םוביי לש הקיז

ג ,'א םיכלמ ;ח"ל תישארב

ץיבוקרב לחר

15 ןויליג ,ס"שת ולסכ ה"כ "ךלוק"

שגדה .המלש טפשמבו הדוהיו רמת השעמב םובייה אשונ תא רקוס רמאמה :תיצמת
.וילא ועלקנ םובייל תוקוקזה םישנהש תושגרה ךבס לע אוה

;םיכלמ ;תישארב ;המלש טפשמ ;םוביי ;הדוהי ;רמת :סקדניא
תישארב רפסב רמת לש רופסב איה ,וניתורוקמב םוביי לש גשומב םישגופ ונאש הנושארה םעפה
עוריאה לכ ירה .הכ קרפ םירבדב םיטרופמה םוביי יניד יפל גהנתה רשא רופיס ונניא הז .ח"ל קרפ
הזנורבה תפוקתב רבכ קיתעה םלועב ומייקתה םוביי יאושינש עודי .הרות ןתמ ינפל שחרתה
ויבא ,ןב אלל רטפנ לעבה רשאכ ,הנוכיתה רושא יקוח יפל .(ס"הנפל 1500-1200) תרחואמה
,ןב הל ןיאו ותמ םהינש הימחו הלעב םא .ומצעל התוא חקול וא וינבמ דחאל הלכה תא רסומ
הרומ רפסב ריבסהשכ וז הדבועב ריכה ם"במרה .תכלל היישפוח איה ;הנמלא תישענ איה זא
."הרותה ותחינהו הרות ןתמ ינפל םדוק גהנמ היהש שרופמ ירה םובייה םעט" :(ט"מ ג"ח) םיכובנ

רוחבל היישפוח השיגרה רמת ןכל .הדוהי ידיב התייה םוביל תוירחאה םיקיתעה םיקוחה יפל
:הדוהי תבוגת לע י"שר ירבד םינבומ .לדג רבכ אוהש תורמל ,הלשב אלו םביימה רותב הדוהיב
.םוקמה ןיד יפל הלעפ רמת ."ינב הלשל היתתנ אל רשא לע התשע ןידב יכ"

ןובשחב תחקל ילבמ וליפא .ךכב המ לש ןיינע הניא המביה לש הייחב םוביי תקיז לש הריציה
הלולע ,שדח רבגל הרושק המצע תא תאצומה השיא ,רטפנ התע הז הלעבש הדבועה תא
חימצהל לוכי הזכ בצמ ,ןפוא לכב .הווקת אלמ בצמ וא ןוסא הרה היניעב אוהש בצמב אצמיהל
התצר ךכ לכ רמת .תושפנ תנכס ידכ דע ,תינוציק הבוגתל איבהל םילולע רשא םיינוציק תושגר
.הייח תא הדביא טעמכ איה ,ןכאו .ךכ םשל הייח תא ןכסל הנכומ התייהש דע םבייתהל

המלש טפשמ

.ךופהה ןוויכב אקווד המבי לש תינוציק הבוגת תוארל ידכ ףסונ יארקמ רופיסב ןייענ הבה
קימעמ ןויע ,םרב .םוביה ןיינעל רשק לכ (ג קרפ א םיכלמ) עודיה המלש טפשמל ןיא הרואכל
.חטשה ינפל תחתמ שחרתמה קתרמ רופס ונל הלגי

לכ .תיב ותואב ודלי רשא תוקוניתל תוהמא ןהיתש ,ךלמ המלש ינפל ואב םישנ יתש ,רוכזכ
רשאכ .הל ךיישה ןבה אוה יחה ןבהשו ,ותוא התימהו הדלי לע הבכש היינשהש הנעט תחא
תא הל ונת" :הרמאו יחה דליה םא לש הימחר ורמכנ ,םיינשל יחה דליה תא רוזגל הווצ ךלמה
"!ורוזג - היהי אל ךל םג יל םג" :הביגה תמה דליה םאש ןמזב ,"יחה דוליה

הל יואר היה ירה - היינשה השיאה תבוגת לע השקמ (ב ,זי ףד 'מבי) הריחבה תיבב יריאמה
תחקלו רואל האצי תמאהש ןועטל הכירצ התייה איה ."יל תנתונ איה ילש תא" קופיסב בישהל
.תינויגה הניא התבוגת .התיבה יחה קוניתה תא

י תלהוק הבר שרדמ) הבר שרדמב רבסהה .םישרדמ ינש סיסב לע ותיישוק תא ץרתמ יריאמה
ידכ דלי התצר תחא לכ ,תורחא םילימב ."ויה תומבי ירמא ןנברו" :אוה םישנה יתש תוהזל (ח"י
אקוודו דליה תא החקל אל היינשה השיאה עודמ ריבסמ ונניא הז לבא .םוביל קקדזת אלש
.וגרהל השקיב

הלכ ויה םישנה יתש - הנומתה תא םילשמ (ה"עק ,ב ינועמש טוקלי) ינועמש טוקליב שרדמה
םישולש ךות תמש לכ .הלכה לש היה תמה ןבהו ,ותמ םילעבה ינשש ריבסמ יריאמה .התומחו
איה ,תמ הנבש התליג הלכה רשאכ .םוביל הקוקז התייה הלכה ןכלו לפנכ ןודנ ,ודלוויה םוימ םוי
רחאל רטפנ הארנכש) הלעב יחא רמולכ ,התומח לש קוניתהש דע ןיתמהל ךרטצתש הניבה
אל איה תאז לכב .הל ץולחל לכוי אוה זא קר .הרשע-שולש ליגל עיגי ,(שדחה ויחא תדלוה
ןכ ומכ .םובייב התוא בייחמ היה אל דחא ףאש תורמל ,הדלי רותב ןטקה הסיג תא החקל
.וערזכ בשחנ םג הלעבל דכנש ןויכ םוביל הקוקז התייה אל התומח

הנבה ךותמ ריבסמ יריאמה ?הקיחל יחה דליה תלבק לש ןוחצינב הקפתסה אל הלכה המל זא
ידכ ךכב הל היה חונש ינפמ ,החמש "יחה דליה תא ורזג" המלש רמאשכ :הלכה שפנל הקומע
איה התיבה קוניתה תא תחקול התייה הלכה ול םנמאש איה יריאמה תנווכ .רתיהב אשניהל
תאשנש תעדוי התייה איה הבל רתסב לבא ,ןידה תיב תניחבמ תינש ןתחתהל הלוכי התייה
!תמאב היישפוח השיאל תכפוה התייה איה יחה קוניתה תא ורזג ול .רוסיאב

הסנכנ המבי המלש טפשמב .תומל וא םבייתהל תונוכנ ידכ דע השאייתה המביה רמת רופסב
.דלונה ךרה םביה ייח ןכסל תונוכנ ידכ דע שואיי לש בצמל

השאה לש םיזע םיימינפ תושגר לש בכרומה םלועל הצצה ונל םירשפאמ ולא םירקמ ינש
.םוביל הקוקזה