תומדקא

סנפרה םושרג ברה תאמ


ט"כשת רייא ,דמח הדשב :ךותמ.וב הכזש ימ לכל ,תודליה תויווח תונורכיזבש תוקותמה ןמ אוה "תומדקא" תריש דומיל
"תומדקא" תניגנמו תועובשה גח ינפלש םימיה עיגהב וב רבע השודק לש טטר ,ןר בלה
."רדחה" לש וריוא ללח תא החלפ

בנשא ונל ערקו "תומדקא" ררושמ אב הנהו ,חישמה תומיל אלא ואבנתנ אל םיאיבנה לכ
.התאר אל ןיע רשא ,רימט בגש ותוא לא

ירחא ,ןתיולה םע יטמרדה וקבאמ ידכ ךות "רבה רוש" םע ונשיגפה םינפ לא םינפ
עומשל םיינזוא ונל הרכו ,הלעמ לש אילמפה תא ונינפב גיצהו דוגרפה ירוחאמ ונסינכהש
ונינפל שיחממ אוה ןמא לוחכמבכ .םלועה ארובל םיסלקמה שדוקה יפרש חיש דוס תא
יאיבנ יניעל ףא הלגתנ אל רשאו םייתפשב ואטבל ןיאש ןוילע רדה ותוא תא יטסלפ רואיתב
.ןוזחה

םינהנו תורוש תורוש וב םיבשויה תורודה יקידצ לע עיבצמו ןדע ןג יליבשב ונתא אוה לייטמ
.הניכשה ויזמ

םצוע לכב תובצנ ,תומדקא תריש ידכ ךות ,ונחור יניע לומ תורבועה תובגשנה תונומתה
"האור" ןיעה .םישוחה לכ תא תוסייגמ ןה .תמא תריש ינממס לכב תוטשוקמ ,ןתוינויח
םהיפנכ קשמ תא "תעמוש" ןזואה .דחאל םייפנכ שש םייפנכ שש רשא ,שדוקה יפרש תא
.םירידא םיבר םימ תולוקב ,שודקל השודק םישלשמה ,םיפרשו םיכאלמ תובבר לש

הדימב ,ברעה םחירו םמעטב םישחומ - ןומסרפאה ןמשו רמושמה ןייה ,ןתיולה תדועס
.רישה תב קר חקרת אל התמגודכש

,העתפה תפדור העתפה .העונתה תזרוזמו הבר המ ,תונומתה לש ןתוימניד הבר המו
דע אליעלו אליעל האירממה הרישה יפנכל תרסמתמ איהש לככ ,תכלוהו הלעתמ המשנהו
.חצנה ימורמל

םג ,תיטתסאה האנהה דבלמ ,ונל הקינעמה ,הנושאר הגרדממ תיתונמוא הריצי ונינפל ןכא
תומלועה לש םישדקה שדוקל ןילוחה םלועמ ונתוא הלעמ איה .הקומע תיתד היווח
("את" תמויסה) ולוכ רישה תא הוולמה ינוגדחה זורחבש יטנופה םומעשה תנכס .םינוילעה
לארשי ןיב שגרנה חוכיוה בלל עגונ דחוימב .ול הדמצוהש תבבלמה הניגנמה י"ע הקלוס
תנמ םהש באכהו ןובלעה י"ע ערכומ וניאש ימואלה ןואגה תא טילבמה ,םלועה תומואל
.תומואה ןיב הרוזפה לארשי תסנכ לש הקלח

תופידע לעב טויפ
,זנכשא תוליהק ברקב םינשב תואמ ךשמ דחוימ דמעמל ,הכז ןידבו ,תומדקא הכז
,הניגנמ לש עובק יוולל הכז אוה .תסנכה תיבב םוקמ םהל ורצבש םיטויפה ראשל האוושהב
אוה .תיתדה תולעפתהל ןהו תיתונמואה תומשרתהל ןה ףקות ןורתי םיחיטבמ הילילצ רשא
תא וננשו ונכת תא יתטיש חרואב ודמל לארשי ידלי רשא ,ידיחיה טויפה תויהל הכז םג
לש סחיל הכז אוה ,רתויב בושחה והזו ,תישילשו .תסנכה תיבב ותאירקל רבוע ותניגנמ
,דחוימ סחי והז .ןחלושה לע חותפ חנומ הרותה רפסש העשב ותוא םיארוק - דחוימ דובכ
.תסנכה תיבב ותמגודכ דובכל התכז אל הבושח הריצי םוש רשא

אקווד תאזו ,תומיוסמ תוליהקב תקולחמ עלס םג תחא אל "תומדקא" הווה אסיג ךדיאמ
.תסנכה תיבב דאמ דבוכמה ודמעמ ללגב

קוספה תא ארקו ךרב ,הרותל הלע ןהכהש תוליהקה בורב ויה םיגהונ םינושארה תורודב
האירקה תא קיספה ןושארה קוספה תאירק ירחאו "ישילשה שדוחב" השרפה ןמ ןושארה
.הרותה תאירקב וכישמה תומדקא םויס ירחאו תומדקא תריש םשל

