיגהל ןבומכ יאשר הרומה .השמ לש ותומדל וניבא םהרבא לש ותומד
.רועשה ןונכתב עייסמ רמאמה םצע םלוא .בתוכה לש ולאמ


:החיתפ
תויתורפס תולבקה ןכו תוילולימ ,תוינושל תולבקה לש הרוש הלעמ הנסהו הדיקעה תוישרפב ןויע
בוליש ידכ ךות ולא תוישרפ ןיב יתאצמש היגולנאה תא גיצהל הסנא תואבה תורושב .תוטלוב
.תודחא תולבקה לע םה ףא םיריעמה ,םייסאלקה ארקמה ינשרפו םישרדמב ל"זח ירמאמ
השמ לש םתומד תא ןייפאמה יפוס חותינ תווהמ ןניא הלעאש תונקסמה יכ שיגדהל ינוצרב
.וז איגוסב רתוי םדקתמ ןויעל חתפ תוחתופ אלא ,תוישרפב םהרבאותוישרפה ןיב ינרוצה ןוימדה
(טי-א ,ב"כ תישארב) הדיקעה השעמ
(א ,ב"כ תישארב) "הלאה םירבדה רחא יהיו" (א
(ו"כ ,ד ג"כ ,'ב תומש) הנסב השמ תוחילש
(ג"כ ,'ב תומש) "םהה םיברה םימיב יהיו" (א
.תיתועמשמ השרפ תליחתו יארקמה ףצרב קספה תאטבתמה החיתפ ונינפל
הדיקעה השעמ
('א 'ספ) "יננה רמאיו םהרבא וילא רמאיו" (ב
(א"י 'ספ) "יננה רמאיו םהרבא םהרבא רמאיו"-.
הנסב השמ תוחילש
('ד ,'ג קרפ) "יננה רמאיו השמ השמ רמאיו" (ב
יכ ינפמ ומשב םימעפ יתש ה"בקה ול ארק זורז ןושל הביח ןושל" :המימת הרות לעב שרפו
."והבבחיו והצרי ונב לע באכו ומשב ול לוכיבכ אוה גנעתמ
השמ המיד תומוקמ ינשב..." :ו ,ה"נ השרפ ,הבר תישארבב שרדמב הז רשק ל"זח ואצמ רבכו
.ךשמהב רובדה ביחרא ינא ךכ לעו "...םהרבאל ומצע
הדיקעה השעמ
(ב 'ספ) "הירומה ץרא לא ךל ךלו" (ג
('ב 'ספ) "ךילא רמא רשא םירהה דחא לע םש והלעהו הירומה ץרא לא" (ד
הנסב השמ תוחילש
(ז"ט ,י) "לארשי ינקז תא תפסאו ךל הערפ לא ךחלשאו הכל" (ג
ירומאהו יתחהו ינענכה םוקמ לא שבדו בלח תבז ץרא לא הבחרו הבוט ץרא (ד
('ח 'ספ) "יסוביהו יוחהו יזרפהו-.
:עודי אל םוקמל הכילה לע קוספה לש דחאה וקלחב רבודמ תוישרפה יתשב
"ךילא רמא רשא םירהה דחא"
"שבדו בלח תבז ץרא לא הבחרו הבוט ץרא לא אוהה ץרא"
:רדגומ םוקמ לע תוישרפה יתשב רבודמ ,קוספה לש רחאה וקלחבו
"הירומה ץרא"
"יזרפהו ירמאהו יתחהו ינענכה םוקמ לא"
יאני 'רו הבר אייח 'ר הירומה ץרא לא ךל ךלו" :'ז ,ה"נ השרפ הבר תישארבב שרדמ יתאצמ
פ"ע ."םלועל האצוי האריש םוקמל :רמא אנרחאו ,םלועל האצוי הארוהש םוקמל :רמא דח
.יעמשמ דח וניא "הירומה ץרא" שורפ יכ ל"נה

