הנוי רפס

ןייטיוג בד המלש :תאמ

,ארקמב רופיסה תונמוא :ךותמ םיעטק
,הרומלו ךירדמל "םינויע"
ז"טשת ,רעונו םידלי תיילעל 'חמ ,תידוהיה תונכוסה


.לכשה רסומ דמלל ידכ אלא ,ומצע רופיסה םשל בתכנ אלש רורב ךא ,רופיס אוה הנוי רפס
.דומילו שרד ךירצ אלא ,שרופמב ןתינ אל ובש לכשהה רסומ ,ןכ םא .רופיס אלא וניא תאז לכבו
תודע .ול רשא דחוימה םסקה םג ןאכמו ,רפסה לש תונושמו תונוש תוסיפת לש יובירה ןאכמ
תעבראל ביבס תורוד ירוד ךשמב הבבגתנש ,המוצעה תינשרפה תורפסה איה הזה םסקל
שאייתהל ילוא רשפא ,ןטק ךכ לכ רפס לע הברה ךכ לכ בתכנש ירחא .הנוי רפס לש םיקרפה
ימימ תונשרפה תודלות לע הריקס אקווד ךא .ללכב רפסה לש הנוכנה הנבהה תא אוצמלמ
רחא דצמ הלגמו םיעובק םיווק המכ דחא דצמ הארמ םינורחאה םירקחמה דעו דומלתה ימכח
ןאכ ותוסנל דמוע ינאש שדחה ןחבמהש תווקל רתומ ןכ לע .םדוקמ םיעודי ויה אלש םינפ הברה
לש ,ונרודל המיאתמ ,הנוכנ הנבהל עייסיו ףיסוי ,ללכב ך"נתב רופיסה תכאלמ לע ןוידה תרגסמב
.הז רפס

םדאהו לאה
.איבנה תרשמ (ב .םדאהו לאה (א :וזל וז תודומצה ,תויעב יתשב קסוע הנוי רפס

תצפח רשאכ 'ה התא" :שרופמ רמאנ הנושארה היעבל עגונב ונדמלל אב רפסה לעבש המ
,תושעל חרכומ ,תושעל ופוס - איבנה :ונינפלש הרקמב - םדאה ,לוכי-לכ לאה .(ד"י ,'א) "תישע
.וילע ליטמ לאהש המ םינושמו םישק תונויסינ ידי לע

בושי ,עדוי ימ" .(ו,א) "דבאנ אלו םיהולאה תשעתי ילוא" :וארובל םדאה סחי לש רחא דצ שי ךא
ןיא .ויתורזג תא הנשי םיהולאהש ,תומרוג הליפתו הבושת .(ט,ג) "דבאנ אלו םיהולאה ונל םחנו
רשפא םא ,לאה לש ועבט ךא .לוכי לכ ,ונדמלש יפכ ,אוה יכ .ילוא :ןאכ שי ;ןתונשל חרכומ לאה
הלגתמ לאה לש ועבט .(ב,ד) "הערה לע םחנו ,דסח ברו םיפא ךרא ,םוחרו ןונח" אוה ,ךכ רמול
דוחייב ,גהונה ,ואיבנ יפלכ ויפא ךראב םג אלא הונינ ישנא לעו םיחלמה לע וימחרב דבלב אל
.אטחתמ דלי ומכ הרואכל ,'ד קרפב

םילמב האטוב אל וז םא םג ,דאמ תימיטפוא הפקשה ונרפס הארמ םדאה עבטל עגונב םג
דימ ,'ג קרפב איבנה תרושב וא 'א קרפב הרעסה ומכ םימשה תותוא םיאבשכ .תושרופמ
ובשחש יפכ ,דגנתמ ונניא הנוי רפס .הבוטה ךרדב תכלל םבלב םירמוגו םדאה ינב םינימאמ
םישבול הונינ ישנא .(ז"ט ,א) חבז םיחבוז םיחלמה .לאה תדובע לש תוינוציחה תורוצל ,םידחא
בלבש הדובעה לבא .רבחמה יניעב וילאמ ןבומ רבד איה םירבאה לש הדובעה .(ה ,ג) םימצו קש
,הנוי תומב םיצור םניאש םיחלמה לש שיגרה ןופצמה לע רמאנש המ הוושה - ולצא רקיע איה
.הונינ ישנא לש יתרבחה סמחה תרסהו הבושתה לע וא ,םתרצ תביס אוהש הדוהש יפ לע ףא
רבד לע .לארשימ אלש םלוכ םה וב םירכזנה םישנאה ומצע איבנל ץוחמש אוה ונרפסל דחוימ
.איבנה תרשמ :רפסה לש תירקיעהו היינשה היעבב ונדש ירחא קר דומעל םירשכומ ונא הז

