סומע רפסב םינויע

גרבנזור עשוהי

"לארשי לוק"ב ורדושש תוחיש
"ך"נתב םויה יקרפ" תרגסמב".ויחו 'ה תא ושרד" :'ה קרפ

.'ד-ו 'ג םיקרפה תא חתפש יפכ ,"הזה רבדה תא ועמש" :האירקב איבנה חתופ 'ה קרפ תא םג
איבנה ביחרמ ונקרפב .תונברקהו תוחבזמה אשונבו ,םייתרבחה םיתוויעב קסע םדוקה קרפה
:ןידה תוויע לע טרופמ ןפואב רבדמו ,הרבחב קדצה רסוח ןיינעב
."וחינה ץראל הקדצו ,טפשמ ,הנעלל םיכפוהה"
."ובעתי םימת רבודו ,חיכומ רעשב ואנש"
:ורמואב הבושתה ןיינע לע איבנה זמר קר םדוקה קרפב .בצמה ןוקיתל ארוק איבנה
,"ידע םתבש אלו"
,"ךיהולא תארקל ןוכיה"
:.ש.ר.ד אוה הב החנמה שרשהשכ תשרופמ האירקב הנופ אוה התע
,"ויחו ינושרד"
,"ויחו 'ה תא ושרד"
."ויחת ןעמל ער לאו בוט ושרד"
:םעל הנופ איבנה
."ףסוי תיראש תואבצ יהולא 'ה ןנחי ילוא ,טפשמ רעשב וגיצהו ,בוט ובהאו ער ואנש"
:לארשי םע לע הניק תרוצב איבנה אטבמ בושי אל םא םעל יופצה שנועה תא
."לארשי תיב הניק םכילע אשונ יכנא רשא"
:הניקה לש הנכת
."המיקמ ןיא ,התמדא לעמ השטנ ,לארשי תלותב םוק ףיסות אל הלפנ"
רמוא לשמל ךכ .לאקזחיו הימרי לש םהיתואובנמ רקיעב ונל תרכומה תיתורפס הרוצ איה הניקה
:'ט קרפב הימרי
'ה רמא הכ ...רבוע שיא ילבמ ותצנ יכ הניק רבדמ תואנ לעו יהנו יכב אשא םירהה לע"
ונניע הנדרתו ,יהנ ונילע הנשתו הנרהמתו ...הניאובתו תוננוקמל וארקו וננובתה תואבצ
."ונדדוש ךיא :ןויצמ עמשנ יהנ לוק יכ .םימ ולזי ונפעפעו העמד
:ט"י קרפ תליחתב הווטצנ לאקזחי
."לארשי יאישנ לא הניק אש התאו"
הימרי לש ותניקל לארשי תוכלמ לע סומע תניק תא ל"זח וושה אנהכ ברד אתקיספב .הברה דועו
:הדוהי תוכלמ לע
רפרפו ,וטבחו לקמה תא לטנו ,ןושארה לע סעכ .םינב ול ויהש ךלמל :רמא שיקל שירו"
,וילע ןנוקל חכ יב ןיא :רמא .תמו רפרפו וטבחו ,ינשה לע סעכו ,וילע ןנוקמ ליחתה .תמו
תא ועמש' :ןנוקמ ה"בקה ,םיטבשה תרשע ולגשכ ךכ .וילע הננוקתו תוננוקמל וארק אלא
ןיא :ה"בקה רמא לוכיבכ ,הדוהי טבש ולגש ןוויכ 'הניק םכילע אשונ יכנא רשא הזה רבדה
".'יהנ ונילע הנשתו הנרהמתו 'וגו הניאובתו תוננוקמל וארקו' אלא ,ןהילע ןנוקל חכ יל
ילבב םימכח ירבד .הבר המצע םיאטוחה לע אוביש ןוסאה רואתל ןתונ "הניק" :האובנה יוניכ
:ונקרפבש הניקה םהיניעב תיארנ השק המכ דע םידמלמ ב"ע 'ד ףד תוכרב
ובש ,םיליהתב ה"מק קרפב רמולכ) ?ירשאב ן"ונ רמאנ אל המ ינפמ :ןנחוי יבר רמא"
,לארשי יאנוש לש ןתלפמ הב שיש ינפמ (ן"ונ תואב חתופה קוספ רסח ,ב-א ןוכיטסורקא
.'לארשי תלותב םוק ףיסות אל הלפנ' :ביתכד
ןמחנ 'ר רמא '.לארשי תלותב םוק ,דוע לופנל ףיסות אלו ,הלפנ' :יכה הל יצרתמ אברעמב
".'םילפונה לכל 'ה ךמוס' 'אנש ,שדקה חורב ןכמסו דוד רזח יכה וליפא :קחצי רב
'י קרפ ןירדהנס הנשמב .הבוטל ותוא שורדל ידכ ,םימעטכ אלש קוספה תא םיארוק ,י"א ימכח
.רוזחל ןידיתע םיטבשה תרשע םאה םיאנת תקולחמ 'ג הנשמ
םויה המ .'הזה םויכ תרחא ץרא לא םכילשיו' רמאנש ,רוזחל ןידיתע ןניא םיטבשה תרשע"
.אביקע 'ר ירבד - םירזוח םניאו םיכלוה םה ףא ,רזוח וניאו ךלוה הזה
ריאהל דיתע ךכ ,ןהל לפאש םיטבשה תרשע ףא ,ריאמו ליפאמ םויה המ :רמוא רזעילא יבר
.ןהל
:י"שר ראבמ "לארשי תלותב םוק ףיסות אל הלפנ" קוספה תא
."םיטבשה תרשעמ ךלמ דוע דומעי אל הלא ןב עשוה ימיב ולגישמ"
.הליפנה תא םצמצמ ע"באר .הדוהי תכלמממ דרפנב לארשיל תדרפנ הכלממ דוע היהת אל רמולכ
ק"דר ףא .שאוי ןב םעברי תומב אוהי תיב תוכלמב אלא לארשי תכלממ ללכב רבודמ ןיא ותעדל
:ראבמ
תרשע לע רמא הזו ,ךורא ןמזל םוק ףיסות אל - "לארשי תלותב םוק ףיסות אל הלפנ"
תולג בושב יכ םצראל ןיידע ובש אלש רושא ךלמ י"ע הלא ןב עשוה ימיב ולגש םיטבשה
...ובושיש םהילע ואבנ םיאיבנ המכ יכ רוזחל םידיתע דוע לבא ,םה ובש אל לבב
:'ט קרפב ומצע סומע ןתונ ונקרפבש הניקל הבושתה תא
ימיכ היתינבו ,םיקא ויתוסירהו ןהיצרפ תא יתרדגו ,תלפנה דיוד תכוס תא םיקא אוהה םויב"
םניי תא ותשו םימרכ ועטנו ,ובשיו תומשנ םירע ונבו לארשי ימע תובש תא יתבשו ...םלוע
יתתנ רשא םתמדא לעמ דוע ושטני אלו םתמדא לע םיתעטנו .םהירפ תא ולכאו תונג ושעו
".ךיהולא 'ה רמא ,םהל
:המחנה תאובנל לארשי תסנכ לש ,הרואכל ,התבושת תא שרדמה איבמ אנהכ ברד אתקיספב
:הל רמא ?ךדיב המ ול הרמא .ךמחנל ךלצא ינחלש ה"בקה :הל רמא .המחנל סומע ךלה"
םוק ףיסות אל הלפנ' :יל תרמא לומתא :ול הרמא ,תלפנה דיוד תכוס תא םיקא אוהה םויב
"?הינשל וא הנושארל ,ךל ןימאנ הזיאל ?ןכ יל רמוא התא וישכעו ,'לארשי תלותב
:ונב םייקתיש וניכזש ונא
ושעו ,םניי תא ותשו םימרכ ועטנו ,ובשיו תומשנ םירע ונבו לארשי ימע תובש תא יתבשו"
."םהירפ תא ולכאו תונג
:ןורחאה הקלח םג ונב םייקתיש ןימאנ
".ךיהלא 'ה רמא ,םהל יתתנ רשא םתמדא לעמ דוע ושטני אלו םתמדא לע םיתעטנו""...הלגי הלג לגלגה יכ" :'ה קרפ