יגילפ ?הירומה רה יאמ 'הירומה ץרא לא'" :א"ע ,ז"ט תינעת תכסמב ףא ואבוה ולא תושיג יתש
ונממ אציש רה :רמא דח .לארשיל הארוה ונממ אציש רה :רמא דח .אנינח 'רו אמח רב יול יבר הב
:םינפ ינשל עמתשהל םינתינ לוכיבכש םיחנומה תא הפי ראבמ םש י"שרו ."םלועה תומואל ארומ
ארומ ,יניס רה םלועה תומואל ארומ" .'הרות אצת ןויצמ יכ' לארשיל הרות הארוה אציש רה"
.'הטקשו הארי ץרא' :ביתכד ,הרות ןתמב םלועה תומואל

ליעל ואבוהש םירבסהה ינש תא אוצמל ןתינ .'הירומה רה' הנוכמ הדיקעה תשרפב עיפומה רהה
לא איהה ץראה ןמ ותולעהל" (שדקמה םוקמ) הארוה אציש רה :הנסב השמ תוחילש תשרפב
יוחהו יזירפהו ירומאהו יתחהו ינענכה םוקמ לא שבדו בלח תבז ץרא לא הבחרו הבוט ץרא
."ירומאה ץרא ,הירמואה הירומה" :תישארבב ם"בשר שרפ ןכו ."יסוביהו
ןודבעת םירצממ םעה תא ךאיצוהב ךיתחלש יכונא יכ תואה ךל הזו" (יניס) ארומ ונממ אציש רה
(1) .יניס רהב רבודמ עודיכו "הזה רהה לע םיקלאה תא

ןתינ ,שדקמה םוקמ ירומאה ץרא לע וא יניס רה לע עיבצמכ "הירומה רה" שרפנ םא ןיבש ןאכמ
חלשנ וניבא םהרבאש ןויערל זמר הלא לכב שי אמשו ,השמ תוחילשב הלא תומוקמ תוהזל היהי
דיתעל ןינבל םוקמה תרשכה ןיעמ ךכב היהיש ידכו הדיקעה ןויסינב םש דומעיש ידכ ,יניס רה לא
.(ןינבל ןמיס תובא השעמ) אובל

הדיקעה השעמ
(2) ('ג 'ספ) "וירענ ינש תא חקיו ורמח תא שבחיו רקבב םהרבא םכשיו" (ה
הנסב השמ תוחילש
('כ 'ספ) "רומחה לע ובכריו וינב תאו ותשא תא השמ חקיו" (ה
בתכ ןכו .השמ לש ורומחל םהרבא לש ורומח ןיב רשקה לע ,רזעילא 'רד יקרפב ל"זח וריעה רבכו-.
אוהו קחצי תדיקעל םהרבא שבחש רומחה אוה דחוימה רומח" "רומחה לע" :ה"ד תומשב י"שר-.
."וילע תולגהל חישמה ךלמ דיתעש-.
הדיקעה השעמ
('ב 'ספ) "ךנב תא אנ חק" (ו
('ג 'ספ) "ונב קחצי תאו וירענ ינש תא חקיו"-.
הנסב השמ תוחילש
(ז"י 'ד) "ךדיב חקת הזה הטמה תאו" (ו
('כ 'ד) "ודיב םיקלאה הטמ תא השמ חקיו"-.התועמשמו "יננה" תינושלה תינבתה
."יננה רמאיו X, X רמאיו" :תינושל תינבתב תיארקמה תומדה לא הינפ הנשי תוישרפה יתשב
.('ד ,'ג תומש ;א"י ,'א ב"כ תישארב)