ץרפתמ דבע
ינפמ שישרתל חרב הנויש ובתכ ונינומדק רבכ .'ה ינפלמ הנוי תחירבב חתופ רופיסה וינודא ינפמ
לע תוארהל ידכ םישדחה םירקוחה ןמ םיבר וכמתסה הז םוקמ לעו ,ל"וחב הרוש הניכש ןיאש
םיה תא השע רשא םימשה יהלא" ויהולאל ארוק ומצע הנוי ,םנמא .לארשי לש םיהולאה תפקשה
שישרתל החירבב שי םעט הזיא ךא .תיתדה חורל תיניפוא תוביקע יא םיאור הזב ."השביה תאו
עיגהל שיש יל הארנ בוש ?שישרתמ הונינ הבוט המב ?הונינב הנוי םע ךכ רחא רבדמ לאה םא
ךכ ירה .השגדהבו םיימעפ רמאנ "'ה ינפלמ" .רופיסה לש ןושלל בל םישנ םא ,הנוכנה הנבהל
:עשילא ןכו ('א ,ז"י ,א"מ) וינפל יתדמע רשא לארשי יהולא 'ה יח :ותוחילש תא איבנה והילא ןייצמ
.ודוסב דמועה ,וינפל דמועה 'ה דבע אוה איבנה .(ד"י ,'ג ב"מ) וינפל יתדמע רשא תואבצ 'ה יח
אוה ,הונינל החרזמ וחלש םיהולא .וינודא ינפמ ץרפתמה דבעכ חרובו ותוחילש תא שטונ הנוי
.ברעמה הצקל השישרת חרוב

םינמאנ םידבע
ןיבמ הנוי .('ג ,ד"ק 'להת) "תוחור ויכאלמ השוע" .חורה ,לשמל .הברה םידבע שי םיהולאל ךא
הנכס תעשב .הניפסה יתכריל דרוי הנוי ךא ,םיב הלודג חור ליטה 'ה .שקעתמ ךא ,זמרה תא
'ר רמא הפי .ול םה תחא םייחו תומ ;ןשיו דרוי הנוי וליאו ,ןופיסה לא היינאה יעסונ לכ םיצרופ
תאז תושעל שקיב אוהש ,וילאמ ןבומ .(ינועמש טוקלי) םיב ומצע דבאל אלא הנוי ךלה אל :ןתנ
אלא ך"נתה לכב ונעמש אל ומצע ידיב ומצע דוביא .ךלמיבא ומכ וא לואש ומכ םירחא ידי לע
.הנוי לש ובצמל ןוימד ילב אל ,ןלהל ןיבנש יפכ ,םנמא היה ובצמש ,לפותיחא לצא :תחא םעפ

לש והשעממ םדוקמ ונוניבה םא .ודרמב דמוע אוה ןיידע ךא :הנויל ןתינש ינשה תואה אוה לרוגה
תא דחא דצמ ונל הארמ הז .שוריפב ויפמ וישכע תאז ונא םיעמוש ירה ,תומל ששוח וניאש הנוי
יפלכ ,הרואכל ,ישונא אלה וסחיל רחא דצמ ונתוא ןיכמו ,לאה תוחילשל הנוי לש ותונברס לדוג
רתויב ךירעמ וניאש ןיבהל רשפא ומצעב תומל הצור וליפאו ןמוזמו ןכומה םדא יבגל .הונינ ישנא
.ותלוז ייח תא םג

.ותוא לכעלו תונהל תוחפה לכל הצור ,םדא ןב עלוב ללכב אוה םא ,גד .ישילשה חקלה אוה גדה
תשולשל הנוי תא ןילמו ןוכנה עגרב םוקמב אצמנ אוה .ויהולאל ןמאנ דבע אלא וניא הז גד ךא
.לאה תווצמ יפל ןמזה אובב ואיקמו םימי

