יכאלמ רפסב תוחיש

גרבנזור עשוהי

"לארשי לוק"ב ורדושש תוחיש רחבמ
"ך"נתב םויה יקרפ" תרגסמב


:יכאלמל אובמ
יכאלמ דיב ,לארשי לא 'ה-רבד אשמ
ארתב אבב ילבבב .םיאיבנה ירפסל ןורחאה םג אוהו ,רשע ירת תרדסב ןורחאה אוה יכאלמ רפס
:ונש א"ע ד"י

".ווה םיאיבנ ףוס יכאלמו הירכז יגח"
:םיאצומ ונא ב"ע 'ט אמוי ילבבבו
".לארשימ שדקה חור הקלתסנ ,יכאלמ הירכז יגח םינורחא םיאיבנ ותמשמ"
תא ףא תרסומ הניא איה .איבנה לש ומוקמו ונמז לע םיטרפ תרסומ הניא רפסה שארבש תבותכה
ראבמ לשמל ךכ .יוניכ וא ,איבנה לש יטרפה ומש אוה יכאלמ םאה תועדה תוקולח .ואצומ
:ע"באר
"...םיאיבנה ףוס אוהו ,בותכ אוה רשאכ ומש אוהש יתעד יפלו..."
:ל"זח ירבד תא טטצמ ק"דר
,בתכנ אל יכאלמבו םתאובנ ןמז בתכנ הירכזו יגחבו .ינש תיבב ואבנש םה יכאלמו הירכז יגח"
"...םהבש ןורחאה היהש רשפאו
ורבס םה ףאש ןאכמו ,ותוא םימגרתמ אלו ,ובתככ יכאלמ תא םיקיתעמ הטגלווהו אתטישפה
יוניכ הזש וניבה םה ,"וכאלמ" :םגרותמ םיעבשה םוגרתב תאז תמועל .איבנה לש ומש והזש
.'ה חילש רמולכ ,ךאלמ :איבנל
:א"ע ו"ט הליגמ ילבבב
.ךלמל הנשמ היהש ?יכאלמ ומש ארקנ המלו .יכדרמ הז יכאלמ :ןמחנ בר רמא"
.ארזע הז יכאלמ :החרק ןב עשוהי 'ר רמא אינת
".ומש יכאלמ :םירמוא םימכחו
והזש םירבוסה םימכחש הדבועה ןמו ,איבנה תא תוהזל ןמחנ ברו החרק ןב עשוהי 'ר לש םנויסנמ
:םגרותמ ןתנוי םוגרתב םג .יוניכ אלא ומש וניא יכאלמש ורבס םהש ,הארנ ,םהילע םיקלוח ומש
".ארפס ארזע הימש ירקתיד יכאלמ דיב"
:יכאלמב 'ג קרפ תחיתפ
,"ינפל ךרד הנפו יכאלמ חלוש יננה"
'א יגחב רמאנכ 'ה ךאלמ הנוכמ יגח םג .איבנה לש ומש וניא יכאלמש העדה תא קזחל ילוא הלוכי
:גי
..."רמאל םעל 'ה תוכאלמב 'ה ךאלמ יגח רמאיו"
הזה לקשמב תומש .םשכ ולבקל אלש הביס ןיא ךא ,ארקמב דוע יוצמ וניא "יכאלמ" םשה םנמא
הלודגה תסנכה .הלודגה תסנכה ישנאמ יכאלמ היה הליגמ תכסמב ל"זח יפ לע .ארקמב םייוצמ
היהש קידצה ןועמש דעו יגח ימימ ,ינשה תיבה תפוקת לכ ךשמב תוגיהנמו קקוחמ ףוג התייה
לש ונמז לע .איבנה לש ונמז תא קייודמב הרידגמ וז העיבק ןיא ךכיפלו ,הלודגה תסנכ יריישמ
.ויתואובנב םייוצמה םיזמרה ןמ דומלל רשפא יכאלמ
