קוקבח רפסב תוחיש

גרבנזור עשוהי

"לארשי לוק"ב ורדושש תוחיש רחבמ
"ך"נתב םויה יקרפ" תרגסמב


"איבנה קוקבחל הליפת" :ג קוקבח

לש ותרתוכ .םיליהת רומזמ לש יפוא תאשונ הליפתה .הליפתב םייתסמ קוקבח רפס
:רומזמה
".תונויגש לע איבנה קוקבחל הליפת"
:ומויסו
."יתוניגנב חצנמל"
.הלס :םילהתב חיכשה חנומב שומיש וב שי
:השקבב תחתופ הליפתה
".רוכזת םחר זגורב עידות םינש ברקב ,והייח םינש ברקב ךלעפ 'ה"
:'הל הדות רישב תמייסמו
".יעשי יהולאב הליגא הזולעא 'הב ינאו"
תסובת תאו ומעל וחוכב איבמ אוהש העושתה תא ,'ה תעפוה תא איבנה ראתמ ותליפתב
תושגר תעבה לכ לע אלא ,'המ השקב לע קר הרומ וניא ללכ ךרדב "הליפת" חנומה .ויביוא
קוקבח לש ותליפת .הדות וא השקב ,'הל חבש ירבד תויהל הלוכי הליפתה .ה"בקה יפלכ
הלפמה לע 'הל הליהת רומזמ רש איבנה .םידשכה :רפסה לש יזכרמה אשונל הרושק
רפסב הנושארה םעפב .היתובקעב אובתש לארשי תלואג לעו ,םידשכה לע אובל הדיתעה
לע איבנה רביד םינושארה םיקרפב .לארשי םע ןיבל םידשכה ןיב רשק לע םיעמוש ונא
והימ שרופמב רכזנ אל לא 'וכו קשועה ישעמ ,םתועשר ,םהישוביכ לע ,םידשכה תוירזכא
:שרופמב איבנה רמוא ותליפתב .הלאה םישעמה לכ אושנ
"...ךחישמ תא עשיל ,ךמע עשיל תאצי"
:האירקב הליפתה תא חתופ איבנה
".יתארי ךעמש יתעמש ,'ה"
םעה ."העומש" הנכמ אוהש ,האובנה וילע האבש תעב וידחפ תא ןאכ ראתמ איבנהו ןכתי
:העומש - האובנה תא הנכמ היעשיל הנופה
"?העומש ןיבי ימ תא ,העד הרוי ימ תא"
לובסי לארשי םעש םירוסייהו לבסה לע אלא םידשכל תונערופ קר אל איבנה הזח האובנב
ףאו תושקה םינשה ברקב ,ךלעפ ,לארשי םע תא הייחה :שקבמו דרח איבנהו .ןכ ינפל
:םימחרה תדימ תא חכשת לא זגורהו סעכה תעשב
."רוכזת םחר זגורב ,עידות םינש ברקב ,והייח םינש ברקב ךלעפ"
.'ה תולגתה תאו יניס רה דמעמ תא ותליפתב ריכזמ איבנה
,הלס ןראפ רהמ שודקו ,אובי ןמיתמ הולא"
.ץראה האלמ ותליהתו ,ודוה םימש הסכ
."הזוע ןויבח םשו ,ול ודימ םינרק ,היהת רואכ הגנו
תעימש לשו הניכשה תולגתה לש ,הריבכ תישפנ היווחל ףתוש םעה לכ היה יניס רה דמעמב
:ותומ ינפל השמ לש ותכרבב רכזנ דמעמה .ארקמב םיבר םידה וז היווחל .'ה רבד
,ומל ריעשמ חרזו אב יניסמ 'ה"
,שדק תובברמ התאו ןראפ רהמ עיפוה
."ומל תד-שא ונימימ
:יניס דמעמ תא הריכזמ התרישב הרובד םג
,םודא הדשמ ךדעצב ,ריעשמ ךתאצב 'ה"
.םימ ופטנ םיבע םג ,ופטנ םימש םג השער ץרא
".לארשי יהולא 'ה ינפמ יניס הז ,'ה ינפמ ולזנ םירה
ינפל ומואנב .רודל רודמ השרותב תרבעומ איה ,םעה ברקב היח יניס רה דמעמ תייווח
:השמ רמוא ץראל הסינכה ברע ,םעה
ורוסי ןפו ,ךיניע ואר רשא םירבדה תא חכשת ןפ ,דאמ ךשפנ רומשו ךל רמשה קר"
.ךינב ינבלו ךינבל םתעדוהו ךייח ימי לכ ,ךבבלמ
םעימשאו ,םעה תא יל להקה ,ילא 'ה רומאב ,ברוחב ךיהולא 'ה ינפל תדמע רשא םוי
תאו ,המדאה לע םייח םה רשא םימיה לכ ,יתוא האריל ןודמלי רשא ,ירבד תא
".ןודמלי םהינב
:הלאה םיקוספה לע רמוא הרותל ושוריפב ן"במר
היהש ועדי ונינבל רבדה ןכ םג קיתענשכ יכ ,םלועל ונימאי ךב םגו :םש רמאש והז"
"...תורודה לכ והואר וליאכ ,קפס אלב תמא
:ם"במרה ארוק ןמית תרגאב
ונווצו .וחכשלמ ונריהזה םגו ,דימת ורכוזל ה"בקה ונוויצש ,יניס רה דמעמ ורכז ..."
לע םכינב ולדגתש ,וניחא םכל יוארו ...ודומלת לע ולדגיש ידכ ונינבל ותוא דמלל
הנומאהש דומע אוהש ,ורדהו ותלודג הדעו להק ךותב ורפסתו ,לודגה ,אוהה דמעמה
"...וילע תבבוס
,עבטב 'ה תטילש לע םיארמה ,םיסנה תריכז םג .הנומאל האיבמ יניס דמעמ תריכז
:ןועבגב עשוהיל השענש סנה תא ריכזמ איבנה .הנומא תררועמ
,"ךתינח קרב הגנל ,וכלהי ךיצח רואל ,הלובז דמע חרי שמש"
:ףוס םי תעיקב סנ תא םג ריכזמ איבנה
".םיבר םימ רמוח ,ךיסוס םיב תכרד"
:המחלמ שיאכ 'ה תא האור איבנה .הנומאל םיררועמ רבעה יסנ קר אל
".העושי ךיתובכרמ ,ךיסוס לע בכרת יכ"
ךחישמ תא עשיל ,ךמע עשיל תאצי"
."הלס ,ראוצ דע דוסי תורע ,עשר תיבמ שאר תצחמ
ומע תא איביו םידשכה תא הכי ,ומע תא עישויש 'הל הדות רישב ותליפת תא םייסמ איבנה
:לעופב םירבדה ושחרתה רבכ וליאכ רש איבנה .וצראל הרזח
.יעשי יהולאב הליגא ,הזולעא 'הב ינאו"
."יתוניגנב חצנמל .ינכירדי יתומב לעו ,תוליאכ ילגר םשיו ,יליח םיהולא 'ה


קוקבח ןכותל הרזח