וישעמ לכ לע וימחרו

(1) (הנוי רפס לש ותועמשמל)

לקנרפ האל

תונייעמ :ךותמ

הבושת תנתינ רמאמב ?םירופיכה םויב החנמב הרטפהכ הנוי רפס תא םיארוק עודמ :תיצמת
.14 -ה האמהמ ביעוש ןבא עשוהי 'ר ארקמה ןשרפ לש וכרד יפ לע

,התאירק םצע תא ורוה קר אל ל"זחש ,החנמ תורטפהמ הדיחיה איה םירופיכה םויב החנמ תרטפה
.(א"ע אל הליגמ) "הנויב ןיריטפמו תוירעב ןירוק החנמבו") .הנוי רפס איה יכ הילע ועבק םג אלא
,"אתדנשרפ" ,י"שר םג .היה עודי םעטהש ינפמ רבתסמ ,הרטפהה תאירקל םעטה תא ושריפ אל ונימכח
קמנמ ,(א"יה האמה לש תינשה תיצחמב) לאומש ןב החמש 'ר ,ודימלת םלואו .רבדל םעט ןתונ וניא
אטבתמה הבושתה ןויער לע ועיבצהב ,םירופיכה םוי תחנמב הרטפהכ הנוי רפס לש ותאירק תא
:םיקסופה ירבדב חוורה םעטה והז ןכא .
(2) "הונינ ישנא תבושת םושמ הנויב ריטפמ ישילשהו" :רפסב
םעט רכזומ "םהרדובא" רפסב .םעה לע לבוקמה םעטה םג אוהו ,(3) "הבושתה חוכ לדוג וב שיש יפל"
,(רמייהטרו א"שר) ,םלשה םהרדובא) "םשה ינפמ חורבל לוכי םדא ןיאש םלועה ינבל דמלל" :ףסונ
םייח חרוא) םירחואמה הכלהה ימכחמ םידחא י"ע םג אבומ הז קומינ ,(זפר 'מע ,ט"ישת םילשורי
הנוי רפס לש ותאירק תנווכתמ הכלהה ילעב יפל ,ןכבו .("הרורב הנשמ"ו "בטיה ראב" :םש ,םש
םירחא תעדל ,החטבהכ םירחא תעדל :ויתוכילהב לארשימ םדאל הכרדה שמשל םירופיכה םויב
.הרהזאכ
שיא ותויהב .(ד"יה האמה לש הנושארה תיצחמב) ביעוש ןבא עשוהי 'ר לש ותסיפת איה הנוש
ומש תושדקמו 'ה תולועפ תא תוניבמ ןה רחא דצמו ,ארקמ לש וגוניע דחא דצמ ןהש - תודגאה
לע וימחר ,הלעתי םשה יכ ,תורוהל יתימא ןב הנוי תאובנ האב" יכ ,אוה רובס - ןהב ה"בקה לש
תעשב םויה הזב התוא ןיריטפמ ונא ןכלו ;לארשיב ןכש לכ ,םלועה תומוא וליפאו ,וישעמ לכ
תליפתב ריהז םדא אהי םלועל" (ב"ע ו תוכרב) ל"זח ורמאש ומכ ,היוצר העש איהש החנמ
"'...והילא שגיו החנמה תולעב יהיו' רמאנש החנמה תליפתב אלא הנענ אל והילא ירהש ,החנמה
לכ לע 'ה ימחר יכ דמלמכ ,הנוי רפס תא ביעוש ןבא עשוהי 'ר לש ותסיפת .
(4) (ול ,חי א"למ)
ןתינ .התעייסמ הנוי רפס לש וטושפ קמועש פ"עא ,תורפסב רכינ המושיר טעמכ ןיא ,וישעמ
ןיא יכ ןויערל ןהו ,הבושתה לש החוכ אוה לודג יכ ןויערל ןה ,הנוי רפסב קהבומ יוטיב םנמא
,ןויערה וליאו .רפסה לש וניינב בורו וניינע בורל אשונה אוה הז אלו הז אל ךא ,'ה ינפלמ סונמ
בצועמה אוהו הצק לא הצקמ הנוי רפס תא חירבמה אוה ,וישעמ לכ לע םיפפוח 'ה ימחר יכ
.ותרות הנבמב
'ה ימחרמ רשג ינפ לעכ תרבוע וזו .השרדב ותדע ינפל ותעד תא שריפ ביעוש ןבא עשוהי 'ר
לכ לע 'ה ימחרמ רמוחו לק לש ךרדב העיגמו ,ול הצוחמש םהייוליג לא הנוי רפסב םיראותמה
איה הנוי רפסב ונתאירק תרטמ םג .ראפתהל וידי השעמ ,ויעטמ רצנ לע וימחר לדוגל וישעמ
תוננובתה י"ע אלא ,ול רבעמ לא רפסה ןמ הטבה י"ע אל לבא ,'ה לש וימחר תדימ הצק לא טיבהל
ותדימ תילגנ ימ לע :תולאשל תובושת לא עיגהלו תוסנל וננויע ןווכתמ תאז ךרדב .דבלב רפסב
.וישעמ לכ לע וימחרו לוכל 'ה בוט יכ ונרפסב בותכב הלגתמ דציכו ,הנוי רפסב 'ה לש


- א -
תוברל ,ויתוירב לכל וימחר תדימב 'ה עדונ הנוי רפסבש ,ךכ לע דומעל ידכ הנושאר האירקב יד
םייתסמ ,'ה סוחי הילע םגש ,"הבר המהב"ב .םהל ףא הפקשנ תונערופש ,ןאצהו רקבה ,המהבה
ןכא ."'ה עישות המהבו םדא" :ול רומזמ לעב לש הליהתה רבדל ונרפס אוה היח המגוד .רפסה
ותדימ ביטב חכוויהל ידכ .המהבל םדאה םדוק הנוי רפסב רפוסמב ףא ."'ה עישות המהבו םדא"
.םדאל וימחר תולגתה רחא דוחייב בוקעל שי 'ה לש
םיפח םנמאו .רעוסה םיב םדבא אלו הניפסה ישנא לע 'ה סח יכ ,רפסמ הנוי רפס לש 'א קרפ
ילשב ינא עדוי יכ" :םיברה תמועל דיחיה ,דחאה שיאה לש תשרופמה ותאדוהכ ,עשפמ םה ויה
םה םייואר ער םישוע םניאש םוש לע קר אל .וזמ הלודג .(בי 'ספ) "םכילע הזה לודגה רעסה
תאטבתמ ,הבוטה ,היוצרה םתגהנה .בוטה תא םתושע םוש לע אקוודו םג אלא ,ארובה ימחרל
.דחאכ םדאלו םיקלאל םתקיזב
.וינפלמ חרב הנויש ל-אה לא םכרד תא הנוויכ הנוי ללגב םתוא הדקפש הרצה ?דציכ םיקלאל
אנא ...'ה לא וארקיו" :רמאנ ךשמהב הנה ,(ה) ויקלא לא שיא וקעזיו" :םהילע רמאנ הליחת םא
:םתארי תוחתפתהב 'ה לא םתוברקתה תרכינ רתויבו .(די) "תישע תצפח רשאכ 'ה התא יכ ...'ה
"םיחלמה וארייו" :(ה)
"הלודג הארי םישנאה וארייו" :(י)
"'ה תא הלודג הארי םישנאה וארייו" :(זט)
לע ףיסומ םהמ דחא לכש ,םיכלוהו םיבחרתמה םיטפשמה .וניינע ףקתשמ בותכה תומדב
םה רעסה ץורפ לע .םישנאה לש ימינפה םמלועב הלח רשא הרומתה תא םישיחממ ,ומדוק
;"הלודג הארי" ידכ דע םתארי תרבוג 'ה ינפלמ הנוי תחירב לע םעמושב ;"וארייו"ב םיביגמ
הלודג יכ הנה ."'ה תא הלודג הארי" התויה דע םתארי הלוע ,ופעזמ םיה דמע יכ םתוארבו
םלואו .םהילע םייאמ תוומהש העשב םתארימ תוומה ןמ םילוצינ םהש העשב םישנאה תארי
בר לש ורבדכו .םיקלא םליצי ילוא יכ םישנאה םיווקמ תושפנ תנכסב םינותנ םהש ןמזב ףא
.(ו) !"דבאנ אלו ונל םיקלאה תשעתי ילוא" :הנוי לא לבוחה
יכ םהל דיגה שיא ותואש פ"עאו ,הערה ימלשב לרוגה י"ע םישנאל עדונש פ"עא ?דציכ םדאלו
םה רעסה רבגתהב .המיחב דחאה שיאה לא םינופ םיברה ןיא כ"פעא ,חרוב אוה 'ה ינפלמ
םהל בישמ הנויש ירחא םלואו .(אי) "ונילעמ םיה קתשיו ךל השענ המ" :הצע ונממ םישקבמ
עומשל םיצור םניא בוש ,(בי) "םכילעמ םיה קתשיו םיה לא ינוליטהו ינואש" :תשרופמ הבושת
לכש ירחא קר .
