םוחנ רפסב םינויע

גרבנזיא הדוהי


:םיניינעה ןכות
םקונו אונק לא / 'א קרפ םוחנ
רשבמה ילגר / 'ב קרפ םוחנ
רושא ןברוח / 'ג קרפ םוחנ
םקונו אונק לא / 'א קרפ םוחנ
,רושא אוה ביואה הז קרפבו ,ויביואל 'ה לש וסחי תא ראתמה ,ףירח יוטיבב חתופ םוחנ רפס
:ותאובנ תא םוחנ חתופ ךכו .הונינ התריבו
:ישקלאה םוחנ ןוזח רפס הונינ אשמ .'א
:ויביאל אוה רטונו וירצל 'ה םקונ ,המח לעבו 'ה םקונ ,'ה םקונו אונק לא .'ב
:רחא םוקממ םירכומ תודוסי ליכמה קוספ עיפומ ,רטונו םקונכ 'ה תרדגה רחאל דימו
הקני אל הקנו ,חכ לדגו [לודגו] םיפא ךרא 'ה
:וילגר קבא ןנעו ,וכרד הרעשבו הפוסב 'ה
.'ג

.רחא םוקממ ונל רכומה יוטיב לש ףוקיש אוה "הקני אל הקנו חכ לדגו םיפא ךרא" יוטיבה
:וב בותכ ךכו
ד"ל קרפ תומש
:תמאו דסח ברו םיפא ךרא ןונחו םוחר לא 'ה 'ה ארקיו וינפ לע 'ה רבעיו
הקני אל הקנו האטחו עשפו ןווע אשנ םיפלאל דסח רצונ
:םיעבר לעו םישלש לע םינב ינב לעו םינב לע תובא ןווע דקופ
.'ו
.'ז

'ה יכ הזרכהב ותאובנ תא ליחתמ םוחנ איבנהש ירה ,הכ דע ונאצמש םייוטיבה תא םכסנ םא
שולש יכ ,רמוא ןועמש יבר .םימעפ שולש 'ב קוספב עיפומ םקונ יוטיבהו ,"םקונו אונק לא" אוה
ןמ .(םלוע רדס יפ לע ,י"שרב) לארשי תא בירחנס הלגהש תויולג שולש דגנכ ,וללה תומקנ
הז קוספ יכ עמושה בשח םאו ,"חכ לדגו םיפא ךרא" יוטיבל םוחנ רבוע ,"תומקנ לא" יוטיבה
ךישממ ,םימחר לש ןפ - 'ה לש הגהנהה יכרדב רחא ןפ תוארהלו ,םדוקה קוספה תא ןתמל אב
תגהנה לש דחא דצ אוה "םיפא ךרא" ,םש .תומש רפסב ורוקמ יפ לע יוטיבה תא ריבסמו םוחנ
תא ךפוהו ,דחי םינשה תא ךרוכ םוחנ לבא .ינשה ודצ אוה "הקני אל הקנ" וליאו ,לאה
ףא :שוריפ - "הקני אל הקנו ,חכ לדגו [לודגו] םיפא ךרא 'ה" :ררמצמ שנוע לש יוטיבל םהינש
.לומחי אלו הקני אל ,חכ לדגו םיפא ךרא אוהש יפ לע
ראתמ אוהו ,'ה לש השינעה יכרד תא ראתמ םוחנ :רורבו טושפ תויהל הארנ םיקוספה שוריפ
.ינש דצמ - םייפא ךיראמ וניאש םיפא ךראו ,דחא דצמ םקונו אונק לא :םינפ ינשב םתוא
.םתוא ררבל הסננו ,םוחנ רפסב ןפוד אצוי והשמ הלא םייוטיבב שי לבא
,םילילא תדובעל יוטיבה סחייתמ ,ןהמ ששב .םימעפ עבש ארקמב עיפומ "אונק ל-א" יוטיבה
תוריבעל "אונק לא" יוטיבה סחייתמ ,ונקרפב ,דחא םוקמב קר .וז הדובעל 'ה תבוגתלו
.ותוא ףילחהו ,ארקמב חוורה ןושלה עבטמ תא םוחנ איבנה הניש ,ןכ םא .רחא םעלו ,תורחא
ידבועמ 'ה תמקנל אלו ,רושאמ 'ה תמקנל סחייתמכ "אונק ל-א" יוטיבה תא ראתמ אוה
:ששה ןמ תואמגוד יתש הנה .םילילא
'כ קרפ תומש
םימב רשאו תחתמ ץראב רשאו לעממ םימשב רשא הנומת לכו לספ ךל השעת אל
:ץראל תחתמ
םינב לע תובא ןווע דקפ אנק לא ךיהלא 'ה יכנא יכ םדבעת אלו םהל הוחתשת אל
:יאנשל םיעבר לעו םישלש לע
.'ג

