הכימ רפסב תוחיש

גרבנזור עשוהי

- ך ש מ ה -


"בקעי תיראש היהו" :ה הכימ

.תולגה רחאל םעה ןמ ראשת רשא תיראשה לע תרבדמה המחנ תאובנ תמייסמ 'ה קרפ תא
הווקי אל רשא ,בשע ילע םיביברכ 'ה תאמ לטכ ,םיבר םימע ברקב בקעי תיראש היהו"
.םדא ינבל לחיי אלו שיאל
םא רשא ,ןאצ ירדעב ריפככ ,רעי תומהבב היראכ ,םיבר םימע ברקב בקעי תיראש היהו
."ליצמ ןיאו ףרטו סמרו רבע
רמוא 'ב קרפב .לארשי םעמ ראשת רשא תיראשה לע ויתואובנב הכימ רבדמ םימעפ עברא
:איבנה
"...לארשי תיראש ץבקא ץבק ,ךלוכ בקעי ףוסאא ףוסא"
:'ד קרפב
העלוצה תא יתמשו ,יתוערה רשאו ,הצבקא החדנהו ,העלוצה הפסוא 'ה םואנ אוהה םויב"
"...םוצע יוגל האלחנהו ,תיראשל
:ז קרפבו ,ונקרפב
"...ותלחנ תיראשל עשפ לע רבועו ןווע אשונ ךומכ לא ימ"
,תומחלמה ,תולגה תורמלש איה ותועמשמ .םידחא םיאיבנ לצא יוצמ "לארשי תיראש" ןויער
ץראב השדח תוכלמ הנבתו לאגת רשא לארשי םעמ תיראש ראשת ,םייוגה תאנשו תופידרה
:החטבהה תא םיאצומ ונא ארקיו רפסב יתוקוחב תרדסבש החכותה תשרפב .לארשי
יתירב רפהל ,םתולכל םיתלעג אלו םיתסאמ אל םהיביוא ץראב םתויהב תאז םג ףאו"
."םהיהולא 'ה ינא יכ ,םתא
:תיראש ראשת תאז לכבש המחנה הלוע ,םירבד רפסב אובת יכ תשרפ לש החכותה ךותמ
'ה לוקב תעמש אל יכ ,בורל םימשה יבכוככ םתייה רשא תחת ,טעמ יתמב םתראשנו"
."ךיהולא
:חיטבמ סומע
לכב יתועינהו ,הווצמ יכנא הנה יכ .'ה םואנ ,בקעי תיב תא דימשא דימשה אל יכ ספא"
".ץרא רורצ לופי אלו ,הרבכב עוני רשאכ ,לארשי תיב תא םייוגה
םילפונ הרבכה תא םיענענמ רשאכ .סגמ קד םיררוב הב רשא הרבכל תולגה תא המדמ איבנה
למס ,םינבאה ,רורצה .הטלפהו הלצהה תא תלמסמ ץראל הליפנה .ץראל האובתה ירגרג
:סומע םייסמ ויתואובנ תא .תולגב םלרוגמ וטלמי אל םיעשרה .הרבכב ראשנ ,םיעשרל
ושעו ,םניי תא ותשו םימרכ ועטנו ,ובשיו תומשנ םירע ונבו ,לארשי ימע תובש תא יתבשו"
יתתנ רשא םתמדא לעמ דוע ושתני אלו ,םתמדא לע םיתעטנו .םהירפ תא ולכאו תונג
."ךיהולא 'ה רמא ,םהל
:היעשי רמוא 'ד קרפב .תודחא םימעפ ןויערה אצמנ היעשי לצא
."םילשוריב םייחל בותכה לכ ,ול רמאי שודק ,םילשוריב רתונהו ןויצב ראשנה היהו"
תא .םישודק םה יכ םהילע ורמאי ,םילשוריב םייחב וראשיו תונערופה ןמ לצניהל וכזיש הלא
:היעשי םייסמ 'ו קרפב ,הנושארה ותאובנ
שדוק ערז ,םב תבצמ תכלשב רשא ןולאכו הלאכ ,רעבל התיהו הבשו הירישע הב דועו"
."התבצמ
היהת איה ףאש ,הירשע הב ראשת ,ץראה ברקב הבוזעה הברו ,םדאה תא 'ה קחריש רחאל
המחנה תוחטבה ומייוקי הב רשא ,תיראש היהת דימת .רומג היהי אל ןוילכה ךא ,רעבל
:היעשי רמוא 'י קרפב .העושתהו
ןעשנו ,והכמ לע ןעשהל בקעי תיב תטילפו לארשי ראש דוע ףיסוי אל ,אוהה םויב היהו"
לארשי ךמע היהי םא יכ .רובג לא לא ,בקעי ראש ,בושי ראש ,תמאב לארשי שודק 'ה לע
"הקדצ ףטוש ,ץורח ןוילכ ,וב בושי ראש ,םיה לוחכ
:הלואגה םוי לע בוש היעשי רבדמ א"י קרפב .'ה לא בושת תיראשה
,םירצממו רושאמ ראשי רשא ,ומע ראש תא תונקל ,ודי תינש 'ה ףיסוי אוהה םויב היהו"
רשא ,ומע ראשל הליסמ התיהו ...םיה ייאמו תמחמו רענשמו םליעמו שוכמו סורתפמו
".םירצמ ץראמ ותולע םויב לארשיל התיה רשאכ ,רושאמ ראשי
."בושי ראש" :היעשי ארק ונבל

