ןתועמשמו ךליו תרדיסב תוישרפ תוכימס

טוגפלה לאנתנ

ה"נשת ,ד םירגוב ,תובש-ןולע ךותמ

:תיצמת
תשרפל הלבקה הארמ בתוכה ,להקה תווצמב דקמתמו ךליו תשרפ לש הנבמב ןד רמאמה
םירבד ,"להקה םוי"כ הרותב רדגומה) יניס רה דמעמ ןיבל להקה תווצמ ןיב ליבקמו אשת-יכ
הרותה םויקמ הנופה שנוע ,םייולה דמעמ ,עשוהי דמעמ) .הז דמעממ תורזגנלו ,(דועו ,'י ,'ט
.(ז"ע דבועו

:תעבוק (ב"ע ,אכ ףד) תוכרב תכסמב ארמגה
."שירד הרות הנשמב ,הלוכ הרותה לכב םיכומס שירד אלד ןאמ וליפא"
םיקלחב אצמנ הז דוסיש המדנ ךא ,יתכלהה םוחתב תקסוע וז ארמימ םצמוצמה הנבמב
רודיס תנבהבו ,ללכב רפסה ךותב תוישרפה רודיס תנבהב ןייעל ונילע ןכל .רפסבש םיירופיסה
תוישרפה תוכימסב קוסעל הז רמאמ תנווכב .טרפב השרפ לכ ךותבש םיקוספהו תוישרפה
.ןתועמשמו ,ךליו תרדסבש

:ןה הרדיסב תוישרפה
"אובלו תאצל דוע לכוא אל" - לארשיל השמ םואנ :ו-א םיקוספ אל קרפ :הנושאר הישרפ .1

:גי-ז םיקוספ :הינש הישרפ .2
(ח-ז) 'ץמאו קזח' עשוהיל השמ וצ ._
(ט) יול ינבל הניתנו 'תאזה הרותה' תביתכ ._
(גי-י) להקה תוצמ ._

:ל-די םיקוספ :תישילש הישרפ .3
(חי-די) ותתימ ירחא תורקל דיתע המ השמל 'ה רבד ._
(זכ-טי) םייווללו עשוהיל השמ ייוויצו התרטמ ,הרישה תביתכ ._
(ל-חכ) לארשי ינבל הרישה תאירקו ,התחשהה יבגל םינקזה תא ריהזמ השמ ._

עיפומ 'להקה' תשרפ עודמ ?וזה םירבדה תבורעת לש התועמשמ יהמ :ןאכ תולוע תולאש המכ
לש םדיקפת והמ ?רפסב תונושה תורדסב ועיפוהש םירחא םייוויצכ אלו ,וז הרדיס עצמאב אקווד
?ותועמשמ יהמו ,יול ינב

- "הרזומה" הווצמה לש התועמשמ קמועל תדרל ךירצש הארנ םירבדה דוסי לע דומעל ידכ
.תולאש המכ הלעמ להקה תשרפ יכ 'הרזומ' יוטיבב יתשמתשה .'להקה'

?אקווד םינש עבשב םעפ תוארקנ תוישרפה עודמ .1
?ארוק ךלמהש הביסה המ .2
?הטוס תכסמב תונייוצמה תוישרפה ןתוא תא דחיימ המ .3
וז הלאש ?םימדוק םירפסב אלו ,םירבד רפס ףוסב הנושארל העיפומ וז השרפ עודמ .4
רפסש ,לוכיבכ ,ןאכ חיכוהל םיסנמ ארקמה ירקבמש הדבועה רואל דחוימב תיטירק ._
.רתוי רחואמו רחא רבחמ י"ע ו"ח ,בתכנ םירבד ._
?םיניבמ םניאש ףטה תא הז דמעמל איבהל שי עודמ - ףסונבו .5
.דחאכ םינורחאו םינומדק ןהילע ודמעש תולאש דועו

