קוקבח רפסב תוחיש

גרבנזיא הדוהי

"לארשי לוק"ב ורדושש תוחיש רחבמ
"ך"נתב םויה יקרפ" תרגסמב


:ב-א קוקבח
ונממ קידצ עשר עלבב שירחת ,םידגוב טיבת המל

רבדכ ונידי לע תלבקתמ םלועה תא 'ה לש הגהנהה יכרד דגנכ קוקבח לש ותנולת-ותליפת
.קוקבח לש ויכרדב םיכלוה וליאכ ונאו - 'ה יכרד לע םיננולתמ םעפל םעפמ ונא םג .וילאמ ןבומ

.לקשמ תודבכ תויפוסוליפ תויעב רפסמב הדמע עובקל ונתוא ץלאת קוקבח ירבד לש הניחב
:ןעוט קוקבח

?ונממ קידצ עשר עלבב שירחת ,םידגוב טיבת המל
ינולפש קדצה ןמ הז ןיא :וז איה הלאשה ,ונייחמ ךפונ הל ףיסונו ,ותנעט תא טרפנ םאו
.הנולתה אושנ ונא רשאכו .ךפהה היהי יכ שרוד קדצה .לשכיי ינומלאו ,חילצי וא רכש לבקי
."ךכו ךכ יל הרקיש יל עיגמ אל" :רתוי דוע םיטושפ םירבדה

םיחינמ ונא החנה וזיא ?לביקש המ לבקי ינולפש קדצה ןמ הז ןיא עודמ :לאשנו עגר רוצענ
:הטושפ איה החנהה ?הזכ טפשמ םירמוא ונא רשאכ
םא .בוט רבד הז ,חילצמ םדא םא .הרבחב חילצמ וא .דבוכמ וא .רישע וא .םיענ הווש - בוט
.בוט הז ,הנהנ םדא

ינאש יוהיזה יפ לע להני ה"בקה םגש הפצמ ינאו ,םדאל בוטש המ תא תוהזל לוכי ינא
ה"בקהש הפצמ ינאו ,קידצ אוה םנמאש חינמ ינא ,קידצכ והשימ ההזמ ינא םא .יתיהיז
.עשר לש הרקמב ךפהלו ."םיבוט" םירבד ול ןתיי :יניעב םיינויגהה םיללכה יפ לע וב גהני

.אוה ךורב שודקה לש וטבמ תדוקנמ תוערואמה תא ןחבנו ,טבמה תדוקנ תא ךופהנ וישכעו
תאז רמוא קוקבח .תמא ונידו ,ביטמ אוה .םכחו בוט אוה ,ותרדגה יפ לע ,אוה ךורב שודקה
:שרופמב
.(גי ,א) "לכות אל למע לא טיבהו ,ער תוארמ םייניע רוהט"
רבדה ,הלחמ וא ,ינוע וא ,לבס םדא לע איבה ה"בקה םא :הזכ טפשמ רמול ינא לוכי ,ךכ םא
םה ךכ םאו .בוט וניאש וא םכח וניאש וא קדוצ וניאש השעמ השוע וניא ה"בקה ירהש .קדוצ
יתיארש המ יפ לע אלא ,יתחנהש תוחנהה יפ לע אל ,ער המו בוט המ עדוי ינא ,םירבדה ינפ
.ורשוע תא ול ןתונ ה"בקה יכ ,ול בוטש המ והזש ןמיס ,השק ינולפל םא :חטשב

הכופהה השיגה ןחבמב תדמוע איה םא הארנו ,איבנה קוקבח לש ותלאשל בושנ וישכעו
,םידגוב טיבת המל :לאוש קוקבח .'ה ישעמ לש טבמ תדוקנמ תואיצמה ןחבמב ,ונגצהש
םה ןיאו ,לובסל םיכירצ םיעשרה :החנהה וירבד סיסבבו .ונממ קידצ עשר עלבב שירחת
.קוקבח לש ותלאשל רחש ןיא םירבדה תא ונדמעה הבש ךרדה יפל .קדוצ הז ןיא .םילבוס
קוקבח ןעוט המו .דיתעל ,הרבחל ,םלועל - בוטה והזש ןמיס ,החלצה םיעשרל ןתנ 'ה םא
?ער םהל היהיש אוה בוטה יכו ,ךכ רבדה ןיאש עדוי אוה יכ

