יכאלמ רפסב תוחיש

גרבנזור עשוהי

"לארשי לוק"ב ורדושש תוחיש רחבמ
"ך"נתב םויה יקרפ" תרגסמב


:'ב יכאלמ
.ונארב דחא ל-א אולה ,ונלוכל דחא בא אולה
:'ב קרפב יכאלמ לש ותאירק
,ונארב דחא ל-א אולה ,ונלוכל דחא בא אולה"
,"וניתובא תירב ללחל ,ויחאב שיא דגבנ עודמ
.לארשי םעל ה"בקה ןיבש םיסחיה תכרעמל ארקמה ןתונש יוטיבב קוסעל תונמדזה הווהמ
:איבנה לאש םדוקה קרפב
,וינודא דבעו ,בא דבכי ןב"
?ידובכ היא - ינא בא םאו
?יארומ היא - ינא םינודא םאו
"...תואבצ 'ה רמא
:חתופ םירבדב ד"י קרפ .םירבד רפסב רבכ יוצמ ןבל בא סחיכ ומעל ה"בקה יסחי רואית
."םכיהולא 'הל םתא םינב"
:רמוא וניזאה תרישב השמ
."ךננוכיו ךשע אוה ,ךנק ךיבא אוה אולה"
:חתופ הימריב א"ל קרפ
,לארשי תוחפשמ לכל םיהולאל היהא 'ה םואנ איהה תעב"
".םעל יל ויהי המהו
:ה"בקה רמוא וכשמהבו
."אוה ירוכב םירפאו ,באל לארשיל יתייה יכ"
:ארוק ג"ס קרפב איבנה היעשי
,וניבא התא יכ"
,ונריכי אל לארשיו ,ונעדי אל םהרבא יכ
."ךמש םלועמ ונלאוג ,וניבא 'ה התא
הבריקה סחי .םיחאל לארשי ינב לכ םיכפוה אליממ ,וינב םה לארשי םע ינבו באה אוה ה"בקה םא
'הל םתא םינב" :ד"י םירבדב ונרכזהש תרתוכה ירחא .םהיניב םידחוימ םיסחי בייחמ םיחאה ןיב
:םיחאה ןיבש םיסחייל תועגונה תווצמ לש הרוש ו"ט קרפב האב ,"םכיהולא
:םיפסכ תטימש תווצמב
.'הל הטימש ארק יכ ,ויחא תאו והער תא שוגי אל"
."ךדי טמשת ךיחא תא ךל היהי רשאו ,שוגת ירכנה תא
:האוולה תווצמ
."ןויבאה ךיחאמ ךדי תא ץופקת אלו"
."ךצראב ךנויבאלו ךינעל ךיחאל ךדי תא חתפת חתפ"
:רמאנ ירבע דבעב
"...ירבעה ךיחא ךל רכמי יכ"
תדימ יפל ותוא םיבבוסל םדאה לש ותוירחא תדימ הנתשמ הב תווצמ תכרעמ ונל תנתונ הרותה
תא תוארל לוכי וניא םדא .רתוי הלודג תובייוחמה ךכ רתוי הלודג הברקהש לככ .וילא םתברק
ותנוכת יהוז .ילילש רבד הניא םיבורק תפדעה .ויבורקמ םלעתהל ךא ,ולוכ םלועל יארחא ומצע
ותיבו שיא - זכרמה ןמ .םילגעמב םיטשפתמ ותבוטב ןוצרהו תלוזה תבהא .םדאה לש תיעבטה
.רתוי בורק לגעמל הזה םעה ינב לכ תא הסינכמ ,וניבא אוה 'הש העיבקה .רתוי םיבחר םילגעמל
הבהאל 'ה קשח ךיתובאב קר" :השמ רמוא 'י םירבדב .הבהא לש סחי אוה ןבל באה ןיבש סחיה
ןב" .ויבא תא דבכמ ןבה וליאו ."...'ה רמא םכתא יתבהא" :ותאובנ תא חתפ יכאלמ "...םתוא
."בא דבכי
