הכימ רפסב תוחיש

גרבנזיא הדוהי


:םיניינעה ןכות
םירצונו םידוהי ןיב - 'ז ,'א הכימ
ויהלא םשב שיא וכלי םימעה לכ - 'ד הכימ
?יעשפ ירוכב ןתאה - 'ו הכימ
דסח תבהאו טפשמ תושע - 'ו הכימ
?ךמעמ שרוד 'ה המ - 'ו הכימ


םירצונו םידוהי ןיב - 'ז ,'א הכימ
תיתד העונת תויהל תכפוה תורצנה .תירצונה הריפסל הינשה האמה ימי םה םימיה
םייורק םירצונה .השדחה העונתה םע דדומתהל םיליחתמ לארשי ימכחו ,תיפוסוליפו
.תורוקמב םייוצמ םמע םיחוכיוו ,"םינימ" וניתורוקמב
:הז אוה קוספה .ירצונ םכח יפב ןיינעמ שוריפ שרפתנ 'א קרפ הכימ רפסב דחא קוספ
,שאב ופרשי היננתא לכו ,ותכוי היליספ לכו"
,הממש םישא היבצע לכו
":ובושי הנוז ןנתא דעו ,הצביק הנוז ןנתאמ יכ
זמר ןאכ שי יכ רבדה רורב ?"ובושי הנוז ןנתא דעו ,הצביק הנוז ןנתאמ יכ" יוטיבה רשפ המ
:(ט"י) ג"כ קרפ םירבדב קוספל
":םהינש םג ךיהלא 'ה תבעות יכ רדנ לכל ךיהלא 'ה תיב בלכ ריחמו הנוז ןנתא איבת אל"
ןנתא"כ םפסכ תא רידגמ איבנהו .הריבעב ץבקנ ןורמוש רשוע .ןורמוש ןברוחב קסוע קוספה
ושבכיש םיביואה .הנוז ןנתא תויהל רוזחי אוהו ,הנוז ןנתאמ אב רשועה :זירכמ אוהו ."הנוז
רופיס םיארוק ונא ןאכו .תונוזל :אב ונממ םוקמל וזזביש ףסכה תא וריזחי ,ןורמוש תא
:רופיסה ךכו .ןומגהה ינפב ןידל דמעו ספתנש רזעילא יבר לע ,ןיינעמ
לכ א"ד 'ג ה"ד 'א השרפ הבר תלהק
רזעילא יברב השעמ .םדאה תא ןיעגימ תונימ ירבד ,"םיעגי םירבדה לכ" א"ד
:ול רמא .ותוא ןודל המיבה לע ולעהו ןומגה ותוא ולטנ .תונימ םושל ספתנש
.ןיידה ילע ןמאנ ול רמא ?וללה םילטב םירבדב קוסעי ךתומכ לודג םדא ,יבר
רחאמ :ול רמא .םימש םושל אלא רמא אל אוהו ,רמא וליבשבש רבס אוהו
ןה תועוט וללה תובישיש רשפא ,רמואו רובס יתייה ינא ףא ,ךילע ינתנמאהש
.התא רוטפ סומיד ,וללה םילטב םירבדב
.תונימ ירבד לע ספתנש לע רעטצמ היה המיבה ןמ רזעילא 'ר רטפנש רחא