ללגב ,הז גהנממ ולדח םינורחאה תורודב ךא ,זנכשא תוליהק בורב היה לבוקמ הז גהנמ
בושח הזשכ םג ,טויפ ליבשב הרותה תאירקב קיספהל ודגנתה רשא ,וילע ומקש ןיררועה
.רתויב

:תידוסיה הלאשה לע לכ םדוק תונעל ונילע ןודנב תקולחמה תנבה םשל

?תומדקא רבחמ אוה ימ
תורושה ישאר ךשמהב ןייצ ,תורושה ישארב א"תיב א"פלאה לכ תא םייס ררושמהש ירחא
םיבוט םישעמבו הרותב לדגי קחצי יברב ריאמ" ("ךמיחר אוה ןאמו ןגמ" הרושה ןמ לחה)
חילש קחצי יברב ריאמ יבר - הז ןטייפ ונל הלגתמ תורוקמה תקידב בגא ."ץמאו קזחו ןמא
.םיבר םיחטשב לארשיב לודגכ אזימרוומ רובצ

,ב"י ,ג"ע םיליהת) וישוריפב םג ןכו ('ג ןמיס) לודגה סדרפה ורפסב י"שר י"ע רכזומ אוה
."ל"צז רובצ חילש קחצי רב ריאמ יבר לש וירבדמ יתדמל" - ('ט ,'ו עשוה רפסו

הל רמאקו גחב יאקד אלא ה"דב א"ע א"י ה"ר) ויתוריצי לע םיכמתסמ תופסותה ילעב םג
ידימלתמ החמש 'רמ) ירטיו רוזחמב םימעפ המכ וירבד םיאבומו ומש רכזומ ןכ ומכ .(ןסינב
.(י"שר

,(אצנגמ ,אזימרוו ,אריפש) תומסרופמה סוניירה תוליהק שולש לע אזימרוו התנמנ ,עודיכ
םע ואישל עיגהש ,תפרצו זנכשא לש בושחהו לודגה הרותה זכרמל דוסיה ןבא תא וויה רשא
םגש רבדב קפס םוש ןיא ,(12 -ה האמהו 11 -ה האמה ףוס) תופסותה ילעבו י"שר תעפוה
ירעב רשא הרות םוקמל וירוענ ימיב הלג ,תפרצ לש הזכרמב אורט ריעב דלונ רשא ,י"שר
יפמ ותרות לבק םשו (םירטמוליק תואמ עבראכ אזימרוול אורט ריעה ןמ קחרמה) .סוניירה
.םהילע הנמנ ץ"ש ריאמ 'ר םג ,הארנה יפכ ,רשא ,הלוגה רואמ םושרג ונבר ידימלת

י"ע רבוחש ,"תומדקא" בגשנה טויפל תפרצו זנכשא תוליהק לש הלודגה ןתצרעה ןאכמ
.לארשי לש ןבר - י"שר לש ויתוברמ דחא

:(גרובנטורמ ם"רהמ ירחא זנכשא יגהנמ דסימ) ל"ירהמ לש וירבד הכ אלה
תאירקד ןושאר קוספ םויס רחא "ןילימ תומדקא" ארבידה םירמוא תועובשב"
ארביד םוש םירמוא ןיא א"צנגמב" - ךשמהב םשו "ישילשה שדוחב אוהש הרותה
"...ישילשה שדחב קוספ םויסב ןילימ תומדקא 'א םוי קר ,(קיתעמה ,טויפ=)
בותכ (א"מרל םיגהנמה רוקמ ,אנריט קיזייא 'רל) םיגהנמ רפסב
קוספ רחא ןילימ תומדקא רמואו 'וכו ישילשה שדחב ורתי תשרפב ןירוקו"
."ןושאר
שובלב ןכו
ןתנו לארשיב 'תי 'ה תריחב לע חבש אוהש ,ןושאר קוספ רחא תומדקא םירמואו"
."הרותה תא ונל
וקפקפ אל םינושארה ילודגש דע ,הלודג הכ התיה הז טויפמ זנכשא תוליהק לש ןתובהלתה
.האירקה ךותב תומדקא תריש בלשלו הרותה תאירקב קיספהל