(5) (גי) "...השביה לא בישהל םישנאה ורתחיו" :אלא ,רמא רשאכ ול תושעל ול
זא ;הנוי תצעל םינענ םה ,(גי) "םהילע רעסו ךלוה םיה יכ ולכי אלו" - והותב ולע םהיצמאמ
הזה שיאה שפנב הדבאנ אנ לא 'ה אנא ורמאיו 'ה לא וארקיו" :'ה לא םיללפתמ םהש ירחא קר
.(די) "תישע תצפח רשאכ 'ה התא יכ איקנ םד ונילע ןתת לאו
- הממדל הרעסה ךופהיו םהיתוקוצממ םאיצוי יכ ,םהל רצב וארק וילאש ימל ול האנ ןכ לע
.(זט) "םירדנ ורדיו 'הל חבז וחבזיו" - ודסח 'הל ודוי יכ האנ םהל ףא .(וט) "ופעזמ םיה דומעיו"


- ב -
אלו הונינ ישנאל תושעל רביד רשא הערה לע 'ה םחניהב ויאורב לע 'ה ימחר םילגתמ בושו
ירחא לבא .(ב ,א) 'ה ינפל היבשוי תער התלע רבכ ףא ,(ח ,ג פ"ע) סמח ריעה האלמ םנמא .השע
םישנאה םיררועתמ (ד ,ג) "תכפהנ הונינו םוי םיעברא דוע" :ריעב תעמשנ ןברוחה תריזגש
ושבלו ונעתהו םמצעמ הבושת ושע ךלמה תרהזא םדוק" .תימצעה םתרכהמ םילבאתמו
ומעב ריצפמ אוה ותקעזאב .ומע םע לבאתמו ותוכלמ ידגב וילעמ ריבעמ םכלמ ףאו .
(6) "םיקש
התייה אל ותקעזאו .(ח) "םהיפכב רשא סמחה ןמו הערה וכרדמ שיא ובושיו" :עשר ךרד בוזעל
םתבושת תא םיקלא לביק .(י) "...הערה םכרדמ ובש יכ םהישעמ תא םיקלאה אריו" :אוושל
ןקזה יפב ןתינה שוריפכו .
(7) אובי ףנח וינפל אל יכ ;םתבושת התייה הנכ יכ הונינ ישנא לש
םישעמו הבושת אלא ,םימרוג תינעת אלו קש אל ,וניחא" :תינעת ימיב ןישוביכ ירבד רמואה
,םתינעת תאו םקש תא םיקלא אריו :םהב רמאנ אלש הונינ ישנאב וניצמ ןכש ,םימרוג םיבוט
.(א"ע זט תינעת ילבב) "...הערה םכרדמ ובש יכ םהישעמ תא םיקלאה אריו :אלא
םהל תושעל רבד רשא הערה לע םיקלאה םחניו" :הונינ ישנאל ובוט תדימב 'ה הלגתנ ןכ לע
ישנא ולחיי ןכ ,םתרצ תעש םצעב םיקלאל ורבישש הניפסה ישנאל המודב םלואו .(י) "השע אלו
הז ןפואב .םיקלא םהילע סוחי ("!עדוי ימ") ילוא יכ ,ריעה לע הפחיר ןידה תמיא ןמזב ףא ,הונינ
.(ט) !"דבאנ אלו ופא ןורחמ בשו םיקלאה םחנו בושי עדוי ימ" :הערה םכרדמ בושל םכלמ םדדוע
לש וימחר תודימ לע רבדמ וניא הנוי .הונינ יפלכ 'ה לש וסחי לע הנוי תובשחמ ןה הלאכ אל
אל 'ה יכ הנויל הרוח רשאכ ."יתעדי יכ" ,תואדווב וריכזמ הנוי ;"עדוי ימ" תניחב ,קפוסמכ 'ה
חורבל םדק תויקולאה תודימה ןתוא ללגב יכ 'הל אוה רמוא ,(ב-א ,ד) הונינב ותריזג תא םייק
עדי ןכיהמ ."הערה לע םחנו דסח ברו םיפא ךרא םוחרו ןונח ל-ק התא יכ יתעדי יכ" :השישרת
?הנוי תאז
'ה עידוה זאמ ,ןונחו םוחר ל-ק אוה 'הש הנוי עדי ודועמ יכ ,בישהל הרואכל רשפא וז הלאש לע
,ךכ םא םרב .(ןלהל ןייעו ;ז-ו ,דל תומש) השמ ינפ לע ורבועב ןארק רשאכ םלועב ויתודימ תא
?לוכה תלחנ איה העידיה התואשכ ,הנוי יפמ "יתעדי יכ" םעט המ ."יתעדי יכ" השק יאדווב
'ה לש ויתודימ תא ריכזהל ול היה יואר אל םולכ ,הנוי ןווכתה םדק ימימ העידיה התואל וליא
חורבל יתמדק ןכ לע :ונייה ,"יתעדי יכ" ילב ,טלחומ חרואב ,ומצעב וב יולת יתלב חרואב
תעמשנו הלוע "יתעדי יכ" קמנמה טפשמה ןמ אלא !?...םוחרו ןונח ל-ק התא יכ - השישרת
.(8) האשונ אוה הנוי אקוודש העידיב רבודמ .יתעדי יכ :תישיא המינ
'ה לש ויתונוכת לע הנוי עדי .הליחת ותבשחמכ השעמ ףוס יכ ומצע לע הנוי דיעמ "יתעדי יכ"ב
עדי זא רבכ ."יתמדא לע יתויה דע" - הונינ לא תוחילשב 'ה רבד וילא היהש תעמ םוחרו ןונחכ
לא ךל םוק" :הנוי תא הוויצ 'ה .רבדה היה ןכו .לעופב זא ולגתנ אל רשא חוכבש תונוכתה לע
הונינו םוי םיעברא דוע" :
(9) ד ,ג קרפב תשרופמ האירקה .(ב ,א) "...הילע ארקו הלודגה ריעה הונינ
.טפשמה יקלאכ 'ה עדונ הנוי לא שרופמה ורבדב ןכא .םיאטוחל ןיד-ךרוע-לא לש ורבד והז ."תכפהנ
