ודועיימ חרוב םדא

ביתנ דוד

תובש ןולא ,ארקמ ידמול גוח :ךותמ

שופיח ידכ ךות .םירופכה םוי תארקל םירועשכ הנוי רפסב ןויעל תוניינעמו תופסונ םיכרד :תיצמת
.והנבממו ונושלמ רפסהמ םילועה םירסמהמ

.ולוכ הנוי רפס תאירקב זכרתהל ל"זח ונל ורוה םירופיכה םוי לש ואיש תארקל

הונינ ישנא תבושת לשב ,רמאת םא ?רעש תליענ םרט הז רפסב ןויע עובקל םימכח ואר המ
.ולוכ רפסה תאירקב ךרוצ היה אלו ריטפמכ 'ג קרפ תעיבקב היה יד ,וב הלולכה

ישנא תבושת תא אלו וישעמו הנוי תא וננויע זכרמב דימעהל וניתובר תנווכ יכ ,המוד ךא
דקמל יואר וילאש ,ה"בקל איבנה הנוי ןיב בקונה חוכיווב והשמ שיש רבתסמ .דבלב הונינ
הנווכ ןיאש ,םג רבתסמ .הליענ תליפתל םדוק ,לארשי תיב ינומה לש םבל תמושת תא
םלוכל םיעגונה םייסיסב םיניינע אלא ,היילע ינבלו האובנל םיעגונה םירבד שיגדהל
.םירופיכה םוצ םויב םייתועמשמו
ונל הרומ ,ותרגסמ לע דומעל הנווכ ךות ,רפסה יקרפ תעבראב ינושאר ןיינע ?הז ןיינע והמ
תרזעב הז וק ירחא בוקעל ןתינ .ומצעמ - ויקולאמ - ודועיימ הנוי תחירב :תוערואמה ריצ לע
.ונממ תוקחרתה וא ,יקולאה דועייה לא תוברקתה תואטבמה ,"דר-םוק" :תוחנמ םילימ דמצ
.האובנב אבה דעיה תוריהב לשב ,וז תוברקתה וא הגיסנ איה תיעמשמ-דח איבנ לצא יכ ,ןייוצי)
.(רתוי רתסנו בכרומ יעמשמ-דחה דעיהש ,טושפה םדאל דוגינב תאז לכ