דומיל הנניא להקה תווצמ ,ויפל .םיבר ודמע וילע דוסיב הצוענ ולא תולאשל הבושתהש הארנ
םעפל םעפמ .ויתויווחו יניס רה דמעמ תא רזחשל ץמאמ אלא ,הרותב תומיוסמ תוישרפ לש יבמופ
ונרקיע לכ" ןה היתווצמו הרותהש ןיבהל ידכ הזה ירוטסיהה דמעמה לא רוזחל לארשי םע שרדנ
עומשל השירדב אלא ,תיביטנגוק הרוצב הנבהב םיקסוע ונא ןיא .(ךוניחה רפס) "ונתראפתו ונדוהו
.התמצוע אולמב בוש וז היווח תווחל 'ה רבד
:יניס רה דמעמ ןיבל להקה תשרפ ןיב תמייקה הלבקההמ םג םילוע ולא םירבד
(ןנחתאו תשרפ) יניס רה דמעמ

ילא 'ה רומאב ברוחב ...תדמע רשא םוי"
ירבד תא םעימשאו םעה תא יל להקה
רשא םימיה לכ יתוא האריל ןודמלי רשא
"ןודמלי םהינב תאו המדאה לע םייח םה

להקה תשרפ

...םעה תא להקה"
ודמלי ןעמלו ועמשי ןמעל
םכיקולא 'ה תא ואריו
םתא רשא םימיה לכ
"...המדאה לע םייח
.(1)"להקה םוי" םג ארקנ יניס רה דמעמ - ףסונב

תוישרפ ןהש יפל ,אקווד ולא תוישרפ אורקל איה הווצמה .ליעלד תוישוקה ץוריתל ןאכמ
,ץראל םתסינכ ףס לע התווטצנ וז הווצמש רבדה ןבומ .יניסב 'ה רבד תעימש רוזחישו תוררועתה
אוה הווצמב בייוחמה ןכ ומכ .םנזאב הדהדה ןיידע הרות ןתמ תייווחשכ יניס רבדמב דימ אלו
ךותמו .((2)אי ,ו הריחבה תיב ,ם"במר) ךלמ היהש וניבר השמ לש ףילחמה השעמל אוהש ךלמה
אלא ,ההובג תורידתב ארקיהל הכירצ הניא השרפהש ירה ,םעה תוררועתהו קוזיח איה הרטמהש
.םינש עבשב םעפ דחוימ סקטכ
:(3)ו ,ג הגיגח תוכלה ,ם"במרה בתוכ ךכ
המיאב עומשל םנזא בישקהלו םבל ןיכהל ןיבייח (להקה תוישרפ תא) ןיריכמ ןניאש םירגו
הלוכ הרותה לכ םיעדויש םילודג םימכח וליפא .יניסב וב הנתנש םויכ הדערב הליגו האריו
אלש ,וז האירקל וביל ןווכמ עומשל לוכי וניאש ימו .הרתי הלודג הנווכב עומשל ןיבייח
הרובגה יפמו הב הווטצנ התע וליאכ ומצע האריו תמאה תד תא קזחל אלא בותכה העבק
.ל-אה ירבד עימשהל אוה חילש ךלמהש ,העמוש
םגד יפ לע היונב הלוכ הרדיסהש הארנ ,יניס רה דמעמל להקה תשרפ ןיב וז הלבקה ךותמ
תרדיסל המודו הליבקמ ךליו תרדיס :תורחא םילימב .היתואצותו הרותה תלבק לש תוערואמה
.דחאכ תינושלו תינכות הניחבמ אשת יכ