...יתמדא לע יתויה דע" - זא רבכ הנוי עדי תאז לכב ,תונערופ תריזגב הנוי תא הוויצ 'הש תורמל ךא
."...םוחרו ןונח ל-ק התא יכ
ובושי םא הונינ ישנא לע םחרל 'ה דיתע יכ לוכיבכ שארמ הפצש םושמ תאז עדי אל הנוי
וניא הנוי ;תולגתהל תדמועה היופצ הדימכ הנוי ירבדב םיראותמ םניא 'ה ימחר .הערה םכרדמ
תא חלש 'הש העשב םנמאו !הז עגרב םג ,םלועל ,תע לכב - "םוחרו ןונח ל-ק התא יכ" :רמוא
דוע" :הונינ ישנא לא ורבד י"ע ירה .םוחרו ןונח ל-אכ 'ה עדונ רבכ העשה התואב ,הונינ לא הנוי
תוחילשה תילכת יהוז ירה !הערה םכרדמ בושל חתפ םהל 'ה חתופ "תכפהנ הונינו םוי םיעברא
ורבדב הנוי ןווכתמ וילאש 'ה לש וצפח והז !ןידה רזג לש ותלוחת ינפל םוי םיעברא הונינ לא
ישנא ובשש העשב קר אל .וישעמ לכ לע וימחר םיעיגמ ןכיה דע הארו אצ ןאכמ ."יתעדי יכ"
התלעש העשב ףא ,םהילע םחר זאמ רבכ אלא (י ,ג) םרצוי םהילע םחר הערה םכרדמ הונינ
תרהוזו הלוע ךכ .הבוטה הדימה הזונג היובח הונינ לע טפשמה רבד םצעב .(ב ,א) וינפל םתער
לע הדימה התוא ןירקתו בושת רפסה לש ומויסמו .רפסה תחיתפב דימ 'ה לש וימחר תדימ
ךות הייוליג תא תוארל ונילע ,הונינל 'ה לש ותדימ הריאמ דציכ הארנו ףיסונש דע ךא .הונינ
.הנוי לש וכרדל בל תמושת


- ג -
אל הדימ התואש תעב ,הונינ לע 'ה רבד וילא היהשכ דימ 'ה לש וימחר תדימ לע דמע הנוי
תא עימשמ הונינ לע 'ה רבדשמ רתוי יכ ,הנויל ררבתנ דמעמ ותואב .תואיצמב ןיידע התלגתנ
ןמ תאצוי םימחרה תדימשמו .םימחרה תדימל יאשחב זמור אוה ,ןידה תדימ לש הלוק רמוח
השממתנו ,השע אלו הונינ ישנאל תושעל רביד רשא הערה לע םיקלא םחינשכ ,לעופה לא חוכה
- הנוי לש תמדקומה ותעידי אופא
ירבד הז אולה 'ה אנא רמאיו 'ה לא ללפתיו .ול רחיו הלודג הער הנוי לא עריו"
ןונח ל-ק התא יכ יתעדי יכ השישרת חרבל יתמדק ןכ לע יתמדא לע יתויה דע
בוט יכ ינממ ישפנ תא אנ חק 'ה התעו .הערה לע םחנו דסח ברו םיפא ךרא םוחרו
.(ג-א ,ד) "ייחמ יתומ
הילע רשא הערה התואש דע ,ארובה ימחר תולגתהל ותבוגת וז םולכ ?הנוי לש וכרד ןכתיתה
הנוי תדמע ההימתמ רתויבו ?הנוי לא הלודג הער תלגלגמה איה איה ,האשע אלו םיקלא םחינ
.המוד בצמב רחא איבנ לש ותדמע הריכזהב
:לגעה השעמ ירחא ומעל רבעב הלגתנ ןכ ,הונינ ישנאל ובוט תדימב הלגתנ 'הש יפכ אלה
(די ,בל תומש) "ומעל תושעל רבד רשא הערה לע 'ה םחניו"

(י ,ג הנוי) "...םהל תושעל רבד רשא הערה לע םיקלאה םחניו..."
הנוי רפסב .וינפל ץרפב דמעש וריחב השמ תוכזב ומעל תושעל רביד רשא הערה לע 'ה םחינ םש
.הערה םכרדמ ובש יכ םהישעמ תוכזב הונינ ישנאל תושעל רביד רשא הערה לע םיקלא םחינ
הנוי ריכזמ םנמא 'ה לא ותליפתב .ךפהל .הונינ לע וינפל שקבל ץרפב 'ה לש ואיבנ דמע אל ןאכ
תא אנ ינארה"ב ןשקיב השמש תודימה ןתוא םלואו .'ה לש וימחר תודימ ג"ימ תונושארה תא
'ה ינפ תא השמ הליח הרובע רשא תדחוימה איהה הנוכתהו .ןדגנכ ןעוט הנויש ןה ןה ,"ךדובכ
םחניו" :דוחייב הנויל הער תמרוגה איה ,(בי ,בל תומש) !"ךמעל הערה לע םחנהו" :דוחייב ויקלא
.(א ,ד - י ,ג) "ול רחיו הלודג הער הנוי לא עריו .השע אלו םהל תושעל רבד רשא הערה לע םיקלאה
ינפ לע ובוט תא וריבעהב הריכזה אל 'הש "הערה לע םחנו" תאז הדימ אקווד הנוי ריכזמ ךכ םושמ
התואב הנוי לש וניינע ןיא ןכש ,'ה תאירקב תמאה תדימ םוקמב הנוי ירבדב האב הדימה .השמ
:ןכ לע ,םימחרה תדימב אלא העשה
(ו ,דל תומש) "תמאו דסח ברו םיפא ךרא ןונחו םוחר ל-ק 'ה 'ה..."

(10) (ב ,ד הנוי) "הערה לע םחנו דסח ברו םיפא ךרא םוחרו ןונח ל-ק 'ה התא יכ..."