אב רפסהש םיאור ונא הנהו .רופיסב ודיקפת קר ןאכ ונניינע ךא ,הנוי לש גדב וקסע הברה
וברוקמ ,איבנה ןמ וליפאו םדאה ןמ רתוי לאה תווצמ תא םייקמ רבדמ אלה עבטהש ונדמלל
:והימרי רפסב לשמל םיאצומ ונא ןויער ותוא .לאה לש ודוס ןבו
תא ועדי אל ימעו הנאוב תע תא ורמש רוגעו סיסו רותו הידעומ העדי םימשב הדיסח םג"
.('ז ,'ח) "'ה טפשמ
.(דכ-בכ ,'ח) "ונרבעי אלו םלוע קוח םיל לובג לוח יתמש רשא ...וארית אל יתואה"
ומכ םתס םילשמ םניא ,תעלותהו ,ןויקיקה ,גדה ,הרעסהש אוה ונרפס לש דחוימה יפויה ךא
איבנה תא םיאיבמה שממ םיעצמאה םה אלא ,והימרי רפסב שוקלמהו הרויהו לוחה ,תופועה
.הבושתב רוהריה ידיל

ךכ לכ דמעו ותוחילשב איבנה דרמ עודמ ,ןכ םא .איבנ שיא לש יודיו השעמ איה הנוי רפס תביתכ
:םעטה שרפתנ 'ד קרפב ?ודרמב
השישרת חורבל יתמדק ןכ לע"
...םוחרו ןונח לא התא יכ יתעדי יכ
."הערה לע םחנו
איבנל רתוי לודג חבש ןיאש ורמאב לאנברבא קחצי קדצ אל םאה ?הז אוה םעט הזיא ךא
רפסה לע םיבשוח םא ,םיארנ לאנברבא ירבד .הונינכ םיהולאל הלודג ריע הבושתב בישהלמ
ימ" :רמאנ וז רחא וז םימעפ שולשש םיאורו רופיסה ןושלל בל םימש םא ךא .טשפומ ןפואב
שי זא יכ ,('ב ,'ד) "הערה לע םחנו" ,('י ,'ג) "םיהלא םחניו" ,('ט ,'ג) "םיהלא םחנו בושי עדוי
ותבשחממ וב רוזחל ופוס לאהש עדיש ינפמ ,תמאב הנוי חרב רפסמה תנווכ יפלש תודוהל
"ינפל םתער התלע יכ" :םילמה תא םגרתנ םא רתוי דוע ררבתמ הז רבד .ואיבנ י"ע הליגש
הלע יכ :יתעדל וטושפ יפכ אלא ,םיער הונינ ישנאש יתעמש יכ :גוהנכ אל רפסה תלחתהבש
יכ ,השעית אל הבשחמב התלעש הערה יכ עדוי איבנה .הער םהל תושעל ינפל הבשחמב
הדיתעש תוחילש וילע לבקל הצור וניא אוה יכ ,איבנה חרוב ןכ לעו ,הערה לע םחינ לאה
םה ,המוד האירקב לארשי ינב לא הנושארב חלשנ הנויש ל"ז ונימכח ושרפ הפי .תודבתהל
.הדבתנ בושו הבושת התשע םילשורי ,םילשוריל חלשנ ךכ רחא ,הדבתנ הנויו הבושת ושע
;"רקשה יתוא םיארוק םלועה תומוא ףא אלא רקשה איבנ יתוא םיארוק לארשיש יד אל" :רמא
.חרבו םק

,וב תוסנתהל לכוי םיירוביצ םייחב לעופה םדא לכ וליפאו איבנ לכ ,הנוי וב הסנתנש ןויסינה ןכא
.רתוימ היהי ואשונש ךכל תמרוג ןויער לש החלצההש אוהו

ןויקיקה השעמ
ויתונולת לע הבושת ללכ הרואכל וניא ןויקיקה השעמש ,הלודגה הישוקה תא ץרתל ונילע ףוסבל
ובש ולאש ירחא ,הונינ ישנאל הער תושעל וירבדמ וב רזוח לאהש לע לבוק הנוי .הנוי לש
םימעט ןתונ ןויקיקה השעמ וליאו ,('ד-ו 'ג קרפב הער תלמ לש לופכה ןבומל בל םיש) םתערמ
תונולת לע הרשי הבושת בישהל הזה השעמה אב וליא .הונינ לע לאה ימחרל ירמגל םירחא
:הככ ךרעב לשמל ,ונינפל אוהש הממ דאמ הנוש תויהל ךירצ היה ,איבנה

