סומע רפסב םינויע

- תולאשה ךשמה -

דנרא השמו גרבנזיא הדוהי


םוכיסו הרזח תולאש

:(תורתוכ חסנל ךילע ןכו ,םיקוספה ינויצ תא םילשהל ךילע) רפסה הנבמל .1
;החיתפו תבותכ .א
;לארשי לעו םייוגה לע ("...העברא לעו ...השולש לע") תואובנה תליגמ .ב
;(17 ה ,1 ג) "הזה רבדה ועמש" תוחתופה תואובנ שולש .ג
;(ו ףוס - 18 ה) "םיננאשה יוה ...םיואתמה יוה" .ד
;(היצמא לע רופיסה ללוכ ,6 ט - 1 ז) תונוזחה .ה
.המחנ הפוסו תונערופ התישארש ,םויס תאובנ .ו

:רפסב רמאנ ךיא .2
;(5 א) לשממה טבש זחוא
;(11 א) םלועל וסעכ רמש
;(4 ח ,7 ב) םיסמורה
;(8 ב) םינכשוממ
;(14 ב) סונל לכוי אל םילגרה לק
;(10 ג) רשיה תושעל ועדי אל
;(1 ד) תוקנופמו תונמש םישנ
;(6 ד) לכוא רסוח
;(13 ד) הלפאל רקוב ךפוה
;(11 ה) םכסמר
;(22 ה) תומטופמה ןברוקה תומהב
;(1 ו) םייוגה רחבנ םשב םיאורקה
;(3 ו) תונערופה םוי תא םתבשחמב םיקיחרמה
;(1 ז) הברא
;(9 ט) הנטנטק ןבא
.(13 ט) העירזה תרוש תא ךילומה שיאה

.םייתד םיאטח לע אל ,םיירסומ םיאטח לע קרו ךא (ארקמה לכב) םישנענ םייוגה .3
.םייוגה תא סומע םישאמ םהבש הלאה םיאטחה תא הנמ

?(14 ג ;10 ב ;25 ה ;11-10 ד) המ םשלו ,רפסב םירכזומ הרותה ירופיסמ וליא .4

?(5 ח ;5 ד ;8 ב) המ םשלו ,רפסב תורכזומ הרותה תווצממ וליא .5

תא הנמו ,הלא םיעטק ןייצ .םיעטק המכב םירכזומ יתרבחה ירסומה חטשב לארשי יאטח .6
.ךנושלב םיאטחה
.25-21 ה ;5-4 ד ;8-7 ב - ב רקיעב סומע חיכומ יתדה רסומה םוחתב
.(26 ה) תחא םעפ אלא רפסה לכב רכזומ וניא תולילאה אטחש בל םיש
?םייתדה םיאטחה םה המ

,(9 ט ,12 ו ,19 ה ,12 ,6-3 ג) םילשמ סומעב אצמ .7
,(6-5 ט ,8-7 ח ,8 ה ,13-12 ד) ארובה תרובג לע םיריש
,(דועו 12 ו ,19 ה ,12 ,5-4 ג ,13 ב) עבטהו העורה ייחמ תוצילמו םירויצ
.(דועו 5 ח ,17 ,10 ז ,7 ו ,5 ה) לילצו ןושל יקחשמ

:םייוטיבה תא בשיו ראב .8
;(2 א) ולבאו
;(1 ב) דישל ...ופרש
;(8 ב) םישונע ןיי
;(12 ג) ןזוא לדב
;(4 ו) קברמ
;(10 ו) ופרסמו
;(16 ז) ףיטת אלו
;(1 ט) רותפכה
;(10 ט) םידקתו שיגת אל
;(11 ו) םיעיקב
.(5 ו םיטרופה

םיחסונמה םיפסונ םיקוספ אצמ .(7 ח ,8 ו ,2 ד) סומעב תורכזומה תועובשה תא וזל וז הוושה .9
.םהב עיפומ וניא "עבשנ" חנומהש יפ-לע-ףא ,העובש ןושלב