ירחא םעה הנזי ותומ ירחאש ול עידומ 'הו תומל ךלוהה השמ לש רואיתב הליחתמ ךליו תשרפ
רופיסל הלבקהה .יניס רה דמעמל ,רומאכ ,הליבקמה ,להקה תשרפ העיפומ םהיניבו ,םילילאה
"ול היה המ ונעדי אל שיאה השמ הז" - תמ השמש םעה בשח הפ םג - תטלוב יניס רה דמעמ
:רתא לע שרדמב שגדומש יפכו (א ,גל תומש)
:אצש זמר ,ינועמש טוקלי
השמ' :םהל רמא םלועה תא בברעו ןטש אב םוי 'מ ףוסל ... 'השמ ששב יכ םעה אריו'
המ ונעדי אל שיאה השמ הז יכ' ירמאקד ונייהו ןנעב ותטימ תומד םהל הארה 'תמ םכבר
.'ול היה
השמ - דגנכו ,"םהינפל וכלי רשא םיקלא" הכסמ לגע ול השועו הנופ ,תמ השמש בשוחה ,םעה
.(ו ,אל) "...ךינפל ךלוהה אוה םכיקלא 'ה יכ" ךליו תשרפב ריהזמ
:םיקוספה ךותמ הלוע תוישרפה ןיב תינושלה הלבקהה
ךליו תשרפ

.הנזו הזה םעה םגו
יתומ ירחא יכ יתעדי
םתרסו ןותיחשת תחשה יכ
.ךרדה ןמ
.ץראה רכנ יהלא ירחא

אשת יכ תשרפ

...קחצל ומקיו
...ךמע תחש יכ דר ךל
ךרדה ןמ רהמ ורס
...םתיוצ רשא
בשויל תירב תרכת ןפ
(השרפה ףוסב) םהיהלא ירחא ונזו ץראה
תוכמסה תרבעה העיפומ ךליו תרדיסב .תורדסה ןיב ליבקמו רשקמכ עשוהי תא םיאצומ ונא ןכ
השמ ןיבש דחוימה רשקה עיפומ אשת יכ תרדיסב ךדיאמו ,גיהנמל ותכיפהו עשוהיל השממ
לש ודימלתכ הארנ אוה התעו ,קלמע תמחלמב אבצה רשכ עשוהי גצוי וז הרדיסל דע .עשוהיל
םיעברא לכ הכיח עשוהיש הארנו ,רהה ןמ ותדרב שגופ השמ ובש ןושארה אוה עשוהי .גיהנמה
ץוחמ ומצע תא הלגה השמש ירחא ,ןכמ רחאל .
(4)תשגל היה ןתינ וילא לובגה הצקב השמל םויה
,השעמל ,ונל הריהבמ הרותה ,ןכ-םא ."להאה ךותמ שימי אל רענ ןונ ןב עשוהי" :רמאנ ,הנחמל
ןמאנה דימלתה עשוהי .(5) השמ תא ףילחהל ךליו תשרפב עשוהי רחבנ עודמ אשת יכ תשרפב
'"ךליו תשרפב י"שר רמוא ךכ ךותמו .לודגה וברל יעבטה ךשמהה תא הווהמה אוה ,רוסמהו
ביבח םדא לש ודימלתש ןאכמ ...ותיחשה אל עשוהי תומי לכ ירהו - 'ןותיחשת תחשה יתומ ירחא
תא עשוהי רצוק ךליו תרדיסב ."יח אוה וליאכ השמל הארנ היה יח עשוהיש ןמז לכ ,ופוגכ וילע
.'אשת יכ'ב ונמטנש םיערזה תוריפ

ןתונ השמ ךליו תרדיסב .יול ינב לש םדמעמו םדיקפת אוה ,וז הלבקה רואל ררבתה ,ישילש רבד
םה םייוולהש םשכו ,םייוולה י"ע אשינה 'ה תירב ןורא ינפל חנומ הרותה רפס .יול ינבל הרותה תא
לע הרהזאה תאו תירבה תא וכותב ללוכה רפסה תקזחה לע םינוממ םג םה ,'ה תירב ןורא יאשונ
יול ינב ומתרנ לגעה אטח ירחא .'אשת יכ'ב םדיקפת ךשמה אוה הז דיקפת .התרפה תואצות
ךוניח הז השעמב האור השמ .םיאטוחה תא שינעהלו תירבה לע רומשל וניבר השמ תאירקל
ינב ולביק ןאכמ .(טכ ,ב"ל תומש) "...'הל םויה םכדי ואלמ השמ רמאיו" :'ה יתרשמכ םדיקפתל
.לארשי םע תכרדהו תירבה תקזחה ,'ה תרמשמ תא רומשל םדיקפת תא יול