:ןחלופ תומוקמ השלש סומע ריכזמ 'ה קרפב החכותה תאובנב
הלג לגלגה יכ ,ורובעת אל עבש ראבו ,ואובת אל לגלגהו ,לא תיב ושרדת לאו .ויחו ינושרד"
".ןואל היהי לא תיבו ,הלגי
,ץראה לא לארשי ינב תסינכ תפוקתמו ,תובאה ימימ םישדוקמ תומוקמכ םירכזנ הלאה תומוקמה
.לגלגב התייה רבדמב םידודנה רחאל ,ןענכ ץראב לארשי ינב לש הנושארה םתנחת .עשוהי ןמזב
".וחירי חרזמ הצקב ,לגלגב ונחיו ןושארה שדחל רושעב ןדריה ןמ ולע םעהו"
סוניכל דחוימ םוקמכ לגלגה רכזנ לאומש ימיב םג .ץראל םתסינכב ןושארה חספה תא ובירקה םש
:תונברק תחיבזלו םעה
וכילמיו לגלגה םעה לכ וכליו .הכולמה םש שדחנו לגלגה הכלנו וכל םעה לא לאומש רמאיו"
ישנא לכו לואש םש חמשיו ,'ה ינפל םימלש םיחבז םש וחבזיו ,לגלגב 'ה ינפל לואש תא םש
."דאמ דע לארשי
תירב ןורא ןכש םש .םיטבשל הקלחלו ץראה תא שובכל ומייס רשא דע לארשי הנחמ ראשנ לגלגב
.'ה

:'ה םשב םש ארקו ךלמיבא םע תירב םהרבא תרכ עבש ראבב
".םלוע לא 'ה םשב םש ארקיו ,עבש ראבב לשא עטיו"
:'ה םשב םש ארק אוה ףאו ,קחציל 'ה הלגנ עבש ראבב
ארית לא ,ךיבא םהרבא יהולא יכנא רמאיו ,אוהה הלילב 'ה וילא אריו .עבש ראב םשמ לעיו"
םשב ארקיו ,חבזמ םש ןביו .ידבע םהרבא רובעב ךערז תא יתברהו ךיתכרבו ,יכנא ךתא יכ
".ראב קחצי ידבע םש ורכיו ולהא םש טיו ,'ה
,תובאה ריע עבש ראבל סחייתמ וניא ,תינופצה לארשי תכלממב אבינ רשא סומעש םירובסה שי
תפוקתב םג םייקתהל הכישמהש ריע - תילילגה עבש ראבל אלא ,הדוהי טבש תלחנב תאצמנה
תא םיהזמה שי .םידוהיה תומחלמבו ףסוי ייחב סויבלפ סופסוי לצא תרכזנהו וירחאלו ינשה תיבה
לכ ןיא ךא .ןותחתהו ןוילעה לילגה ןיבש לובגב ,היננח רפכל ןופצמ רשא עבש 'א ובא םע םוקמה
ימימ תכלוהו תכשמנ התשודק רשא ריעה לע רבדי סומעש העינמ לכ ןיא .וז הרבס לבקל חרכה
.תובאה