."אבנהל דוע ףיסות אל" :רמא היצמא .10
תא עומשל םעה תהימכבו אבניהל איבנה חרוכב םיקסועה םיעטקה תא רפסה ךותב ףוסא
.האובנה

.לדבהה לע דומעו סומעב הליבקמ ול אצמ ,10-7 טלק םיליהתב ןייע .11

."םשג" םימעפל ושוריפ "רוא"ש םירובס שי .12
.םהיניב המ רבסהו 8 ח קרפל ע"בארבו י"שרב ןייע
?רתוי טושפ ךל הארנ םישוריפה ינשמ הזיא

.5 א הינפצבו 15 ד עשוהב ןייע .13
.(14 ח) סומע לצא םג אצמ הלאה תומוקמה ינשב רכזומה אטחה תא
.רבדב עירכהל הסנו רבסה .וירחא אבל וא ומדוקל ףרצל רשפא 13 ח קוספ תא
?ותלחתהל ח קרפ ףוס ןיב רשק שיה

"לארשי ינב יל םתא םיישוכ ינבכ אלה" םילמה תא תודוצמו י"שר וניבה ךיא .14
?(המחנה תלחתה תא הז קוספב האור ףא ם"יבלמה) (7)
?רחבנה םעכ לארשי לע ללכב סומע רמוא המ

,תינידמ תוננאש ,(?המדא תדיער) שער :תואבה תודבועה תונייצמ סומע לש ותפוקת תא .15
ואל ךא ףלוסמ יתד ןחלופ ,םתמדאמ םילד לושינו םיינע דוש ,סמחו קשוע ,תוגונעתו תורתומ
;וחכשנ רבכו המואה לע ואב (דועו הכפהמ ,רבד ,בער) תונוסא לש הכורא הרוש ;ילילא אקווד
.עדונ םרט לודגה ירושאה שבוכה ,רסאלפ תלגת
.רפסה ךותמ הלא לכ תא חיכוהל הסנ

?רבדה ןוכנה - "דחא יריל קוספ סומע לכב ןיא" .16תונברוקל םיאיבנה סחי תייעבל ןויעל תורוקמ


:ארקמב תורוקמה
.8-3 חנ ;7 ונ ;24-23 גמ ;11 א :והיעשי
.18-17 גל ;21 ז ;20 ו :והימרי
.22 וט ;9 ז :'א לאומש
.32 טס ;19 אנ ;8 נ ;7 מ :םיליהת
.ג יכאלמ ;ו עשוה ;8 ו הכימ ;25 ה סומע :רשע ירת
.3 אכ :ילשמ

ומ ג םיכובנ הרומ ,ם"במר .א
ינפמו ,הלט לזמ םידבוע ויה םירצמהש - סולקנוא שריפש המ יפכ - הרותה הרמא רבכ
"םירצמ תבעות תא חבזנ ןה" :רמא .ןאצ יעור םיסאומ ויהו ןאצה טוחשל םירסוא ויה הז
תרוצב ובושי םהש םיבשוח ויהו ,םידשל םידבוע הבאצה ןמ תותכ ויה ןכו ...(22 ח תומש)
תליכא ןכ םג םהה תותכה םירסוא ויה הזלו ..."םיריעש" םידשל םיארוק ויה הזלו ,םיזעה
ויה םלוכו ,הרז הדובע ידבוע בור ותוא םיסאומ ויהש טעמכ רקבה תטיחש לבא .םיזעה
וליפאו ,ללכ רקבה וטחשי אל םויה דע ודוה ישנא אצמת הזלו .דואמ ןימה הז םילידגמ
םניא רשא תועדה ולא רכז החמיש רובעבו .םייח ילעב ינימ ראש וטחשי רשא תוצראב
ובירקת ןאצה ןמו רקבה ןמ" :המהבה ןמ דבל םינימ השולשה ולא בירקהל וניווצ ,תויתימא
לא וברקתי וב ,ירמה תילכת והובשח רשא השעמה יהיש דע ,(2 א ארקיו) "םכנברק תא
שפנה יילוח םה רשא ,תוערה תועדה םיאפרמ ןכו ,תונוועה ורפכי אוהה השעמבו ,הולאה
בירקהל םילוכי ויה אל םדאה ינב בורש ינפמו ...רחאה הצקב רשא ךפהב ,תישונאה
ונל ראב ןכ רחאו ...הנוי ינבו םירות םהו ...ףועה ןיממ ןכ םג ןברוק בירקהל הוויצ המהב
.ללכ ונילע אטח ןיא ללכ והשענ אל םא - תונברוקה רמול ינוצר - הדובעה ןמ ןימה הזש
.(23 גכ םירבד) "אטח ךב היהי אל רודנל לדחת יכו" :רמא
?דבלב ןאצו רקב םה תונברוקה ינימ עודמ .1
?הלא םינימ תברקהב תוערה תועדה םיאפרתמ ךיא .2
ם"במרה לש ורבסה יפל הז רתיה ריבסת דציכו ,ףועה ןמ ןברוק הרותה הריתה עודמ .3
?המהב תונברוקב