:הבושתה םע הבישה תרשקנ 'ל קרפ םירבד רפסב הבושתה תשרפב
לכמ ךצבקו בשו ,ךמחרו ךתובש תא ךיהולא 'ה בשו ...ולוקב תעמשו ךיהולא 'ה דע תבשו"
".המש ךיהולא 'ה ךציפה רשא םימעה
ןיב רשוק וניא הכימ .הבושתב םיבשה תאו םיקידצה תא תיראשה ןויער לא רשוק היעשי םג
.םי תולוצמל םתאטח תא ךילשיו ,םהיאטח לע ותלחנ תיראשל חלסי 'ה .הבישל הבושתה
.'ה ידסחב היהת העושיהבוט המ םדא ךל דיגה :ו הכימ

,הכימ איבנה חסנמ קרפב הנושארה האובנה תא .הכימ רפס לש ןורחאה קלחה ליחתמ 'ו קרפב
:ומעל ה"בקה ןיב חוכיו וא חיש ודכ
."חכוותי לארשי םעו ומע םע 'הל ביר יכ"
ורמא המ ןייצמ וניא איבנה .חוכיוול םידע ויהיש שקבמו םירהה לא איבנה הנופ האובנה תחיתפב
:העיבתל בישהל ארקנ םעה .ןידל םעה תא 'ה עבות םהילעש םיאטחה םה המו לארשי
."יב הנע ,ךיתאלה המו ךל יתישע המ ימע"
םירצמ תאיצי ןמזמ ותיא השעש םיברה םידסחה תא םעל ה"בקה ריכזמ זאו ביגמ וניא םעה
:ךליאו
."םירמו ןורהא ,השמ תא ךינפל חלשאו ךיתידפ םידבע תיבמו ,םירצמ ץראמ ךיתילעה יכ"
:תורבידה תרשעל החיתפה תא הריכזמ תאזה החיתפה
."םידבע תיבמ םירצמ ץראמ ךיתאצוה רשא ,ךיהולא 'ה יכנא"
ריעמ י"שר .'ה ידסח לכ תורמל תירבה תא שטנש ךכ לע םעה תא חיכוהל האב םידסחה תרכזה
:רמואו םעה לא הנופ ה"בקה יכ
."םילודג תונברקבו הלודג הדובעב ךיתאלה אל ,תאזה הבוטה לכ ךל יתישעש יפ לע ףא"
איבנה ריכזמ םידסחה ןיב ..."ךיתאלה המו ךל יתישע המ ימע" :ה"בקה תלאשל סחייתמ י"שר
:םעלב השעמ תא
דע םיטשה ןמ ,רועב ןב םעלב ותוא הנע המו ,באומ ךלמ קלב ץעי המ אנ רוכז ,ימע"
".'ה תוקדצ תעד ןעמל ,לגלגה
.םעלב לש ויתוללק תרזעב לארשי תא דימשהל קלב לש ותינכתל הנווכהש הארנ םירבדה טשפמ
:ע"באר ראבמ ךכו
המו' םעטו לכה דימשהל ץעיש םעלב תצע רבד לע לארשי םע 'ה השעש דסחה ריכזה
םכדובכ רובעב יחור וילע יתתנ יכ אבנתהו ויתיוצו םכללקל םעלב יתחנה אלש 'ותוא הנע
םכתא ליצאו :םעלב רבדב רמא עשוהיו .םכתא ךריבש ותוא הנע רשא לכו אוה בותכו
.ודימ
רשא ךצעיא הכל .ימעל ךלוה יננה התעו" :םעלב רמוא ,םללקל םוקמב לארשי תא ךרבש רחאל
,קלבל םעלב ןתנש הצעב ןאכ רבודמ ןיא ן"במר תעדל ".םימיה תירחאב ךמעל הזה םעה השעי