גשומה תא תישארבב שריפ י"שר ."יננה רמאיו םהרבא םהרבא רמאיו" :רמאנ םהרבא לצא
םג הזכ שורפ איבהל י"שר לכויה
(3) "ןומיז ןושלו הוונע ןושל .םידיסח לש םתיינע איה ךכ" :"יננה"
:השמ לש ותונססה תא אקוד שיגדה וילע וישורפבש רחאל השמ יבגל

ןייואר םניא אמש התעמ :רמא .ןירוטלד םיעשר לארשיב הארש לע ול גאד (ד"י ,'ב) "השמ אריו"
?לאגיהל

תומוא םיעבש לכמ לארשי ואטח המ .וילע המת יתייהש רבדה יל עדונ (םש) "רבדה עדונ ןכא"
"םירצממ לארשי ינב תא איצוא יכו" .ךכל םייואר םהש ינא האור לבא .ךרפ תדובעב םידרנ תויהל
.םירצממ םאיצואו סנ םהל השעיש לארשי וכז המ ,ינא בושח םא ףאו (א"י ,'ג)

לאגיהל ןוצר ץוצרהו לפשומה םעל היהיש ,ןימאהל לגוסמ היה אל השמש ,י"שר ןיבה הארנה לככ
התואב ('ד ,'ג תומשב) "יננה" תא שרפלמ י"שר ענמנ ילוא ןכלו .הלואגל יואר ,אופא ,היהישו
ינפמ ,"אנא אה" :םוגרתב האבוהב הטושפה הנבהב קפתסהו תישארבבש "יננה" לש תועמשמ
ונאצמ שרדמב םג .השמ לע הירוגנס דמלל םיאתמ םוקמ ןאכ ןיא ארקמ לש וטושפ יפ לעש רבסש
השק .
(4) "ןגוהכ אלש השמ רביד העש התוא רמאיו השמ ןעיו" :(ו"ט ,'ג הבר תומש) המוד השיג
אלא השמ יפמ הוונע ירבד םיעמוש אל בותכה טשפמ .ותונתוונעל יוטיב השמ לש ובורסב תוארל
יוטיב ןאכ ונייצ רשא ויה .(םש הבר תומשב ןייע) ול רמאנל (5) תטלחומ תודגנתה עיבמה בורס
.הנסה ךותמ השמ לא תולגתהל הלפשהו העונצה תרגסמה תא רחב רשא ,'ה לש ותונתוונעל

יהבגמו םירה שארמ רבדל ול היה אלהו ה"בקה הלגתנ המ ינפ :רמוא ךרע ןב רזעלא 'ר"
.('ב י"בשרד אתליכמ) "הנסה ךותמ רבידו ומצע ליפשה אלא םלועותועמשמו ה.א.ר שרש
הישע אלו היאר הנבומש הטבה לש ןבומב ה.א.ר שרושב הבורמ שומיש שי תוישרפה יתשב
.תויביספ