הדוהיב לשומה לש יוניכ אוה החפ ."ךתחפל אנ והבירקה" :איבנה רמוא ח קוספ 'א קרפב
ארוקהו "לאוגמ םחל יחבזמ לע םישיגמ" :ז קוספ 'א קרפב ןנולתמה איבנה ירבדמ .סרפ תפוקתב
איה ותאובנש ןיבהל רשפא ,"יתיבב ףרט יהיו ,רצואה תיב לא רשעמה לכ תא ואיבה" :'ג קרפב
.הימחנ תפוקתב יחש הארנכ .ינשה תיבה לש וניינב תמלשה רחאל
והילא לע וירבדב .םהיניב יכאלמ תא ללוכ רבכ אוהש ןאכמו םיאיבנ רשע םינש ריכזמ אריס ןב
יכאלממ םיעפשומ םירבדהו ,"םינב לע תובא בל בישהל" אריס ןב ריכזמ 'י קוספ ח"מ קרפב
:תמייתסמ ותאובנש
איבנה הילא תא םכל חלוש יכנא הנה"
.ארונהו לודגה 'ה םוי אוב ינפל
םינב לע תובא בל בישהו
".םתובא לע םינב בלו
לע ,שדקמה לע ,ומעל 'ה תבהא לע אבנמ יכאלמ .אריס ןב לש ונמז םדוק אבנ יכאלמש ןאכמ
םירחא םיאיבנכ .םודא לש הנברוח לע רבדמו תבורעת יאושינ הנגמ אוה ,םינהכה לעו 'ה תדובע
ירבדמ .םינהכה לא אוה ויתואובנמ לודג קלח .םימיה תירחאו 'ה םוי לע רבדמ אוה ול ומדקש
וליאכ שחו 'טפשמה יהולא היא' לאוש םעה ,םעה יניעב דרי שדקמה דובכ יכ הארנ יכאלמ
הניכשה ןיאש ךכל םרוגה יכ עבוק איבנה .םדמעמבו םינהכב םג לזלזמו ,תיבה ןמ הניכש הקלתסנ
,חבזמה אוה ,'ה ןחלושב םילזלזמ םינהכה .םעה ידי לעו םינהכה ידי לע 'ה לוליח אוה תיבב הרוש
ןה ,תוידוהיה םישנב הדיגבהו ,הבעות םה תבורעתה יאושינ םג .םילוספ תונברק וילע םילעמו
ויהי אל םהיתונברקו לבקתת אל םתליפתש ךכל םימרוג סמחהו הבעותה ,טפשמה תייטה .סמח
:'ה ךאלמ תויהל בושי ןהכה ,ונקותי םנהכה ישעמו רהוטת הנוהכהש הווקמ יכאלמ .ןוצרל
,ףסככו בהזכ םתוא קקזו יול ינב תא רהטו"
".הקדצב החנמ ישיגמ 'הל ויהו
:זאו
,םילשוריו הדוהי תחנמ 'הל הברעו"
."תוינומדק םינשכו םלוע ימיכ
להקו איבנה ןיב חיש וד לש הנבמב תויונב ויתואובנ בור .יטאמרד יפוא ויתואובנל הוושמ איבנה
תולימו הלאשה א"ה תועצמאב הלאש לש ןונגסב שמתשהל הברמ איבנה .ומעל 'ה ןיב וא ,ויעמוש
בהאו" :לשמל ךכ .וירבד תא קזחל ידכ םידוגנ גיצמ איבנה .ימ ,המב ,המ ,עודמ ,היא :ומכ הלאש
לא וירבד תרוצ תא םיאתמ אוה ךכב ."סורהא ינאו - ונבי המה" ;"יתאנש ושע תאו - בקעי תא
.ןכותה

תונברקלו שדקמל יכאלמ לש וסחי :'א יכאלמ