:יקולאה ןונכתה לש יוליג אלא
,םימיה תירחאב ךמעל הזה םעה השעיש םיהלאה ץעי רשא הצעה ךל דיגא ול רמאיש"
..."'םודא לא ץעי רשא 'ה תצע ועמש' 'ץראה לכ לע הצועיה הצעה תאז' ןושלמ
:שממ הצעכ הביתה תא ושרד א"ע ו"ק ןירדהנס ילבבב םלואו
.ןתשפ ילכל םיוואתמ (לארשי) םהו ,אוה המיז אנוש הלא לש ןהיהולא :םעלב םהל רמאו"
"'וכו הצע ךאישאו אוב
דובעל לארשי ינבל םורגל ןתועצמאבו ןידמו באומ תונב תא תונזהל הצעה התייה ילבבה יפל
היחהו ןידמב המקנה תמחלממ בשש אבצל השמ ירבד םה השרדה לש הסיסב .םילוליג תדובע
:הבקנ לכ
תדעב הפגמה יהתו ,רועפ רבד לע 'הב לעמ רוסמל םעלב רבדב לארשי ינבל ויה הנה ןה"
."'ה
םוקמ ריכזמ םעלב תא ריכזמה איבנה .םיטישב רועפ לעב אטח אוה הכימ ריכזמש אטחה
:אטחה
,לגלגה דע םיטשה ןמ ,רועב ןב םעלב ותוא הנע המו ,באומ ךלמ קלב ץעי המ אנ רוכז"
".'ה תוקדצ תעד ןעמל
:ךכ ונקוספב לגלגהו םיטישה תרכזהל הביסה תא ראבמ ע"באר
ןדריה רבעמו ךרד טעמ קר ,לגלגה ןיבו ,לארשי םש ואטחש םיטישה ןיב היה אל יכ"
לא סנכיהל םיבורק םתייה רשאכ םעטה הנהו ,לארשי ץרא תליחת אוה יכ לגלגה ריכזהו
ץראה לא םתאבו םכילע יתלמחו תומ ינב םכלוכ םתייהש הלודג האטח םתאטח זא ץראה
".'ה תוקדצ תעד ןעמל והזו םכל יתישעש בוטה וריכת ילוא יתישע הז לכו םכתא יתרזעו
.ןענכ ץראב הנושארה הנחתה תאו ,יחרזמה ןדריה רבעב הנורחאה הנחתה תא ריכזמ איבנה
ךרדה תא שקבמ החכותה תא לבקמה םעה .םירצממ האיציה לש תילכתה איה ץראל הסינכה
:םינב תונברקב וליפאו תונברקב ,ראופמ ןחלופב 'ה הצרי םאה ,'ה תא דובעל הנוכנה
יפלאב 'ה הצריה .הנש ינב םילגעב תולועב ונמדקאה ,םורמ יהולאל ףכיא 'ה םדקא המב"
"?ישפנ תאטח ינטב ירפ ,יעשפ ,ירוכב ןתאה ,ןמש ילחנ תובברב םילא
.םדאה ןמ שרוד אוה המ רמול לוכי 'ה קר .תאז תילילא הדובע תרוצ החוד 'ה םשב הנועה איבנה
:אלא םדא תונברק אל יאדווב ,תונברק שרוד 'ה ןיא
תכל ענצהו דסח תבהאו טפשמ תושע םא יכ ,ךממ שרוד 'ה המו ,בוט המ םדא ךל דיגה"
".ךיהולא םע
:וערזל ליחנה םהרבאש ךרדה יהוז
".טפשמו הקדצ תושעל 'ה ךרד ורמשו"
:תושירד שלשב 'ה תדובעל היוצרה ךרדה תא םכסמ הכימ
".ךיהולא םע תכל ענצהו ,דסח תבהאו ,טפשמ תושע"


