יגח רפסב תוחיש

גרבנזור עשוהי

"לארשי לוק"ב ורדושש תוחיש רחבמ
"ך"נתב םויה יקרפ" תרגסמב


היהי לודג :'ב יגח
ןושארה ןמ ןורחאה הזה תיבה דובכ
:אוה יגח רפסב 'ב קרפ תא תחתופה האובנה לש הכיראת

."שדחל דחאו םירשעב ,יעיבשב"
גח לש ןורחאה םויה אוה וב דחאו םירשעהו ,ירשת םויה םיארוק ונאש שדחה אוה יעיבשה שדחה
,דחוימב הזה םויה תא תנייצמ הניא הרותה ."הבר אנעשוה" וניפב םויה ארקנה םויה ,תוכוסה
ןייצל ולחה רבכ יגח תפוקתב ילוא ךא ,חספ לש יעיבשה תא ומכ ,שדק ארקמ ותוא תעבוק הניאו
אוה ךיראתה .בר םע בצינ ןויצ יבש ונבש חבזמה ביבסו ,םויה גוהנש יפכ ,דחוימ םויכ ותוא
לאו ,הדוהי תחפ לאיתלאש ןב לבבורז לא הנופ איבנה .הכאלמה תלחתה ירחא תועובש העברא
תא םהיניעב תוארל וכז רשא םינקזה לא ונייהד ,םעה תיראש לאו ,לודגה ןהכה קדצוהי ןב עשוהי
:רמואו ,ךלמה המלש הנב רשא ,ןושארה שדקמה

,ןושארה ודובכב הזה תיבה תא האר רשא ראשנה םכב ימ"
".םכיניעב ןיאכ והומכ אולה ?התע ותוא םיאור םתא המו
יכ עובקל םילוכי ,ברחנש ,םדוקה תיבה םע ,הנבנו ךלוהה ,יחכונה תיבה תא םיוושמה םינקזה
ללכל עיגהל םילולע םה וז האוושה ךותמ .ןושארה תיבה לש ותראפת תמועל ןיאכ אוה ודובכ
:איבנה םתוא קזחמ ןכ לעו .תיבה לש ודובכב הלילח לזלזל וא ,שואי

,ץראה םע לכ ,קזחו ,לודגה ןהכה קדצוי ןב עשוהי קזחו ,'ה םואנ ,לבבורז ,קזח התעו"
".תואבצ 'ה םואנ ,םכתא ינא יכ ,ושעו ,'ה םואנ
,יניס רהב םעה םע תרכש תירב ,ותירב לע רומשי 'ה ,ושאיתת לא ,ראופמ וניא תיבה םנמא
:הזה תיבב םג ותניכש תא ןיכשיו ,םירצמ תאיציב

."וארית לא ,םככותב תדמוע יחורו ,םירצממ םכתאצב םכתא יתרכ רשא רבדה תא"
:ה"כ קרפ תומש רפסב הרותב רמאנל םיזמור וירבד

."םכותב יתנכשו - שדקמ יל ושעו"
,וראפל וא ןינבה לש ולדוגל תובישח ןיא .ותונבל םא יכ ,שדקמה תא ראפל וניא םעה לש ודיקפת
תיבה תא ואלמיו םתדמח תא םייוגה ואיבי הינבה תכאלמ םלשות רשאכ .הבושחה איה ותיינב
.אוה ה"בקה לש םייוגה דיבש רשועה .ןושארה תיבה דובכמ לדגי ףא ודובכש דע ,דובכ לדהו ןטקה
:'ה תיבל םייוגה והואיבי הצרישכו

,דובכ הזה תיבה תא יתאלמו ,םייוגה לכ תדמח ואבו ,םייוגה לכ תא יתשערהו"
.תואבצ 'ה רמא
.תואבצ 'ה םואנ ,בהזה ילו ףסכה יל
,תואבצ 'ה רמא ןושארה ןמ ןורחאה הזה תיבה דובכ היהי לודג
."תואבצ 'ה םואנ ,םולש ןתא הזה םוקמבו
:היעשי רפסב 'ס קרפבש המחנה תאובנ לא םיריכזמ וירבד

..."ךחרז הגנל םיכלמו ,ךרואל םייוג וכלהו"
תוליהתו ,ואשי הנובלו בהז ,ואובי אבשמ םלכ הפיעו ןידמ ירכב ,ךסכת םילמג תעפש"
.ורשבי 'ה
".ראפא יתראפת תיבו ,יחבזמ ןוצר לע ולעי ,ךנותרשי תויבנ יליא ,ךל וצבקי רדיק ןאצ לכ
"...יקנית םיכלמ דושו ,םייוג בלח תקניו"
םוקמו ,ישדקמ םוקמ ראפל ,וידחי ,רושאתו רהדת שורב ,אובי ךילא ןונבלה דובכ"
".דבכא ילגר
םינבאה תחתו ,תשחנ םיצעה תחתו ,ףסכ איבא לזרבה תחתו ,בהז איבא תשחנה תחת"
".הקדצ ךישגונו ,םולש ךתדוקפ יתמשו ,לזרב
רפוסמכ ,הינבה תכאלמב ךישמהו דדועתה םעה .םתלועפ תא ולעפ יגח לש קוזיחהו דודיעה ירבד
:די קוספ 'ו קרפ ארזע רפסב

םעט ןמ ולילכשו ונבו ,אודע רב הירכזו האיבנ יגח תאובנב ,ןיחלצמו ןינב אידוהי יבשו"
"...לארשי הלא
".אודע רב הירכזו איבנה יגח תאובנב םחילצמו םינוב הדוהי ינקזו"
יגח ,והיעשי לש םהיתואובנ .'ה תוכלמב םייוגה וריכי דיתעב יכ יגח אבנמ םירחא םיאיבנ ומכ
םינוויה ,םימי םתוא לש תוברתה ימעמ םיבר םישנא .ינשה תיבה ימיב ןקלחב ומשגתה ,םהירבחו
ויה אל תורייגתהה ירקמ ףאו ,שדקמה תיבב רקבלו לארשי יהולאב ריכהל וליחתה ,םיאמורהו
רחבנ אוה יכ ,'ה דבע דיקפתל רחביי םכותב יחה לבבורז ,קוחר וניא הלואגה םוי יגח יניעב .םירידנ
:'ה

,'ה םואנ ,ידבע לאיתלאש ןב לבבורז ךחקא ,תואבצ 'ה םואנ אוהה םויב"
."תואבצ 'ה םאנ יתרחב ךב יכ ,םתוחכ ךיתמשו

יגח ןכותל הרזח