הנוי לש ויתוחירב שולש

גרבנזיא הדוהי

ףא ארקמב תויוצמ ;לארשי םעל תואובנ ארקמב תויוצמ :ואשונבו ותלילעב דחוימ הנוי רפס
תומוא אוה םאשונ לכש תואובנ ארקמב תורידנ לבא - לארשיל םסחיב םימעל תואובנ
אל ,םידשכה ריע הונינ לא הנוי תא חולשל" ,לאנברבא לאוש ,"ךרבתי האר המ" .םלועה
?"דואמ 'הל םיאטחו םיער םהישנא ויהש תולודגה תונידמה ראשו לבבלו םירצמל ןכ השע
.הז רפסב ןויעה ףוסב לבקנ - ולוכ הנוי רפס תא הפיקמו תיתוהמ איהש ,וז הלאשל הבושת
.ונינפל שחרתמה ירחא הליחת בוקענ ךא

:רצק הנוי לא 'ה רבד
,הלודגה ריעה הונינ לא ךל םוק"
".ינפל םתער התלע יכ ,הילע ארקו
ךא ,הילע אורקל חלשנ הנוי .הרידאה רושא תכלממ לש התריב :העודיו הלודג ריע - הונינ
םיקלאל הבושת בישמ אוהש םיעמוש ונא ןיא םג ,אורקל וילע האירק וזיא םיעמוש ונא ןיא
:החירב ותבוגת .וילא רבדמה
."'ה ינפלמ השישרת חורבל הנוי םקיו"
:וינפל הנוכנ וכרד יכ רפסמ בותכה לבא ,שישרתל אוה חרוב םעט המ ונל הלגמ הנוי ןיא
."שישרת האב הינא אצמיו ,ופי דריו"
ילואו .שישרתל גילפת - למנב שוגפי הנויש הנושארה הינאהש אוה יוארו ןבומ וליאכ
:שרדמה ריעמ וז תוריהמ תובקעב
חור הילע איבה ?אוה ךורב שודקה השע המ .םימי ינש ךלהמ ופימ הקוחר היינאה התייה
יכרדש עדוי ינא וישכע :רמא .הלודג החמש חמשו הנוי הארו .ופיל הריזחהו הרעס
.ינפל תרשוימ
:תינויגה הליחתב םיחלמה לש םתבוגת .םיה לא הלודג חור ליטמ 'הו ,ךרדל תאצוי היינאה
:הינשה ותחירב תא חרוב ,םתמועל ,הנוי .םהילעמ לקהל םיה לא םילכה תא םיקרוז םה
:החכשהו הנישה לא העדותה ןמ חרוב אוה וישכעו ,םיה לא השביה ןמ חרב הליחת
."םדריו בכשיו ,הניפסה יתכרי לא דרי הנויו"
ונא" שרדמה ירבדכ וא ;"ךיהלא לא ארק םוק ,םדרנ ךל המ" הרעגב ותוא ריעמ לבוחה בר
רבדמה 'הל הנע אל הליחת .הנוע אל ףא הנויו - "םדרנ התאו ,םייחל תומ ןיב םידמוע
.הנוי קתוש .לבוחה ברל הנוע וניא וישכעו ,וילא
תולרוג רשפ המ ."ונל תאזה הערה ימלשב" תעדל ,תולרוג םיחלמה םיליפמ םשואיי בורב
ונא בושו ?םמע הניפסב םיעסונה דחא ללגב הערהש םהל ןינמו ?םיב תחא הרעס יכו ?הלא
:םיחלמה תוגהנתה תא ריבסמ ףא ,הרעסבש אלפה תא לידגמה ,שרדמל םישרדנ
לכ ךרדו .םלאמשמו םנימימ םיב הרעס חור םהילע דמעו ,דחא םוי ךלהמ ושרפ
הרצב התייה הנוי הב דריש היינאהו - םיה עגורב םולשב תובשו תורבוע תוינאה
.(י רזעילא יברד יקרפ) ."הלודג
,תולרוג םיליפמ .הל םרוגה תא םישפחמ םהו ,םהל תדחוימ םתרצ יכ םיחלמה םיאור
:תלבלובמו תלהובמ וילא םתיינפ .הנוי לע לפונ לרוגהו
,ונל תאזה הערה ימל רשאב ונל אנ הדיגה ,וילא ורמאיו"
."התא םע הזמ יאו ךצרא המ ,אובת ןיאמו ךתכאלמ המ
:ולש יוהיזה סיטרכ תא גיצמ אוה .רבדמ הנוי תא ונא םיעמוש ףוס ףוס ,ןאכו
,ארי ינא םימשה יקלא 'ה תאו ,יכונא ירבע"
."השביה תאו םיה תא השע רשא
םיאבומ םניא - הב הנוי לש וקלח המו ,הרעסה האב עודמ ולש רבסהה ,הנוי לש ורבד רקיע
:םיחלמה יפמ ,ןיפיקעב הבושתה תא םיעמוש ונא ,הנוי יפמ
:וילא ורמאיו ,הלודג הארי םישנאה וארייו"
,תישע תאז המ
,חרוב אוה 'ה ינפלמ יכ םישנאה ועדי יכ
".םהל דיגה יכ
:הצע הנוי תא םיחלמה םילאוש םתוניגה בורב
."רעוסו ךלוה םיה יכ ,ונילעמ םיה קותשיו ךל השענ המ"
,םיל השביהמ חרבש רחאל :תישילשב חורבל וישכע הסנמ הנוי .םתוא המיהדמ הנוי תבושת
:תוומה לא םייחה ןמ חורבל אוה הצור - הנישל תואיצמה םלועמ
".םכילעמ םיה קותשיו םיה לא ינוליטהו ינואש"
ורתחיו" :םהיטושמב היינאה תא ליצהל םיסנמ םה הליחת .ותצעל םיעמוש םניא םיחלמה
דמועה לע םילצנתמו םיללפתמ םה ךכ רחא ."ולוכי אלו ,השביה לא בישהל םישנאה
:תורקל
:ורמאיו 'ה לא וארקיו"
,הזה שיאה שפנב הדבאנ אנ לא 'ה אנא
,יקנ םד ונילע ןתת לאו
."תישע תצפח רשאכ 'ה התא יכ
:בוטה םנוצרו םסוסיה תא הארמ שרדמהו ,םיה לא הנוי תא םיקרוז םיחלמה
.ופעזמ דמוע םיהו - ויתובוכרא דע ותוא וליטה"
;רעוסו ךלוה םיהו - םלצא ותוא ואשנ
ופעזמ דמוע םיהו - ורובט דע ותוא וליטה
.רעוסו ךלוה םיהו ,םלצא ותוא ואשנ
;ופעזמ דמוע םיהו ,וראוצ דע ותוא וליטה
.רעוסו ךלוה םיהו - םלצא ותוא ואשנ
".ולוכ והוליטהש דע
הנוי תא םיחלמה םיקרוז ,הריזגה עור תא לטבל תונויסינ ךותמו ,םיבר םיסוסיה ךותמ ,ךכ
.תוומה תכשח לא ,םיה יקמעמל :תישילשה ותחירב תא חרוב הנוי .םיה לא