םדרייו דריו/ארק םוק
:'ה רבדב ,איבנה לע תלטומה המישמה תגצומ רפסה תחיתפב
.(ב ,א) "ינפל םתער התלע יכ ,הילע ארקו ,הלודגה ריעה הונינ לא ךל םוק"
:ןכאו דעיה לא הכילהו תוררועתה םיאטבמה םילעפה ינש םה ארקו םוק
.(ג ,א) "הנוי םקיו"
(הונינל) החרזמ וחלוש ה"בקה .ומצעמ ,ודועיימ ,ויקולאמ הנוי לש החירבה הליחתמ ןאכ
:(השישרת ,ופי ךרד) הברעמ חרוב אוהו
.(ג ,א) "'ה ינפלמ השישרת המע אובל הב דריו ...הינא אצמיו ופי דריו"
לא םירבדמ םניא תצרמנה םתוליעפו םתקעזו םיחלמה תארי ,לודגה רעסהו הלודגה חורה
:ותדירי תא םירצוע אל ףאו ,הנוי לש וביל
(ה ,א) "םדריו בכשיו הניפסה יתכרי לא דרי הנויו"
םג ,תיפרגופוט-תיסיפ הדיריב םג הכורכ 'ה ינפלמ החירבה הדירי ךותב הדירי ירחא הדירי
.תואיצמה ןמ החירב לש הנישב ,בבוסה םלועה ןמ קותינב
תוצרופ םתוליעפ יחיפסו םיה ,חורה - עבטה ינתיא ןיא םאו ,םוקמה ינפל םיחולשה םה םיבר
:ודועייל וריזחהל הסנמו ותמדרתמ הנוי תא ריעמה ,ףסונ חילש ה"בקה ןמזמ ,הנוי בל לא
.(ו ,א) "...ךיקולא לא ארק םוק ?םדרנ ךל המ"
...הונינ לא ךל םוק" :ה"בקה ירבדל ךשמהבו םדרנו דרויה הנוי תמגמל דוגינב לבוחה בר ירבד)
ותוא םיבבוסה םיחלמל ףאו ,הנוי לש וכלהמ תא הנשמ וניא הז חיש-וד םג .("הילע ארקו
:ררבתמ
.(י ,א) "םהל דיגה יכ חרוב אוה 'ה ינפלמ יכ"
:תכשמנ החירבהו
(בי ,א) "...םיה לא ינוליטהו ינואש םהילא רמאיו"
:השק תוטבלתה רחאלו
(וט ,א) "...םיה לא והוליטיו הנוי תא ואשיו"
,"םיה לא ינוליטהו ינואש" ,רמאנש ,םיב ומצע דבאל אלא הנוי ךלה אל :ןתנ 'ר רמא"]
[(נקת זמר ש"קלי) "...לארשי לע םשפנ ונתנש ,םיאיבנבו תובאב אצומ התא ןכו
."תוליל תשולשו םימי השולש גדה יעמב הנוי יהיו ,הנוי תא עולבל לודג גד 'ה ןמיו"
.(ג-א ,ב) "...'ה לא ...יתארק" :רמאיו ,הגדה יעממ ויקולא 'ה לא הנוי ללפתיו
:ויקולא לא ארוק הנוי :תינפתה האב ,החירבה לש האישב ,גדה ןטבב ,םיה יקמעמב ןאכ
.(אי ,ב) "השביה לא הנוי תא אקיו גדל 'ה רמאיו" .(ז ,ב) "יקולא 'ה ייח תחשמ לעתו"
:אצומה תדוקנב ,עקרקה לע וילגר יתשב הנוי בצינ בוש
.(ב-א ,ג) "...הילא ארקו ,הלודגה ריעה הונינ לא ךל םוק :רמאל תינש הנוי לא 'ה רבד יהיו"
:ןכאו
,םימי השולש ךלהמ ...הלודג ריע התיה הונינו 'ה רבדכ הונינ לא ךליו הנוי םקיו"
.(ד-ג ,ג) "...ארקיו ,דחא םוי ךלהמ ריעב אובל הנוי לחיו
:םיאלפ תללוחמ הנוי לש וז ותאירקו
.(י ,ג) "השע אלו ,םהל תושעל רבד רשא הערה לע םיקולאה םחניו ...םהישעמ תא םיקולא אריו"
:ותחלצה תחמשל ףתוש וניא איבנה הנוי
חרבל יתמדקה ןכ לע ... :רמאיו 'ה לא ללפתיו .ול רחיו הלודג הער הנוי לא עריו"
"...ריעה ןמ הנוי אציו ...ייחמ יתומ בוט יכ ,ינממ ישפנ תא חק התעו ...השישרת
.(ה-א ,ד)
ותוא הוולמ ןיידעו ,םש הייהשה וילע השק ריעה ןמ קלתסהל רהממו ותוחילש תא אלממ הנוי
:ריעה תא אצוי אוהו - החירבה תיווחו הארונה תוטבלתהה
.(ה ,ד) "ריעב היהי המ הארי רשא דע ,לצב היתחת בשיו ,הכוס םש ול שעיו"
.ריעל םדקמ ,אוהה םוקמב שחרתמ אוהו ,ונינפל בקונה חוכיווה לש ואיש ןיידעו

הכורכ איה .תישונא העפות איה ,םעהו רודה יכרצמ םילועה םידעיה ןמ םדאה תחירב
.תואיצמה ןמ החירב ידיל האיבמו ,הדירי רחא הדיריב
הליבקמה ,הנוי לש תיפרגופוט-תיפרגואיגה ותעונת תא ראתמ וז הקסיפ לש יפרג םוכיס
היהי ,רפסה לש תוירטמיסה תא ונינפב ףושחת ,תינחורה ותדירי-ותיילעל ףא הז הרקמב
הנוי-רופיצ תרוצב אוה ףרגה) .הלילעה ךלהמ ןורכיז תא ונילע לקייש ,יתועמשמ-ילמס רויצ
.(הפע