תדוקנ ךופיהב ונלעפהש שקומה תא קרפל ךרוצ שיו ,דוכלמל ונסנכנש םיניחבמ ונחנא
:םייפוסוליפ םיחנומב םעפהו ,טבמה תודוקנ יתש תא רידגנו רוזחנ .טבמה
היומס החנה תללוכ תאזה הרימאה .קדצבו המכחב םישענ 'ה ישעמ לכ יכ רמול לוכי ינא
.תאזה הרימאל תועמשמ ןיא - ןכ אל םאש .קדצה תאו המכחה תא תוהזל לוכי ינא :תפסונ
,המכחב םה 'ה ישעמש רמוא ינא םא .רוויע ינא םא םיפי םירויצ רייצמ ינולפ יכ רמול לוכי יניא
םה ילשו ה"בקה לש ותמכח :רחא חוסינ .תאזה המכחה תא תוהזל לגוסמ תויהל בייח ינא
אוה ,תושפיט אוה יניעבש רבדש ןכתיי אל .גוס ותואמ לבא ,המר התואב אל .גוס ותואמ
השוע 'הש ,קוקבח לאוש ,ןכתי ךיא .איבנה קוקבח לש ותלאש הז סיסב לע .תיקלא המכח
השוע 'הש האור ינא םאו .אוה דחא קדצהו ,קדצ שי .םיקדוצ אל יניעב םיארנ םהש םירבד
.ךכל רבסה הצור ינא ,םיקדוצ אל םישעמ

.ה"בקה לש וטבמ תדוקנמ תוערואמה תניחבכ התוא ונגצהש ,הינשה השיגל רובענ וישכעו
הליחתמ תאזכ החנה .המכחב לכה השוע 'ה יכ .קדוצ הזש ןמיס ,רבד השע 'ה םא יכ ,ונרמא
:תורחא םילימב .קדוצ היהי ,'ה השעיש המ לכ יכ החינמ וז השיג .'ה ישעממ ןוידה תא
יכ ,קדוצ השעמ הז היהי ,קידצל לבס םורגי 'ה םאו .קדוצל השעמה תא ךפוה 'ה לש ונוצר
.םיקדוצ םישעמ םה ,ונוצר לכו ,'ה השעמ לכו ,תאז השעש אוה 'ה

לש דוסיה תחנה יפ לע 'ה ישעמ תא תראתמה השיגה :ןמשב הלא תוטישל ארקנ וישכעו
.הליזתעמ תארקנה תימלסומ הלוכסא לש םגו ,תודהיה לש השיגה אוה - המכחהו קדצה
לש השיג יהוז - קדוצ אוה ונוצרב השענה לכו 'ה לש ונוצר יפל לכהש תרמוא השיגהו
.הייערשא תארקנה ,תימלסומ הלוכסא

אוה ונוצר .ארובה לש ונוצר יפ לע השענ םלועב השענה לכ :תרמוא הייערשא לש השיגה
.קדצה והזש עמשמ - רבד השע םא .קדוצה

הלעל םרוגה אוה 'ה לש ונוצר .םוקיב השענה לכל יקלאה ןוצרה תא הביחרמ תאזה השיגה
םיקידצ הבו ריע תולכלו ץרפתהל שעגה רהלו ,הישנא לכ םע עובטל הינואל ,ץעה ןמ לופיל
תא וליצי םיקידצ תרשע יכ םהרבאל 'ה הנע םש ,םודסב דימ םירכזנ ונא) .דחי םג םיעשרו
תקדצ אלו ,עבוק יקלאה ןוצרה יכ ,םיקידצ םתויהל תועמשמ ןיא ,הייערשאה יפל .ריעה
.(םדאה