:'ה םשב ארקו חבזמ םהרבא הנב לא תיבל חרזממ
חבזמ םש ןביו ,םדקמ יעהו םימ לא תיב ,הלהא טיו לא תיבל םדקמ הרהה םשמ קתעיו"
".'ה םשב ארקיו ,'הל
.םימשל עיגמ ושארו הצרא בצומה םלוסה םולח תא םלחו לא תיבב ןל ,ןרחל וניבא בקעי תאצב
ארונ המ רמאיו ארייו .יתעדי אל יכנאו הזה םוקמב 'ה שי ןכא רמאיו ותנשמ בקעי ץקיו"
אוהה םוקמה םש תא ארקיו ...םימשה רעש הזו םיהולא תיב םא יכ הז ןיא ,הזה םוקמה
".הנושארל ריעה םש זול םלואו לא תיב
:החטבהב ומייסמו רדנ רדונ אוה
."ךל ונרשעא רשע יל ןתת רשא לכו ,םיהולא תיב היהי הבצמ יתמש רשא תאזה ןבאהו"
:הווטצמ אוה הצרא בקעי בש רשאכ
"ךיחא ושע ינפמ ךחרבב ךילא הארנה לאל חבזמ םש השעו םש בשו לא תיב הלע םוק"
.לא תיבל םיאבו םכותב רשא רכנה יהולא תא םיריסמ ותחפשמ לכו בקעי
."ויחא ינפמ וחרבב םיהלאה וילא ולגנ םש יכ לא תיב לא םוקמל ארקיו חבזמ םש ןביו"

ןכתיי .אקווד לא תיבב חבזמ םיקהל טבנ ןב םעברי רחב עודמ ןיבהל םילוכי ונא הלא רואל
.הרז הדובעל תומב וכפה םימיה תוברבו ,תומבכ ,'ה תדובעל םידעוימ תוחבזמה ויה הליחתבו

הנופ איבנה .ברחיש ןכתיי אל ,תונברק וב םיבירקמו שדוקמ םוקמהש ןוויכמש ונימאה םישנא
.םלעהל םילולע תומוקמה .םישדוקמה תומוקמה לא ושרדת לאו 'ה תא ושרד :האירקב םעה לא
."ןוואל היהי לא תיבו ,הלגי הלג לגלגה יכ"
:ח"מ הימריב םג רכזנ לא תיבב לארשי ישנא לש הז ןוחטיב
".םחטבמ לא תיבמ ,לארשי תיב ושוב רשאכ שומכמ באומ שובו"
:םינהכ תרותב שרדנ "וארית ישדקמו ורומשת יתותבש תא" :ארקיוב קוספה לע
".שדקמה לע דקפש יממ אלא ארי התא שדקמה ןמ אל 'וכו שדקמה ןמ ארי אהי לוכי"
:סומע לש וירבד תא ןיבהל רשפא ךכ
עבש ראבו ואובת אל לגלגהו לא תיב ושרדת לאו .ויחו ינושרד :לארשי תיבל 'ה רמא הכ יכ"
תיב שאכ חלצי ןפ ,ויחו 'ה תא ושרד .ןואל היהי לא תיבו הלגי הלג לגלגה יכ .ורובעת אל
".לא תיבל ,הבכמ ןיאו הלכאו ףסוי"?...רבדמב יל םתשגה החנמו םיחבזה" :'ה קרפ