םוקמה יחולש
אוה הנוי רפסב ינשה טוחכ רבוע ףאו ,תאש רתייב םיארונה םימיה תא הוולמה ,תודוסיה דחא
םייולג םא ,םוקמה ינפל םיחולשה םיבר יכ תמדוקה הקספב רבדה רכזנ רבכ .החגשהה ןיינע
תויהל הכירצ וננזוא ,ונא ;אוה ותפשב חילש לכ ,םדאה לא םירבדמ םלוכו ,םירתסנ םאו
.םתוא טולקל ,םירבדה תא עומשל הייורכ
יכ ,המוד ."ןמיו" לעופה תרזעב תיקולאה תוברעתהה תשגדומ ונרפסב תומוקמ העבראב
.החגשהה ןיינעב הבשחמ יווק רפסמ ונל ןתיי הלא תוארקמב רצק ןויע
(א,ב) "...גד 'ה ןמיו"
(ו,ד) "...ןויקיק םיקולא 'ה ןמיו"
(ז ,ד) "...תעלות םיקולאה 'ה ןמיו"
(ח ,ד) "...תישירח םידק חור םיקולא ןמיו"
ךרד וליאכ .תמלענה ,תרתסנה תיקולאה תוברעתהה תא ןייצל האב ,ןמזיו - "ןמיו" הלימה
.הנוי לש ותציחמב ארבנ ותוא ןמדזנ הרקמ
תורוצ לש ןווגמ םגו ;תישירח חור ,תעלות ,ץע ,לודג גד :המצועו לדוג לש גורד ןאכ שי
.רורב ןוויכ הרומ םפוריצ ,הרקמב ונמדזנ אל םה .םדאה לא רשקה תניחבמ ,האירב

רבד תא ועידוהלו ול תתואל ,ודועייל ובישהל ,םדאל ויחולשכ ה"בקה סייגמ םינוש םיארבנ
תואיצמ לומ .ארובה לש ורבד םישוע םלוכ ,ריוואהו השביה ,םיה-ןמ ,יחו חמוצ ,םמוד :'ה
תועמשמ המ ?םירבדה ינפ ןאל :ונמצע תא לואשל םיכירצ ונחנא םיעוריא תבר תבכרומ
?עוריאה
.םיקוספה ןמ תולועכ ,יל וארנש יפכ ,החגשהב תויללכ תומגמ ושגדוה הלעמלש םירבדב
תיתועמשמ אנמחרד יחולשכ שמשל םירחא וא הלא םיארבנ לש םתריחב ףא יכ ,המוד
.תוחילשה תמגמ תרגסמב
.גדה - ליעל ורקסנש םיחולשה תעבראמ דחא יבגל וז תורשפא חתפל הסנא
קפתסמ בותכה ןיא הונינל הוולנה רואיתב .הלופכ תינושל השגדה הכשמ יבל תמושת תא
(אי ,ד ;ג-ב ,ג ;ב ,א האר) .הלודג ריע - הונינ ףוריצב הגיצהל חרוטו םתס המש תרכזהב
:בותכה ךיראמ ףא דחא םוקמבו
.(ג,ג) "םימי תשולש ךלהמ ,םיקולאל הלודג ריע התייה הונינו"
:איה הינשה תינושלה השגדהה
.(ב-א ,ב) "תוליל השלשו םימי השלש גדה יעמב הנוי יהיו .הנוי תא עולבל לודג גד 'ה ןמיו"
= םימי תשלש ,הלודג הונינ :הרזומ האוושמ תורצוי ,תורתוימכ תוארנה ,הלא תושגדה יתש
לש ושוריפ תרזעב ידיל אב וז האוושמ ןורתפל ןיינעמ הבשחמ ןוויכ.םימי תשלש ,לודג - גד
קלח רשע ירתל "ארקמ תעד" שוריפ ךותב ,םש 7 הרעהבו ב ,א) הנוי רפס לע םחנמ ןב םיקילא
.(קוק ברה דסומ תאצוהב 'א
ךותב גד תרוצ ידי לע ירושאה תודתיה בתכב הנמוס ,לקדיחה תדג לע הבשי רשא ,הונינ
םיגדל תיבו רוקמ הונינ לש התויהב ךורכ הז לומיס לש ירוטסיהה ורוקמש רשפא .תיב
ןומיסה יפ לע ארקנ הונינ םשה םגש רשפא .המוסרפב יזכרמ רכיה ןמיס הז היהו ,םיחבושמ
.(תימראב גד) ןונ לש (תיב) הונ :רמולכ
ה"בקה רמוא לוכיבכ .ותוחילשל הנוי תבשהב אקווד גדה לש ונומיז דואמ יתועמשמ הז רואל
ךרד םשל בושת התא ,םימי תשלש ךלהמ ,הלודגה ריעה (הונינ) גדה תיבמ חרוב התא :הנויל
הנופ ,םימי תשולש רחאל ,לודגה גדה ןמ ןכאו .םימי תשולש ךשמב תיבכ ךל שמשיש ,גדה
.םימי תשלש ךלהמ ,הלודגה ריעה הונינ לא הנוי