ופסכנ תע לכב .דבלב לגעה השעמ ירחא השמ תוליפתל הריתסב דמוע וניא 'ה לא הנוי רבד ךא
םיליהת ;גי ,ב לאוי ;חי ,די רבדמב :ןוגכ) 'ה לש ובוט תודימל ,םעה יגציימ ,םיררושמו םיאיבנ
אולה" :הליחתמ ןתולגתהל ששח ,ויפ תודעכ ,הנוי וליאו ;(זי ,ט הימחנ ;ח ,המק ;ח ,גק ;וט ,ופ
ןורחל ששחה היה התע םלואו "!...השישרת חורבל יתמדק ןכ לע יתמדא לע יתויה דע ירבד הז
"הנוי לא 'ה רבד יהיו" דגנכ ךורע 'ה לא הנוי רבד ."...יתמדא לע יתויה דע ירבד הז אלה" .לודג
רבד יכ הנה "!השישרת חורבל יתמדק ןכ לע" רשא ,הונינ לא תוחילשה רבד אוה ,הליחתמ
?הנוי לש הזה לודגה ףאה ירוח המ !םיקלא רבד דגנכ ךורע םדאה
'ה רבד יהיו" :ונעמש 'א קרפב ,ןושארה וקרפ ונתאמ םילעה רשא תא רפסה הלגמ ןאכש המוד
םקיו :ינפל םתער התלע יכ הילע ארקו הלודגה ריעה הונינ לא ךל םוק :רמאל יתמא ןב הנוי לא
אל אוה .םירבד ןיאו רמוא ןיאב וחלושל בריס הנוי .(ג-א ,א) "...'ה ינפלמ השישרת חורבל הנוי
."...הרכש ןתיו ...הינא אצמיו ופי דריו ...חרבל הנוי םקיו" :םישעמ י"ע אלא הנע
איבנל עדוויהב ?'ה רבד לע ךכ ביגהל הנוי האר המ .הליחתמ הנוי לע ההימתה הלודג םנמאו
םוקמל אשי 'ה יכ שקבמו ויקלא ינפל אוה דמוע ,'ה לא האב הרומעו םודס תקעז יכ ןושארה
ינפלמ השישרת חורבל הנוי םקיו" - 'ה ינפל הונינ תער התלע יכ הנוי עומשב .ותיחשי אלו
?הנוי לש וכרד ןכתית םנמאה "...'ה
ןורחאה וקרפב ,התע קר .חרובה תקיתש לע הסכמכ ,בותכה שירחמ רפסה לש ןושארה וקרפב
חורבל יתמדק ןכ לע" :םינורתפ הנויל ;בישמה ומצע הנוי .האילפה לע הבושת תנתינ ,רפסה לש
."...םוחרו ןונח ל-ק התא יכ יתעדי יכ השישרת
הסכמ איה חפט תולגל האובב אולה ?תעדה לע לבקתת םולכ ?תאז הבושת לש הביט המ םרב
ינממ ישפנ תא אנ חק 'ה התעו" :הנוי לש ותלאשמ התע עמשיהב המותס איה רתויבו .םייחפט
רבדמב ךלה אוהו" :וייחל ץק םישי 'ה יכ והילא איבנה שקבמ המוד חרואב ."ייחמ יתומ בוט יכ
יכ ישפנ תא חק 'ה התע בר רמאיו תומל ושפנ תא לאשיו תחא םתור תחת בשיו אביו םוי ךרד
רשקהב ןויע .ןיינעב לדבהה טלוב ןושלב ןוימדה י"ע אקווד ךא .(ד ,טי א"למ) "יתבאמ יכנא בוט אל
תיב יכ חכונש םושמ ותומ תא שקבמ והילא יכ ,הלעי והילא לש ותלאשמ הרומא וב רשא
ובש םנמא הונינ ישנא יכ חכונש םושמ ותומ תא שקבמ הנוי וליאו .ועשרב דמוע ןיידע ךלמה
שקבמ הנוי .שקובמה ירפה תא האשנ אל ותוחילשש ינפמ ותומ תא שקבמ והילא .הערה םכרדמ
ריעה ישנא :לארשי יאיבנ י"ע רתויב ףסכנה ,שקובמה ירפה תא האשנ ותוחילשש ינפמ ותומ תא
.השע אלו םהל תושעל רביד רשא הערה לע םיקלא םחנ ןכ לעו הבושתב ורזח חלשנ הילאש
ברו םיפא ךרא םוחרו ןונח ל-ק" אוה 'ה יכ עדיש ןויכ .הנוי לש וכרד ונתאמ איה תאלפנ ןכא
.הנוי לש ורבד ומצע הז םנמאו !'ה ינפלמ השישרת חורבל םק ןכ לע ,"הערה לע םחנו דסח
.הונינ לא 'ה תוחילש תא םייקל דגנתה הנויש ךכל הביסה ןה ןה 'ה לש וימחר תודימ
תחירבל הביסה ישרוש לע םיקחתמ ,דחאכ םינורחאו םינושאר ,םירקוחו םינשרפ ,שרדמ ילעב
ןוגכ) םיימואל םימרוג ןיב רקיעב ןיחבהל שי ועצוהש םינושה םירבסהב .'ה ינפלמ איבנה
,לאנברבא ,ק"דר ,ע"באר ,ג ,א קרפל י"שר ,ט"מקת ב"ח ש"לי ,אב תשרפ אתחיתפ אתליכמ
.א לש "שרדמה תיב"ב הנוי שרדמ ,י קרפ רזעילא 'רד יקרפ ןוגכ) םיישיא םימרוג ןיבו (ם"יבלמ
שקיב םללגבש (םישדח םינשרפו ב-א ,ד קרפל י"שר ,ג"קת ב"ח ש"לי ,98 'מע א"ח ,קעניללעי
םתואמ דחא ףא ריכזמ וניא ומצע הנוי רפסש אלא .וילע הלטוהש תוחילשה ןמ טמתשהל הנוי
לכ לע 'ה ימחר תא שיחמהל רפסה לש תישארה ותנווכב בשחתהב רבדה ןבומ םנמאו .םימרוגה
רפסל ול יד ךכיפל .
