קוקבח רפסב תוחיש

גרבנזור עשוהי

"לארשי לוק"ב ורדושש תוחיש רחבמ
"ך"נתב םויה יקרפ" תרגסמב


קוקבח אשמ :קוקבחל אובמ

םישימח רצקה רפסב .קוקבח רפס אוה ,ונלש ך"נתב רדסה יפל ,רשע ירתב ינימשה רפסה
,םידשכה לש עשרה תוכלמ תיילע :ןאשונש ,תויזכרמ תואובנ שולש רפסב .דבלב םיקוספ הששו
לעו ,םידשכה לש לוועה ישעמ לע ןנולתמ אוה קוקבח הזחש אשמב .התלפמו התחלצה
תצק רואיתה .הארש לוועהו קשועה לע לבוק אוה הב הליפתב חתופ איבנה .םתחלצה
.וירבד םינווכמ לווע הזיאל שרפמ איבנה ןיא ןכש ירותסמ
"...ידגנל סמחו דושו ,טיבת למעו ,ןוא ינארת המל"
."לקועמ טפשמ אצי ןכ לע ,קידצה תא ריתכמ עשר יכ"
ירבד רחאל .םתחלצה לע ןנולתמו םהישעמו םידשכה רואיתל איבנה רבוע המדקהה רחאל
העברא איבמ איבנה .םידשכה לע דיתעב לטויש שנועה רואית הבו 'ה תבושת האב איבנה
םילשמה .םידשכב דורמל םידיתעה ,םיאכודמה םימעה יפמ ,לוכיבכ ,םיאבה יאנג לש םילשמ
םייתסמ רפסה .םשנוע לעו םידשכה ישעמ עור לע םירבדמ םלוכו "!יוה" :האירקב םיחתופ
."תונויגש לע איבנה קוקבחל הליפת"ב

,םלועב העשרה תחלצה :םיבר םיאיבנ םילעמש היעבה תא ,התרמוח אולמב ,הלעמ קוקבח
תחלצה תא ,תמאו קדצ וטפשמ לכש ה"בקה רשפאמ דציכ .הרותבש לומגה תרותל דוגינב
:לאש איבנה הימרי ?םיעשרה
םיעשר ךרד עודמ ,ךתוא רבדא םיטפשמ ךא ,ךילא בירא יכ ,'ה התא קידצ"
?"דגב ידגוב לכ ולש החלצ
:ןנולתמ תלהק
."ותערב ךיראמ עשר שיו וקדצב דבוא קידצ שי"
השעמכ םהילא עיגמ רשא םיקידצ שי רשא ,ץראה לע השענ רשא לבה שי"
."לבה הז םגש יתרמא ,םיקידצה השעמכ םהלא עיגמש םיעשר שיו ,םיעשרה
:היעבה םע אוה ףא דדומתמ םיליהתב ג"ע רומזמ ררושמ ףסא
ץחראו ,יבבל יתיכיז קיר ךא .ליח וגשה םלוע יולשו םיעשר הלא הנה"
."םירקבל יתחכותו ,םויה לכ עוגנ יהאו .יפכ ןויקנב
היעבה תא רותפל הסנמ םירפסה ןמ דחא לכ .תאזה היעבב קסוע בויא רפסמ לודג קלח
עירתמ ,טרפה לש ותייעבכ ,ישיאה רושימב היעבה תא םיגיצמה םיאיבנה תמועל .וכרד יפל
.םיירוטסיה םיעוריאבש קדצה רסוח לע ,םימעה ןיבש םיסחיב ררושה לוועה לע קוקבח
וניא קוקבח .תינורקעה תירסומה היעבה לא סחייתמ אוה .דבלב ומעל גאוד וניא איבנה
לכב קדצב ולעפוי לומגה תונורקעש עבות אלא ,דבלב לארשי םעל קדצ ה"בקהמ שרוד
םידשכה ןכש ,קיודמ וניא איבנה יפבש םידשכה רואית .םיירוטסיהה םיכלהמהמ דחא
םידשכה תומדב שמתשמ איבנה .ררועמ םאובש היעבה אלא ,וניינע רקיע םניא םמצעלשכ
.יתונמוא ןפואב היעבה תא גיצהל ידכ

:רומזמה לש ותרתוכ .םיליהת רומזמ לש יפוא תאשונה הליפת אוה קוקבח לש 'ג קרפ
".תונויגש לע איבנה קוקבחל הליפת"
:ומויסו
."יתוניגנב חצנמל"
:השקבב תחתופ הליפתה ."הלס" :םילהתב חיכשה חנומב שומיש וב שי
".רוכזת םחר זגורב עידות םינש ברקב ,והייח םינש ברקב ךלעפ 'ה"
:'הל הדות רישב תמייסמו
".יעשי יהולאב הליגא הזולעא 'הב ינאו"

רבד זמרנ אל ,ויבא םש בתכנ אל .איבנה לש םיישיאה ויטרפ ורכזנ אל רפסה תרתוכב
הרעשהב ורוקמ הלא םיאשונ לע רמאנה לכ .איבנה לש ומוקמו ונמז לע רבד יצחו רבד
.דבלב

ס"הנפל 698 תנשמ ךלמש ,הדוהי ךלמ השנמ לש וימיב אבינ קוקבחש רמאנ םלוע רדסב
רמול ילוא רשפא .ןוגה אל ךלמ היה ןכש ומשב וריכזמ וניא איבנהו ,ס"הנפל 643 תנשל דע
ושלפש תעב ונמז תא םקמל לכונ ,ויניע דגנל ושענש םידשכה ישעמ לע ןנולתמ קוקבח םאש
יכ" :קוקבח ירבד תא ראבנ םא .הדוהי תכלממ לש תונורחאה היתונשב ,הדוהיל םידשכה
,םירבדה ורמאנש העשב יכ רמול לכונ םטושפכ ,"רהמנהו רמה יוגה םידשכה תא םיקמ יננה
רואית םירבדב תוארל רשפאש ןבומ ךא .םלועב העפשה ירסחו םילפש םידשכה ויה ןיידע
ןמזה רחאל דע ותאובנ תא רחאל שי יזאו ,דיתעל האובנ אלו דע םהל היה קוקבחש תוערואמ
אל הרעשה רדגמ םינפ לכ לעו .רושא ןוטלש תחת םדוק ויהש תוצראה תא םידשכה ושבכש
.ונאצי

.קוקבח רשפ תליגמ איהו ונרפסל הרושקה תחא הליגמ התלגתנ חלמה םי תוליגמ ןיב
הרוסמה חסונל דאמ המודה חסונב םינושארה רפסה יקרפ ינש לש םבור אצמנ הליגמב
.ונדיבש


"...רהמנהו רמה יוגה ,םידשכה תא םיקמ יננה יכ" :א קוקבח