'ה תדובעל דגנתמ איבנהש הרואכל עמתשמ 'ה קרפב החכותה תאובנ ףוסב איבנה לש וירבדמ
:תונברק תברקה לש ךרדב
,הצרא אל םכיתוחנמו ,תולוע יל ולעת םא יכ .םכיתורצעב חירא אלו ,םכיגח יתסאמ יתאנש"
החנמו םיחבזה ...עמשא אל ךילבנ תרמזו ךיריש ןומה ילעמ רסה .טיבא אל םכיאירמ םלשו
"?לארשי תיב הנש םיעברא רבדמב יל םתשגה
וניא 'הש ןעוט איבנה ."תולוע יל ולעת םא יכ" 'הל תונברק ובירקה םעהש רורב איבנה לש וירבדמ
:ותפוקת ןב איבנה היעשי ירבד תא ונל םיריכזמ סומע לש וירבד .תונברקב ץפח
םישבכו םירפ םדו ,םיאירמ בלחו ,םיליא תולוע יתעבש 'ה רמאי םכיחבז בור יל המל"
ופיסות אל .ירצח סומר םכדימ תאז שקב ימ ינפ תוארל ואובת יכ .יתצפח אל םידותעו
.הרצעו ןוא לכוא אל ארקמ אורק תבשו שדח ,יל איה הבעות תרטק ,אוש תחנמ איבה
םילעא םכיפכ םכשירפבו .אושנ יתאלנ ,חרוטל ילע ויה ישפנ האנש םכידעומו םכישדח
".ואלמ םימד םכידי .עמוש ינניא הליפת וברת יכ םג .םכמ יניע
.םכלש םיגחה םה 'ה יגח םניא םיגחה .םיאיבנה ינש לצא לוזלזה תמינב שוחל אלש רשפא יא
שדקמב לבנה תניגנ תא .היעשי אבנמ "םכידעומו םכישדוח" ,סומע רמוא ,"םכיתורצע" ,"םכיגח"
דגנתמ םאה ."תורצח תסימר" היעשי הנכמ לגרל הילעה תא .שער :רמולכ ,"ןומה" סומע הנכמ
:ושרד הבר רבדמב שרדמב ?לכו לכמ תונברקל סומע
םכישדח :ה"בקה םכל רמא ךכ אל ?תודעומ םישוע םתא המל :ע"ר תא דחא יוג לאש"
תייה - ישפנ האנש ידעומו ישדוח רמא וליא :אביקע יבר ול רמא ?ישפנ האנש םכידעומו
'.םכידעומו םכישדח' :אלא רמא אל .רמוא
ינוציח ןחלופל ךרע ןיא .םייוצר םניא םה ירה ,םמצע ינפב ךרע ילעבכ תונברקה תא םיכפוה םא
:לואשל רמוא לאומש .ותיא דחי בלה תרהט ןיאש
".םילא בלחמ בישקהל ,בוט חבזמ עומש הנה ?'ה לוקב עומשכ םיחבזו תולועב 'הל ץפחה"
:םיליהתב א"נ רומזמב רמוא ךלמה דוד .תונברקה השעמל ךרע לכ ןיא 'ה לוקב העימש אלל
,הכדנו רבשנ בל ,הרבשנ חור םיהולא יחבז .הצרת אל הלוע ,הנתאו חבז ץופחת אל יכ"
".הזבת אל םיהולא
:רמוא אוה קרפה םויסב לבא
".םירפ ךחבזמ לע ולעי זא ,לילכו הלוע ,קדצ יחבז ץופחת זא"
קוקז 'ה אל .בלה תשוחתל יוטיבכ ןברקל ךרע שי זא קר ,רוהט בלהש רחאל ,הבושתה רחאל קר
,הרותה תושירד יפל יח םדאהש ירחא קר .'ה רבדל ותעינכ תא עיבהל ידכ ול קוקז םדאה .ןברקל
ךכ .תונברק בירקהל יואר אוה זא קר ,הרותה תווצמ יפ לע ורבחל םדא ןיב םיסחי תכרעמ םייקמ
:םעל היעשי ארק
ורשא טפשמ ושרד ,בטיה ודמל .ערה ולדח .יניע דגנמ םכיללעמ עור וריסה וכזה וצחר"
."הנמלא וביר ,םותי וטפש ,ץומח
:עבות סומע
".ןתיא לחנכ הקדצו ,טפשמ םימכ לגיו"
:רמאנ א"ע י"ק ףד תוחנמ תכסמ ילבבה דומלתב
.'האולמו לבת יל יכ ,ךל רמוא אל בערא םא' ל"ת ?ךירצ אוה הליכאל רמאת אמשו"
...'ידמע ידש זיזו םירה ףוע לכ יתעדי יכ ,ףלא יררהב תומהב רעי ותייח לכ יל יכ' רמאנו
.םיחבוז םתא ינוצרל אל .ינוצר השעיו ונוצר השעא :ורמאתש ידכ ,וחבז םכילא יתרמא אל
".'והחבזת םכנוצרל' רמאנש .םיחבוז םתא םכנוצרל אלא
:י"שר ראבמו
".ךכב םכל הרפכ אהתש יתווצמ םייקל .םכימצע ךרוצ"
הבושת םהל הוולמ ןיא םא תונברקב ץפח וניא 'ה .ויאורב םע ה"בקה דסח אופיא םה תונברקה
םיחבזה" :סומע ירבד תא .דבלב רצח תשימר איה הנווכ אלל לגרל הילע .ןוכנ םיח חרוא םויקו
איבנה ןיא .המוד חורב ראבל ונא םיאשר ?"לארשי תיב הנש םיעברא רבדמב יל םתשגה החנמו
תדובע :רמוא סומע .הרותב רפוסמל דגונמ אוה הזכ שוריפ .רבדמב תונברק ובירקה אלש ןעוט
לארשי םע ודסח תא הנתה אל 'ה .רבדמב הכילהה תעב בושחה השעמה התייה אל תונברקה
:הימרי ירבדל םימוד םירבדה .תונברק ובירקיש ךכב
הלוע ירבד לע םירצמ ץראמ םתוא יאיצוה םויב םיתיוצ אלו םכיתובא תא יתרבד אל יכ"
םתאו םיהולאל םכל יתייהו ילוקב ועמש :רמאל םתוא יתיוצ הזה רבדה תא םא יכ .חבזו
."םכל בטיי ןעמל ,םכתא הווצא רשא ךרדה לכב םתכלהו םעל יל ויהת
:סומע שרוד םג ךכו
ער ואנש .םתרמא רשאכ םכתא תואבצ יהולא 'ה ןכ יהיו ,ויחת ןעמל ער לאו בוט ושרד"
?"ףסוי תיראש תואבצ יהולא 'ה ןנחי ילוא ,טפשמ רעשב וגיצהו בוט ובהאו".םתושרע לע םיחורסו ןש תוטימ לע םיבכושה" :'ו קרפ