(11) וימחר תודימב ,'ה יכרדב קבדיהל םדאה ינב תא דמלל הז ןפואבו ,וישעמ
תודימ תא הנוי החד עודמ .'ה והחיכוי ומצע הז ןוצר לע .הלודגה ריעה ןדבאב הצר הנויש הדבועב
ומולש עגפיי אמש ששחש םושמ םאה ,הונינב ותריזג תא םייקי 'הש הצר המ ינפמ ,'ה לש וימחר
ומצע יניעב וא םירחא יניעב ומצע אוה האריי אמש ששחש םושמ וא ,ודובכ וא לארשי םע לש
.תיבויח המצעלשכ הביסה התוא היהת וליפא ;רפסה לש וניינע הז ןיא בוש - רקש איבנכ
תא ומוקמב לבקלו "ירבד הז אולה"ב ועבת הנויש המ לכ תא שוטנל הנוי תא הרוי 'ה םלואו
?הלודגה ריעה לע וימחר תדימ הבוט יכ ,הרשי הונינ םע 'ה ךרד יכ הנוי חכווי דציכ .'ה רבד
ול שעיו ריעל םדקמ בשיו ריעה ןמ הנוי אציו ?ךל הרח בטיהה :'ה רמאיו"
.(ה-ד ,ד) "ריעב היהי המ הארי רשא דע לצב היתחת בשיו הכס םש
םג .'וגו "ריעל םדקמ בשיו ריעה ןמ הנוי אציו"ב הנוי הנוע "?ךל הרח בטיהה" :'ה לש ותלאשל
- הברה הנממ קחרתמ וניא ךא ריעה ןמ אצוי אוה .םישעמ תבושת אלא בישמ הנוי ןיא םעפה
."ריעב היהי המ הארי רשא דע" - ןגומה ,ךכוסמה ומוקממ ףיקשהל ידכ ,"ריעל םדקמ בשיו"
לא העש אל הנוי .ריעה תא דוקפתש תונערופל הכחמ אוה ןיידע .ולש לע הנוי דמוע ןיידע
הנוי .םילמב לכשה רסומל םוקמ ןאכ ןיא בוש "?ךל הרח בטיהה" :הלאשבש השובכה החכותה
הפצמה םדאה ,אוה ףא יכ חכוויי אל דוע לכ הונינב 'ה לש וצפח לע דומעל לגוסמ היהי אל
י"ע םרגנה באכב ורשבמ תוזחל וילע .דאמ ול רקיו ביבח רבד ןדבא לע רעטצמ ,ןידה תדימל
.הדבא
ותערמ ול ליצהל ושאר לע לצ תויהל הנויל לעמ לעיו ןויקיק םיקלא 'ה ןמיו"
תרחמל רחשה תולעב תעלות םיקלאה ןמיו :הלודג החמש ןויקיקה לע הנוי חמשיו
ךתו תישירח םידק חור םיקלא ןמיו שמשה חרזכ יהיו :שבייו ןויקיקה תא ךתו
רמאיו :ייחמ יתומ בוט רמאיו תומל ושפנ תא לאשיו ףלעתיו הנוי שאר לע שמשה
.(ט-ו ,ד) "תומ דע יל הרח בטיה רמאיו ?ןויקיקה לע ךל הרח בטיהה הנוי לא םיקלא
ןדבא .שבייו הכוה הלודג החמש הנוי תא חמישש חמצה .ןויקיק י"ע הגשוה הצוחנה היווחה
.הנויב יוניש רכינ הנהו .הונינ לש הנדבא יא לע ול הרחש םשכ ,תוומ דע הנויל הרוח ונויקיק
בטיה" :שרופמ רובידב תאזה םעפב הנוע אוה "?ןויקיקה לע ךל הרח בטיהה" :'ה לש ותלאשל
אובי ,ויתושגרב עגנש הז ,חקלה לש ןושארה וקלח הנוי לע רבעש ירחא ,התע ."תומ דע יל הרח
:ותנובתב עגייש הז ,יפוסה ,ינשה וקלח
הליל ןבש ותלדג אלו וב תלמע אל רשא ןויקיקה לע תסח התא :'ה רמאיו"
הב שי רשא הלודגה ריעה הונינ לע סוחא אל ינאו ;דבא הליל ןבו היה
?"הבר המהבו ולאמשל ונימי ןיב עדי אל רשא םדא ובר הרשע םיתשמ הברה
.(אי-י ,ד)
הייוטיב רשא השגרהב אוה ןויוושה "...ינאו ...התא" :ל-אה ןיבל םדאה ןיב האוושה ךרוע 'ה רבד
תא בותכה ליבקמ שוניא ךרדב ."...סוחא ...תסח" :ל-קלו םדאל ףתושמ אושנ לעפ אוה ןושלב
:םדאה ישגרל םיקלא ישגר
"!?...סוחא אל ינאו ...תסח התא"
ש"וח ןיינעכ ס"וח שרוש תארוה תליחת יכ הארנ" .תיסיסבה ותארוהב ןאכ שמשמ ס"וח שרושה
סוחת לא םכניעו" כ ,המ תישארבל ל"דש שוריפמ) "השגרהו באכ וניינעש םימכח ןושלב ש"שחו
;כ ,המ תישארב המגודל ןייע) ארקמב תודחא םימעפ ס"וח שרושה שמשמ תאז הארוהב .("םכילכ לע
אל ינאו ...ןויקיקה לע
(13) רצמ התא :ונמוקמב בותכה תנווכ ןכו .(12) (גי ,בע םיליהת ;ה ,זט לאקזחי
דצ ןיא "...סוחא ...תסח" דבלמ .האוושהה לש ףתושמה סיסבה איה שפנה תמגע (14) ?...הונינ לע רצא
וב תלמע אל רשא" :י קוספב קיזה טפשמל אי קוספב תידוגינ הליבקמ ןיא ךכ .םיקוספה ינשל הווש
טקנ וליא .תומילש לש יוטיב אלא וניא ןויוושה הנבמב םגפכ הרואכל הארנש המ לבא ."ותלדג אלו
:ונייה ,"ותלדג אלו וב תלמע אל רשא ןויקיקה לע תסח התא" :דגיהה תמועל ליבקמ דגיהב בותכה
דבאמ םייסמה קוספה היה זא יכ - היתלדיגו הב יתלמע רשא הלודגה ריעה הונינ לע סוחא אל ינאו
אוה ,"תינויגה" הניחבמ קיודמה ,לוכיבכ רסחה טפשמה ותואש ינפמ קר אלו .בקונה וחוכ בטימ תא
רשא' טפשמה ירה .'ה לש וידי ישעמכ ומצעמ ןבומ חרואב תספתנ הונינ ןכש ,רמוא ןיאב ררובמ
םיעטמ רפסב בותכה טפשמה םלואו .ריעה לע 'ה לש ותוכז תא םיעטמ היה 'היתלדיגו הב יתלמע
יאב אקווד ."...הב שי רשא הלודגה ריעה" תרותב הונינ לש התוכז תא ,דבלב ריעה לש התוכז תא
ירפ התויהב ,וניגב הונינ לע 'ה סח אל יכ הארו אוב .רמאמה לש וחוכ םולג 'ה לש ותוכז תרכזה