.תוישרפה יתשב הנוש ןפואב םירוביגה לא רשקתמ הז שרוש ךא
:הדיקעה תשרפב
('ד ,ב"כ) "קוחרמ םוקמה תא אריו ויניע תא םהרבא אשיו ישילשה םויב"
('ח ,םש) "ינב הלועל השה ול הארי םיקולא םהרבא רמאיו םהרבא לא קחצי רמאיו"
(ג"י ,םש) "רחא ליא הנהו אריו ויניע תא םהרבא אשיו"
(ד"י ,םש) "הארי 'ה רהב םויה רמאי רשא הארי 'ה אוהה םוקמה םש םהרבא ארקיו"
:הווטצנ םהרבאש רחאל השרפה לש ינשה הקלחב עיפומ היארה ביטומ
('ב ,םש) :םירהה דחא לע הלועל םש והלעהו הירמה ץרא לא ךל ךלו ךנב תא אנ חק רמאיו"
:ל-קה ןוצר םויקב םהרבא לש הברה ותוליעפ תא טוריפב תראתמ הרותה
('ג ,םש) "ךליו םקיו עקביו חקיו שבחיו םהרבא םכשיו"
יפכ םוקמה תא האור אוה ,(י"שר) "הווצמב זרדזנ"ש רחאלו שרדנל רבעמ השועו םזוי םהרבא
תראותמה תויביטקאה לכ רחאל ,םהרבא ."הארי 'ה אוהה םוקמה םש" :השרפה ףוסב הלגתמש
."השה ול הארי םיקולא" :העושיל הכחמ ,הפוצ ,
(6) האור ,םילעפ יובירב
:השמ תשרפב ,ותמועל
(ה"כ ,'ב 'פ) "םיקולא עדיו לארשי ינב תא םיקולא אריו"
('ב ,'ג 'פ) " לכוא וניא הנסהו שאב רעוב הנסה הנהו אריו הנסה ךותמ שא תבלב וילא 'ה ךאלמ אריו"
('ג םש) "הנסה רעבי אל עודמ הזה לדגה הארמה תא האראו אנ הרסא השמ רמאיו"
('ד םש) "הנסה ךותמ םיהלא וילא ארקיו תוארל רס יכ 'ה אריו"
.('ו םש) "םיקולאה לא (7) טיבהמ ארי יכ וינפ השמ רתסיו"
('ז םש) "ויבאכמ תא יתעדי יכ ...םירצמב רשא ימע ינע תא יתיאר האר 'ה רמאיו"
('ט םש) "םתוא םיצחל םירצמ רשא ץחלה תא יתיאר םגו..."
,'ה ינפל תונעטו םיבורס עסמב השמ חתופ ,תוחילשה תא השמל גיצמ 'הש רחאל ,התעו
ביגה וב וק ותואב ןאכ ךישממ השמ רמולכ .ל-קה תוחילשמ "קמחתהל" הרטמכ םישרפתמה
ץחלה" ןמ וינפ ריתסמ ,תוחילשהמ וינפ ריתסמ השמ ."וינפ השמ רתסיו" הנסב 'ה תולגתה תעשב
."םתוא םיצחול םירצמ רשא
תא יתעדי יכ וישגנ ינפמ יתעמש םתקעצ תאו םירצמב רשא ימע ינע תא יתיאר האר 'ה רמאיו"
"ץראה ןמ ותלעהלו וליצהל דראו ויבאכמ
לע וליאו .ץראה ןמ םתולעהלו םירצמל תדרל ןכומו עדוי ,עמוש ,האור אוהש רמאנ ה"בקה לע
וא ץמאמ לכ תשרוד הניא רשא הלועפ איה היארה .ןכומ וניא תוארל וליפאש רמאנ השמ
.
(8) הארמהמ םלעתמ אוה ,תושעל ןכומ אוה ןיא וז תא ףאו תורסמתה
:ויתונעטב חתופ השמ
:השמ תונעט
"הערפ לא ךלא יכ יכנא ימ" (א
"םהל יתרמאו לארשי ינב לא אב יכנא הנה" (ב
"ילוק ועמשי אלו יל ונימאי אל ןהו" (ג
"םשלשמ םג לומתמ םג יכנא םירבד שיא אל" (ד
"חלשת דיב אנ חלש" (ה
:'ה תייחד
"הזה רהה לע םיקולאה תא ןודבעת הזה םעה תא ךאיצוהב תואה ךל הזו ךמע היהא יכ" (א
(ב"י ,'ג תומש)-.
"...היהא רשא היהא" (ב
"םהל תרמאו לארשי תיב ינקז תא תפסאו ךל-.
"ךלקל ומשו ץרא לא םירצמ ינעמ םכתא הלעא"-.
"תרמאו םירצמ ךלמ לא לארשי ינקזו התא תאבו"-.
"החבזנו רבדמב םימי תשלש ךרד וכל התעו"-.
(ב"כ-ג"י םש) "םכתא חלשי ןכ ירחאו םירצמ תא יתכהו ידי תא יתחלשו יתעדי ינאו"-.
ופכב הטמל היהיו וב קזחיו וינפמ השמ סניו שחנל יהיו הצרא והכילשה רמאיו " (ג
תותואה ינשל םג ונימאי אל םא היהו גלשכ תערצמ ודי הנהו ךילא הארנ יכ ונימאי ןעמל-.
('ט-'א ,'ד 'פ) "השביה תכפשו רואיה יממ תחקלו הלאה-.
(ב"י-א"י םש) "רבדת רשא תא ךיתירוהו ךיפ םע היהא יכנאו ךל התעו םדאל הפ םש ימ רמאיו" (ד
הטמה תאו אוה רבדי רבד יכ יתעדי יולה ךיחא ןרהא אלה רמאיו השמב 'ה ףא רחיו" (ה
(ז"י-ד"י ,םש) "תותואה תא וב השעת רשא ךדיב חקת הזה-.
תא אצוהו" תימתס הרוצב ול הרמאנ רשא תוחילשל חלשנ השמ וליאכ םשורה הלוע םיקוספה ןמ
'ה הנעמ תובקעב קר .תוחילשה דבוכלו לטנל עדומ השמ ןיא לוכיבכ יכו ."םירצממ לארשי ינב ימע
.תוחילשה לש םיפסונ םידבר השמל םילגתמו םיכלוה ויבורסל
רואית ךלהמב ןכו .
(9) תוחילשה ןפוא לע היצמרופניא השמל תרסמנ השמ בורסל 'ה הנעמ ידכ ךות
.תוחילשב לחה זא רבכו ,לארשי ינב תאצוהב "רנטרפ"ל הליחת םזויכ אל השמ ךפוה תותואהו םיסינה