.'ד

'ד קרפ םירבד
לספ םכל םתישעו םכמע תרכ רשא םכיהלא 'ה תירב תא וחכשת ןפ םכל ורמשה
:ךיהלא 'ה ךוצ רשא לכ תנומת
:אנק לא אוה הלכא שא ךיהלא 'ה יכ
.ג"כ

.ד"כ
תורמל :שנועה יוטיבל תומש רפסב ךייש "הקני אל הקנו ..םיפא ךרא" יוטיבה :דועו תאז
תומוקמ לכבו ,ותועמשמ תא יוטיבה הניש םיאיבנה ירבדב לבא .הקני אל םיפא ךרא אוהש
:המגודל .החילס אקווד יוטיבה ראתמ ותעפוה
'ב קרפ לאוי
םכיהלא 'ה לא ובושו םכידגב לאו םכבבל וערקו
:הערה לע םחנו דסח ברו םיפא ךרא אוה םוחרו ןונח יכ
.ג"י

.המוד יוטיבב שמתשמ איבנה הנוי םג
:םהיפ לע םתוא ךפוהו ,םילבוקמ יוטיב יכרד םוחנ הנשמ םעט המ ןיבהל ונא םיכירצ ,ןכ םא
"םיפא ךרא" יוטיבה תאו ,'ה יבזוע לע אלו ,בירחנס לע אוה שרפמ "אונק לא" יוטיבה תא
.םימחר תדימ לש רואת וב םיאורה םיאיבנה ירבדב ושוריפכ אלו ,הרותב ושוריפכ שרפמ
,לארשיב בירחנס תמחלמב האורה ,שרדמה ירבדב אוצמל ןתינ הלא תולאשל ןורתפ יכ המוד
יכרדב :םייוארה םייוטיבב שמתשמ םוחנש ירה ,םירבדה םה ךכ םאו .לארשי יקלאב המחלמ
:שרדמה ירבד ךכו .וב םימחלנה יפלכ ארובה תגהנה
'ח השרפ (םולש שיא) הבר והילא
,לארשיב ןהב םקנתנו אנקתנש ,רושא ךלמ בירחנס לא רמוא התא רבדב אצויכ
.הוואגבו הלילעב המקנבו האנקב ,והנחמבו וב םקנתנו אנקתנ ה"בקהו
"'ה תומקנ לא" רמאנש ,המקנבו ,('ב 'א םוחנ) 'וגו "םקונו אונק לא" רמאנש ,האנקב
.(ט"י ב"ל הימרי) "הילילעה ברו הצעה לודג" רמאנש ,הלילעב .('א ד"צ םילהת)
.('ב ו"ט תומש) "האג האג יכ 'הל הרישא" ?ןיינמ הוואגב
ואצ ,ולש תולייחל ןהל רמא ?עשרה בירחנס לש ותעדב התייהש הבשחמ איה המו
ןמ המש רוקענו ,םילשורי רפעמ ודי ףכ אלמ דחאו דחא לכ יל ואיבהו םכלוכ
'א םוחנ) 'וגו "לעילב ץעוי ,הער 'ה לע בשוח [אצי] (אצוי) ךממ" רמאנש ,םלועה
יפלכ ץעויכ ,לארשי לע הער ץעויה לכש ,ךדמלל אלא ?ןיצעוי ה"בקה לע יכו ,(א"י
.'וגו "אצי ךממ" רמאנ ךכל .הלעמ
ןמ דבאמ ינא יינב ,םלועבש הטוש :ול רמוא היה ,תוילכו תובל ןחוב ה"בקהו
לא ןובשחת המ" רמאנש ?דבאמ ינא יתלחנ ?דבאמ ינא ינאצ ?דבאמ ינא ימע ?םלועה
אונק לא רמאנ ךכל ('ט 'א םוחנ) 'וגו "הרצ םימעפ םוקת אל ,השוע אוה הלכ ,'ה
.'ה םקונו
לש ומוקמ לע המחלמ ןאכ שי ,םילשורי לע קר המחלמ ןאכ ןיא :םוחנ ירבד םינבומ וישכע
.הקני אל הקנו ,רטונו םקונ 'ה ,וז המחלמבו .םלועב ה"בקהרשבמה ילגר / 'ב קרפ םוחנ
.רשבמה ילגר רואיתב :רתוי קיודמ .רשבמה רואיתב חתופ םוחנ רפסב 'ב קרפ
ךירדנ ימלש ךיגח הדוהי יגח םולש עימשמ רשבמ ילגר םירהה לע הנה
:תרכנ הלכ ,לעילב ךב רובעל דוע ףיסוי אל יכ
:דאמ חכ ץמא םינתמ קזח ךרד הפצ הרוצמ רוצנ ךינפ לע ץיפמ הלע
:ותחש םהירמזו םיקקב םוקקב יכ ,לארשי ןואגכ בקעי ןואג תא 'ה בש יכ
.'א

.'ב
.'ג
- "ןוזח" יוטיבב ותאובנ תא לחה אוה םגש ,רחא איבנ לש רואיתל המוד רשבמה לש הז רואת
:והיעשי רמוא ךכו .איבנה והיעשי אוה אלה
ב"נ קרפ והיעשי
בוט רשבמ םולש עימשמ רשבמ ילגר םירהה לע וואנ המ
:ךיהלא ךלמ ןויצל רמא העושי עימשמ
:ןויצ 'ה בושב וארי ןיעב ןיע יכ וננרי ודחי לוק ואשנ ךיפצ לוק
:םלשורי לאג ומע 'ה םחנ יכ םלשורי תוברח ודחי וננר וחצפ
:וניהלא תעושי תא ץרא יספא לכ וארו םיוגה לכ יניעל ושדק עורז תא 'ה ףשח
.'ז