ןמ דחא אמש 'ר :ל"א .ולצא ע"ר סנכנ ,לבק אלו ומחנל ולצא וידימלת וסנכנ
!ינתרכזה ,םימשה ,ןה ול רמא ?ךינפל ברעו רבד ךינפל רמא ןינימה
שיא בקעיו ,דחא םדא ילא אבו ,ירופצ לש אטרטסיאב הלוע יתייה תחא םעפ
.רבדה ינאנהו ,ינולפ םושמ דחא רבד יל רמאו ,ומש אינכס רפכ
ריחמו הנוז ןנתא איבת אל (ג"כ םירבד) םכתרותב בותכ :היה רבדה ותואו
.רתומ ןדבאל ,םירוסא ןברקל יל רמא .ןירוסא ול יתרמא ,ןה המ ,בלכ
יתבו תואצחרמ יתב ןהב השעי יל רמא ?םהב השעי המ כ"או :ול יתרמא
הארש ןויכ .העשל הכלה ינממ המלעתנו ,תרמא הפי ול יתרמא .תואסכ
'אנש .ואצי האוצלו וב האוצמ ,ינולפ רמא ךכ :יל רמא ,וירבדל יתדוהש
.םיברל ןווסרוכ ושעי ובושי הנוז ןנתא דעו הצבק הנוז ןנתאמ יכ ('א הכימ)
.ינאנהו
בותכש המ לע יתרבעש אלא דוע אלו ,תונימ םשל יתשפתנ רבדה ותוא לעו
קחרה .התיב חתפ לא ברקת לאו ךכרד הילעמ קחרה ('ה ילשמ) הרותב
םיבר יכ ?המל .תונז וז התיב חתפ לא ברקת לאו ,תונימה וז ,ךכרד הילעמ
...היגורה לכ םימוצעו הליפה םיללח
רפכ שיא בקעי אבו ,שחנ וכשנש לאעמשי יבר לש ותוחא ןב אמד ןב רזעלא 'ר
ןב יאשר התא ןיא רמא ,לאעמשי 'ר וחינה אלו ינולפ םושב ותואפרל אינכס
קיפסה אלו .רתומ אוהש הרותה ןמ היאר ךל איבא ינאו יל חנה ול רמא ,אמד
התציש אמד ןב ךירשא :רמאו לאעמשי 'ר חמשו .תמש דע היאר ול איבהל
.םימכח לש ןרדג תצרפ אלו הרהטב ךתמשנ
עוריאל הז רופיס תוושהל ןיינעמ .תורצנה לש התוטשפתה תליחתמ אוה הזה רופיסה
,קצבלא ןב חילצמ יבר ודימלת רפסמ ןואג יאה בר לע .ןכמ רחאל הנש תואמ הנומש שחרתהש
לא ותוא חלש ןואג יאה ברו ,םילהתב קוספ לש ושוריפב הבישיב וקלחנ תחא םעפש
חילצמ בר יכ יאה בר האר רשאכו .הז קוספל רמוכה עדוי שוריפ הזיא ררבל ,סוקילוטקה
ינב לא םהל השקה רבדב תונפל םינומדקה םימכחה וענמנ אל םלועמש ול רמא ,תכלל ססהמ
.(ןואג יאה ךרע ,דומלתה ימכחל הידפולקיצנא ,תוילגרמ) .תורחא תונומא