תורשפא םדאל ןיא ,םלועה תא להנמה אוה יקלאה ןוצרה םא :וז השיגמ דוע רזגנ המ
תיעבטה השגרהה :עמשמ .דחא םוקמב תויהל לוכי דחא ןוצר קר .ינוצר ןפואב וב לועפל
ומכ תוטלחה םיטילחמ ונא .היזוליא ,הילשא איה ,תוטלחה םיטילחמ ונא יכ ונלש
המדנ .טבלתמ רוביגה תא טרסב םיאור ונא :תוטלחה הטילחמ עונלוקה טרסב הנומתהש
היהת דימתו .טרסב תמלוצמ רבכ ותטלחה לבא .הטלחה טילחמו טבלתמ אוהש ונל
עטקב דימת .םיעוריאה ףצר הנתשי אל - טרסה תא ןירקנש לככ .הטלחה התוא ותטלחה
.הטלחה התוא וירחא עטקבו ,תוטבלתה היהת דחא

שי ."ער" וא "בוט" ןיא ,רבד לכ עבוקה אוה יקלאה ןוצרה םא :וז השיגמ רזגנה םא ךישמנ
לובסל ול םרג ל-אה ןוצרש הדבועה םצע .ער הזב ןיא ,לבוס קידצ םיאור ונא םא .ןוצר
.רבד לכ עבוקה אוה ןוצרה ירהש ,בוט השעמל השעמה תא תכפוה

ונעגהו ,בוט המ טילחמה אוהו עבוקה אוה םיהולאה ןוצר יכ החנהמ ונאצי .ונכבתסה
יסחי לכה ,טלחומ רכש ןיאו טלחומ קדצ ןיא יכו ,הטלחה רשוכ םדאל ןיא וב םלועל
."תומוצע תוקחרה תעדה הזל ובייחתה" :רמואו וז הטיש םכסמ ם"במרה .יתורירשו
.םילודג םידרוסבאל האיבמ תאזה השיגה :ונלש םילמב

?המכחה תוחנהה יפ לע םיהולאה השעמ תא תראתמה :תרחאה השיגה ןמ הלוע המו
המ .םיהולאה לש וזל המוד ונלש המכחהו ,טלחומ רבד איה המכחה :הנושאר החנה
ןיא הז לע לבא ,ילאנימירק חומ ונל שי ןכ םא אלא) .ויניעב קדוצ היהי - קדוצ וניניעבש
.(םירבדמ
.ינויגה רדס שי םלועב :הזמ אצוי לעופ
לש האצותו ,ונישעמ ירפ םה שנועהו רכשה .ונישעמ תא ביתכמ ונלש ןויגהה :תפסונ הנקסמ
.ונתטלחה

לש הלוכסאה ףאו ,תודהיה לש השיגכ הגיצמ ם"במרש ,וז השיג לש החונה תיצחמה ןאכ דע
.םייללכ םיווקב הב הקיזחמ הליזתעומה

םלועה םא ?הז רבד ןכתי ךיא .ול ערו קידצ - אוה ישוקהו :ישוק םג וז השיגב שי לבא
.קדצהו ןויגהה תא תודגונה תועפות וב ויהיש ןכתיי אל ,הנובתבו ,קדצה יפ לע לעפומ
קידצ עשר עלבב שירחת ,םידגוב טיבת המל" ותנעטב .קוקבח ררועמ הזה ישוקה תא
המכחה תא האור וניא ,יקלאה קדצב ןיחבמ םדאה ןיאש ךכ לע ןנולתמ אוה ,"ונממ
.םלועה תא תלהנמ איהשכ תיהולאה

.הדבכו השק הלאשהש םשכ ,המותחו המותס הבושתהו .םיהולאה תבושת תא עמוש אוהו
םהמ השמח ,םיתב השש תללוכ איהו ,קוקבח לש 'ב קרפ לכ לע תסרפתמ הבושתה
,םלועב קדצ שי :וז איה ירה ,דחא טפשמב הבושתה תא םכסל םא ."יוה" הלימב םיליחתמ
:החותפ היעב הריאשמ הבושתהש אלא .לופית לבב תנידמ .עיפויש דע תונלבסב ןיתמהל שיו
?וילא םיעיגמ םניא ,םיתמ ,םילבוס קדצה תולגהל הכוראה ךרדבש הלאל ןתינ הבושת המו
המותח קדצה תלאש יכ ,תוחותפ תוראשנ הלא תולאש .הלאשל הבושת ןיא קוקבחב
.וניניעמ

קוקבח ןכות