- תצפח רשאכ 'ה התא יכ" םיחלמה וניבהש המ תא ונתוא תדמלמ םיחלמה םע הדוזיפאה
.ויעינמ תאו הנוי תא ןיבהל ונילע לטומ התע ."תישע

עיגה הנוי םג םאה ."תישע תצפח רשאכ - 'ה התא" וזירכהו הנקסמל ועיגה םיחלמה
?ותחירבל תוביסה תא אוה הלגמ םאה ?ותוחילש תא לבקל אוה ןכומ םאה ?וז הנקסמל
- הדיתעה הלצהה לא איה תסחייתמ - הליפת לש הכרדכ .הנוי ללפתמ גדה יעמב ותויהב
:השחרתה רבכ וליאכ
- םלועל ידעב החירב ץראה ,יתדרי םירה יבצקל"
".יקלא 'ה ייח תחשמ לעתו
!תחשמ רבכ ולצנ וייח יכ הנוי רמוא גדה יעמב דוע
:תועמשמ בר הליפתה לש המויס
,ךל החבזא הדות לוקב ינאו"
".'הל התעושי ,המלשא יתרדנ רשא
- 'הל חבזיי הנוי ?ותוחילש תא אלממ וניא הנוי םא ,חבזב שי ךרע הזיא :הומת הז קוספ
!ותוחילשמ חרבי לבא