בל ג םיכובנ הרומ ,ם"במר .ב
חיניש ,םדאה עבט יפל ,רשפא יא הזלו .םואתפ ךפהה לא ךפהה ןמ תאצל רשפא יא...
יוגו םינהכ תכלממ" ונתיתל ונבר השמ הולאה חלש רשאכו .םואתפ וב ליגרהש המ לכ
הדובעהו ,וב םיליגר זא ויהש םלועב םסרופמה גהנמה היהו ...(6 טי תומש) "שודק
םידימעמ ויה רשא םהה תולכיהב םייח ילעב ינימ בירקהל - הילע ולדג רשא תללוכה
לכב ראובמה ותלובחתו ךרבתי ותמכח הרזג אל ...םהל תווחתשהלו םימלצה םהב
המ הז היה זא יכ ,םלטבלו םבזעלו םלוכ םהה תודובעה ינימ חינהל ונווציש ויתואירב
ריאשה הז ינפמו ...לגרומל דימת הטונ אוהש ,םדאה עבט יפכ ,ולבקל בלב הלעי אלש
תותימא ןיאש םיינוימד םיניינעלו םיארבנל םתויהמ םקיתהו םהה תודובעה ינימ ךרבתי
"יל השעת המדא חבזמ" ומשל חבזמה היהיש ...ול םתושעל ונוויצו ,ךרבתי ומשל - םהל
ריהזהו ...(2 כ ארקיו) "'הל ןברק םכמ בירקי יכ םדא" :ול ןברוקה היהישו (24 כ תומש)
בכ תומש) "ודבל 'הל יתלב םרחי םיהלאל חבוז" :ותלוזל םישעמה ולאמ רבד תושעמ
תיתימאה הלודגה הניפה המייקתנו הרז הדובע רכז החמנש ...תאזב העיגהו ...(19
תודובעה לטבב וממותשיו תושפנה וחרבי אלו ,ותודחאו הולאה תואיצמ איהו ,ונתנומאב
.םתלוז תודובע ועדונ אלו ולגרוה רשא

(2) הלאשב תמשרש םעטה תא בלש .5 ?תונברוקה תווצמל ןאכ ם"במר ףיסוה םעט הזיא .4
.דחא םעטל (4) הלאשב תמשרש םעטהו