ויהלא םשב שיא וכלי םימעה לכ - 'ד הכימ

ואבנ םיאיבנ ינש יכ דע ,תרכומ איה ךכ לכ .דואמ תרכומ האובנ ללוכ הכימ רפסב 'ד קרפ
תירחא תאובנו ,והיעשיב םימיה תירחא תאובנ .םינטק תואובנה יתש ןיב םילדבההו ,התוא
:והיעשי רמוא ךכו .ןה תומוד הכימב םימיה
'ב קרפ והיעשי
ורהנו תועבגמ אשנו םירהה שארב 'ה תיב רה היהי ןוכנ םימיה תירחאב היהו"
":םייוגה לכ וילא
ויכרדמ ונריו בקעי יהלא תיב לא 'ה רה לא הלענו וכל ורמאו םיבר םימע וכלהו"
":םילשורימ 'ה רבדו הרות אצת ןויצמ יכ ויתחראב הכלנו
םהיתותינחו םיתאל םתוברח ותתכו םיבר םימעל חיכוהו םיוגה ןיב טפשו"
פ ":המחלמ דוע ודמלי אלו ברח יוג לא יוג אשי אל תורמזמל
.'ב

.'ג

.'ד

:םיקוספ ינש לש תפסות הב שי לבא ,והיעשי תאובנל המוד הכימ תאובנ
'ד קרפ הכימ
":רבד תואבצ 'ה יפ יכ דירחמ ןיאו ותנאת תחתו ונפג תחת שיא ובשיו" .'ד
":דעו םלועל וניהלא 'ה םשב ךלנ ונחנאו ויהלא םשב שיא וכלי םימעה לכ יכ" .'ה
ונחנאו ויהלא םשב שיא וכלי םימעה לכ יכ" :םיקוספה ינשמ ינשה קוספב וננויעב זכרתנ ונא
תירחאב .םימיה תירחא תאובנ לש הכופיה אוה הז קוספ ."דעו םלועל וניהלא 'ה םשב ךלנ
וכלי םימעה לכ :ךופה - האובנה לש המויס וליאו .'ה תיב רהל ואוביו םיבר םימע וכלי םימיה
לש ושוריפ ךכ םא .דעו םלועל וניקלא 'ה םשב ךלנ ,םתומכ אל ,ונחנאו ,ויהלא םשב שיא
תא םייסל עדי והיעשי ?םיאתמ אל ךכ לכ קוספב האובנה תא הכימ םייסמ עודמ ,קוספה
העירפמה תפסות ףיסוה הכימ וליאו ,'ה תא דבועה ולוכ םלועה רואיתב ,יעבט ןפואב האובנה
.האובנה לש הינומרהל
םיוושמ םייוגה וב בלשב :תושונאה תודלותב רדגומ דואמ םוקמב קוספה תא עבוק שרדמה
:הזה קוספה תא שרדמה ראתמ ךכו .'ה תוכלמ תא םילבקמ םניא ןיידע לבא ,לארשיל םמצע תא
ןכ אל [כ] ה"ד 'א רומזמ (רבוב) םילהת שרדמ
לע ןיגרטקמו םלועה תומוא ירש לכ ןיאב אבל דיתעל :[רמוא] יעדומה רזעילא יבר
ראשמ לארשי ונתשנ המ ,םלוע לש ונוביר :וינפל םירמואו ,ה"בקה ינפל לארשי
ולא ,םימד יכפוש ולאו ,םימד יכפוש ולא ,ז"ע ידבוע ולאו ,ז"ע ידבוע ולא ?תומוא
.ןידרוי ןיא וללהו ,םנהיגל ןידרוי וללה ,תוירע ילגמ ולאו ,תוירע ילגמ
תא קודבתו ,םנהיגל המע היהלאו המואו המוא לכ דרת ןכ םא ה"בקה םהל רמא
.םמצע תא וקדביו וכלי לארשי םגו ,המצע
ונל ןיא ,ונרבס אוה התאו ,ונייוכיס אוה התא ,ה"בקה ינפל םירמואו לארשי םיבישמ
וארית לא ה"בקה םהל רמואו ,ונישארב התא רובע ךנוצר םא ,התא אלא חטבומ
שובל התיב לכ יכ גלשמ התיבל ארית אל רמאנש ,הלימ תירב הז ,ינש ישבול םכלוכש
שיא וכלי םימעה לכ יכ רמאנש ,םכמע ךלא ינא ןכ יפ לע ףאו ,(אכ אל ילשמ) םינש
.('ה 'ד הכימ) דעו םלועל וניהלא 'ה םשב ךלנ ונחנאו ויהלא םשב
ויהלאו שיא ןידל םידרוי :ויהלא םשב שיא םיכלוה ,םמע לארשיו ,םימעה לכ ,הז שרדמ יפל
."ידמע התא יכ ,ער אריא אל ,תומלצ איגב ךלא יכ םג" .םליצמו ,לארשי םע דחי דרוי 'הו .ומע
םע םע הייסנכה לש היסחי .ישישה סולואפ רויפיפאה לארשיב רקיב הנש םישולשכ ינפל
לע לארשי תנידמל תימשר עידוה אל רויפיפאה .םילתופמו םיכובס לארשי תנידמ םעו ,לארשי
אלא ,ךלמה ךרדב לארשיל סנכנ אל םג אוה .תימלועה תונותיעה ןמ קר עדונ רבדהו ,ורוקיב
.תורצנב םינימאמלו םירפוכל ןורחאה ןידה םוי היהי ,תירצונה הנומאה יפל ,םש ,ודיגמ ךרד
.רויפיפאה תא לבקל ודיגמב ובצייתה הלשממה ירשו ,רוקיבל ברסל הלכי אל לארשי תנידמ
.לארשי דובכ תא ליצהש ,תודהיה תורוקמב עדויה שיאו רפס שיא היהש ,ר"זש אישנה הז היה
:הכימב קוספה תא רויפיפאה ינזאב ארק אוה
":דעו םלועל וניהלא 'ה םשב ךלנ ונחנאו ויהלא םשב שיא וכלי םימעה לכ יכ" .'ה
.םתוא ריכה רויפיפאה םא קפס ,שרדמה ירבד תא רכז אישנה

קרפה ךשמה