:תוחילשה תא ומצע לע לביק הנוי יכ ,הז קוספמ ןיבמ לאנברבא ,םנמאו
תושעל ובלב רמגו ,'ה ינפלמ חרבש הממ טרחתנ הנויש ,אוה ןיינעה תתימא לבא
.ותווצמ
השעא הדות לוקבו ,הונינ לא ךלאש ,רמול הצור ,"ךל החבזא הדות לוקב ינאו"
."בוט חבזמ - עומש הנה יכ ,החנמכו חבזכ ךל היהי הז יכ ,ךתווצמב האירקה תא
םעפהו .הילא אורקלו הונינל תכלל םיקלאה ול רמוא בושו ,השביה לא הנוי רזוח בושו
.ךלוה הנוי
םלוא .הבושתב םיבש הונינ ישנאו ."תכפהנ הונינו - םוי םיעברא דוע" :קעוזו הנוי ךלוה
תא םיבזוע םה ןיא ."םהיפכב רשא סמחה ןמו ,הערה וכרדמ שיא ובושיו" :םתבושת יהמ
:הקיפסה וז הבושת .סמחה ןמ :םיבש םה דחא רבדמ קר .םהידיבש הרז הדובע תונחלופ
,הערה םכרדמ ובש יכ םהישעמ תא םיקלאה אריו"
,םהל תושעל רבד רשא הערה לע םיהלאה םחניו
."השע אלו
הונינ ישנאל החילסה יכ ןיבה אוה .האובנה ןמ חורבל הצר הז ללגבו .הנויל הרח ךכ לעו
'ה ןיא :הירוטסהה ךלהמ לש םיאבה םיבלשה ךרוצל החילס אלא ,האלמ החילס הניא
ריבסמ ךכו .לארשי דגנ םעז הטמכ ותוא אוה ךירצ יכ - ופא טבש רושא תא דימשמ
:הנוי לש וסעכ תא לאנברבא
,תונומאב הערה םכרדמ ובושישכ םא יכ ,םהילעמ הרזגה בושת אלש ,בשח הנוי
המב אלא הבושת ושע אלו ,םהלש הרז הדובעב וקיזחהש הארשכ לבא .םישעמבו
אוהש אלא הז ןיא יכ הנוי ןיבה ...הערה לע םשה םחינ תאז לכבו - םהירבחל םניבש
םקנהל ומעז ילכו ופא טבש ויהיש ידכ ,וניע ןושיאכ םרמשי ,עשפו ןווע םהל אשונ
המח לעבו םקונו ,הונינל חלוסו למוח ה"בקה תויה לע ופא הרחו .לארשימ םהב
.לארשיל
םתבושת התייה הריהמש םשכו - עגר תובהלתה ירפ איה הבושתה יכ הנוי הווקמ וביל רתסב
םש ול שעיו ,ריעל םדקמ בשיו" ,ריעה ןמ אצוי אוהו .אטחל םתרזח היהת הריהמ םג ךכ -
."ריעב היהי המ הארי רשא דע ,היתחת בשיו הכוס
ישנא לש םאטחל ןיתממו הכוסב בשוי ,הבושתב בישהל ודועיי לכש ,איבנה !רזומ הזחמ
:שרדמה איבמ וז ותשיגל ףסונ ןוויכ .הונינ
םייוגהש ינא עדוי :הנוי רמא ,הונינ לא ךל םוק אוה ךורב שודקה ול רמאש העשב
ךורב שודקהו ,הבושת םישוע םהו ,םהילע אבנתמו ךלוה ינירהו ,םה הבושת יבורק
!חורבל - תושעל ילע המ .לארשי לש םהיאנושמ ערופו אב אוה
(ה ,אי ןירדהנס ימלשורי)
הצור אוה ןיא .ומע תא ותבהא ךותמ תאזו - הונינ ישנא לש םאטחל איבנה הפצמ ,ןכא
ילכ ויהיש הצור וניאו ,הבושתב םיבש םניאש לארשיל ןווע תרכזמ הונינ ישנא ויהיש
.לארשי דגנ תיחשמ
,לצ דוע ןתונ וניאש ןויקיקה לע רעטצמ הנוי רשאכו .לבקמ 'ה ןיא הלא םקומינ ינש תאו
:אוה ךורב שודקה ול רמוא
,ותלדיג אלו וב תלמע אל רשא ןויקיקה לע תסח התא"
,דבא הליל ןיבו היה הליל ןיבש
,הלודגה ריעה הונינ לע סוחא אל ינאו
,ולאמשל ונימי ןיב עדי אל רשא םדא וביר הרשע םיתשמ הברה הב שי רשא
"?הבר המהבו
.ומצע איבנה הנויו ,הונינ ישנא םירושאה :הנוי רפסב הבושתב םיבשה ,ןכ םא ,םה םיינש
םיחלמה וריכהש הרכהה לעו ,םייח ךרדכ הבושתה לע עיבצהל איה הז רפס לש ותילכת
"!תישע - תצפח רשאכ ,'ה התא" :םיל הנוי תא םקרז ינפל