.'ח
.'ט
.'י
רשבמה ילגר ."רשבמ ילגר םירהה לע וואנ המ" :ןה תואנ והיעשי תאובנב רשבמה ילגר
עימשמ רשבמ ילגר םירהה לע הנה" :ןתוא האורה בל לא תורבדמ ,תואצמנ - םוחנ תאובנב
."ךירדנ ימלש ךיגח הדוהי יגח ,םולש
לארה 'פורפ .רשבמ ילגר םירהה לע וואנ המ ."תואנ"כ רשבמה ילגר תא רידגמ והיעשי
ירבדב עטקה תועמשמב קסוע ,(ג"נשת ןליא רב תאצוה ,24 דומע) ארקמ תריש ורפסב ,שיפ
:וירבד ךכו .והיעשי
סמיי'ג .ך"נתבש יפויה תסיפתב איש ותויה לע ,הזה עטקל ורשקנ םיבר םיחבש
םירישה ףסוא לש ואישו וזכרמ" תא וירחא ול םיכומסה םיקוספו וב האור גרובנלוימ
ישילש רקבמו ,"המישנ רצוע יריש יפוי תלעב הנומת" ןאכ האור רחא ."והיעשי לש ולוכ
תא תתל ונל יואר םלואו ."םלועב רתויב הפיה הארמה" תא האור איבנה ןאכש ריהצמ
."וואנ המ" רמאנ ןהילעש ,ןה רשבמה לש וילגר :הזה יפויה לש קיודמה ומוקמל ונתעד
שי תומד םגו הנומת םג ,ןבומכ .העושיה תרושב תא איבהל תוזפוח תוצר ןהש ינפמ
תא איבהל אבו ברקה םיילגרה לק ץרהו םילשורי ירה וניניעל םילגנ ףטחב :ןאכ
הפוצל המודב ,םהלש תיפצתה תודמעמ ץרה תא םיאור ריעה יפוצ .העושיה תרושב
אל דחאכ םירופיסה ינשב לבא .25 ח"י 'ב לאומשב םיברקו םיכלוהה םיצרה תא האורה
העדוהה אוה רקיעה ,ונבל תא םיבושה םה הבש היירטמיסה אלו הנומתה לש הניח
העש יפלו .הנעידוי אל ,ץורמ וילגר ודמעי אלש דע השעמלו ,עידוהל רשבמה דיתעש
.תוענה וילגרל יפוי הוושמה איה ,הרסמנ אל ןיידעש ,תאזה העדוהה
זא יכ ,רויצה תונמא לש היאר תיווזמ 7 ב"נ והיעשיבש תאזה הנומתה לע בושחנ םא
תורושב לש והשלכ הארמ לא ,הנומתל ץוחמש והשמ לא רותחל רשבמה תומד לע היהי
תעונתב זמרמ קוספה הלאה תורושבה לש ןביט לע .תולגתהל ךירצ ונדועש תוחמשמ
ףורצב ןומט ,דוע ןיא וירחאש אישה לבא .העושי ,בוט ,םולש םילימה לש אישה
אלא ,הנומתה תרגסמל ץוח ומוקמש דבלב וז אל ."ךיהלא ךלמ ןויצל רמא" ןורחאה
.דבלב הנומת רדגב אוהש המ לכ הדיצה קחוד אוהש המוד
אוה שיגדמ ,והיעשיב יומידה ןמ הנושב לבא .רשבמה ילגר לש יומידב שמתשמ םוחנ איבנה
:רמוא םוחנו ."רשבמ ילגר םירהה לע וואנ המ" :רמוא והיעשי :ותאובנב םירחא םישגדה
