לוחות כרונולוגיים

לוח כרונולוגי לתולדות ישראל לפי סדר עולם
- לבריאת העולם -


הולדת אברהם אבינו 1948
יציאת מצרים 2448
בניין בית ראשון 2928
מלכי יהודה מלכי ישראל נביאים  
  יהואחז   3083
    הושע 3090
אמציה יהואש   3100
    עמוס 3110
  ירבעם השני   3114
עזריה
(בחיי אביו, שיטת רש"י)
    3114
עזריה
(לאחר מות אביו, שיטת רש"י)
    3129
    ישעיהו 3140
    מיכה 3160
יותם     3167
אחז     3182
חורבן בית המקדש הראשון     3338


לוח כרונולוגי בהשוואה לעמי האזור
(על-פי א"א הלוי ומקורות נוספים)
- לפנס"ה -


853 אחאב משתתף בקרב ליד כרכר כאחד מ-12 מלכי סוריה הנלחמים באשור
815-842 מלך יהוא בן נמשי. הארמים קרעו מישראל את עבר הירדן המזרחי.
799-815 מלך יהואחז בן יהוא. צבא ישראל ניגף לפני ארם ונשקו פורק.
802-805 מלך אשור מתקיף ומחליש את מלכות ארם.
740-800 מלחמות קשות וממושכות בין אשור למלכות אררט.
האשורים אינם מתפנים למלחמה בדמשק.
784-799 מלך יואש בן יהואחז. בימיו גורשו הארמים מעבר הירדן המערבי
790 אמציה מלך יהודה כובש את סלע אדום.
743-784 מלך ירבעם בן יואש על ישראל.
בימיו גורשו הארמים אף מעבר הירדן המזרחי
765 עזיהו מלך יהודה כובש את אילת בידי האדומים.
762 עמוס, התחלת נבואתו (?)
722 חורבן מלכות שומרון.
712, 713 מסעות סרגון לאשדוד (ישע' כ 2-1).
701 מסע סנחריב נגד חזקיהו.
597 נבוכדנצר עולה על יהודה וממליך את צדקיהו.
586 חורבן בית ראשון.