יכ תשרפב .אשת יכב תוערואמה רואיתל ךליו תרדיסב שנועה רואית ךותמ הלוע תפסונ הלבקה
אצוי שנועה ךשמהבו ,"םלכאו םהב יפא רחיו יל החינה התעו..." :לארשי ינבב הרוח 'ה ףא אשת
ליבקמב ."ךברקב הלעא אל יכ" :רמוא 'הו ,הנחמל ץוחמ ,ומע הניכש תולגתהו דעומ להוא לא 'ה
יכנאו ...לכאל היהו םהמ ינפ יתרתסהו םיתבזעו אוהה םויב וב יפא הרחו" ונתשרפב םיאצומ ונא
.(חי-זי ,א"ל) "םירחא םיהלא לא הנפ יכ ...ריתסא רתסה

תא הווצמ לגעה אטח ירחא .אשת יכ תשרפב תוערואמל ליבקמכ הרישה תביתכ תא ןיבהל ןכתיי
הניכש תארשה ללוכה ,ינש הרות ןתמ ןיעמ שי ךכ תובקעבו 'םינבא תוחול ינש ךל לספ' השמ
ונתשרפב ליבקמבו ."תואלפנ השעא ךמע לכ דגנ תירב תרוכ יכנא הנה" .תשדוחמ תירב תתירכו
ינבב הרתמה דע תויהל דיתעש ,םדא דיב בותכה הרות רפס - הרישה תביתכ לע הווטצנ השמ
.ץראל הסינכה רחאל תירבה תא ורמשיש ידכ ,לארשי

לארשי םע .רבעה יחקל רואב ,לארשי םע לש םיידיתעה וילוגלג תא הגיצמ הרותהש ,ונירבדמ הלוע
םלוא .וכרדל ןמאנ ראשהלו ויפוא לע רומשל ידכ הרות ןתמ לש לודגה ערואמה תא תויחהל הווצמ
חיטבהל ידכ תוקיפסמ ןניא ,ותעשב יניס רה דמעמכ וליפא ,תולודג תויווחש וחיכוה רבעה ירקמ
הרות תלבק איהש הינש הרות תלבק - תפסונ הרוצב תאז החיטבמ הרותה ןכלו ,תירבה תרימש תא
תוליעפה תמייק ןמזל ןמזמ תואבה תולודגה תויווחה דצל .הדומילו הרישה תביתכ - תיטרפו העונצ
.
(6) תימוימויהו תיטרפה העונצה

ןיב תומיעה ראותמ חי ,'א םיכלמב :ך"נתב תפסונ השרפב ליבקמ םיעוריא ךלהמ תוארל ןתינ
אתקיספה הדמע רבכ השמ ןיבל והילא ןיבש הלבקהה לע .למרכ רהב לעבה יאיבנ ןיבל והילא
ןאכ תאבומה יתבר
:(טר זמר םיכלמ) ינועמש טוקלי
הז 'הלעה איבנב' ,'רמשנ איבנבו םירצממ לארשי תא הלעה איבנב' :בותכה רמאש והז
יול לש וטבשמ לארשיל ודמע םיאיבנ ינש אצומ התא .ל"ז והילא הז 'רמשנ איבנבו' השמ
םירצממ םלאג השמ ,תוחילשב לארשי תא םילאוג םהינשו ,ןורחא והילאו ןושאר השמ
איבנ השמ ,רבד לכל הזל הז םיווש והילאו השמש אצומ התאו ...אבל דיתעל והילאו
...הלעמל הלע השמ םיקלאה שיא ארקנ והילאו םיקלאה שיא ארקנ השמ ;איבנ והילאו
הנה' והילאבו 'לוקה תא עמשיו' השמב 'רבוע 'ה הנה' והילאבו 'וינפ לע 'ה רבעיו' השמב
ידבוע רעב הששמ למרכה רהל םסנכ והילאו יניס רה ינפל לארשי תא סנכ השמ 'לוק וילא
ןמטנ השמ אנק והילאו ...אנק השמ .הרז הדובע ידבוע רעיב והילאו ...הרז הדובע
םוי םיעברא השמ ...והילאו םיקולאה רה לא אביו - השמ ...הרעמב ןמטנ והילאו ...הרעמב
...והילאו הליל םיעבראו
תולבקהל ףסונב .למרכה רה דמעמל יניס רה דמעמ ןיב הלבקה תמייק ,שרדמה ןמ הלועש יפכ
:רפסמ תולבקה דוע תומייק שרדמב ונייוצש

