הירכז רפסב תוחיש

גרבנזור עשוהי

"לארשי לוק"ב ורדושש תוחיש רחבמ
"ך"נתב םויה יקרפ" תרגסמב


ריס לכ היהו :ד"י הירכז
תואבצ 'הל שדק הדוהיבו םילשוריב


רמולכ ,אוהה םויב םילשורי רואית אוה ד"יו ג"י ,ב"י םיקרפב הירכז תואובנל ףתושמה הנכמה
ג"י קרפב .םתדמשה לעו םילשורי לע םירצה םייוגה תלפמ תא איבנה ראת ב"י קרפב .'ה םויב
איבנה רבדמ ד"י קרפב .הפגמבו המוהמב ,םימש ידיב םייוגה בור ודמשוי דציכ איבנה ראתמ
.םילשוריב תואבצ 'ה ךלמל תווחתשהל ולעי םייוגה ןמ םירתונה .אוהה םויב םייוגה ןמ רתונה לע
."דחא ומשו דחא 'ה היהי אוהה םויב ,ץראה לכ לע ךלמל 'ה היהו"
םימעה לכ לע םשגה תכרב אובת םילשורימ .תוכוסה גח תא גוחל םילשוריל ואובי םייוגה
.םשגל וכזי אל ,תוכוסה גח תא גחלו 'הל תווחתשהל ולעי אלש הלא .'הל תווחתשהל ולעי רשא
:אבינ גכ קוספ ו"ס קרפב היעשי
."'ה רמא ,ינפל תווחתשהל רשב לכ אובי ,ותבשב תבש ידמו ושדוחב שדוח ידימ היהו"
:רמוא 'ג קרפב הינפצ
".דחא םכש ודבעל 'ה םשב םלכ אורקל ,הרורב הפש םימע לא ךפהא זא יכ"
:'ה לא םיוולנה םייוגה לע הירכז אבינ ותאובנ תליחתב רבכ
.'ה םואנ ךכותב יתנכשו אב יננה יכ ,ןויצ תב יחמשו ינר"
"...ךכותב יתנכשו ,םעל יל ויהו ,אוהה םויב 'ה לא םיבר םייוג וולנו
וב גחה אוה תוכוס .תוכוסה גח תא גוחל הילעב ליחתת 'הב הרכההש ונקרפב שיגדמ הירכז
:ונינש 'ב הנשמ 'א קרפ הנשה שאר הנשמב .םימה לע םלועה ןודינ
:ןודינ םלועה םיקרפ העבראב"
,האובתה לע חספב
,ןליאה תוריפ לע תרצעב
לא ןיבמה םבל דחי רצויה רמאנש ,ןורמ ינבכ וינפל ןירבוע םלוע יאב לכ הנשה שארב
,םהישעמ לכ
."םימה לע םינודינ גחבו
:ונש הכוס תכסמ ילבבה דומלתב אתיירבב
,אוה הנשה ימשג ןמז גחהש ינפמ ?גחב םימ וכסנ :הרות הרמא המ ינפמו"
".הנשה ימשג םכל וכרבתיש ידכ ,גחב םימ ינפל וכסנ :ה"בקה רמא
:הירכזמ קוספה תא אביקע 'ר טטצמ 'ג קרפ ףוס הכוס אתפסותב
היהו' :רמואו ,םימשג ימ ךילע וכרבתיש ידכ גחב םימה ךוסינ איבה :אביקע 'ר רמא"
םהילע אלו תואבצ 'ה ךלמל תווחתשהל םילשוריל ץראה תוחפשמ תאמ הלעי אל רשא
".'םהילע אלו האב אלו הלעת אל םירצמ תחפשמ םאו םשגה היהי
.דבלב לארשי אלו םשגל קוקז םלועה לכ .םלועל םייח םהש ,םימה לע לכה םיללפתמ גחב
הרמאנש ותליפתב ,ךלמה המלש .םלועה תומוא לע רפכל ידכ םירפ םיעבש ובירקה תוכוסב
חריב ,לארשי שיא לכ המלש ךלמה לא ולהקיו" :'ח קרפ 'א םיכלמב רמאנש יפכ ,תוכוסה גחב
:םשגה לע שדקמב הליפתה תא ריכזמ ,"יעיבשה שדחה אוה ,גחב ,םינתאה
,ךמש תא ודוהו ,הזה םוקמה לא וללפתהו ,ךל ואטחי יכ ,רטמ היהי אלו םימש רצעהב"
."םנעת יכ ןובשי םתאטחמו
:םייוגה תליפתל םג ןיזאיש 'המ שקבמ המלש
ןועמשי יכ .ךמש ןעמל ,הקוחר ץראמ אבו ,אוה לארשי ךמעמ אל רשא ,ירכנה לא םגו"
התא .הזה תיבה לא ללפתהו אבו ,היוטנה ךעורזו ,הקזחה ךדי תאו ,לודגה ךמש תא
ימע לכ ןועדי ןעמל ,ירכנה ךילא ארקי רשא לככ תישעו ,ךתבש ןוכמ םימשה עמשת
רשא ,הזה תיבה לע ,ארקנ ךמש יכ תעדלו ,לארשי ךמעכ ךתוא האריל ,ךמש תא ץראה
."יתינב
יאיצוהב לארשי ינב תא יתבשוה תוכוסב יכ" :ימואל-ירוטסיה דחאה .תוכוסה גחל םינפ ינש
םימעה לכ :ילאסרבינוא אוה ינשה ןפה ,לארשי ץראב ףיסאה גח אוהו "...םירצמ ץראמ םתוא
ךרדה תא אצמת הלוכ תושונאה .דבלב לארשיל תדעוימ הניא הלואגה .תוכוסה גח תא וגוחי
:אקווד תוכוסה גח תא םייוגה םיגגוח עודמ הלאשל רחא םעט ןתונ ק"דר .'הב הרכהל
ןורכיזל הנשב הנש ידימ ךרבתי ארובה תואלפנ ואריו המחלמה היהת ןמז ותואבש יפל"
".םויה ותוא
חבזמה דיל םיאצמנה ,םיקרזמהש דע םיבר הכ תונברוק ואיבי שדקמה לא םיברה םילועה
ךרדב םהבש םיריסב שמתשהל ךרוצ היהיו וקיפסי אל ,חבזמה לע ותקירזלו םדה תלבקל
:חבזמה תא ונשד וא תונברוקה תא ולשיב ללכ
".חבזמה ינפל םיקרזמכ ,'ה תיבב תוריסה היהו"
:הז ךרוצל ושדקוי רשא הדוהיבו םילשוריבש םיריסב ולשבי תונברוקה תא
םהמ וחקלו םיחבוזה לכ ואבו תואבצ 'הל שדוק הדוהיבו םילשוריב ריס לכ היהו"
".םהב ולשבו
ילכ שוכרל ךרוצ היהי אל .'ה תיבב םירחוסב ךרוצ דוע היהי אלש הדבועה ןויצב םייסמ איבנה
:אבנמ 'ס קרפב איבנה היעשי .תונברוקל תומהב וא לושיב
,ךנותרשי תויבנ יליא ,ךל וצבקי רדק ןאצ לכ"
."ראפא יתראפת תיבו יחבזמ ןוצר לע ולעי
:םולכ תונקל םיכירצ םניאו שדקמל ךירצש המ לכ ואיבי לגרל םילועה
".אוהה םויב תואבצ 'ה תיבב דוע ינענכ היהי אלו"

הירכז ןכותל הרזח