אוביר הרשע םיתשמ הברה הב שי רשא הלודגה ריעה" התויהב ,הניגב הילע סח אוה אלא ,וישעמ
ינב לש םקלח תא קרו ךא אלא ,'ה ריכזמ הלודגה ריעב אוה וקלח תא אל ."הבר המהבו ...םדא
.וישעמ לכ לע וימחר תדימ לש הביט הז ףא !םתמהבו םדאה
אל רשא" דגיהל תידוגינ הלבקה ליבקמ היהש דגיהמ תוענמיהב תפסונ הנווכ הנופצ ילואו
םדא ובר הרשע םיתשמ הברה הב שי רשא" ריעכ 'ה רבדב תראותמ הונינ ."ותלדג אלו וב תלמע
ןיב ועדי אל ןכ לע רשא ,םיריעצ ,םינטק םדא ינבל הנווכה "...ולאמשל ונימי ןיב עדי אל רשא
ינב ןומה הב שי רשא ריעכ הונינ תא הנויל 'ה ראתב .(םירחאו ק"דר ,י"שר) םלאמשל םנימי
,ריעבש םיברה םינטקה .לודיגלו למעל הכירצ ןיידע ריעה יכ הנויל זמור אוה אלה ,ךר ליגב םדא
.'ה לש תיהבאה ותגאד אולמל םיקוקז ,םהינפל םדיתעו םהייח רשא ,תואמצע ילוטנ םירוצי
תולועפ לע רבדמ היהש טפשמ ,'היתלדיגו הב יתלמע רשא' ןוגכ טפשמ שרופי אל ךכ םושמ ףא
.הלודגה ריעה לודיגב לחה ךא לוכיבכ 'ה ןכש ,ושענ רבכ רשא
,ןויקיקה לע סח הנוי םא ירהש .בותכב זמרנש רמוחו לק י"ע םג אטבתמ ןויוושבש ןויוושה יא
'ה ;דדוב חמצ לע ,ןויקיקה לע סח הנוי .הונינ לע 'ה סוחי םימעפ יפלא ףלא המכו המכ תחא לע
לע סח הנוי ."הבר המהבו ...םדא ובר הרשע םיתשמ הברה הב שי רשא הלודגה ריעה" לע סוחי
.הננוכ אוה ,השועו הרצוי אוה רשא הלודגה ריעה לע סוחי 'ה ;ולדג אלו למע אל רשא ןויקיקה
סוחי 'ה ;"דבא הליל ןבו היה הליל ןבש" ינפמ הברק ירשקב ומע אב אלש ןויקיקה לע סח הנוי
םיטלובה םידוגינ םתוא לכ .(בי-אי ,י תישארב) םימודק םימימ הלית לע היונבה הלודגה ריעה לע
ודיגמ 'הש לכשהה רסומל םיפרטצמ ("...סוחא ...תסח") האוושהבש תפתושמה הדוקנה דוסי לע
.יפוסה ורבדב שרופמב הנויל
לע תסח התא" חתופ 'ה .שרופמ רסומ וניא 'ה רבדב הנויל ןתינה רסומה .ןוכנ וניא הז רבדש אלא
!סח אוה ומצע לע ,רעטצה ומצע לע אלא הנוי רעטצה ןויקיקה לע אל !היה ךכ אל ךא "...ןויקיקה
יתומ בוט רמאיו" :שקבמ אוה ומצע לע קר .לבנש ןויקיקה תא הייחי בושי 'הש שקבמ וניא הנוי
.האוושהה ןמ הז רוביד שקבתמ ןושאר ןויע רואל ."...ןויקיקה לע תסח התא" :'ה רמוא כ"פעא ."ייחמ
םע ןפוא לכב ,(ןויקיקה) םדאה תלמחל םלוה אשומ םע תמעל שי (הונינ) 'ה תלמחל אשומה תא
תא ךשוח 'ה רבד אולה .תפסונ הנווכ ריהבי ינש ןויע לבא .(הנוי) הלמחה אשונ םע ההז וניאש אשומ
'ה רמוא - ךמצע לע תסח התא :עריאש המ תא אטבמ היהש רובידה םוקמב .היולג החכותמ הנוי
,תוקפאתה לש וז הדימב ,םדאה תשלוח לע הגלבה לש וז השיגבו "...ןויקיקה לע תסח התא" :הנויל
הלודגה ריעה לע סח 'ה ,שוריפב קוספב עבומכ ,קר אל ןכא .תיקלאה החכותה לש התלוגס הנופצ
תא ותגהנה דגנכ ןעטש ימ לע ,םירבד ןיאב קוספב עבומכ ,םג סח 'ה אלא ,המהבו םדא תסלכואמה
.ומלוע
תדימ תלשממ תא שרודה שיאה .ודסחב 'ה גהונ ,הנוי םע דוחייבו ,הנוי םע םג יכ ררבתמ הנה
ךרא אוה 'ה הונינ לא תוחילשה תלחתה תעמ רבכ .ןידה תרמוחב 'ה דיפקי אל וילע אקווד ,ןידה
לכ לע םיבורמ וימחרש ה"בקה םיכלמה יכלמ ךלמ לש ומש חבתשיו ךרבתי" .הנוי יפלכ םייפא
.
(15)"םימחר תדימב אלא ול ןמדזנ אל ,הילע תואבנתהל הונינ לא הנוי רגישש העשבש ,וישעמ
חרבש שיאה תא םיה לא ליטהל וצלאנ הניפסה ישנאש ירחא םוחרו ןונח ל-אכ הנויל עדונ 'ה
לודג גד 'ה ןמיו" .םימי בבלב םיבר םימ ירבשמב ודבא אל הז לש ויקלא םלואו .ויקלא ינפלמ
לא ללפתמ הנויש ירחאו .(א ,ב) תוליל השלשו םימי השלש גדה יעמב הנוי יהיו הנוי תא עלבל
'ה ידסח םילגתמ בושו .(אי ,ב) "השביה לא הנוי תא אקיו גדל 'ה רמאיו" - הגדה יעממ ויקלא 'ה
.הנושארב ותויצ-יא תא שרופמ רובידב הנויל ריכזמ וניא 'ה .תינש הנוי לא 'ה רבד תויהב הנוי םע
'ה ןתנ םנמא .ויקלא וילע סוחי ,הונינ םע 'ה לש וכרד דגנכ ויפ ומב ןעט הנויש ירחא ףא לבא
לא וינפ תא 'ה ריאי בוש תיפוסה רסומה תפטה תעשב ךא .הדבא לש רמה המעט םועטל הנויל
ןכ לע יכ ,תיקלאה הדימה התוא דגנכ ןעטש שיאה לש ונורח תא 'ה לש וימחר ושבכ ךכ .הנוי
.ורבד תא 'ה חיכוה םימחר תדימב
:ןוגכ ,הנויל 'ה תחכות ףוסב דמוע יוויח טפשמ אל .ןונגסב בצועמ םדאה רבד תא 'ה רבד ןוחצינ
הנוי לא היינפ איה 'ה תחכות לש הפוס ...הונינ לע יכנא סוחא ןכ ...ןויקיקה לע תסח התא
ןיבה הנוי ךא .הנוימ הבושת הלאשה תעבות התרוצ תניחבמ .