האירק אורקל םיגהונ .רעצ לש האירק תלימ איהש ,"יוה" הביתה תחתופ 'ו קרפב האובנה תא
לע החכות אוה האובנה לש הניינע .אובל תשגרתמ איהשכ וא ,תונערופ האבש העשב תאזכ
תונוחצינ תובקעב ,ןורמוש לש הירישעו היגיהנמ לע וטלתשהש הוואגהו ןוחטיבה ,תוננאשה
ךותמ רשאו ,םהיתונמראב םיאגתמו םהירצבמב םיחטובה הלא תא חיכומ איבנה .תומחלמב
םהמ קדצהו ,םעה יכרוצל םיגאוד םניאו ,תואתשמב תוללוהב םיקסוע תוננאשו הוואג תושוחת
םירישעל תישיא החכותו ,תימואלה המרב החכות .םיינשל איבנה קלחמ ותחכות תא .האלהו
שנוע .םיינשל קלחתמ שנועה םג .הייתשו הליכאב םהימי תא םילבמהו ,תורתומ ייחמ םינהנה
הדוהי תא איבנה ללוכ תימואלה תוננאשה רואיתב .תימואלה המרב שנועו תישיאה המרב
:וידחי לארשיו
."ןורמוש רהב םיחטובהו - ןויצב םיננאשה יוה"
הפוקת התואב ףתושמ היה ,תינידמ המצע לעו יאבצ חוכ לע תונעשיההו תוננאשה לש אטחה
ילכלכו ינידמ גושגש לש םימי ויה והיזועו שאוי ןב םעברי ימי .ןורמוש תוכלמלו הדוהי תכלממל
םעה לא הנופ איבנה .הז עקר לע ואב תוללוההו םיקונפתה ייחו תוננאשה .תוכלממה יתשב
:םהמ םיבוט םניאש תוארלו םינכשה םימעל םמצע תא תוושהל האירקב
םא ,הלאה תוכלממה ןמ םיבוטה ,םיתשלפ תג ודרו ,הבר תמח םשמ וכלו ,וארו הנלכ ורבע"
"?םכלובגמ ,םלובג בר
:ןורמושב השענה תא תוארלו אובל םימעל איבנה ארק 'ג קרפבש האובנב
ןורמוש ירה לע ופסאה :ורמאו .םירצמ ץראב תונומרא לעו ,דודשאב תונומרא לע ועימשה"
םירצואה .'ה םואנ ,החוכנ תושע ועדי אלו .הברקב םיקושעו ,הכותב תובר תומוהמ וארו
."םהיתונמראב דושו סמח
תוכלממה יבשותל .תונכשה תוכלממב השענב ןנובתהל לארשיו הדוהי ישנאל איבנה הנופ התע
,ןורמושו הדוהי תכלממ לובגמ בר וניא םתמדא חטשו ,לארשיו הדוהי יבשותלמ בוט רתוי אל ןהה
תומוהמ תופיקתהו תורישעה תוכלממב ןתמועל .תמא טפשמו יתרבח קדצ םש שי תאז לכבו
ריכזמ איבנה .וינכשמ תירסומ הניחבמ תוחנ ,חצנה םע ,רחבנ םע ומצע האורה םעה .םיקושעו
ריעה תאו ,היעשי ידי לע תרכזנהו תינופצה הירוסבש ונלכ הארנכ איה - הנלכ םירעה תא ןאכ
.לארשי תכלממב תולבוג ןהיתש ,סיטנורוא ,תנרא רהנ תדג לע הירוסב איה םג - תמח הלודגה
אובלמ לארשי לובג תא בישה רשא שאוי ןב םעברי תפוקתב ינופצה לארשי לובגכ תרכזנ תמח
רפסבש ,היזוע לש תויאבצה ויתוחלצה רואיתב .הדוהיל הנכשה תג תא איבנה ריכזמ ןכ ומכ .תמח
:תג תרכזנ םימיה ירבד
."םיתשלפבו דודשאב םירע הנביו ...תג תמוח תא ץורפיו םיתשלפב םחליו אציו"
:תצקמב םותס קוספב סומע םייסמ תינידמה תוננאשה רואית תא
."סמח תבש ןושיגתו ,ער םויל םידנמה"
:ק"דר ראבמו
םוי .אבינ אוה תוקוחר םיתעלו :םירמוא ויהש ומכ םהילע אובל דיתעה ערה םוי םיקיחרמה"
".לוועו סמח טופשל רעשב ובשתש ,םיבירקמ םתא סמח תבשו םיקיחרמ םתא תונערופה
תא ,סמחה תבש תא בורק ןמזל םיעבוק לבא ,ערה םויה תא הדינ ,ותבשחמב קיחרה םעה
םיבכושה ןורמוש ירישע תא איבנה ראתמ התע .עשרו סמח תושעל םיטילחמ םתא הבש הצעומה
רבש לע םיגאדומ םניאו ,םירעטצמ םניאו ,ןמשב םמצע םיחשומ ,םיתוש ,םינגנמ ,םילכוא ,םיחורס
םנוה תא םיזבזבמ םהש ךכל הנווכה ילואו .םמע לע ואיבי םהש האושב םישח םניא םה .ףסוי תיב
.רוסחמה ןמ םילבוסה םיינעה תרצב םיאור םניאו ,תוללוהב

:ישיאה רושימה .םירושימ ינשב ראותמ שנועה םג
דחא תיבב םישנא הרשע ורתווי םא היהו .םיחורס חזרמ רסו ,םילוג שארב ולגי התע ןכל"
."ותמו
:ימואלה רושימהו
תמח אובלמ םכתא וצחלו .יוג ,תואבצה יקולא 'ה םואנ ,לארשי תיב םכילע םיקמ יננה יכ"
".הברעה לחנ דע
.וגגומתי קזוחהו ןסוחה תושוחתו ,הביס אלל התייה החמשה ,אווש ןוחטיב היה ןוחטיבה
".םינרק ונל ונחקל ונקזחב אולה םירמואה ,רבד אלל םיחמשה"
.ומוקמ לע ותוא דימעיו םעה תא ץחלי שנועכ אוביש ביואה".םיקולא 'ה ינארה הכ" :'ז קרפ