רקש ורבד היבשויו ,סמח ואלמ הירישע רשא :ו הכימ

םישמתשמ םהשכ רחסמב םימרמה םירחוסל החכות תאובנ איה 'ו קרפ תא תמייסמה האובנה
,הדובעה לע ורקיעב היה קרפה תליחתבש ומעל ה"בקה ןיב חוכיוה .םיפייוזמ תולוקשמו תודימב
תושירדה ,האובנה לש המויס .םוקמל םדא ןיבש תווצמה םוחתב איהש ,תונברקה תברקה
ענצהו דסח תבהאו טפשמ תושע :ורבחל םדא ןיבש םוחתב אקווד איה ,ומעמ שרוד ה"בקהש
.תאזה השירדל רומג דוגינ םה ריעה ירחוס לש םהישעמ .ךיהולא םע תכל

:האירקב האובנה תא חתופ איבנה
."הדעי ימו הטמ ועמש ,ךמש הארי הישותו ,ארקי ריעל 'ה לוק"
:תירוטר הלאשב חתופ איבנה .םינגוה יתלב רחסמ יסחי :םהיאטח תא איבנה טרפמ ןכמ רחאל
"?המועז ןוזר תפיאו עשר תורצוא עשר תיב שיאה דוע"
רמולכ ,המועז ןוזר תפיא תועצמאב ?עשר תועצמאב ושכרנש תורצוא עשרה תיבב שיה :רמולכ
ושכרנש תורצואל .ןכתי אל רבדה :הרורב איבנה תבושת .הילע תצבור 'ה תללקש תנטקומ הפיא
שוכרמ תונהל לכונהו יאמרל ,עשרל חיני אל ה"בקה .םויק ןיא רחסמב האנוהו תואמר תועצמאב
הרותה תחסנמ ,רחסמב האנוהה רוסיא ,תנטקומ הפיאב שומישה רוסיא תא .אטחב רבצש
:ט"י קרפב ארקיו רפסב
ןיהו קדצ תפיא ,קדצ ינבא ,קדצ ינזאמ .הרושמבו לקשמב ,הדימב ,טפשמב לוע ושעת אל"
."םכל היהי קדצ
:הריהזמו הרותה תרזוח ה"כ קרפ םירבד רפסב
הלודג ,הפיאו הפיא ךתיבב ךל היהי אל .הנטקו הלודג ,ןבאו ןבא ךסיכב ךל היהי אל"
לע ךימי וכיראי ןעמל ,ךל היהי קדצו המילש הפיא ,ךל היהי קדצו המילש ןבא .הנטקו
".לוע השוע לכ ,הלא השוע לכ ךיהולא 'ה תבעות יכ .ךל ןתונ ךיהולא 'ה רשא ,המדאה
.וזכ הפיאב שמתשיש ימ לש ושנוע תא תטרפמ הניא הרותה
:לאושה עשרה לש ויפב איבנה םש היינשה הלאשה תא
"?המרמ ינבא סיכבו ,עשר ינזאמב הכזאה"
.תירוטר איה הלאשה ןאכ םג ?המרמ ינבאבו עשר ינזאמב שמתשמ ינא רשאכ יאכז אצא םאה
,ףוגל דומצה סיכב לקשמ ינבא תאשל גהונל דה ונינפלו ןכתי .המרמ ינבא סיכ לע רבדמ עשרה
ןכתי ."הנטקו הלודג ןבאו ןבא ךסיכב ךל היהי אל" :םירבדב הרותה רוסיאב םג זמרנה גהונ
.הרות ןושלב שמתשמ איבנהו הרותה לש יתורפס יוטיב אוה יוטיבהו