םש ,םיכובנ הרומ ,ם"במר .ג
םתולדתשה בור לע םדא ינב םיחיכומש םיאיבנה ירפסב הברה אצמנ ...ןיינעה הז רובעבו
,דואמ הכירצ הנווכ םמצעל םינווכמ םניאש םהל ראבו ,תונברוקה איבהל םקזחתהו
"'ה לוקב עומשכ םיחבזו תולועב 'הל ץפחה" :לאומש רמא .םהל ךירצ וניא הולאהשו
רמאו .(11 א והיעשי) "'ה רמאי םכיחבז בור יל המל" והיעשי רמאו .(22 וט 'א לאומש)
ירבד לע םירצמ ץראמ םתוא יאיצוה םויב םיתיוצ אלו םכיתובא תא יתרבד אל יכ" :והימרי
םיקולאל םכל יתייהו ילוקב ועמש :רומאל םתוא יתיוצ הזה רבדה תא םא יכ ,חבזו הלוע
:...הזו ,ךל יתראיבש המ אוה רמאמה תנווכ םנמא ...(22 ז והימרי) "םעל יל ויהת םתאו
הברקהב הווצמה תאזו ...יתלוז ודבעת אלו ינוגישהש איה םנמא הנושארה הנווכהש
;ידוחי תנפ םייקתתו הרז הדובע םש החמייש דע ימשל תודובעה ולא יתקתעה הרובעבו
הרטמה תא םתלטיב) הרובעב השענש המב םתקזחתהו איהה תילכתה םתלטיבו
ורמאיו 'הב ושחכ" יתואיצמב (םתקפתסה=) םתקפס םתאש :אוהו ,(יעצמאב םתקזחתהו
םירחא םיהלא ירחא ךולהו לעבל רטקו" הרז הדובע םתדבעו ,(12 ה והימרי) "אוה אל
תונברוקה םיבירקמו 'ה לכיה לא םינווכמ םתראשנ - (9 ז והימרי) "...תיבה לא םתאבו
.הנושאר הנווכ םינווכמ ויה אל רשא
וירבדל הז רבסה רושק המבו ,תונברוקה תדובע לע םיאיבנה ירבד תא ם"במר ריבסמ ךיא .6
?תונברוקה םעטב

ח ה הליעמ תוכלה ,ם"במר .ד
אלש רבדו .וחוכ יפכ םיניינע ףוס עדילו השודקה הרותה יטפשמב ןנובתהל םדאל יואר
...וב ץורפי ןפ 'ה לא תולעל סורהי אלו ,ויניעב לק יהי לא - הליע ול עדי אלו םעט ול אצמי
תושר ךל ןיאו ךל יתקח םיקוח" :םימכח ורמא .עודי ןמעט ןיאש תווצמה ןה םה םיקוחהו
תדובע ליבשבש םימכח ורמא .ןה םיקוחה ללכמ םלוכ תונברוקה ןכו ..."ןהב רהרהל
...אבה םלועה ייחל םירשיה ןיכוז םיטפשמהו םיקוחה תיישעבש .דמוע םלועה תונברוקה
השעי רשא יטפשמ תאו יתוקח תא םתרמשו רמאנש ,םיקוחה לע יוויצ הרות המידקהו
.םהב יחו םדאה םתוא

?םיכובנ הרומב וירבדמ ןאכ תונברוקה לע ם"במר ירבד םינוש המב .7

ישילשה שרושה ,תווצמה רפס ,ם"במר .ה
השמל ול ורמאנ תווצמ ג"ירת םרמא יכ ,עד .תורודל תוגהונ ןיאש תווצמ תונמל יואר ןיא
ןיא הזה שרושה רובעבו ...תורודל תוגהונה תווצמהמ רפסמה הז תויה לע הרומ ,יניסב
...לביעו םיזירגב ווטצנש תוללקו תוכרב תונמל יואר

א אי םיכלמ תוכלה ,ם"במר .ו
הנובו .הנושארה הלשממל הנשויל דוד תוכלמ ריזחהלו דומעל דיתע חישמה ךלמה
םיבירקמ - םדוקמ ויהשכ וימיב םיטפשמה לכ םירזוחו ,לארשי יחדינ ץבקמו שדקמה
.הרותב הרומאה התווצמ לככ תולבויו ןיטימש ןישועו ,תונברוק