העבראל תקלחתמ האובנה ."תוארמה תאובנ" :תונכל לבוקמ סומע רפס לש ישילשה וקלח תא
:איבנה חתופ םיתבה ןמ דחא לכ תא .תוגוז ינשל םיפרטצמה םיתב
"...הנהו םיקולא 'ה ינארה הכ"
.שאו הברא .תונוסאו םיעגפ איבנה האור םינושארה םיתבה ינשב
"...שקלה תולע תליחתב יבוג רצוי הנהו"
."םיקולא 'ה שאב בירל ארוק הנהו"
ימ תא תלכוא איהש דע הקזח ךכ לכ איה שאהו ,ץראה בשע תא לוכאל הליכ ,הבראה ,יבוגה
,םימחר שקבמו ללפתמ ,איבנה קעזנ הארמה תא ותוארב דימ .הדש תוקלח תפרושו ,םוהתה
:רמואו
."אוה ןוטק יכ ,בקעי םוקי ימ ,אנ חלס םיהולא 'ה"
.הערה לע םחנו ותליפת תא לבקמ 'ה
."'ה רמא היהת אל ,תאז לע 'ה םחנ"
:ינשה הארמב ךכו ןושארה הארמב ךכ
."אוה ןוטק יכ ,בקעי םוקי ימ ,אנ לדח םיהולא 'ה :רמואו"
:ותליפת תא ה"בקה לבקמ ןאכ םגו
."םיהולא 'ה רמא היהת אל איה םג ,תאז לע 'ה םחנ"
,ץיק בולכו ,ךנא ודיבו ,ךנא תמוח לע בצינ 'ה :םיילמס תוארמ איבנה האור םיאבה םיתבה ינשב
ה"בקהו ?סומע האור התא המ :איבנה תא לאוש ה"בקה .רחואמב ולישבהש םינאת לס :רמולכ
תוארמה ינשב .לארשי ןויליכל םילמסכ איבנל םישרפתמ תוארמה ינש .הארמה תא ראבמה אוה
רמוא ךנאה הארמב .םימחר שקבמ וניאו ,הריזגה עור תא לטבל איבנה הסנמ אל םינורחאה
:ה"בקה
".ול רובע דוע ףיסוא אל ,לארשי ימע ברקב ךנא םש יננה"
:'ה רמוא ץיקה בולכ הארמבו
".ול רובע דוע ףיסוא אל ,לארשי ימע לא ץקה אב"
השמ רמוא ךכ .איבנ לש ותאובנ תליחתב ארקמב םיבר םירקמב תואצמנ הארמ לש הרוצב תואובנ
:הנסה דמעמב
"?הנסה רעבי אל עודמ ,הזה לודגה הארמה תא האראו אנ הרוסא"
:איבנה רמוא היעשי לש הנושארה ותאובנב
."לכיהה תא םיאלמ וילושו ,אשנו םר ,אסכ לע בשוי 'ה תא האראו"
:תוארמ האור וכרד תישארב הימרי םג
."האור ינא דקש לקמ רמואו ?והימרי האור התא המ :רמאל ילא 'ה רבד יהיו"
:הארמה תא שרפמ ה"בקהו
התא המ תינש ילא 'ה רבד יהיו .ותושעל ירבד לע ינא דקוש יכ תוארל תבטה ילא 'ה רמאיו"
לע הערה חתפת ןופצמ ,ילא 'ה רמאיו .הנופצ ינפמ וינפו האור ינא חופנ ריס :רמואו האור
".ץראה יבשוי לכ
:ותאובנ חתפב רמוא לאקזחי םג
".םיהולא תוארמ האראו םימשה וחתפנ"
ויתואובנמ איה תיגולונורכ הניחבמו ןכתי ךא ,סומע רפס תליחתב תאצמנ הניא תוארמה תאובנ
:ה"בקה רמוא ךנאה הארמ שוריפב .תונושארה
".ברחב םעברי תיב לע יתמקו ,וברחי לארשי ישדקמו ,קחשי תומב ומשנו"
ךלמ שאוי ןב םעברי ימיבו ,הדוהי ךלמ היזוע ימיב לארשי לע הזח סומעש רמאנ רפסה תליחתב
הארמב איה םעברי לש ומש שרופמב רכזנ הב הדיחיה האובנה .שערה ינפל םייתנש ,לארשי
:ו"ט קרפ 'ב םיכלמב רפוסמכ םעברי ןב הירכז חצרל איבנה ןאכ זמור ילואו .ישילשה
".ויתחת ךולמיו ,והתימיו םע-לבק והכיו ,שבי ןב םולש וילע רושקיו"
ישילשה הארמה ןיב .סומע תאובנ תליחתל תכייש תוארמה תאובנ יכ ,רעשל אופא ונא םילוכי
ישילשה הארמה לא רושק השעמה .לא תיב ןהכ היצמאל סומע ןיב תירקת לע רפוסמ יעיברהו
:םעבריל רסומ היצמא ןכש
".ותמדא לעמ הלגי הלג לארשיו ,םעברי תומי ברחב :סומע רמא הכ יכ"
םעברי לע יכ ול חלשו ,םעברי והתימיש ידכ ,הערל סומע תאובנ תא הניש היצמא יכ ראבמ ק"דר
.הז לע סומעל ערה אלו ,הערה ונושל לבק אל םעבריו .וילע ופצק לידגהל ,ברחב תומיש רמא ומצע
:אבומ ב"ע ז"פ םיחספ ילבבב
ינפמ ?הדוהי יכלמ םע תונמיהל לארשי ךלמ שאוי ןב םעברי הכז המ ינפמ :ןנחוי יבר רמא"
"...סומע לע ערה ןושל לביק אלש
לע .סומע לש ץיקה בולכו ,הימרי לש דקשה לקמ ומכ :למס אלא וניא הארמה םיבר םירקמב
:ם"יבלמה רמוא סומע לש ויתוארמ
םינוש םירויצב ורייטצנו ,לעופה לא חוכהמ םיאצוי םישנועה תא 'ה והארה ךיא הפ רפיסו"
".האובנה הזחמב
.לארשי ימע לא ץקה אב :למסמ ץיקה בולכ.תומלשהו תורזח לש קרפ :'ח קרפ

,רחסמב םימרמל החכות ירבד םה ,ץיקה בולכ הארמ רחאל םיאבה ,'ח קרפב די-ד םיקוספ
םהילע אובתש תונערופה תא ראתמ איבנה .םתוא םיסמורו םיליפשמ ,םילדה תא םידבעשמה
לחהש תואובנ םכסמו איבנה םילשמ ונקרפב וירבדב .תחתמ ץראה ןמ ןהו ,לעממ םימשה ןמ ןה
.םימדוקה םיקרפב ןהב

:םתסימחו םתקישע לע ,םילדה לש םתלפשה לע איבנה רבד ז-ו םיקוספ 'ב קרפב
רובעב ןויבאו קידצ ףסכב םרכמ לע :ונבישא אל העברא לעו לארשי יעשפ השולש לע 'ה רמא הכ"
'וגו "וטי םיוונע ךרדו ,םילד שארב ץרא רפע לע םיפאושה .םילענ
:איהה האובנל המלשה האב ו-ד םיקוספב ,ןאכ
תבשהו ,רבש הריבשנו שדחה רבעי יתמ רמאל .ץרא יינע תיבשלו ,ןויבא םיפאושה תאז ועמש"
רובעב ןויבאו ,םילד ףסכב תונקל .המרמ ינזאמ תוועלו לקש לידגהלו הפיא ןיטקהל ,רב החתפנו
".ריבשנ רב לפמו ,םילענ
:"לווע"ו "הבעות" םייוניכב םירבד רפסב הרותה הנכמ הלאה םישעמה תא
ןבא .הנטקו הלודג ,הפיאו הפיא ךתיבב ךל היהי אל .הנטקו הלודג ןבאו ןבא ךסיכב ךל היהי אל"
ךיהולא 'ה רשא המדאה לע ךימי ןוכיראי ןעמל ,ךל היהי קדצו המלש הפיא ,ךל היהי קדצו המלש
".לווע השוע לכ ,הלא השוע לכ ךיהולא 'ה תבעות יכ .ךל ןתונ
:עבוק 'כ קרפ ילשמב ךלמה המלש
".םהינש םג 'ה תבעות ,הפיאו הפיא ,ןבאו ןבא"
:ארקיו רפסבש םישודק תשרפב שרדנה קדצה תא םידגונה םישעמ םה הלא
קדצ ןיהו קדצ תפיא ,קדצ ינבא ,קדצ ינזאמ .הרושמבו לקשמב הדימב ,טפשמב לוע ושעת אל"
"...םכיהולא 'ה ינא םכל היהי
ןבאה ,לקשה תא םילידגמ ךא ,ןוכנה רועישה ןמ תוחפ ,הנטק הפיאב תוחוקלל םירכומ םירחוסה
לקשה התייה ,תועבטמ תומייק ויה אל ןיידעש םימיב .הרוחסה תרומת אבה ףסכה תא םילקוש הב
םיתעלו ,לקשמה ןבא םיתעל אוה לקש .וריחמ תא תעדל ידכ ףסכה תא םילקוש ויה ,לקשמ תדיחי
:םהרבאו יתיחה ןורפע השעמב רפוסמ ךכ .הדגנכש ףסכה לקשמ
רבוע ,ףסכ לקש תואמ עברא .תח ינב ינזאב רבד רשא ,ףסכה תא ןורפעל םהרבא לוקשיו"
."רחוסל
.ומלשי הרובעש וזמ הלודג תומכב האובת תונקל ידכ םירחוסה םיקיזחמ הלודגה הפיאה תא