:ב"י קוספ .היאטח רואית ןיבל ריעל האירקה ןיב וקיספה עשרה תלאשו איבנה תלאש
"םהיפב הימר םנושלו רקש ורבד היבשיו סמח ואלמ הירישע רשא"
:האירקל רישי ךשמה אוה
."הדעי ימו הטמ ועמש ,ךמש הארי הישותו ,ארקי ריעל 'ה לוק"
שיו ,היאטחו ןורמושב אוה רבודמהש םירובסה שי .המש תא ןייצל ילבמ ריע לא הנופ איבנה
תוריבע לע םיחיכומ םילשורי יאיבנ םגו ןורמוש יאיבנ םג .היתונוועלו םילשוריל הנווכהש םירובסה
:םילשוריל אבנמ היעשי :רחסמב האנוה לש
".םימב לוהמ ךאבס םיגיסל היה ךפסכ"
:םירחוסה דגנ אצי עשוה
(ח ,ב"י עשוה) "בהא קושעל המרמ ינזאמ ודיב ןענכ"
:םירמואה ןורמוש ישנא תא חיכומ סומע
".המרמ ינזאמ תועלו לקש לידגהלו הפיא ןיטקהל ...רבש הריבשנו שדחה רבעי יתמ"
:רמוא א"י קרפ ילשמב ךלמה המלש
"ונוצר המלש ןבאו ,'ה תבעות המרמ ינזאמ"
:רמאנ כ קרפבו
אל המרמ ינזאמו ,ןבאו ןבא 'ה תבעות" "םהינש םג 'ה תבעות ,הפיאו הפיא ,ןבאו ןבא"
".בוט
איבנה הסיכ ילואו .םינוש םינמזב םיבר תומוקמב תגהונ תאזה הריבעהש םידמלמ םירבדה
םישנועה .ןמז לכבו םוקמ לכב ,ריע לכל םיאתת החכותהש ידכ ,ריעה םש תא הליחת הנווכב
:הרותב החכותה תושרפבש תוללקה תא םיריכזמ איבנה ריכזמש
ךורדת התא רוצקת אלו ערזת התא ...ןתא ברחל טלפת רשאו ...עבשת אלו לכאת התא"
".ןיי התשת אלו שוריתו ,ןמש ךוסת אלו תיז
:בותכ ארקיובש החכותב
"...ועבשת אלו םתלכאו"
:עשוה םג שמתשמ תומוד םילימב
."ועבשי אלו ולכאו"
:ארקיוב ךשמהבו
"...םכיבייוא והולכאו - םכערז קירל םתערזו ...תירב םקנ תמקונ ברח םכילע יתאבהו"
:ח"כ קרפ םירבדבו
יכ ףסאת טעמו הדשה איצות בר ערז ...יבשב וכלי יכ ךל ויהי אלו דילות תונבו םינב"
ןמשו ךלובג לכב ךל ויהי םיתיז ...התשת אל ןייו תדבעו עטת םימרכ .הבראה ונלסחי
".ךתיז לשי יכ ךוסת אל
:תמייתסמ ארקיוב החכותה
יתירב רפהלו םתולכל םיתלעג אלו םיתסאמ אל םהיביוא ץראב םתויהב תאז םג ףאו"
."םהיהולא 'ה ינא יכ םתא