(16) "!?...סוחא אל ינאו" :הלאשב
בוטמ הנוע אוה ןיא בוש .הלאשה ךותב הלולכ ,הדיחיה ,תחאה הבושתה ןכש ,ןוכנ לא הניינע
.רפסה םייתסמ 'ה יפמ תערכמה הלאשה רבדב .האדוה העימשמ ותקיתש .ער דעו
וקרפ תא םייסמה קוספה ארקיי רשאכ ,רתויב ררבתת הנוי לא יפוסה 'ה רבד לש ותועמשמ
.ההימת ררועל היושע וז האירק .ישילשה וקרפ תא םייסמה קוספה עקר לע רפסה לש יעיברה
תישימחה ותלאשב ההימת התוא חסנל לחהש ונינשרפ ןיבמ ןושארה הארנכ היה לאנברבא
הברה הב שי רשא הלודגה ריעה הונינ לע סוחא אל ינאו' הנויל ררבתי רמאמב" :ד-ג םיקרפל
ה"בקהל ול היה יכ ,הזו 'הבר המהבו ולאמשל ונימי ןיב עדי אל רשא םדא ובר הרשע םיתשמ
תרושמו ,םשפנ לכבו םבבל לכב ילא ובש רשא םישנאה לע סוחא אל ךיאו :הנוי תא בישהל
המהבו םירענהמ השלוחה רכזו ,הקזחה הנעטה תאז ול רכז אל ךיאו ,םחורי בזועו הדומ ןידה
ינפמ אלו הערה לע 'ה םחינ םתבושת ינפמש עודיו ?םלאמשל םנימי ןיב ועדי אל רשא הבר
."תומהבהו םירענה
םיבותכ ינש ונינפל ןאכש המוד םנמאו .'ד קרפ ףוסל 'ג קרפ ףוס ןיב סחיה לע השקמ לאנברבא
םאה :הונינ לע ורבד תא 'ה הניש המ ינפמ .ןיא - עירכיש ישילש בותכו ,הז תא הז םישיחכמה
'ד קרפ ףוסב רפוסמכ - םאה וא ,הערה םכרדמ ובש םישנאהש ינפמ - 'ג קרפ ףוסב רפוסמכ -
?הבר המהבו ולאמשל ונימי ןיב עדי אל רשא םדא ובר הרשע םיתשמ הברה הונינב שיש ינפמ -
םצע ללגב ,םהישעמב יולת יתלב ןפואב וב רזחש וא ,הונינ ישנא לש םהישעמ תוכזב 'ה וב רזחה
ךכל "יתימא"ה קומינה והמ ?ויתוירב ייחב וצפח םצע ללגב ,הבר המהבו ףט ןומה לש םמויק
(17) ?ריעה תא ךפה אל 'הש
שיא שיא ,םיינשה ןמ דחא לכ אוה יתימאה קומינה יכ הלעת הנוי רפסב תשדוחמ תוננובתה
.הזמ ד קרפבו הזמ 'ג קרפב בותכה לש הנושה ותנווכ תאצות איה הנושה הקמנהה .ומוקמב
.ריעה לע 'ה לש ותצע יונישב הונינ ישנא לש םקלח המ עמושלו ארוקל ריבסמ 'ג קרפ ףוס
הז ןכא .םהל תושעל רבד רשא הערה לע םחנ 'הש ךכל המרג הערה םכרדמ םישנאה תבושת
;דיבאהלו ץותנלו שותנל הכלממ לעו יוג לע רבדא עגר" :הימרי יפב 'ה רבדכו .הבושת לש החוכ
,חי 'ימרי) "ול תושעל יתבשח רשא הערה לע יתמחנו וילע יתרבד רשא ותערמ אוהה יוגה בשו
.(ח-ז
וחקל היה םנמא זא יכ ,ג קרפב רפסה םייתסה ול .ג קרפ וניא ונרפס לש ןורחאה וקרפ םלואו
היה רשפא םיקרפ השולש ןב רפס ותוא הנבמ תא .הבושת לש החוכ - הנוי רפס לש ישארה
אל הנוי .הנוי לא רזוח ונרפס לש ןורחאה וקרפ ךא .ופוסב ואישש הלעמ יפלכ ףאוש וקב ראתל
ויתונעט .'ה תצעב יוניש קידצמ וניא םהישעמב יונישהש ןעט אל אוה ,הונינ ישנא תוכזב רפכ
לש ויתודימ לע השקמ הנוי .'ה דגנ תונופ ויתונעט ;רקיע לכ הונינ ישנא דגנ תונופ ןניא הנוי לש
וחתופב םעייס המ ינפמ ,הונינ ישנא לש םתבושתב 'ה ץפח ללכב עודמ .םוחרו ןונח ל-אכ 'ה
ירבד הז אלה" ?םהל היופצה תונערופה תא םעידוהש ךכ ידי לע הריזגה ןמ טלמיהל חתפ םהל
חורבל יתמדק ןכ לע" - (!םיקלא תריזג לע ועדי הונינ ישנאש ינפל דוע) "יתמדא לע יתויה דע
לא הנושארל הווטצנ הנויש העשב רבכ ירה - "...םוחרו ןונח ל-ק התא יכ יתעדי יכ השישרת
לע היה ךכ םשמ .ורבד והז ,הנוי לש ותיישוק וז .(ליעל ןייע) םוחרו ןונח ל-אכ 'ה הלגתנ הונינ
לע ותדימ לגלגש ומשל אוה האנו וימחר תדימב ומלוע גיהנהל 'הל ול שי יכ ,חכוויהל הנוי
,םיער ןיב םיבוט ןיב ,הונינ ישנא לש םהישעמב ללכ יולת וניאש קומינה ןאכמ .
(18) הליחתמ הונינ
חלש וללגב רשא ,'ד קרפ ףוסב שרופמה קומינה אוה אולה ,םימחר קידצמו ררועמ אלא וניאש
הרשע םיתשמ הברה הב שי רשא" הלודגה ריעה לש המויק :(19) הלודגה ריעה לא וחילש תא 'ה
רזוח רפסה לש ןורחאה וקוספ יכ הנה ."הבר המהבו ולאמשל ונימי ןיב עדי אל רשא םדא ובר
דע רפסה שארמ תכלוהו הריאמ 'ה לש ותדימ .בותכה לגעמ םלשנ ךכו ,ןושארה וקוספב עגונו
.ופוס

:תורעה


ןאכ םג .תובושח תורעה יל ריעהו הז רמאמ לש ןושארה וחוסינ תא אורקל ליאוה סיו .מ 'פורפ .1
רוזח .ירומל יתדות עבות
רוזח .394-293 'מע ,ג"נרת ןילרב ,ץיוורוה .ש תרודהמ ,(לאומש ןב החמש ונברל) ירטיו רוזחמ .2
ןב יכדרמ 'ר) "שובל"ה ןכו ;בכרת ןמיס ,םירופיכה םוי תוכלה ,םייח חרוא רוטל "ףסוי תיב" ןייע .3
רוזח .(1612-1510 ,הפי םהרבא
.גצ ףד ,ג"לש תנש אקארק ,"הרותה לע תושרד"ב םירופיכה םויל השרד ,ביעוש ןבא עשוהי 'ר .4
ויהש וליפאו ,םימחר אלמ םשה יכ ןיינעה הזמ ונדמל" :הרטפהה לע וירבד םויסב ,םש המודבו
לבקיו לומחיש ודי ןאצו ותיערמ םע ונא ןכש לכ ;םתבושת םשה לביק ,לודג סמח ןישועו ,םייוג
,"םיארונ םימי" ןונגע י"שר לצא םינטק םייונישב םינפבש האבומה הארו "...הבושתב ונתוא
רוזח .דנש 'מע ,ז"שת קרוי וינ-םילשורי ,תישילש הרודהמ
וקיזחה" :ק"דר שוריפכ ,הניפסה אמתסמ ?הבשהה תלועפ אשומ והמ = "השביה לא בישהל" .5
בותכה ומילעה אמשו .בותכב שרופמ וניא הז אשומ ךא ."השביה לא הניפסה איצוהל תוטושמב