תוחילשל התע שרדנ ,שעמ רסוחו םינפ תרתסה לש בצמב ךילהתה תליחתב ןותנ היה רשא ,השמ
:תויביטקאב .תנייפאתמ רשא
םירצמ תא יתיכהו ידי תא יתחלשו לארשי ינקז תא תאבהו לארשי ינקז תא תפסאו ךל"
"ןושעת רשא תא םכתא יתירוהו תכפשו רואיה יממ תחקלו וברקב השעא רשא יתואלפנ לכב
שורדת רשא ,תוחילש .םייתסת איה יתמ עדוי אוה ןיאש ,םיישק תבר תוחילש עצבל שקבתמ השמ
.'וכו םייטרפה וייח לע רותיוו העקשה ,תורסמתה


:םוכיסל
תסחוימ היארה הנסה תשרפב ."הז יארכ הז יאר אל" ךא ,"היארה ביטומ" רזוח תוישרפה יתשב
י"ע לטנהמ עתרנו ,תוארל לגוסמ וניא השמ .םליצהל דרויו ,ומע לבס תא שחו האור 'ה .ה"בקל
.ונממ תשרדנה תויביטקאהו תוחילשה דבוכ תא השמ הלגמ ,בורסה ךלהמ ידכ ךות אקודו .םיבורסה
.תויביטקאל תויביספמ השמ לש רבעמל םידע ונא וז השרפב

תומימתב לעופ ,יביטקאכ השרפה תליחתב רבכ הלגתמ םהרבא .ךופה ךילהתה הדיקעה תשרפב
היאר אלא ,טושפה ןבומב אל-היאר .היארה ביטומ עיפומ ןכמ רחאל קרו ,ל-קה ןוצר שומימל
.תינדיתע היאר ,תורודלותועמשמו תוישרפה יתשב תוחילשה גשומ
שי ,ולא םילימל .(א ,ב"כ תישארב) "הלאה םירבדה ירחא יהיו" םילימב תחתופ הדיקעה תשרפ
:ןברקל ותוא בירקהל םיקולאה הווצמ התעו ,קחצי דלונ תויפיצה ,תוחטבהה לכ רחא .דבכ לקשמ
עבות הנהו ,ולמגה םויב םהרבא השעש התשמה לעו קחצי תדלוה לע רפוס םדוקה קרפב קר
ונב תא טוחשל הווצמ ומצע םהרבא רשאמ רחא אלו .ודיחי ונב לע רתוול םהרבאמ םיקולאה
.םיקולאל הלועל