ףולאב וחטבת לא ,ערב ונימאת לא :ז הכימ

בצמ לע ןנוקמ איבנה .תילארשיה הרבחה לש הנובקיר לע תרבדמ 'ז קרפ לש הנושארה האובנה
:תישיא ול עגונ רבדהש ימכ ,הרבחה
."ישפנ התווא הרוכיב ,לוכאל לוכשא ןיא ,ריצב תוללועכ ,ץיק יפסואכ יתייה יכ .יל יללא"
ורתונ אמש שפחמ ,הנאת לוכאל הוואתמ ,ץיקה ףוסב ךלוהה םדאל ומצע תא המדמ איבנה
"ץיק" םיתיעל תוארקנ םינאתה .אצומ וניא ךא ,תוטקלנ ןניא ללכ ךרדבש םינאת ,ץעה לע םינאת
םיקומיצ האמ" :דודל איבהש רפוסמ תשוביפמ רענ אביצ לע .תולדג ןה הב הנשה תנוע םש לע
:י"שר ראבמ ךכו "...ץיק האמו
".אטייק יפויסכ ןתנוי םגרת ןכו תוער ןהש ןינאת יפוס םהו - ץיק תפוסאכ"
איבנה .ץק לש לילצ שי המצע ץיק הלימב םג .ףוסו ףסא :םישרוש ינש יפסא הלימב גזממ איבנה
ךרדב רשא ,ריצבה רחאל םירתונה םידדובהו םינטקה םיבנעה - ריצבה תוללוע תא םג שפחמ
:הידבוע אבנמ ךכו .םתחקל םיגהונ םירצובה ןיא ללכ
".תוללוע וריאשי אולה ךל ואב םירצוב םא"
:רמאנ ארקיו רפסב םישודק תשרפב .םיינעל תוללועה תא ריאשהל הווצמ הרותה
."םכיהולא 'ה ינא םתוא בזעת רגלו ינעל טקלת אל ךמרכ טרפו ללועת אל ךמרכו"
:בותכה רמוא אצת יכ תשרפב םירבד רפסב
."היהי הנמלאלו םותיל רגל ,ךירחא ללועת אל ךמרכ רוצבת יכ"
:תוריפ אלל וראשנש הנאתהו ןפגה לש יומידב שמתשמו ףוסל ףוסיא ןיב רשקמ איבנה הימרי םג
םהל ןתאו לבנ הלעהו ,הנאתב םינאת ןיאו ןפגב םיבנע ןיא .'ה םואנ םפיסא ףסא"
".םורבעי
רחאל םרכב תוריפ שפחמה םדאה לש ונובערל ותרבחב רשויהו קדצה ןורסח תא המדמ איבנה
.ץראב קידצ ןיא ךא ,דחא קידצ ולו אוצמל הסנמ אוה .אצומ וניאו ,ריצבה
".ןיא םדאב רשיו ,ץראה ןמ דיסח דבא"
:הרבחב אצמ ןכ המ ראתמ אוה תאז תמועל
."םרח ודוצי והיחא תא שיא ,ובוראי םימדל םלכ"
טפושהו ,דחוש הארנכ שקבמ - רמולכ ,לאוש רשה :הררשה ישנא תותיחש תא ראתמ איבנה
תינפומ הניא הכימ לש וז ותחכות ךא .דחוש תרומת ,םינומלש תרומת ןד טפושה- םולישב
אוה .רתויב םוגע אוה איבנה רייצמש רויצה .ולוכ םעה לא אלא ,דבלב םיטילשלו םעה ירישעל
לא הנופ איבנה .החפשמ ינב לע אלו םידידי לע אל ךומסל רשפא יא .יתרבחה ןווינה תא ראתמ
:האירקב ויעמוש
תב ,בא לבנמ ןב .ךיפ יחתפ רומש ךקיח תבכושמ ,ףולאב וחטבת לא ,ערב ונימאת לא"
."ותיב ישנא ,שיא יבייוא .התומחב הלכ ,המאב המק
.עשפמ םיפח דיצבו יקנ םדל בראמב תקסוע הלוכ הרבחה
."םרח ודוצי והיחא תא שיא"
האירקב ורוד ינב לא הנפ איבנה הימרי םג .דיצל הליבקמ איהו ,גידל תשר העמשמ ןאכ םרח
:המוד
.ךולהי ליכר ער לכו ,בקעי בוקע חא לכ יכ ,וחטבת לא חא לכ לעו ורמשה והערמ שיא"
טוחש ץח ...ואלנ הועה רקש רבד םנושל ודמל ,ורבדי אל תמאו ,ולתהי והערב שיאו
".וברא םישי וברקבו רבדי והער תא םולש ויפב ,רבד המרמ םנושל
:ותפוקת ישנא תא המוד ןפואב ראתמ היעשי םג
ףסאנ הערה ינפמ יכ .ןיבמ ןיאב םיפסאנ דסח ישנאו ,בל לע םש שיא ןיאו ,דבא קידצה"
."קידצה
:המוד ןפואב ןורמוש תוכלמ תא ראת עשוה איבנה
,וצרפ ,ףואנו בונגו חוצרו ,שחכו הלא .ץראב םיהולא תעד ןיאו דסח ןיאו תמא ןיא יכ"
."ועגנ םימדב םימדו
.'הל תווקל אלא רתונ אל םדאה ינב לע ךומסל רשפא יאו הבוקר הרבחהש ,הזכ םיניינע בצמב
:'הב ונוחטב תעבהב ותניק תא םייסמ איבנה
".יהולא ינעמשי ,יעשי יהולאל הליחוא ,הפצא 'הב ינאו"
רואית ותמועלו השקה בצמה רואית .המוד הנבמ תלעב האובנב ותאובנ תא םייסמ קוקבח איבנה
:'הב איבנה לש ונוחטב
רזג ,לכוא השע אל תומדשו ,תיז-השעמ שחיכ ,םינפגב לובי ןיאו חרפת אל הנאת יכ"
."יעשי יהולאב הליגא ,הזולעא 'הב ינאו .םיתפרב רקב ןיאו ,ןאצ הלכיממ
.ללפתמל החמשו דודיע רוקמ איה 'הל הליפתהיתמק ,יתלפנ יכ :ז הכימ