איבנה .ותשאל שיא ןיבש םיסחיה תכרעמל ,ומעל ה"בקה ןיבש םיסחיה תכרעמ המודמ םיתיעל
:ןיסוריא לע רבדמ עשוה
,םלועל יל ךיתשראו"
.םימחרבו דסחבו ,טפשמבו קדצב יל ךיתשראו
."'ה תא תעדיו הנומאב יל ךיתשראו
:תולולכה תבהאל הימרי המדמ ,ומעל 'ה ןיב רשקה תליחת ,רבדמה תפוקת תא
.(ב ,'ב הימרי) "ךיתולולכ תבהא ךירוענ דסח ךל יתרכז"
.הלכה איה לארשי תסנכו ןתחה אוה ה"בקה וז םייומיד תכרעמב
.(ה ב"ס היעשי) "ךיקולא ךילע שישי הלכ לע ןתח שושמו"
:ןישורגכ תראותמ ומע תא 'ה תביזע
.(א ,'נ היעשי) "...היתחליש רשא םכמא תותירכ רפס הז יא 'ה רמא הכ"
ףואינ :םינוכמ הרזה הדובעהו םיאטחהו ,םיבהאמה םיארקנ ,לארשי םע הנופ םהילא ,םילילאה
.תונזו
,הילא היתותירכ רפס תא ןתאו היתחליש ,לארשי הבושמ הפאינ רשא תודוא לכ לע יכ אראו"
(ח ,'ג הימרי) ".איה םג ןזתו ךלתו ,התוחא הדוהי הדגוב הארי אלו
ירחא תונזל" :הרותה תרמוא הרז הדובע אטח לע :הרותב איה וז םייומיד תכרעמ לש התישאר
אובי ןישוריגה רחאל .(זט ,א"ל םירבד) "ץראה רכנ יהולא ירחא הנזו" (ה,'כ ארקיו) "ךלומה
תא ינא יתרכזו" :התוא התזיבו תירבה תא הרפהש ותייער םע תירבה תא שדחי ה"בקה .סויפה
."םלוע תירב ךל יתומיקהו ,ךירוענ ימיב ךתוא יתירב
,ארקיו רפסב ,רהב תשרפב .ןודאו םידבע לש אוה ומעל 'ה ןיבש םיסחיה תכרעמ לש רחא רואית
:רמאנ לבויה תווצמ םויסב
,םידבע לארשי ינב יל יכ"
,םירצמ ץראמ םתוא יתאצוה רשא םה ידבע
."םכיהולא 'ה ינא
:רמוא ד"מ קרפב היעשי
."וב יתרחב לארשיו ,ידבע בקעי עמש התעו"
"...התא יל דבע ךיתרצי ,התא ידבע יכ לארשיו ,בקעי הלא רוכז"
:א"מ קרפב םשו
"...ידבע לארשי התאו"
:ח"מ קרפבו
."בקעי ודבע 'ה לאג ורמא"
:ונודא תא דובעל דבעה לע .הארי לש אוה וינודאל דבעה לש סחיה
:השמ רמוא 'ו קרפ םירבדב
."עבשת ומשבו ,דובעת ותואו ,ארית ךיהולא 'ה תא"
:'י קרפב םשו
,ךיהולא 'ה תא האריל םא יכ ,ךמעמ לאוש ךיהולא 'ה המ לארשי התעו"
."ךשפנ לכבו ךבבל לכב ךיהולא 'ה תא דובעלו ,ותוא הבהאלו ויכרד לכב תכלל
:םעל עשוהי ארוק ןורחאה ומואנב
...תמאבו םימתב ותוא ודבעו ,'ה תא וארי התעו"
".דובענ 'ה תא יכ ,אל :עשוהי לא םעה רמאיו
:יכאלמ אבנמ ךכו
,וינודא דבעו ,בא דבכי ןב"
?ידובכ היא - ינא בא םאו
?יארומ היא - ינא םינודא םאו
"...תואבצ 'ה רמא

איבנה הילא תא םכל חלוש יכנא הנה :'ג יכאלמ