הערה יהמ
אוהו שי .תונוש תויועמשמבו םינוש םירשקהב תובר םימעפ רפסב הנשנו רזוח .ה.ע.ר שרושה
שיו שנועכ שי ,םיתוועמו םיער םישעמ תועמשמב - שיו ,ןוסא- הרצ לש תועמשמב שמשמ
,המודו - הערל םיקקזנ בותכה םגו םיחלמה םגו ,הנוי םגו ה"בקה םג .הביאכמו השק הדרטהכ
.רפסה תומגממ תחא תנבהל ונידיב עייסי םירבדה רודיסש
:בותכה רמוא הנוי תוחילשל הקמנהב
.(ב ,א) "ינפל םתער התלע יכ ,הילע ארקו..."
ולטיי "ןויד"ב .היתובקעבש םיעוריאה תרשרשו ,הונינ ישנא השעמ ביבס ןוידה בוסיי התעמ
.הונינ ישנאו הנוי ,ה"בקה קלח
:ןתמגמ רשא תולועפ לש הרוש םיטקונ ,הנוי תאירק תא םיעמושה ,הונינ ישנא
.(ח ,ג) "...םהיפכב רשא סמחה ןמו הערה וכרדמ שיא ובושיו"
:הז ךילהת םכסמ בותכהו
לע םיקולאה םחניו ,(םיערה םהישעמ=) הערה םכרדמ ובש יכ ,םהישעמ תא םיקולאה אריו"
.(י ,ג) "השע אלו םהל תושעל רבד רשא (שנועה=) הערה
.הב וכלה רשא ךרדה ןמ בושל שיו ,םה םיער םהישעמ יכ םיניבמ הונינ ישנא ,עמשמ
לע הנוי בשוח המו .םהל תושעל רביד רשא הערה לע םחינו ,םתבושת תא לבקמ ה"בקה
?הלא םיעוריא
יתעדי יכ ,השישרת חרבל יתמדק ןכ לע ...ול רחיו (באכ=) הלודג הער הנוי לא עריו"
.(ב-א ,ד) "(שנוע=) הערה לע םחנו דסח ברו םייפא ךרא ,םוחרו ןונח ל-ק התא יכ
חלצומה ופוס לע הונינ ישנאו ה"בקה ןיבש המכסהל ףתוש אוה ןיאו ,תרחא הייאר הנויל
,הלודג הערכ ה"בקה ידי לע התלבקו הונינ ישנא תבושת תא אקווד האור אוה .ךילהתה לש
ןמיזש ןויקיקה תחת הנוי ול בשוי ,ריעל ץוחמ ,םש .תוומה תשקבו ריעה ןמ האיצי ידכ דע
ה"בקה ול
.(ו ,ד) "ותערמ ול ליצהל ,ושאר לע לצ תויהל"
.היינאה יחלמ םע המוד תקולחמב הנוי דמוע ,היינאב ותויהב רתוי םדקומ
:בותכה ןייצמ ,לודגה רעסה דגנכ םיחלמה םיטקונש םיעצמאה ראש ןיב
.(ז ,א) "...ונל תאזה הערה ימלשב עדנו תולרוג הליפנו וכל :והער לא שיא ורמאיו"
,הנוי לע לרוגה לופנבו
.(ח ,א) "...ונל תאזה (הרצה=) הערה ימל רשאב ונל הדיגה :וילא ורמאיו"