תקלחתמ האובנה .ןויצ תמוקתל הוקת תאובנ .המחנ תאובנ איה 'ז קרפ לש הנורחאה האובנה
,הלא תואובנב דחוימה .דחא ןויערל םידחאתמ ךא ,םנונגסב הזמ הז םינושה םיקלח העבראל
תוננובתה ירבד תובלשמו .התבייואו לארשי תסנכ ןיבו ,םעל איבנה ןיב תוחישכ תובצועמ ןהש
.םירבדה ךותב הבשחמו

חמשת לבל התביואל תרמוא איה .ןויצ לש המשב איבנה רבדמ ,י-ח םיקוספ ,ןושארה עטקב
תוכזב התליפנמ םוקת יכ החוטבו המצע תא תדדועמ ןויצ .המיקהל 'ה דיתע ירהש ,התלפמב
.הקוצמה תכשח תא ריאי 'הש הוקתה
."יל רוא 'ה - ךשוחב בשא יכ"
:אטחה לע שנוע ןה הל ואבש תורצהש הניבמו היאטחב הריכמ ןויצ
."ול יתאטח יכ ,אשא 'ה ףעז"
:ק"דר ראבמו
."ןידה תא ילע קידצמו 'ה ףעז לבוסו אשונ ינא..."
.תביואל העינכו המילכ איבת רשא 'ה תעושיל הפצמ לארשי תסנכ
הסכתו יתביוא ארתו .ותקדצב הארא רואל ינאיצוי ,יטפשמ השעו יביר בירי רשא דע"
".השוב
םדדועל וירבדב הסנמ אוה .הדוהי ישנא לא םינווכמ וירבד ךא תביואה לא םנמא הנופ איבנה
.ןטק 'ה תעושיב םעה ןוחטיבש העש ,השק העשב םירבדה םירמאנ הארנכ .םבל תא קזחלו
.העושיל ותווקת תאו ותנומא תא שדחיש ידכ םעה תא דדועמ איבנה

