ונתבהא המב םתרמאו

'א קרפ ,יכאלמ

גרבנזיא הדוהי

הבהא .תלתופמו הכובס ,םודאו לארשי ןיב תורודה ךשמהבו ,וישעו בקעי ןיבש םיסחיה תשרפ
בישהל ונקרפב ארקנ אוה-ךורב-שודקה רשאכ ,היבוברעב םישמשמ תורחתו הבזכא ;האנשו
.רחבנה ןבה ,רבד לש ותימאל ,והימ ,תבקונה הלאשל

רמוא בקעי .דחפו האנש ,הבהא תבורעת ולוכש סחי הזל הז םיסחייתמ םיחאה וישעו בקעי
(די גל תישארב) ".ודבע ינפל ינודא אנ רובעי"
:חאכ רבדמ וישע
."ךל רשא ךל יהי ,יחא בר יל שי"
לע הפיסומ - הכישנ קפס הקישנ קפס התייהש - בקעיל וישע קשנש תמסרופמה הקישנהו
.הלא םיחא יסחיב לובלבה

הריכזמו ,העמק תיבבל הינפה .רבעמ תוכז שקבמו םודאל השמ הנופ םירצממ לארשי תאצב
:הווחאה יסחי תא
."ךצראב אנ הרבענ ..,ונתאצמ רשא האלתה לכ תא תעדי התא ,בקעי ךיחא רמא הכ"
:הטובו הסג הבושתהו
ותארקל םודא אציו...ךתארקל אצא ברחב ןפ ,יב רובעת אל ,םודא וילא רמאיו"
(כ רבדמב) ".הקזח דיבו דבכ םעב
לשומ ,ביצנ הב םשו ,םודא לע טלתשמ דוד .הזב הז םימעה ינש םימחלנ הירוטסהה ךלהמב
טפשוהי .(אי א"מ) המלש דגנ דרמל םודא עייסמ ונב המלש ימיב .(ח ב"ש) םודא לע ומעטמ
םודא תרזוח ונב םרוי ימיב .(חמ ,בכ א"מ) ביצנ תועצמאב הב לשומו םודא לע טלתשמו רזוח
והילמר ןב חקפ ימיב וליאו ,(ז די ב"מ) םודא תא שבוכו רזוח היצמא .(כ ח ב"מ) תדרומו
.(ו זט ב"מ) תליא תא םישבוכו םימודאה םירזוח

בקעי ןיבש תורחתב ומכו .םיחאה ינש ןיב קבאמה לש וכשמה אוה םימעה ינש ןיבש קבאמה
םימעה ינש ןיב קבאמב ךכ ,בקעי לש ודצל תיעמשמ-דח התייה אל באה לש ותבהא ,וישעל
.'ה בהוא ימ תא לארשיל רורב אל

:הז אשונב לארשי םע חכוותמ איבנה
.'ה רמא ,םכתא יתבהא"
!?ונתבהא המב :םתרמאו
,'ה םואנ ,בקעיל וישע חא אלה
.בקעי תא בהואו
,יתאנש וישע תאו
,הממש וירה תא םישאו
."רבדמ תונתל ותלחנ תאו
!?ונתבהא המב :שידאו רק לארשי בצינ ,"םכתא יתבהא" ,םיהלאה לש הבהאה תאירק לומ
?לארשי תא םיקלאה תבהאל החכוהה יהמו .ותבהא תא חיכוהל ךירצ םיקלאהו
."רבדמ תונתל ותלחנ תאו ,הממש וירה תא םישאו"
.לארשי תא 'ה תבהאל החכוהה אוה לארשי ירה לש םתחירפ לומ םודא ירה לש םנוממש

:ךישממ איבנהו .יד אל ךכב לבא
,תוברוח הנבנו בושנו ,ונששור םודא רמאת יכ"
.סורהא ינאו ,ונבי המה :תואבצ 'ה רמא הכ
,העשר לובג םהל וארקו
".םלוע דע 'ה םעז רשא םעהו
.המוקת ןיא םודאל ,דיתע ןיא םודאל .דיתעל יוכיסבו הווקתב אוה םודאל לארשי ןיב לדבהה
."סורהא ינאו - ונבי המה"
?םודא לש היתב םיסורה םנמאה .תרחא םיארנ םירבדה חטשב לבא ,םידדועמ איבנה ירבד
:התרמוח אלמב וז הלאש ביצמ שרדמה
לכ אלהו ,סורהא ינאו ונבי המה" איבנה רמא ךכ אל :רזעילא יבר תא דחא ףוסוליפ לאש"
םתאש המ לכ :תוצעה דגנכ אלא ,ןיינבה דגנכ בותכה רביד אל :ול רמא ?םימייק םיניינבה
ךכ ,ךייח :ול רמא .םכתצע סרוה אוה - ונתולכלו ונילע תונבל םכבבלב םיבשחמו םיבשוי
."םתצע תא לטבמו אב דחא ןקזו ,םכתא תולכלו אובל הנש לכב םיבשוי .אוה
'ה תבהא תאטבתמ המב .ירוטסיהה רושימל םיקלאו לארשי ןיבש חוכיוה תא הלעמ שרדמה
לש ומויק .תימודאה היגולואידיאה סרהב אלא ,םודא לש םיסורהה םיתבב אל ?לארשי תא
.'ה תבהאל יוטיבה םה םה - ודימשהל םודא תונויסינ לכ ףרח לארשי
"?ונתבהא המב"
."לארשי לובגל לעמ 'ה לדגי ורמאת םתאו ,הניארת םכיניעו"
.לארשי תא 'ה תבהאל יוטיבה אוה וצראב לארשי םע לש ומויק