:הדבוע עבוק אוה ,רשבמה ילגרל ןויצ ןתונ וניא םוחנ ."רשבמ ילגר םירהה לע הנה"
?הלא רשבמ ילגר תועמשמ המו ."רשבמ ילגר םירהה לע"
."ךיהלא ךלמ ןויצל רמא ,העושי עימשמ בוט רשבמ םולש עימשמ" :והיעשיב
.תוכלמ ןיאו ,העושי ןיא ."םולש עימשמ" :תיתיצמתו הרצק ואוב תועמשמ םוחנב וליאו
:הלצה :רחא והשמ שי לבא
."תרכנ הלכ ,לעילב ךב רבעל [רובעל] דוע ףיסוי אל יכ ךירדנ ימלש ךיגח הדוהי יגח"
.בוטה ,הלואגה ,תוכלמה תא והיעשי תאובנב םילשורי יפוצל םיריכזמ רשבמה ילגר
?םולשה והמו .םולשה תא ,הלצהה תא םהב םיפוצל םיריכזמ םוחנ תאובנב רשבמה ילגר
."תרכנ הלכ ,לעילב ךב רבעל (רובעל) דוע ףיסוי אל יכ"
תדמגתמ ,תוכלמה תא שדחמה ,רשבמה ילגר תא תראתמה ,והיעשי לש הביהרמה הנומתה
תדקמתמ היצאיצוסאהו ,"םולש עימשמ" :דחא יוטיבל תקמטצמ הרושבה .םוחנ תאובנב
לש תועמשמב ,םולש :איה הרושבהו .ץראה תמדא תא הוואג לגרב תוסרודה ,תורחא םילגרב
.לארשי תמדא תא הוואג לגרב םיסרודה ,לעילב ינבמ שפוחרושא ןברוח / 'ג םוחנ
רושא ריעה לש הנברוחב לחה רושא לש הנברוח ךילהת .רושא תכלממ ןברוח לע אבנמ םוחנ
ינפל 612 תנשב הונינ ןברוחב ,הריפסה ינפל 614 תנשב לבבו ידמ לש היצילאוקה ידי לע
ברק ,שימכרכ ברקב רצנדכובנ ןוחצינו ,609 תנשב לבב תכלממ ידי לע ןרח שוביכב ,הריפסה
לבב ידי לע ברח םילשוריב שדקמה תיב .תימלוע המצעמ תויהל ךפהו םירצמה תא חצינ וב
.ךכ רחא םינש 23
רוזא לע ילאטוט ןוטלש היהש ,רושא לש הנוטלש .לבבלו םירצמל רושאמ רבוע חוכה דקומ
םידבכ םיסימ ,םירע תסירה ,םייוניע ,תוילגה :םימיא ןוטלש היה ,ולוכ הרופה רהסה
,םיטבשה תרשע לש םלרוג .רושא ידי לע וטלשנש םימעה לש םקלח תנמ ויה הלא לכ -
לע םוחנ תאובנב םא אלפיי אל .רושא לש וישעמל ןווע תרכזמ היה ,ולגוהו ,רושאב ודרמש
:הונינ לש הרדגה העיפומ הליחת :דאל החמש לש המינ םיעמוש ונא רושא תלפמ
:ףרט שימי אל האלמ קרפ ,שחכ הלכ םימד ריע יוה .'א
תנוכמ תומלה בצקב ,תיריש ןושלב - רואיתהו .ריעל הפצמה ןברוחה רואית ךכ רחא דימו
:המחלמה
:הדקרמ הבכרמו / רהד סוסו / ןפוא שער לוקו / טוש לוק
/ רגפ דבכו / ללח ברו / תינח קרבו / ברח בהלו / הלעמ שרפ
:םתיוגב ולשכו (ולשכי) / היוגל הצק ןיאו
.'ב
.'ג