םינידהו דוד תיב תוכלמ שודיח לע וירבדבו ,תווצמ ג"ירת תוהמל ם"במר תרדגהב בטיה ןייע .8
ג רמאמב וירבדל דחוימב בל םיש ?םיכובנ הרומב וירבדמ ןאכ וירבד םינוש המב .הב םיגהונה
דע ימשל תודובעה ולא יתקתעה הרובעבו הברקהב הווצמה תאזו" ,(הז טקלב 'ג ףיעס) בל קרפ
."ידוחי תנפ םייקתתו הרז הדובע םש החמייש
.ינש תיב תליחתב לארשימ הלטב הרז הדובע יכ הדבועה לע ךמתסהב הנע

9 א ארקיול ורואיבב ,ן"במר .ז
לודג רבש ואפרי ,יאבה ירבד םה (א רוקמ ,ומ ג םיכובנ הרומב ם"במרה ירבד) הנהו
ישפטו םיעשר לש ןבלמ איצוהל קר ונניאש ,לאוגמ 'ה ןחלוש ושעי ,הלקנ לע הבר אישוקו
תשולש םע הביתה ןמ ותאצב חנ הנהו .חוחינ חירל השא םחל םה יכ רמוא בותכהו ,םלוע
חיר תא 'ה חריו" וב רמאו ,'ה יניעב בטייו ןברוק בירקה ,ירצמ וא ידשכ םלועב ןיא וינב
.םדאה רובעב המדאה תא ללקל דוע ףיסוא אל ובל לא רמא (ןברוקהמ) ונממו ,"חחינה
ןיידע היה אלו ,ותחנמ לאו לבה לא 'ה עשיו ,ןהיבלחמו ונאצ תורוכבמ אוה םג איבה לבהו
...ללכ הרז הדובע ץמש םלועב
הבשחמב םירמגנ םדא ינב ישעמש רובעב יכ ,םהב םירמואש םעטה עומשל יואר רתויו
,השעמה דגנכ וילע וידי ךומסי ןברוק איביו אטחי רשאכ יכ םשה הוויצ ,השעמבו רובידבו
,הוואתהו הבשחמה ילכ םהש תוילכהו ברקה שאב ףורשיו ,רובידה דגנכ ויפב הדוותיו
דגנכ חבזמה לע םדה קורזיו ,ותכאלמ לכ םישועה םדא לש וילגרו וידי דגנכ ,םייערכהו
ול יוארו ושפנבו ופוגב ויקולאל אטח יכ הלא לכ ותושעב םדא בושחיש ידכ ושפנב ומד
ןברוקו ...וירבא ישאר דגנכ ןברוקה ירבא ישארו ,שפנ תחת שפנ ,ומד תחת ומד ךפשייש
בלה םיכשומ םילבקתמ םירבד הלאו .דימת אוטחמ םיברה ולצניי אלש רובעב דימתה
...םלענ דוס תונברוקב שי תמאה ךרד לעו .הדגא ירבדכ

?ם"במרה רבסה תא ן"במר רידגמ דציכ .9

?ם"במרה לש ורבסה דגנ ן"במר איבמ תויאר וליא .10

,ארזע ןבא לש ורבסה אוה טוריפב אבוהש רבסהה :בל םיש) ?ן"במר איבהש רבסהה והמ .11
ךרד לע" רחא םעט איבמ ומצע ן"במר ."הדגא ירבדכ בלה םיכשומ" םה יכ םהילע בתוכ ן"במרש
.(ןאכ אבוה אלש "תמאה

