הירכז רפסב תוחיש

גרבנזור עשוהי

"לארשי לוק"ב ורדושש תוחיש רחבמ
"ך"נתב םויה יקרפ" תרגסמב


:'ה הירכז
הפע הליגמ הנהו
תא אשונו בש הירכז .העשרה ןמו םיעשרה ןמ הדוהי ץרא רוהיטב קסוע ישישה הארמה
:רמולכ ,המאב רשע הבחרו ,המאב םירשע הליגמה ךרוא .םימשב הפע הליגמ האורו ויניע
ינפלש םלואה תודימל תומוד הליגמה תודימ .םירטמ השימח לע םירטמ הרשע ךרעב
:ג קוספ 'ו קרפ 'א םיכלמב ראותמכ ,המלש שדקמב לכיהה
המאב רשע ,תיבה בחור ינפ לע ,וכרא המא םירשע ,תיבה לכיה ינפ לע םלואהו"
."תיבה ינפ-לע ובחר
:א ,'ה ארקיוב קוספה לע
"ונווע אשנו דיגי אל םא עדי וא האר וא דע אוהו הלא לוק העמשו אטחת יכ שפנו"
:'ו השרפ הבר ארקיוב שרדנ
האור הירכז איבנה ירהש] הל ימח הירכז ירהש ,ךיניעב הלק אוש תעובש יהת לא"
[התוא
:ונקרפב בותכה תא םיטטצמו
."הפע הליגמ הנהו האראו יניע אשאו בושאו"
:שרדמה ךישממו
- הפע הליגמ האור ינא רמאו האור התא המ ילא רמאיו"
רמא תאו תאזה הדימב ןניא למג לש ורועו ליפ לש ורוע וליפא :והבא יבר רמא
"?ןכ
תודימב ףלק ואצמ ןכיה .ףלק לע תבתכנ הליגמ .הליגמה תודימ לע ההמת והבא יבר
יבר לש ותהימת .תאזה הדימב םניא םייחה ילעבב םילודגהמ ,למגו ליפ וליפא ?הלא
עבשנל הלא הבותכ הליגמה לע ןכש ,רקשה תעובש לש התרמוח לע ונדימעהל האב והבא
:בותכה לע .רקשל
"ץראה לכ ינפ לע תאצויה הלאה תאז"
:שרדמה לאוש
"?תאצי ןכיהמ"
:בישמו
".המא םירשע ובחרו המא םיעברא והבג םלוא לש וחתפ ןנתד ,םלוא לש וחתפמ"
ףד ןיבוריע ילבבה דומלתב שרדנש יפכ ,הלופכ - 'הפע' הביתה תא שרד ןשרדהש הארנ
:א"ע ,א"כ
ןיעברא ?הל איוה המכ הל תפלק יכו ,ןירשעב ןירשע היוה הל תטשפ יכו"
".ןירשעב
:י"שר ראבמו
".הלופכ ונייה הפע איהשכ"
הליגמה לדוג םיאתמ הזה שוריפה יפלו .תימראב לעופה תועמשמ יפ לע אוה הז שוריפ
הבו הליגמה תאיצי תזמור ם"יבלמה תעדל .חתפה לדוגל - םיעברא לע םירשע - לופכה
:'ח קרפ 'א םיכלמב ךלמה המלש לש ותליפתל ,לכיהה ןמ ,הלאה
,ותולאהל הלא וב אשנו והערל שיא אטחי רשא תא"
.הזה תיבב ךחבזמ ינפל הלא אבו
,ושארב וכרד תתל עשר עישרהל ךידבע תא תטפשו תישעו םימשה עמשת התאו
."ותקדצכ ול תתל קידצ קידצהלו
:הללק הדוהיב םיאמרהו םיבנגה יתב לע הליטמ הליגמה
:ילא רמאיו"
,ץראה לכ ינפ לע תאצויה הלאה תאז
".הקנ הומכ הזמ עבשנה לכו ,הקינ הומכ הזמ בנוגה לכ יכ
לוחת הלאה יכ ארקמ תעדב דובכ רז יכדרמ 'פורפ ראבמ ,"הזמ" :בותכה תשגדה יפ לע
תוחול ,תירבה תוחול לע .תיבה ןינבל ונכוהש םירמוחה ןמ םיבנוגהו שדקמה יסמוח לע
:רמאנ תודעה
,"םיבותכ םה הזמו הזמ םהירבע ינשמ םיבותכ תוחול"
רבעב ,הזמו ,בנגה לע אובתש הללקהו הבינג רוסיא הזמ הליגמה לע בותכ הז םגד יפל
רמולכ ,ןילת הליגמה ןמ לוכיבכ תאצויה הללקה .רקשל םיעבשנה לש םשנוע בתכנ - ינשה
:ותיב תא סורהתו עשרה תא הלכתו ,רקשל םיעבשנה יתבב עבק ךרד ראשת
."וינבא תאו ויצע תאו ותליכו ,ותיב ךותב הנלו"
.ותיב ברחי ךכיפלו ונברוחב ראשנ תיבהו 'ה תיב תיינב תא בכיע בנגה

הפיאה תארמ
םיכילומ םישנ תרוצב םיכאלמ ינש :הפיאה תארמ תא איבנה האור הליגמה תארמ רחאל
לע רבדמ בותכה ןיא הארנה לככ .הפיאל המודה הדימ ילכ ךותב ,העשרה תא םימשב
רמאנכ השא ליכהל הלוכי הניא רטיל 36 הליכמה הליגרה הפיאה ןכש ,הפיאה תדימ
:בותכב
,"הפיאה ךותב תבשוי ,תחא השא תאזו ,תאשנ תרפוע רככ הנהו"
ידכ ,םמורתה רמולכ, אשינ אוהו רכיככ לוגע תרפוע הסכמ חנומ היה הפיאה יפ לע
,השאה הארנכ התסנ ,הסכמה םמורתנשכ .הפיאה ךותב המ תוארל לכוי איבנהש
תא רגוסו הפיאה ךותל הרזח הכילשמ ךאלמה לבא ,טלמהל ,העשרה תא תלמסמה
: הסכמה
,הפיאה ךות לא התוא ךלשיו ,העשרה תאז :רמאיו"
."היפ לא תרפועה ןבא תא ךלשיו
.םימשה ןיבו ץראה ןיב הפיאה תא תואשונ הדיסחה יפנככ םיפנכ ןהל רשא םישנה
תא תוכילומ םישנה .הכורא הסיטל תומיאתמ היפנכו םילודג םיקחרמ תדדונ הדיסחה
.ראשת םשו .הל יוארה םוקמה לא ,לבב ץרא ,רענש ץרא לא העשרה

"ןהיפנכב חורו תואצוי םישנ םיתש הנהו" :'ה הירכז