בישהל" :הניפסה ישנא לש םתודיסח רתוי דוע ררבתת ודי לע רשא רחא אשומב םג רהרהש ךותמ
הצרתיו ותחירב תוויע ןקתל ורבס ךכב יכ ,'ה ינפלמ חרבי אלו םמע ךלי לאש השביה לא ותוא
,יקסנאנזאפ .א.ש רואל ואיצוה ,רשע ירתו לאקזחי לע שוריפ ,יצנגלבמ רזעילא 'ר) "םוקמה םהל
רוזח .(ג"עראת אשראוו
רוזח ."עגיו" ה"ד ו 'ספל ע"באר דגנ - "םוצ וארקיו" ה"ד 'ה 'ספל ק"דר .6
לש הבושתכ הונינ ישנא לש םתבושת תא הרידגמה א"ה ב קרפ תינעת ימלשוריבש הכרעהה .7
הנשמבש וז תא תדגונה תילילשה הכרעהה תנבהל .הנוי רפסב בותכה טשפל תנווכמ הניא ,תוימר
.נ .י דובכל לבויה רפס ,"ירצונ-ידוהיה חוכיווהו הונינ ישנא תבושת" ,ךברוא .א .א ןייע ,ילבבבו
רוזח .122-118 'מע ,י"שת םילשורי ,(כ ץיברת) ןייטשפא יולה
לש ותחירב תביס לע נ"קת ןמיס ב"ח ינועמש טוקלי תחסונ וזו .שרדמה הנושאר שיגרה ךכב .8
תא בישה אוה' 'נש וירבד ודמעו לארשי ירע תא בישהל וחלש הנושאר םעפש ?חרב המלו" :הנוי
'רפחה תגמ רשא איבנה יתמא ןב הנוי ודבע דיב רבד רשא לארשי יהלא 'ה רבדכ...לארשי לובג
בורב ה"בקה השע ,הבושת ושעש ןויכ .הבירחהל םילשורי לע וחלש תינש םעפ .(הכ ,די ב"למ)
הונינ לא וחלש תישילש םעפ .רקשה איבנ ותוא וארקו ,הבירחה אלו הערה לע םחנו וימחר
ריעמ ,ארקמב ללכ תרכזנ הניאש םילשורי לא הנוי לש ותחילש איה ,תינשה םעפל ."...הבירחהל
ש"מ שרדד הארנ" :ג תוא י קרפ רזעילא 'רד יקרפל ושוריפב (1855-1798 ,אירול דוד 'ר) ל"דרה
תמדא אוה יתמדא לע שוריפד '...'וכו יתעדי יכ 'וגו יתמדא לע יתויה דע ירבד הז אלה' ('ד הנוי)
,ירבד ודמע אל הבושת ושעשכו םילשורי לע אבנתהל ךמשב יתרבדש הממ ל"רו םלשורי שדקה
רוזח ."הערה לע םחנו דסח בר התא יכ ינא יתעדי
ארקי המ בתכ אלו ;ינפל םתער התלע יכ ,הילע ארקו :"הונינ לא ךל םוק" ה"דל ק"דר שוריפכ .9
.הילע ארקיש ול רמא האירקה תאז יכ ונדמל "תכפהנ הונינו" ףוסב הילע ארקש הממ אלא .הילע
רוזח
י"ע ראבתמ - ארקמב םימעפ עבש דוע ןכו - הנוי ירבדב "םוחר"ל "ןונח" תמדקהבש לדבהה .10
.הנושארל 'ה לש ויתודימ ועמשוה ובש םודקה דמעמה לא סחייתהל רחואמה ללפתמה תנווכ
60 'מע ,ב"כשת םילשורי ,ותומדכ ארקמה ,סייו .מ ןייע יטסאיכ רדס לש תאז תועמשמל
רוזח .תורעההו
רחא ךלהל םדאל ול רשפא יכו "וכלת םכיקלא 'ה ירחא" ביתכד יאמ :א"ע די הטוס ןייע .11
ה"בקה לש ויתודימ רחא ךלהל אלא !"אוה הלכוא שא ךיקלא 'ה יכ" :רמאנ רבכ אולהו ?הניכשה
'ה 'ה רמאנש ה"בקה יכרד ולא ;"ויכרד לכב תכלל" ה"ד בכ ,אי םירבדל ירפס המודבו ;ש"יע 'וכו
יכו ...הקנו האטחו עשפו ןוע אשונ םיפלאל דסח רצונ .תמאו דסח ברו םיפא ךרא ןונחו םוחר ל-ק
יוה התא ףא ןונחו םוחר ארקנ םוקמה המ אלא ?ה"בקה לש ומשב ארקיל םדאל ול רשפא ךאיה
רוזח .ש"יע .'וכו ןונחו םוחר
שגר ךותמ הערל העיגפמ תוענמיה :ס"וח שרושה לש החיכשהו תדחוימה ותארוהמ הנושב .12
דוע ןכו ;אי ,ה לאקזחי ;ז ,אכ הימרי ;חי ,גי היעשי ;רפסב דוע ןכו ,ט ,גי םירבד ןוגכ ,הלמח
אל ינאו" :אי קוספל אלא ס"וח לש תצמוצמה ותארוה תא סחייל ןתינ אל ונמוקמב .רפסב
,(אי-י) האוושהה יקוספ ינש לש ףתושמה הנכמכ שמשמ דחאה שרושהש רחאמו ."?...סוחא
רוזח .ל"נכ הבחר רתויה תידוסיה הארוהה איה ונמוקמב ותארוהש ירה
.סח התא :הווהל ןיווכתמ רבע תרוצ איה תיקודקדה ותרוצש "תסח" .הווהב ,וישכע - רצמ התא .13
"הגדה תא ונרכז" ;(ד ,זכ תישארב) "יתבהא רשאכ םימעטמ יל השעו" :ןוגכ ,ארקמב םעפ ידמ ןכו
ונימי ןיב עדי אל רשא" :ונרפס םויסב ןכו ;(אי ,א היעשי) "םיליא תולוע יתעבש" ;(ה ,אי רבדמב)
רוזח "...ולאמשל
תא ,רוקמב תוקיבד ךותמ ,םגרתל םידיפקמה םימוגרתה םתואב תפקתשמה הארוהה יהוזו .14
רוזח .םוגרתה ןושלב דחא לעופ לש הלופכה ותעפוהב ס"וח לעופה לש הלופכה ותעפוה
וחוכ עידוהל ידכ" םימחר תדימב הנויל ה"בקה ןמדזנ שרדמה יפל .96 'מע ,םש ,הנוי שרדמ .15
רוזח .ש"יע ,"םיב ותרובגו
ירבד ,לשמל ,דוע האר ;ונמוקמבכ ,חוכיוו תמייסמ איהשכ דוחייב חוכ תבר תירוטרה הלאשה .16
:ותשא לא בויא ירבד וא (אל ,דל תישארב) "!?ונתוחא תא השעי הנוזכה" :םהיבא לא יולו ןועמש
רוזח .(י ,ב בויא) "!?לבקנ אל ערה תאו םיקלאה תאמ לבקנ בוטה תא םג..."
םחינ םתבושת ינפמש עודיו" :ג קרפב רכזנה הז אוה ,"עודי"ה יתימאה קומינה לאנברבא תעדל .17
בותכה רואל וליאו .ג קרפב בותכה רואל אוה ןכ םנמאו ."תומהבהו םירענה ינפמ אלו הערה לע 'ה
רוזח .תומהבהו םירענה ינפמ ריעה לע סח 'הש הדימה התואב עודי ד קרפב
ךמלוע גהנה ,רמאו וינפ לע לפנ העש התואב :102 'מע ,םש ,רפסה ףוסל הנוי שרדמ הוושהו .18
רוזח .(ט ,ט לאינד) "תוחילסהו םימחרה וניקלא 'הל" ביתכד םימחר תדימב
ךלי יכ ,הנוי לא 'ה רבדב חתופ רפסה .הלודגה ריעה - הנוי רפסב הונינ לש היוניכ הז ןכ לע .19
לע 'ה תלמחב הנוי תא ףתשמה 'ה רבדב םייתסמ הנוי רפסו ;"הלודגה ריעה הונינ" תא ריהזיו
רוזח ."הלודגה ריעה הונינ"