:ןוגרוו לאומש 'פורפ רמוא הכימ לע ורפסב
בירחנס עסמ תעב הדוהי לע האבש ,תונערופה תעשב רמאיהל היה םיאתמ הז עטק"
םג עגפנ ,הדוהי לע רושא הטימהש ,תיזיפה תונערופה דצלש ,רבתסמ .רושא ךלמ
לצא תשפתנה ,רושא תכלממ איה הילא הנופ איבנהש תבייואה .'ה תעושיב ןוחטיבה
התוגהנתהבש םיהולא ףוריח לעו רושא לש התוריהי לע .'ה תא תפדגמו תפרחמכ איבנה
אלא הז ןיא יכ וכירעהב ,ויהולאב םעה לש ונוחטב לע גלגלמה ,הקשבר םואנ םג עיבצמ
יהולא לש םחוכ לע הלוע וניא לארשי יהולא לש וחוכ ,הקשבר תכרעה יפל .אווש ןוחטיב
ףוס תארקל .ומע תאו וצרא תא ליצהל ותלוכיב רושא תכלממ גיצנ רפוכ ןכלו ,םימעה ראש
,דדועמ איבנ תויהל ךפוה אוה רעשב חיכומ איבנמו ,ותשיג תא הכימ הנשמ בירחנס עסמ
".העושיל הווקת שאוימה ומעב ךסונה
"ךירדג תונבל םוי" .'ה תעושי םוי לש ואוב תא אבנמ איבנה .ןויצ תא איבנה דדועמ ינשה עטקב
:ץראה תווצק עברא לכמ ,םיקחרממ ובושי םילוגה
."רהה רהו םימ םיו רהנ דעו רוצמ ינמלו ,רוצמ ירעו רושא ינמל ,אובי ךידעו אוה םוי"
:םייוקת םירבד רפסב ,הרותב 'ה תחטבה יכ אבנמ איבנה
.המש ךיהולא 'ה ךציפה רשא םימעה לכמ ךצבקו בשו ךמחרו ךתובש תא ךיהולא 'ה בשו"
."...ךחקי םשמו ךיהולא 'ה ךצבקי םשמ ,םימשה הצקב ךחדנ היהי םא
הכימ .תובאל וחטבוהש תולובגל ץראה תולובג תבחרה לע ןאכ רבדמ איבנה יכ םיראבמה שי
ויעמוש לצא וררועיש ,ךכ וירבד תא חסנמ אוה .ץראה תולובג תא קייודמב עובקל ןווכתמ וניא
תולובג ןויצ תעב םירכזנה תומוקמה ןאכ םירכזנ .ץראה תולובג לע הרותב תוחטבהה לש תונורכז
:וניבא םהרבאל חטבוה םירתבה ןיב תירבב .הרותב ץראה
"...תרפ רהנ לודגה רהנה דע םירצמ רהנמ תאזה ץראה תא יתתנ ךערזל"
אוה רהנ .םירצמל הליבקמ ןאכ רוצמ ירע הז יפלו "רוצמ ירואי" :םירצמ הנוכמ היעשיבו םיכלמב
:תומש רפסב רמאנל ילוא תזמור םירבדה תא איבנה אטבמ הב הרוצה .רושא תכלממל יוניכ
"...רהנה דע רבדממו ,םיתשילפ םי דעו ףוס םימ ךלובג תא יתשו"
.ותיערמ ןאצ תא העריו בושיש ונממ שקבמו הליפתב 'הל איבנה הנופ ישילשה קלחב
..."ךתלחנ ןאצ ,ךטבשב ךמע הער"
.'ה ינפמ האריו דחפ ואלמי םייוגה יעשר
".ךממ ואריו ,ודחפי ונהולא 'ה לא"
:'ה תחטבה תא ריכזמ איבנה
."תואלפנ ונארא םירצמ ץראמ ךתאצ ימיכ"
תירב תא םהל םייקיו ותלחנ תיראש ןווע תא רפכי 'ה .ותעושי לע 'הל הליהת ריש ןורחאה קלחב
.םהל וחלסי םהיאתוטחו ,םצראל בושלו לאגיהל םידיתע לארשי .םדק ימיב עבשנ רשאכ ,םהרבא
תירב ןעמל ןהו ,"ךיהולא 'ה ויא" םירמואה ,םייוגב ללחתי אלש ,'ה םש ןעמל ןה אובת הלואגה
'ה עבשנש העובשב םתוח איבנה .ולוכ רפסל המיתחה םג איה תאזה האובנה תמיתח .תובא
:םלועל הלטב הניאש העובש ,תובאל
."םדק ימימ וניתובאל תעבשנ רשא"

רמאמה תליחתל הרזח