:יקולאה וצה לומ םהרבא לש תיעבטה ותייטנ ןיב חתמ תאטבמ וז השרפ
לע הלועל םש והלעהו הירומה ץרא לא ךל ךלו קחצי תא תבהא רשא ךדיחי תא ךנב תא אנ חק"
"ךילא רמוא רשא םירהה דחא
שרוד התעו ,(ב"י ,א"כ) "ערז ךל ארקי קחציב יכ" ול וחיטבהב קחצי תא םהרבאל ןתנ םיקולא ןה
תביס תא ול רפסמ וניא ל-קה .םהרבא יבגל ןבומ לכ תרסח וז השירד ,"הלועל םש והלעהו" ונממ
.ןויסינב ןאכ רבודמש עדוי וניא םהרבא ןכו ,השירדה

ןיבל יקולאה וצה ןיב חתמ לש היעב תררועמ תוחילשה םש םג .הנסב השמ תוחילשל רובענ התע
.תישיאה היטנה

תוחילשה תא וילע הפוכו ,רעובה הנסה ךותמ 'ה וילא הלגתמ עתפלו ונתוח ןאצ העור ,השמ
:םירצממ לארשי ינב תא איצוהל
."םירצממ לארשי ינב ימע תא אצוהו הערפ לא ךחלשאו הכל התעו"
תוחילש ,דבכ לטנו תוירחא תלעב תוחילש ,ונוצר דגנ תקמונמ יתלב תוחילש השמ לע הפכ ל-קה
,תלפרועמ המישמ תבוטל החפשמ ייח לעו םיילמרונ םייח לע רותיו םה השמ יפלכ היתוכלשהש
.םייתסת יתמ עדוי וניאש