:'ה תעובש תא איבנה ריכזה 'ו קרפב
,יתאנש ויתונמראו ,בקעי ןואג תא יכנא באתמ ,תואבצ יהלא 'ה םואנ ,ושפנב םיהולא 'ה עבשנ"
".האולמו ריע יתרגסהו
:העובשה לע איבנה רזוח ונקרפב
".םהישעמ לכ חצנל חכשא םא ,בקעי ןואגב 'ה עבשנ"
:'ה םוי תא איבנה ריכזה 'ה קרפב
אלו 'ה םוי ךשוח אולה ...רוא אלו ךשוח אוה 'ה םוי םכל הז המל .'ה םוי תא םיוואתמה יוה"
".ול הגונ אלו לפאו ,רוא
:איהה האובנל המלשה ונקרפב האב ,בושו
.רוא םויב ץראל יתכשחהו םירהצב שמשה יתאבהו ,םיהולא 'ה םואנ אוהה םויב היהו"
,החרק שאר לכ לעו ,קש םינתמ לכ לע יתילעהו ,הניקל םכיריש לכו ,לבאל םכיגח יתכפהו
".רמ םויכ התירחאו ,דיחי לבאכ היתמשו
:םיאיבנה יפלכ אטחה תא איבנה ראת 'ב קרפב
".ואבנת אל :רמאל םתיוצ םיאיבנה לעו"
דגנכ הדימ אוביש שנועה תא איבנה ראתמ התע ,חלש 'הש םיאיבנה תאובנ תא םיקיספמ לארשי
:הדימ
יכ ,םימל אמצ אלו םחלל בער אל .ץראב בער יתחלשהו ,םיהולא 'ה םואנ םיאב םימי הנה"
אלו 'ה רבד תא שקבל וטטושי ,חרזמ דעו ןופצמו ,םי דע םימ וענו .'ה ירבד תא עומשל םאנ
."'ה .ואצמי
:ק"דר ראבמו .התוא םישפחמ לארשיו האובנה תא קיספמה אוה
ועמושל 'ה רבד לע ואמצי ,םלועה יגונעתב קסעתהל םכרדש ,םירוחבהו תולותבה וליפא"
."דאמ וילא וואתי םהמ קספיש ,םימי ךרואל
:לארשי תיב לע הניק איבנה אשנ 'ה קרפב
".לארשי תלותב םוק ףיסות אל הלפנ"
:הניק התואב ונקרפ תא םייסמ סומע
."דוע ומוקי אלו ולפנו"
:חתפנ 'ג קרפ .הרזחל תזמור האובנה תחיתפ םג
."לארשי ינב םכילע רבד רשא הזה רבדה תא ועמש"
:האירקב איבנה חתפ 'ד קרפ תא
".ןורמוש רהב רשא ןשבה תורפ ,הזה רבדה ועמש"
:המוד ןפואב ליחתמ 'ה קרפ םג
."לארשי תיב הניק םכילע אשונ יכנא רשא הזה רבדה תא ועמש"
:האירקב תחתופ ונתאובנ םג
"...ןויבא םיפאושה תאז ועמש"
:רפסה תליחתב ריכזהש שערה לא וירבדב זמור איבנהש ןכתי
"הב בשוי לכ לבאו ,ץראה זגרת אל תאז לעה"
:שערה ינפל םייתנש ,רפסה תליחתב רמא ךכו
."למרכה שאר שביו ,םיעורה תואנ ולבאו ,ולוק ןתי םילשורימו גאשי ןויצמ 'ה"
.תומלשהו תורזח לש קרפ ,אופא אוה 'ח קרפ.בקעי תיב תא דימשא דימשה אל יכ ספא :'ט קרפ