רהה תחת חבזמ ןביו" ליבקמבו לארשי יטבש רפסמכ םינבא הרשע םיתשמ חבזמ הנוב והילא
והילא שגיו" :רמאנ והילאב ףסונב .(ד ,ד"כ תומש) "לארשי יטבש רשע םינשל הבצמ הרשע םיתשו
רהב הפיסאה תרטמש ,זירכמ והילא .(חי ,כ תומש) "לפרעה לא שגינ ימו" :השמבו "...רמאיו
"םיקלאה אוה התא יכ הזה םעה ועדיו ...לארשיב םיקלא התא יכ עדוי םויה"ש איה למרכה
"םיקלאה אוה 'ה יכ תעדל תיארה התא" :יניס רה דמעמ לע רמאנל המודב .(זל-ול ,חי א םיכלמ)
והילא םג ךכ ,לגעה ידבוע תא ברחב גורהל יול ינבל הוויצ השמש םשכ ןכ-ומכ .(הל ,ד םירבד)
.לעבה יאיבנ תא טוחשל לארשי ינבל הוויצ

האירקב ,םלוא ,הלעמ הלעי םעה לש ינחורה ובצמ הזכ אשינ דמעמ רחאלש תופצל םוקמ היה
והילא השע רשא לכ תא לבזיאל באחא דגיו" :רמאנש ומכ ךומסב שחרתמה ,ןכמ רחאלש קרפב
באחא לש םדמעמו ףדריהל ךישממ והילאש םילגמ ונא ,"ברחב םיאיבנה לכ תא גרה רשא לכ תאו
...ךתירב ובזע יכ תואבצ יקלא 'הל יתאנק אנק" :רמוא והילא ןכ לע רתי .הנתשה אל לבזיאו
,ורוסל בש םעה ,ודבל והילא התעו 'םיקלאה אוה 'ה' םלוכ וארק םימי המכ ינפל ."ידבל ינא רתוואו
וז העפות גיצמ ארקמהש הארנ תאזמ הרתי .םלענו חכשנ ,לוכיבכ ,לודגה ערואמה .תירבה תא בזע
,תומל שקבמ ומצע והילאו ,והילא שפנ תא תשקבמ לבזיא .לוכיבכ ,איבנה תומ לש הגצה םע
."תומל ושפנ תא לאשיו"

...'ה שערב אלו ...'ה חורב אל" :ול רסומו יניס רהב והילאל ה"בקה הלגתמ וזה הדיריה לכ ךותב
:ם"יבלמה ריבסה ?וז העפות לש רסמה המ ,"'ה שאב אלו
שער ושערי לב רעס ורעסי לב .הממד לוקב קר ,םב 'ה שאו שערו חור הנחמב יכ ול הארה"
יאיבנ תא טחשו םימשה תא רצעש תוקבצ 'הל ותאנקב והילא השעש ומכ שא וריעבי לבו
תותובעב םעה תא וכשמיו הממד לוקב םהילא ואוביש ויאיבנ תא חלשי 'ה יכ .לעבה
."םיכר םיכרדו ...הבהא
.תירבה תרימשל הפטה לש תימוימוי הדובעב אלא םיבגשנו םילודג תוערואמב אל 'ה שאב אל
.הקד הממד לוקב הכרד אלא םיגירח םידמעמ לע קר ךמתסהל הלוכי הניא םלועב 'ה תעפוה