:תוחילש תניחבב איה הירומה רהל םהרבא לש ותכילה םג יכ רמול ןתינ
אלא תורודה םתואל השענ אלו ל-קל םהרבא תבהא םלועה ינבל תוארהל הזה ןויסינה יכ תמאהו"
("הלאה םירבדה ירחא יהיו" ה"ד ק"דר) ".םיאבה תורודל
.הלוכ תושונאל לדומ ,"הנומאה שיא"ל לדומ תווהל רומא אוה הפוסבש תוחילשל אצי םהרבא
:וילע הלטוה רשא השקה תוחילשל םהרבא ביגה דציכ קודבנ התע
השעש םישעמ תרשרש תראתמו תחתופ הרותה ןכמ רחאל דיימו "רקבב םהרבא םכשיו"
:םהרבא
"ךליו םקיו הלע יצע עקביו ונב קחצי תאו ותא וירענ ינש תא חקיו ורמח תא שבחיו"
וילאש ירשפא יתלבה בצמה תורמל ברסמ וניאש יאדובו ,לאוש וניא ,ל-קה וצל בישמ וניא םהרבא
.'הב םהרבא לש ותוקבד תא םיעיבמ ולא םישעמ .עלקנ אוה
:קחצי לאוש רשאכ ,הכילהה ימי תשולש רחאל ךכו
"הלעל השה היאו םיצעהו שאה הנה"
:בישמ םהרבאו
"ודחי םהינש וכליו ינב הלעל השה ול הארי םיקלא"
.ל-קב ןוחטבו העושיל הייפצ אלא ,הכובמ הלגמ הניא רשא ,תקפואמ הבושת ונבל בישמ םהרבא
וצב רפוכ וא קפקפמ אוה ןיא ,הנב אוה רשא תא וידי ומב סורהל אצוי םהרבאש פ"עא יכ ,הארנ
:השקבב אלא ,ל-קה דצמ השירדב רבודמ אל יכ ,שרפמה י"שר ירבד פ"עו .יקולאה
ורמאי אלש ןויסינה הזב יל דומע ךממ השקבב ול רמא .השקב ןושל אלא אנ ןיא אנ חק"
"שממ ןהב היה אל תונושארה
.ןינעב ל-קה תשקב רחא רערע אל ,םהרבא לע התפכנ אל הדיקעהש פ"עאש ,אצוי
:הנוש השמ לצא הנומתה
(א"י ,ג) "הערפ לא ךלא יכ יכונא ימ"
(ג"י ,ג) "םהל יתרמאו לארשי ינב לא אב יכנא הנה"
('א ,'ד) "ילקב ועמשי אלו ול ונימאי אל ןהו"
('י ,ד) "םושלשמ םג לומתמ םג יכנא םירבד שיא אל"
(ג"י ,'ד) "חלשת דיב אנ חלש"
."השמב 'ה ףא רחיו" :'ה ףא ןורחל םרוג רשא דע
:ו"ט 'ג הבר שרדמב ל"זח ורמא רבכו
:ול רמא ה"בקה .ןגוהכ אלש השמ רביד העש התוא "יל ונימאי אל ןה רמאיו השמ ןעיו"
תותוא ול ןתנו ותטישב ה"בקה ובישה דיימ ?"יל ונימאי אל ןהו" :רמא אוהו "ךלוקל ועמשו"
הזמ :רמולכ "הטמ :רמאיו ךדיב הזמ :וילא 'ה רמאיו" וירחא בתוכ המ הא .וירבד יפל ר
(10) ."ינב לע ער םש איצומ התאש תוקלל ךירצ התא ךדיבש
לכ ךא ,השק תוחילש םהילע ליטמ ה"בקה וב בצמב םידמוע םהינש השמו םהרבא ,רומאכ
,םיישונאה ויתושגר לכ לע רבגתמ אוהש ךכב ןויסינב דמוע םהרבא .הנוש הרוצב ביגמ דחא
תוחילשה דגנכ םמוקתמ השמ וליאו .המלשהו הנומא ךותמ יקולאה וצה רחא אלמל ןכומו
.ל-קה וצ רחא אלמל שקיע בורסכ תשרפתמ רשא תוממוקתה ,ול תעצומה


:רבד ףוס
.הנסב השמ לש ותוחילש תשרפו הדקעה תשרפ ןיב תונוימדו םירשק לע יתעבצה רמאמה ךלהמב
ינרוצה ןוימדה לע הדימע ךותמ אקוד .תינויער תוהזל ליבומ אוה ןיא ,ןוימדה תורמל יכ ,ררבתה
.ולא תוישרפ ןיב לדבההו ינושה טלוב ,הנסה ןינעו הדקעה ןינע תא ארקמה ראתמ הב
:'ו ה"נ השרפ הבר תישארבב שרדמב אבוה רבכ הז ןויער
ומצע השמ המיד תומוקמ ינשב :החרק ןב עשוהי יבר רמא יננה רמאיו םהרבא וילא רמאיו"
'דומעת לא םילודג םוקמבו ךלמ ינפל רדהתת לא' ('ו ,ה"כ ילשמ) :ה"בקה ול רמא ,םהרבאל
:הנוהכל הכז ,תוכלמל הכזו הנוהכל הכז ,הנוהכל יננה תוכלמל יננה ,'יננה' :רמא םהרבא
:תוכלמל הכז ,'קדצ יכלמ יתרבד לע םלועל ןהכ התא םחני אלו 'ה עבשנ' ('ד ,י"ק םיליהת)
הנוהכל יננה ,'יננה' ('ד ,'ג תומש) :רמא השמ ;'ונכותב התא םיקולא אישנ' ('ו ,ג"כ תישארב)
המ ךיה ,הנוהכ אלא ברק ןיא 'םולה ברקת לא' ('ה ,םש ,םש) :ה"בקה ול רמא ,תוכלמל יננה
:רמא תאד המ ךיה ,תוכלמ אלא םולה ןיאו ,'תמוי ברקה רזהו' (א"נ ,'א רבדמב) :רמא תאד
."'םלה דע ינתאבה יכ' (ח"י ,'ז ,'ב לאומש)
םהרבא ךא ,'יננה' ורמא השמו םהרבא ,"םהרבאל ומצע השמ המיד תומוקמ ינשב" ,רומאכ
הכז אל השמ וליאו הכז
:םילימב תומש תשרפל ושוריפ תא י"שר םייס רבכו
ךכ-רחאו 'ערז ךל ארקי קחציב יכ' ול יתרמאש םהרבאכ אל יתודימ לע (השמ) תרהרה"
.'הארת התא' ךכיפל ,יתודימ רחא רהרה אלו 'הלועל והלעה' ול יתרמא