החוכ תדבאמה הונינ רואית תא םביבס הנובו ,ןברוח םיראתמה ,םירכומ םייוטיב ףסוא םוחנ
:ג"י קרפב רמוא והימרי .ןיע לכל הפוג יוליג היה הנוזה לש השנוע :הלוגל תאצויו
:ךנולק הארנו ךינפ לע ךילוש יתפשח ינא םגו .ו"כ
:הונינל ארוקו ,םילושה תפישח לש יוטיבב אוה םג שמתשמ םוחנ
,ךינפ לע ךילוש יתילגו ,תואבצ 'ה םאנ ךילא יננה
:ךנולק תוכלממו ךרעמ םיוג יתיארהו
.'ה

,תומחלמה תרשרש תקידב .תרחא םוקמב תחא הכלממ האיבמ רוזאב תומחלמה תלוברעמ
רזוח םע לכ רשאכ ,לבסה לש ארונה לגעמה תא הארת ,המחלמ לכ םיפקשמה םייוטיבהו
:רמואו התוגהנתה תא הל ריכזמ םוחנו .םירצמ תא התכה רושא :רחא םעל השעש המב הקולו
:התמוח םימ םי ליח רשא הל ביבס םימ .םיראיב הבשיה ןומא אנמ יבטיתה
:ךתרזעב ויה םיבולו טופ הצק ןיאו םירצמו המצע שוכ
ודי הידבכנ לעו ,תוצוח לכ שארב ושטרי היללע םג ,יבשב הכלה הלגל איה םג
:םיקזב וקתר הילודג לכו ,לרוג
:ביואמ זועמ ישקבת תא םג ,המלענ יהת ירכשת תא םג
.'ח
.'ט
.'י

