הינפצ רפסב תוחיש

גרבנזור עשוהי

"לארשי לוק"ב ורדושש תוחיש רחבמ
"ך"נתב םויה יקרפ" תרגסמב


:'ב הינפצ
םייוגה ייא לכ ,ומוקממ שיא ול ווחתשיו

םיקוספ :תוישרפ יתשל קרפה קלחנ הרוסמה יפ לע .םייוגה לע האובנ ורקיעב אוה הינפצב 'ב קרפ
באומל ,םיתשלפל ןברוח תאבנמ ,קרפה לש וזכרמ איהש ,היינשה הישרפה .וט-ה םיקוספו ד-א
תויהלו ךישמהל םיקידצלו הבושתב רוזחל הדוהיל האירקב חתופ קרפה .רושאלו םישוכל ,ןומעו
.'ה םוימ לצניהל ךכבו הלאכ
םלוכ םישרפמה ."ףסכנ אל יוגה" :דבלב זמרב אלא ,םיקוספב שרופמב תרכזנ הניא הדוהי
,ןולקשאו הזע םיתשלפה ירע תורכזנ 'ד קוספבש תורמל ,תשלפל הניא ןאכ האובנהש םימיכסמ
:ןורקעו דודשא
,היהת הבוזע הזע יכ"
,הממשל ןולקשאו
,הושרגי םירהצב דודשא
."רקעת ןורקעו
:"ףסכנ אל יוגה" יוניכה תא ראבמ ק"דר
דימח אלד י"תו ,'ךיבא תיבל תפסכנ' ומכ .ששוקלו ששוקתהל הז לא הואתה אלו ףסכנ אל"
וניאש יוגה הז ,בתכ (ל"ז יבא ינודאו) ל"זאאו (הרותל בושל הואתמ וניאש) אתיירואל בתימל
."ןיפא יפוסכאב ףיסכיא ל"זר ןושלמ ,וישעממ שובי אלו םלכנ
:הימרי לש וירבדמ איבהל רשפא ק"דר יבא לש ושוריפל קוזיח
."םלכה תנאמ ,ךל היה הנוז השא חצמו"
:ראבמ ארזע ןבא
- 'ףסכנ אל'
."'התלכ םגו הפסכנ' תרזגמ .םייוגל דמחנו בוהא וניא"
.הרזגה אוב ינפל םהישעמב שפשפלו ץבקתהל םעל ארוק איבנה
,םוי רבע ץומכ ,קח תדל םרטב"
,'ה ףא ןורח םכילע אובי אל םרטב
."'ה ףא םוי םכילע אובי אל םרטב
היינפה ,תאז תמועל .ומש ןויצב הנופ אוה וילא םעל איבנה ארוק ,קרפה ךשמהבש ,םייוגל תואובנב
:םייוניכב תונכל הינפצ ליגר לארשי םע תא .יוניכב איה ןאכ
(א 'ג) "הנויה ריעה"
(י 'ג) "יצופ תב ירתע"
.(אי 'א) "ףסכ יליטנ לכ ותרכנ ,ןענכ םע לכ המדנ יכ ,שתכמה יבשי וליליה"
:ג קוספב איבנה תאירק
,ולעפ וטפשמ רשא ,ץראה יונע לכ 'ה תא ושקב"
"'ה ףא םויב ורתסת ילוא ,הונע ושקב קדצ ושקב
.לארשי תא ריהזהל ידכ ןאכ םירכזנ םיתשלפה .םיתשלפה לא תנווכמ הקסיפה ןיאש החיכומ
חתופ םיתשלפה ירע תא ריכזהש ןוויכ .םיתשלפל הרקש המ םכל הרקי אלש ידכ בושל םכילע
.םיתשלפב םייוגל ויתואובנ תרשרש תא איבנה
והישאי גיהנהש םינוקיתה ינפל ,והישאי ימי תישארב אוה הינפצ לש ותאובנ ןמזש ונרמא רבכ
.תירושאה הפוקתה יהלשב ןה הלא םינש .ותוכלמל הנומש תנשב ,הרותה רפס תא אצמ רשאכ
הישאי ימיב .ותפוקתב ושעש םישעמ לע םימעה לא האנשמ וא סעכמ תעבונ הניא הינפצ תאובנ
דה וירבדב תוארל שי יכ הארנ .תשלפ וא ןומע ,באומ דגנ םישק ךכ לכ םירבדל הביס ונאצמ אל
:באומו ןומע יאטח .ונמז ינב תוערואמ לע הבוגת אלו ,הלא תומואל לארשי ןיב תיחצנה המחלמל
לע םתוטלתשה ןאכ תזמרנש ןכתי .םיירוטסה םיאטח םה ,"םלובג לע ולידגיו ,ימע תא ופרח רשא"
תוררופתה םע הדוהי תולובג תא ביחרהל הסינ הישאי .ןורמוש ןברוח רחאל ,יחרזמה ןדריה רבע
ןומע י"ע התשענש לובגה תגשה תא ריכזהל ידכ תונמדזהה תא לצנמ הינפצ .תירושאה המצעמה
םניא הינפצ ריכזמש םימעה יאטח .השנמה יצחו ןבואר דג :םיטבשה יצחו םיינש תלחנב באומו
הל ןיאו םירצמל םורדמ תבשוי שוכ .הדוהיל הכרב איבהל ידכ אב אל םנדבואו ,לארשי דגנכ אקווד
בירחנס השעש סרהה תא וא ןורמוש ןברוח תא ריכזמ איבנה ןיא רושאל האובנב .הדוהיל רשק לכ
:הונינ לש התונצחש ,הנוחטבו התוואג תא אלא ,הדוהיב
"...דוע יספאו ינא הבבלב הרמואה חטבל תבשויה ,הזילעה ריעה תאז"
:לבב דגנכ היעשי לצא םיאצומ ונא המוד האובנ
.התירחא תרכז אל ,ךביל לע הלא תמש אל דע ,תרבג היהא םלועל ירמאתו"
דוע יספאו ינא הבבלב תרמואה חטבל תבשויה הנידע תאז יעמש התעו
(ח-ז ז"מ היעשי) ."לוכש עדא אלו הנמלא בשא אל
:הינפצ ןוזח לש יזכרמה אשונב תבלושמ איה .הדוהיל המחנ תויהל ידכ האב אל םימעל האובנה
םיאב הדוהיל .המצע הדוהי וליפאו ,רושא ,שוכ ,ןומע ,באומ ,תשלפ :'ה םויב ושנעי לכה .'ה םוי
ללגב סרההל הלולע הדוהי םגו ,היאטח ללגב 'ה בירחי הרידאה רושא תא :הרהזהכ םירבדה
:הונעו קדצ שקבל ,'ה תא שקבל איה ,'ה םוימ ,ןידה םוימ לצניהל הדיחיה ךרדה .הישעמ
,ולעפ וטפשמ רשא ,ץראה יונע לכ 'ה תא ושקב"
"'ה ףא םויב ורתסת ילוא ,הונע ושקב קדצ ושקב

םירחא םיאיבנ לצאו הינפצ לצא תיראשה ןויער :'ג הינפצ