:תורעה


:ינוקזחה בתכ ןכו יניס רהב השחרתה הנסה תשרפ יכ םישרפמ שי דועו .1
רוזח .('ב ,'ג תומש) ע"באר םג שרפמ ךכו ,"הנסה השעמ םוש לע יניס רה ארקנו"


רוזח .רזעילאו םושרג עודיכ השמ ינבו ,רזעילאו לאעמשי שרדמה פ"ע םהרבא ירענ ינש .2


רוזח .ןמוזמו ןכומ יננה רמולכ .3


ל"זח ושרפש יפכ ןינעכ הנסה תשרפב הלגתמ השמ ןיא בותכה טפשמ יכ ,ינרובסו .4
וינע השמ שיאהו" :קוספב אבומה ןויערה תא ביחרהל םתמגמשכ השמ לש ובורס תא
רוזח .('ג ,ב"י רבדמב) "המדאה ינפ לע רשא םדאה לכמ דאמ


לומתמ םג יכנא םירבד שיא אל" ןכו "הערפ לא ךלא יכ יכנא ימ" :ובורס תא םג .5
רוזח .ולוכ עטקל רשקהב השמ יפמ הוונע ירבדכ שרפל השק "םושלשמ םג


?האור ינאש המ תא האור ,ינב :קחציל רמא" :'ב ,ו"נ השרפ ,הבר תישארבב שרדמב .6
:רמא ,ואל :ול ורמא ?האור ינאש המ םתא םיאור :וירענ ינשל רמא ,ןה :ול רמא
."'רומחה םע הפ םכל ובש' םיאור םתא ןיא םתאו האור וניא רומחו ליאוה
רוזח .היארה תובישח תא שיגדמ הז שרדמ ףא


."ארי יכ וינפ השמ רתסיו" השמ תולגתהב ומכ ,"דחפ" לש ןבומב "ארי" הלימה ןאכ העיפומ .7
רוזח .הארל ארי ןיב םילימ קחשמ שי תוישרפה יתשב יכ הארנ

,םילבוס ומע ינב תא תוארל רומא רשא השמ ,ןאכ עיפומה השמל 'ה ןיב םידיקפתה ףוליח .8
דוגינב וינעכ הלגתמ 'ה ,רומאכ ,הוונעה ןינעב ףא .לעופו עמוש ,האור 'ה וליאו ,האור וניא
רוזח .השמל


"לארשי ינקז תא תפסאו ךל" ,(ב"י ,'גתומש) "הזה רהה לע םיקולאה תא ןודבעת" .9
רוזח .(ז"ט ,'ג קרפ)


ישרפמ לש םתמגמל דוגינב וב ףזונ אלא ,השמ לע הירוגנס דמלמ וניא הז שרדמ .10
רוזח .םירחאה ארקמה