חשמה ישמנ ןב אוהי תאו" :רמאנ ,''הל יתאנק אנק' והילא ירבדל הבוגתב םיאבה ,'ה ירבד םויסב
ףילחהל הווטצנ והילא ."ךיתחת איבנל חשמת הלוחמ לבאמ טפש ןב עשילא תאו לארשי לע ךלמל
רחאל קרפה םויסבו .ומוקמב אוביש איבנה תא תונמל והילא הווטצנ ותעשב השמכ .הגהנהה תא
םג ,השמ תרשמ עשוהיכ ."והתרשיו והילא ירחא ךליו םקיו" :רמאנ עשילאל ותרדא תא ריבעהש
.ותוריש לשב רחבנ עשילא

יטאמזירכ גיהנמ לע תוכמתסה ."'ה שערב אל" לש דוסיל ךשמה איה הגהנהה תרבעהש רבתסמ
רשיה שיא זא םאה ,תומי גיהנמהשכ הרקי המ ,םיימעפ דח םילודג תוערואמ לע תונעשהכ הומכ
לאומשכ ורודב חתפיש'ש ,אלא לודג גיהנמב ךרוצ ןיאש תרמוא תימוימויה העפוהה !?השעי ויניעב
תויכשמהה .ליגרה רדגמ םיאצויה םידחוימ םיגיהנמב היולת הנניאו תכשמנ העובקה הדובעה .'ורודב
.בצמ לכב תידימתה תועיבקה איה

ןיעמ ,שדח "םד" תמרזהו ןוזחה ףועמ לע רומשל ידכ םעפל םעפמ םיבושח םילודגה תוערואמה
תווצמ האב ןכ לעו ,'שודק יוגו םינהכ תכלממ' ותויהל םעה תעדות תא תנסחמה דודיע תקירז
ןכלו ,למרכה רה דמעמבו יניס רה דמעמב וניארש יפכ ,ךכב יד ןיא לבא .םינש עבש ידמ להקה
תרשגמה העובק תינחור תוגיהנמ עיפוהל הכירצ ,תירבה תרימש לש ימוימוי חופיט אובל ךירצ
.העור םהל שי רשא ןאצכ דימת לארשי תדע היהת רובעב תוביצי לע תרמושו תורודה ינפ לע


:תורעה


;די ,ח םש ;י ,ט םירבד אמגודל ןייע .1"ךלמ ןורושיב יהיו" קוספה טשפב ע"בארב ןיבה ןכ .2קי'ציבולוס ד"ירגהל "ל"ז יראמ אבא רכזל םירועש"ב ןייע ולא תונויער חותיפב .3
."Gesher" 1969 Y.U.-ב 'להקה' ןדסק םחנמ לש ורמאמבו ,גיר-חר 'מע ל"צז ______,רהל השמ תא הוולמ עשוהיש (די-בי ,דכ תומש) םיטפשמ 'פב ןייע .4
דימלת היהש ץרתמו ,ןאכ עשוהי לש וביט המ לאוש םש י"שר ______
ברל הוולמה ______השומיש לודג ל"זר ורמא" :(המלש הרות) רתא לע בוט חקל שרדמב .5
אלא ה"בקה רחב אלו השממ ודמל לארשי לכ ירהש הדומילמ רתוי ______
.ט ,בי הבר רבדמב ןכו "ותרשמ ______.לגעה תשרפב וז הנבה לע ץיבוביל המחנ 'פורפ הדמע רבכ .6
.400-399 'מע "תומש רפסב םישדח םינויע" האר ______