תא ךתו תרחמל רחשה תולעב תעלות םיהולאה ןמיו .הלודג החמש ןויקיקה לע הנוי חמשיו
:ןויקיקה לא רמאיו ודיב םודרק חקיו .דאמ ול רחיו שבי יכ ןויקיקה תא הנוי אריו .שבייו ןויקיקה
םיהולא רמאיו .ךשרשמ ךיתכפהו ךרוקעא תאזה הערה תישע רשא ןעי 'ה יח ,יב התא לתהמה
תא אנ רסה .הערה האצי הנממ ילוא ?וילע רשא תעלותה תא תיארה .ןויקיקל ךל טאל :הנוי לא
,ןויקיקל תושעל רמא רשא הערה לע הנוי םחניו .ותוירחאב היהי המ הארו ןויקיקה לעמ תעלותה
ותנשמ הנוי ץקייו תרחממ יהיו .םדריו ןויקיקה לצא בכשיו ,דגנמ הנכילשיו תעלותה תא חקיו
:רומאל הנוי לא היה 'ה רבדו .הלודג החמש הנוי חמשיו .ושאר לע לצלו הכוסל היה ןויקיקה הנהו
יתסח בטיה הנוי רמאיו ?ול תושעל תרמא רשא הערה לע תמחנו ןויקיקה לע תסח בטיהה
הערה וכרדמ שיא ובש רשא ירחא ,הלודגה ריעה הונינ לע סוחא אל ינאו 'ה רמאיו .יתמחנו
?םהיפכב רשא סמחה ןמו

תא ארוקה שיגרי ןעמל ,ןויקיקה השעמ לש תאזה המודמה הרוצה תא הזב יתאבה הנווכב
.רפסה לכ לש יתימאה ןורתפה ,םנמא ,איהש ,הכפהמ - 'ד קרפבש העיתפמה הכפהמה

הברה הב למע לאה ,(ליעל ןייע) הלודג ריע איה :הונינ לע לאה ימחרל 'ד קרפב ונתינ םימעט ינש
רמולכ "ולאמשל ונימי ןיב עדי אל רשא םדא" הב שיו .וידי ישעמ תא תיחשהל הצור וניאו הלדיגו
ובש יכ םהישעמ תא םיהולאה אריו" :בותכ היה 'ג קרפ ףוסב .הבר המהבו ואטח אלש תוקונית
הנוי דמל ןאכ .הזה םעטה ןתינ אל ןויקיקה השעמב ןאכ לבא ."םיהולא םחניו הערה םכרדמ
תנבהמ בגשנו רצבנ אלא ,טושפ ךכ לכ וניא לאה ימחר ןיבו םדאה לש הבושתה ןיב סחיהש
.םדאה

ןמז לכ .איבנה לש הרזומה ותוגהנתה תא רוריב רתיב ןיבהל םג רשפא הז שוריפ דוסי לעו
לכ ןועטל היה לוכי ,דבלב הונינ ישנא תבושת בקע האב םיהולא תטרחש בושחל ךירצ היהש
והימריב וניצמש ומכ ,הילע ךומסל ןיאו ףולח תב איה םדא ינב תבושתש לשמל ,תונעט ינימ
ובש םהל חוורשכ דימו ,םהידבע תא וררחש הלודג הרצב ויהשכ ,םילשורי ישנאש ד"ל קרפ
ינב ישעמב אקווד םייולת םניא 'ה ימחרש םימשה ןמ ותוא ודמילש וישכע .םתוא ודבעשו
.הימוד םלאהל - אלא איבנל ול ןיא ,םדאה

וילע םירמוא ,ואיבנ וליפאו ,הונינ ישנא ,םיחלמה ,םדאה ינבש ךכל שידא אוה לאהש וניאר :דועו
לע סח אוה יכ תודבתהל הדיתעה תוחילשב תכלל הצור וניא איבנה .ותבשחמ לע םחינ אוהש
,ונירבד תישארב ונרכהש המ ונרכזבו הזל בל םישב .ודובכ לע סח וניא ה"בקה .ומצע דובכ
ןבומב םילוכי ונא ,רפסה לש ןושארה חקלכ ,"תישע תצפח רשאכ 'ה התאו" :קוספה םע רשקב
:ןנחוי 'ר לש םסרופמ דחא רמאמ לע ונכת תא דימעהל עודי
."ותונתוונע אצומ התא ,אוה ךורב שודקה לש ותרובג אצומ התאש םוקמ לכ"