.םהייח לע םייאמה לודגה רעסל םינווכתמ םה "הער" הלימב םיטקונ םיחלמה רשאכ
:םהל ץעוי ,החישה ךשמהב םתלאשל הנועה ,הנוי
.(בי ,א) "םכילע הזה לודגה רעסה ילשב יכ ינא עדוי יכ ...םיה לא ינוליטהו ינואש"
- לודגה רעסה הווהמ םיבבוסה לכל .ותרטמ תא תתרשמה עבט תעפות וז .הער וז ןיא ויבגל
לבא ,ומצעלשכ יתועמשמ וניא הז ןטק קוידש רשפא .אדירג לודג רעס הז הנויל וליאו ,הער
.יזכרמה ןיינעל רשקהב הקומע תועמשמ אוה לבקמ
תושעל רבד רשא הערה לע 'ה םחניו) הונינ ישנא לומ (ותערמ ול ליצהל) ןויקיקה תדמעה
:תירוטרה הלאשב ,רפסה לש ומויסב תדמוע (םהל
רתוי הב שי רשא ,הלודגה ריעה הונינ לע סוחא אל ינאו ...ןויקיקה לע תסח התא"
.(אי ,ד) ?"הבר המהבו ...םדא ובר הרשע םיתשמ
?"הריש םירמוא םתאו םיב םיעבוט ידי השעמ" :תניחבב
הייאר לע ,הערו הבוט לע ולש םיגשומה תכרעמ יכ הנויל רמול ה"בקה שקבמ הז ךרדב
תכרעמ תא תשבשמ ודועיימ םדאה תחירב .תשדוחמ הקידב תשרוד ,שנועו רכש לעו תללוכ
ולשמ תכרעמ ול הנובו תמצמוצמ הייאר ךותב סנכתמ אוה ,ולש רתויב תיסיסבה םיגשומה
.םישנאו םיקולא לש וזמ הנוש ,הערו הבוט לש
:תבקונו איה הקומע רשא ,איבנה הנוי לש ותואר תדוקנ הנודנ אל וז תמצמוצמ תרגסמב
ותייאר קמועלו ,הלא תולאשל .דועו ?'ה ינפלמ חורבל בשח דציכ ?חרב המלו המ לע
.דרפנ רמאמ דחוייש יואר ,איבנה הנוי לש תיאידיאה
רפסה ךרוא לכל .החותפ תאזה תיזכרמה הלאשה תא ריאשמ בותכהש אוה הרקמ אל לבא
הבושתהו ,הונינ ישנא תבושתב הצור אוה ןיא עודמ ,הנוי חרב עודמ ,הבושת שפחמ התא
םיעירכמ תעד-ילוקישב ,םיימינפ םיקבאמב ,םיטבלב הכורכ םדא לש וכרד .הבותכ הנניא
לכ תויולת םתחלצה ייוכיסו םייניבה יבלשב תונוכנה תוטלחהה לבא .םייקלח תונולשיכבו
אצמיו אצומ אלל ךרדל בלש לכב עלקיי ודועיי ינפמ חרובה ;דעיה לש הנוכנ הייארב ןמזה
.המהבו םדא לש םתבוט תא האור אלו ,ןויקיק לע סח ומצע תא