תוארמב החיתפה תמועל ךא .הארמב איה ףא תחתופ ,סומע רפס תא תמייסמה האובנה
םידמלמה םירבד ,"חבזמה לע בצינ 'ה תא יתיאר" :ןאכ איבנה חתופ ,"'ה ינארה הכ" :םימדוקה
ןיבמ רתויב ףירחהו רומחה אוה לארשי לע אובתש תונערופה רואית םג .וימדוקמ קזח הארמהש
:רפסבש תונערופה תואובנ
הערל םהילע יניע יתמשו ...טילפ םהל טלמי אלו ,סנ םהל סוני אל ,גורהא ברחב םתירחאו"
".המדאה ינפ לעמ התוא יתדמשהו ,האטחה הכלממב םיהלא 'ה יניע הנה ...הבוטל אלו
:איבנה רמא זט-די םיקוספ 'ב קרפב .תומדוק תואובנבש תונערופ ירבד שיגדמ וא טרפמ איבנה
בכורו ,טלמי אל וילגרב לקו ...ושפנ טלמי אל רובגו ,וחוכ ץמאי אל קזחו ,לקמ סונמ דבאו"
".ושפנ טלמי אל סוסה
'ח קרפ תליחתבו
."טילפ םהל טלמי אלו ,סנ םהל סוני אל ,גורהא ברחב םתירחאו"
:חתפנ רפסה .סומע תואובנ לגעמ תא רגוס 'ט קרפ
ימיבו הדוהי ךלמ היזוע ימיב לארשי לע הזח רשא ,עוקתמ םידקונב היה רשא סומע ירבד"
,ולוק ןתי םילשורימו גאשי ןויצמ 'ה :רמאיו .שערה ינפל םיתנש ,לארשי ךלמ שאוי ןב םעברי
".למרכה שאר שביו םיעורה תואנ ולבאו
:סומע ירבדב .איהה החיתפל תזמור 'ט קרפ לש ותחיתפ
"... םיפיסה ושעריו רותפכה ךה רמאיו ,חבזמה לע בצינ 'ה תא יתיאר"
:תומוד םילימב האובנה הארמ תא ראתמ איבנה היעשי םג .שערל דה שי
."...ארוקה לוקמ םיפיסה תומא ועוניו"
.היעשי תאובנ לע ןהו סומע תאובנ לע ןה העיפשה המדאה שער לש היווחהו ןכתי
:למרכה שאר תא סומע ריכזמ ןאכ םג רפסה שארב ומכ
"...םיתחקלו שפחא םשמ ,למרכה שארב ואבחי םאו"
:דגנכו
"םיעורה תואנ ולבאו"
:'ט קרפב ,ןאכ איבנה רמוא
"...הב יבשוי לכ ולבאו"
תא .הלואגו הוקת ירבד הלוכ רפסה םויס תאובנ .תונערופב ותאובנ תא םייסמ וניא סומע םלואו
:איבנה חתפ ח קוספ
,"המדאה ינפ לעמ התוא יתדמשהו ,האטחה הכלממב םיהולא 'ה יניע הנה"
:איבנה ךישממ דימ ךא
".'ה םואנ בקעי תיב תא דימשא דימשה אל יכ ספא"
:רפסה תא םייסמה קוספבו
".ךיהולא 'ה רמא ,םהל יתתנ רשא םתמדא לעמ דוע ושתני אלו םתמדא לע םיתעטנו"
תואובנב שמתשה םהבש הלאל םימוד ןושל יפוריצבו םייוטיבב איבנה שמתשמ ולש המחנה ירבדב
:איבנה ןנוק 'ה קרפב הניקב .םתוא לטבמ וליאכו ,החכותה
,"המיקמ ןיא התמדא לע השטנ ,לארשי תלותב ,םוק ףיסות אל הלפנ"
:איבנה ואכ אבנמ תאז דגנכ
ושתני אלו ...םלוע ימיכ היתינבו םיקא ויתוסירהו ...תלפנה דיוד תכוס תא םיקא אוהה םויב"
"...םהל יתתנ רשא םתמדא לעמ דוע
:איבנה רמא אי קוספ 'ה קרפב
,"םניי תא ותשת אלו ,םתעטנ דמח ימרכ ,םב ובשת אלו ,םתינב תיזג יתב"
:םויסה תאובנב תאז דגנכו
".םניי תא ותשו םימרכ ועטנו ,ובשיו תומשנ םירע ונבו"
:איבנה רמא קרפה תליחתב תונערופה תאובנב
,"הב יבשוי לכ ולבאו גומתו ץראב עגונה ,תואבצה םיהולא 'הו"
:תאז דגנכו
".הנגגומתת תועבגה לכו סיסע םירהה ופיטהו"
:רקיעבו סומע לש המחנה ירבד
םירהה ופיטהו ,ערזה ךשומב םיבנע ךרודו ,רצוקב שרוח שגינו ,'ה םואנ םיאב םימי הנה"
,"הנגגומתת תועבגה לכו סיסע
:יתוקוחב תשרפ תליחתב השמ ירבדל םיזמור
ץראה הנתנו ,םתעב םכימשג יתתנו ,םתוא םתישעו ורמשת יתווצמ תאו ,וכלת יתוקוחב םא"
םכמחל םתלכאו ,ערז תא גישי ריצבו ,ריצב תא שיד םכל גישהו .וירפ ןתי הדשה ץעו ,הלובי
."םכצראב חטבל םתבשיו ,עבשל
:ן"במר בתכ םירבד רפס תליחתב השמ לש החכותה םואנ תרטמ לע
והורמי המכ ,םהיתונווע םהל ריכזהלו םחיכוהל ליחתה הרותה רואיבב ליחתיש םרטו..."
דועו ,םהמע וידסח עידוהל הזו .םימחרה תדימב ה"בקה םהמע גהנתהש המכו רבדמב
יכ םתוא ועידוהב םבל קזחלו ,םתאטח לכב ופסי ןפ םלוקלקל וריזחי אלש וירבדב וחכויש
"...םלועל םהמע גהנתי םימחר תדימב
םשכו .בושל ול עייסלו וקזחל אלא ,וחור תא ליפהלו םעה תא שאייל תואב ןניא םיאיבנה תוחכות
:השמ רמוא 'ל קרפ םירבדב הבושתה תשרפבש
,המש ךיהולא 'ה ךציפה רשא םימעה לכמ ךצבקו בשו ,ךמחרו ךתובש תא ךיהלא 'ה בשו"
"ךיתובאמ ךברהו ךביטהו ,התשיריו ךיתובא ושרי רשא ץראה לא ךיהולא 'ה ךאיבהו 'וגו
:ותאובנ תא סומע םייסמ ךכ
רשא םתמדא לעמ דוע ושתני אלו ,םתמדא לע םיתעטנו ...לארשי ימע תובש תא יתבשו"
."ךיהולא 'ה רמא ,םהל יתתנ

סומע ןכותל הרזח