חמ ב ירזוכה רפס ,יולה הדוהי יבר .ח
רתיו "האריל םא יכ ךמעמ לאוש 'א 'ה המ" תושירדה) םהל המודהו הלא :רבחה רמא
הרותל תועצההו תומדקהה םהו ,םיילכשה םיקוחה םה (הזל המודב םיאיבנה ירבד
היהתש הליהק וזיא תוגהנהב םהידעלב רשפא יא ,ןמזבו עבטב הל תמדוק ,תיקולאה
התייה אל - אלו .םהיניב קדצה ולבקי אלש רשפא יא םיטסילה להקש דע ,םדא ינבמ
.םתרבח תדמתמ
יא רשא ,תיגהנמהו תילכשה ותרותב ולקהש ןיינע לא לארשי ינבמ ירמה עיגה רשאכו
תורותה ןמ םתלוזו תונברוקה תדובעב הז םע וקיזחהו ...להק לכל םהידעלב רשפא
:רמאו תוחפב ('ה) קפתסה ,(תונברוקכ ,רתסנ ןמעטש תווצמה=) תויעמשה תויקולאה
ךרדהו קדצה תלבק ומכ ,תוליהקבש תוחפה םתוא םירמושש תורותה ורמשתש יאוולה
תמלשה רחא אלא הנמלשת אל תויקולאה תורותה יכ .ארובה בוטב האדוההו הבוטה
ךיא ,(וימודו קדצכ ,תוילכשב) הלאב קיזחה אלש ימו ...תוילכשהו תויגהנמה תורותה
םהו ,וקיחרמ אלו ובייחמ לכשה ןיאש הממ ,םתלוזו הלימבו תבשבו תונברוקב קיזחי
.תוילכשה תווצמה לע תפסותב ,םהב לארשי ינב ודחייתה רשא תורותה
..."רשב ולכאו םכיחבז לע ופס םכיתולוע"ו "ךממ שרוד 'ה המ" םהל רמאנ ךרדה הז לעו

ורבסה ןיבש לדבהה תא םושרו ,(הז טקלב 'ג ףיעס) בל ג םיכובנ הרומ ,ם"במרה ירבדב ןייע .12
.יולה הדוהי יבר לש ורבסה ןיבל תונברוקל םיאיבנה תודגנתהל ם"במר לש

.יולה הדוהי יבר ירבדל היאר אבהו ,4 ג יכאלמב ,7 ונ והיעשיב ,18-17 גל והימריב ןייע .13

?יולה הדוהי יבר יפל תווצמ םייקל םדאהמ השירדב םייכוניחה םיבלשה םה המ .14

ארקיו תמדקה "המכח ךשמ" ,קסניוודמ החמש ריאמ יבר .ט
ן"במרהו ,ז"עמ םדאה בל קיחרהל אוה יכ רמא הרומה ,תונברוקה םעטב וקלחנ םינומדקה
ןהוכה תולועפב רשא ,ינחור ןיינע אוהו ,תומלועה תוחוכ לכ ברקל אוה יכ ורמא ותעיסו
.עודיכ םינוש תומלועב תוהובג השעי
,לארשי ומע תובבלמ הרז הדובע קיחרהל קר םה המב תונברוק יכ ,עירכהל שי ילואו
.תומלועה ברקל יאדו המה ,שדקמה תיב תונברוק ןכ אל .םימש םשל וריטקי יכ הוויצ ןכל
רמאש ,א דומע י ףד הליגמ תכסמב - תופסותה ילעבמ - םייח וניבר ירבד ורבסוי] ...הזבו
ישנאש םושמ .[רתה תומב רוסיאל ןיאו ,םלועל] בירקהל רוסא המבב [תועדה לכל יכ
וללפתה הלודגה תסנכ ישנא יכ תרפסמ ארמגה) הרז הדובע רצי ולטיב הלודגה תסנכ
,המבב ןאצבו רקבב 'הל ץפח ןיאו ,(הלבקתנ םתליפתו ,הרז הדובע לש ערה רצי לוטיב לע
רצי לטבשכ ,ןכ םא .הרז הדובעל ובירקי אלש םרדגל ליבשב קר ,חוחינ חירל םניאש
.המבב בירקהל רוסא ,הרז הדובע

.הזמ הז םינוש םימוחתל םיסחיתמ ן"במר ירבדו ם"במר ירבד יכ ריבסמ החמש ריאמ יבר .15
?םה המ

?תימלוע ורסאנ תומבש הדבועהמ ותייאר המ .16


םיניינעה ןכותל הרזח