.א"י
תא הכהש ,רושא תא התכהש ,לבב תא התכה ידמ .םירצמ תא הכהש ,רושא תא התכה לבב
אוהשכ ,לבבל והיעשי רמוא ךכו .ןוטלש יוניש לכב ,שוביכ לכב םירזוח םייוטיבהו .םירצמ
:ידמ ידיב םנברוח תא םהל חיטבמ
ג"י קרפ והיעשי
:הנבכשת (הנלגשת) םהישנו ,םהיתב וסשי םהיניעל ,ושטרי םהיללעו
:וב וצפחי אל בהזו ובשחי אל ףסכ רשא ,ידמ תא םהילע ריעמ יננה
םניע סוחת אל םינב לע ,ומחרי אל ןטב ירפו ,הנשטרת םירענ תותשקו
:הרמע תאו םודס תא םיהלא תכפהמכ ,םידשכ ןואג תראפת תוכלממ יבצ לבב התיהו
:םש וצברי אל םיערו יברע םש להי אלו רודו רוד דע ןכשת אלו חצנל בשת אל
.ז"ט
.ז"י
.ח"י
.ט"י
.'כ
:'ב קרפב ,הונינ לרוג תא המוד רואת ראתמ םוחנ איבנהו
.דירחמ ןיאו ,הירא רוג םש איבל הירא ךלה רשא ,םיריפכל אוה הערמו תוירא ןועמ היא
.םוקמה םמוש היהי ךכ לכ .ודחפי אלו ,םירוגה תא ומישי תוירא וב םוקמ היהת הונינ
ראתמ לאקזחי .םינוש םיאיבנ יפב רזוח תויאבצ תוטלחה םיטילחמ ויפ לע לרוגה רואית
:םילשורי לע לרוג ליפמה ,םודא תא ראתמ הידבוע .תכלל ןאל שחנמה לבב ךלמ תא
'א קרפ הידבוע
:םלועל תרכנו השוב ךסכת בקעי ךיחא סמחמ
ודי םלשורי לעו וירעש ואב םירכנו וליח םירז תובש םויב דגנמ ךדמע םויב
:םהמ דחאכ התא םג לרוג
.'י
.א"י

:םירצמ ידבכנ לש םלרוג תא רושא ילייח ועבק ויפ לע לרוגה תא ראתמ םוחנו
ודי הידבכנ לעו ,תוצוח לכ שארב ושטרי היללע םג ,יבשב הכלה הלגל איה םג
:םיקזב וקתר הילודג לכו ,לרוג
ימיב שרופה םורדה דגנ המחלמה תא גיהנה רשאכ ,ןמרש לרנג רמא ,"םוניהג איה המחלמה"
םיעבצב וז הרימא תרייאמ ,םיאיבנה ירבדב תראותמה תומחלמה תזורחמ .ןלוקניל אישנה
.םיזע
הירוטסהה תוכופהתש ןטק םע לש וגיצנכ ,ישוקלאה םוחנ בצינ הז המחלמ לגעמ ךותבו
,הירוטסהה תא ןווכמה ,םלוע לא 'ה םשב רבדמ אוהו ,ומויק תא תונכסמו וביבס תופלוח
לע התע תמייאמה רושא לש הנברוח תא הפוצ אוהו .םימע תולובג הנשמו םיכלמ ךילממ
.שדקמה תא ףורשתו לארשי ץרא תא בירחת ,םינש תורשע המכ דועבש לבב ידיב ,לארשי