.ללכב הז טויפ עודי היה אל ןמיתב ש"כמו דרפסב .דבלב זנכשאב היה לבוקמ הז לכ םרב

תומדקא תרימאל םידגנתמה
,הרותב ןושארה קוספה תאירק ירחא תומדקא רישל םיגהונה לע ןיררוע ויה אל הנושארב
.ריבס יתוכלה םעטב וקמנל השקש הז גהנמ לע ןנרל וליחתה רתוי תרחואמ הפוקתב םלוא
'י הלאש םירפא רעש ת"וש רפסב םיאצומ ונא הלאכ םיטבלל םידה
טויפה ןיינעב ...'וכו תועדב יתבר ריעה ,היציניו ק"ק ימכח ינושרדו ינולאש רשא"
לש ןושאר קוספ רחא הרותה תאירק תעשב ורמואל םיזנכשאה םיגהונש תומדקא
קיספהל רוסאש םעטמ אוהה גהנמה לטבל ואב בורקמ םישדחו ,ישילשה שדחב
גהנמ לטבל םדיב חכ שי םא ,ת"הק םדוק ורמאיש םיצורו הרותה תאירקב
רשא םישודקה וניתובא גהנמ לטבל ולכי אלש רמאנ וא ,רכזנה םעטמ םינומדקה
רקוע גהנמ - ןידה דגנ אוהש ףאו ,ךמא תרות שוטית לא םעטמ ,המה ץראב
"?הכלה
ועבק םנחל אלש יאדוב יכ ,חבשל םעט ןתיל ד"נעל הארנו" רמוא אוה םירבד תוכירא ירחא
- ףוסבל קיסמו "...ןושאר קוספ רחא אקווד תומדקא לש טויפה
רתויבו ,הרותה ןמ רקיע ול ןיאש רבדב ףא ,והדיד םיגהנמ רתיב לזימל ןיכירצ..."
.('י ח"וא ,םירפא רעש ת"וש) ."הכלהכו תדכ השענו רקיע ול שי הזה גהנמה ד"נבש
תומדקא רישל םינושארה י"ע עבקנש גהנמה לע רתוול ,אופא ,ןכומ וניא םירפא רעש לעב
ילודגמ םיבר םלוא ,ישילשה שדחב תשרפ לש ןושארה קוספה תאירק רחא אקווד
.וז ותעד לע םיקלוח םינורחאה

בתוכ (םירפא רעש לעב לש ודכנ) ץ"בעירה
תורודה ילודג וגיהנה ךכ .ןהכה ךרבמש םדוק והורמאי תומדקא טויפ םירמואהו"
רעש לעב דיסחה ןואגה הבר אבא רמד ג"עא ...הרותה תאירק ךות וב קיספהל ו"חו
ונא םג ,זלה בושחה טויפה רקי יניעב םג םנמא םא ...אבוט קיחד הבושתב םירפא
תעדה לע תולעהל ו"ח לבא ,ורמאש ימל האנו ורבח לודג םדאש יפל ותוא םירמוא
,ובל לע התלע אלו הווצ אל רשא ,הרותה תאירק ךותב וב קיספהל ןקת ורבחמש
יאדוב אוה םימש דובכ םנמא ,ךכב ודובכ לידגהל ובשח םיאבה תורודהש אלא
.(ו"ט תוא ,תרצע לש ט"ויל 'ב חרוא ,חרזמה רעש) ."קיספהל אלש
לאושו המת אוה .הרותה תאירקב קיספהל דגנתמ בהז ירוט םג
יתעמשו ...רוסא הרות ירבדב רפסל וליפא אהד ,האירקב קיספהל םיאשר ךאיה"
לש הכרבה ןהכה ליחתמש םדוק תומדקא ררושל םיקהבומ םינבר וגיהנהש בורקמ
.(א"קס ,ד"צת ח"וא) "לארשי תוליהק לכב גוהנל יואר ןכו ,הרותה תאירק
ותשירדב םירפא רעש לע ךמתסמו ז"טה לע קלוח ,ותמועל בקעי קח לעב
תונשל שיא םוש דיב חכ ןיאשו ןיקיתו גהנמ אוהש םינושאר לש הז גהנמ םייקל"
םלועמ (קיתעמה ,ץימ ותליהקב) הפ וגהנ ןכו ...וכומסיש המ לע םהל שיו הז גהנמ
."םדיב התלע אלו ...גהנמה תונשל םיצור ויה בורקמו תוינומדק םינשו
םינורחאה תעד תא וכרדכ םכסמ ל"צז הרורב הנשמ לעב םדוקה רודה לש לודגה קסופה
עבוקו
ןהכה ליחתמש םדוק הז רמול םינורחא המכ ומיכסהו .תומדקא רמול גהנמהו"
.(ב"קס ,ב"צת ח"וא) "תוליהק המכב םויכ גהנמה ןכו הרותה לע ךרבל

םוכיס
ליבשב הרותה תאירק תא קיספהל םינושארה גהנמ לע םיקלוחה םגש גילפד ןאמ תיל
םידומ לכה םלוא .הכלהה תא ,םתעדל דגונה ,הז טרפב אלא וקלחנ אל ,תומדקא תריש
תשרפ תארקל שדוק תוודחו תוממור לש הריוא הרשמה הז בגשנ טויפ לש הלודגה ותלעמב
.תועובשה גחב הרות ןתמ

.ןבר תיב לש תוקונית ברקב דבוכמה ומוקמ תא "תומדקא"ל ריזחהל תוסנל היה יוארה ןמ
םתייווחל ןה תובר םורתל יושע ס"היב לש תוהובגה תותכב "תומדקא" דומיל יכ קפס ןיא
םידומ לכה ירה ,ןושלה יישקל עגונש המו .ונידימלת לש יטתסאה שוחה חותיפל ןהו תיתדה
הבס םוש ,אופא ןיא .תימראל תירבע ןיב רשאמ תימראל שידיא ןיב הלודג הבריק ןיא יכ
.םדוקה רודב גישהש המ תא הז םוחתב גישהל לכוי אל ירבעה רפסה תיבש ךכל