הרשע הנומש תליפת לע

רנילא רזעילאח"כשת הלוגב םיינרות תוברתלו ךוניחל הקלחמה תאצוהב ,'ח תוניעמ :ךותמ
ונבישה (א)


ךתרותל (ג) וניבא (ב) ונבישה (א)
ךתדובעל (ג) ונכלמ (ב) ונברקו (א)
ךינפל (ב) המלש הבושתב (ג) ונריזחהו (א)

הבש ,תישילשה הרושה ןמ ץוח ,לכב המוד הנבמ םהל שי הכרבבש םיטפשמה תשולש
האב הרושה ףוסבש "ךינפל" הלמה הארנכו ("ונכלמ" "וניבא" ומכ) הינפ תלמ ןיא
,"ךתרותל") המלשהה תולמל ליבקמכ הארנ "המלש הבושתב" הז תמועל .המוקמב
.תונושארה תורושה יתשבש ("ךתדובעל"
תובאב) ןוגכ תוליבקמ תורושב הליגר איה הנורחא הרושב רדסה תכיפה לש תאז ךרד
העפות ."הקיתש המכחל גייס ...רשועל גייס תורשעמ ,הרותל גייס תרוסמ" :(גי ,ג
."סומסאיח" תיזעולב תארקנ תאז תינוגסס
.ןווכמ אלא ירקמ וניא ,יוויצב הליחתמ תחא לכש ,הכרבבש תורושה שולש לש ןרדס
הזה רדסה תא תובייחמה ,תונוש תוארוה םהל שי - "רזחה" ,"ברק" ,"בשה"
ןוויכל הנופו וב ךלוה אוהש ןוויכה ןמ וינפ ךפוה אוה רשאכ וכרדמ בש םדא :אקווד
הערה ךרדה לש לגרהה תא בוזעל הטלחהה ,הבושתבש ןושארה דעצה אוה הז .רחא
אוהש ה"בקה לא ונבלב םיעוגעג ררוענ םא עיגנ הז דעצל .הבוטה ךרדה לא תונפלו
ונתבוח המ ונל וררביש ("ךתרותל") ןויעבו דומילב איה הז דעצל הרשכההו "וניבא"
.גוהנל םיכירצ ונחנא ךיאו
תארי ךותמ ("ונברקו") ה"בקה לא ברקתהל ץמאמל איבהל הכירצ תאז הטלחה
הברה לומעל ךירצ ,בושל ותטלחה תא דבכמה ,הבושת לעב .("ונכלמ") תוממורה
ותוא םיריזחמה הרגשהו לגרהה לע רבגתהלו ("ךתדובעל") וישעמו ויתודימ ןוקיתב
.תמדוקה ךרדה לא דימת
אצת ותבושת רשאכ ,("ונריזחהו") תויהל ךירצ אוה ובש בצמה לא תמאב עיגי זאו
דומעיש דע ה"בקה לא ברקתי אוה .אמייק תבו המלש היהתו לעופה לא חוכה ןמ
"דומעל םילוכי םירומג םיקידצ ןיא םידמוע הבושת ילעבש םוקמב" יכ ,וינפל שממ
:(ב ,די עשוה) רמאנש ,דובכה אסיכ דע תעגמש הבושת הלודג"ו ,(ב"ע ,דל תוכרב)
.(א"ע ,ופ אמוי) " 'ךיקלא 'ה דע לארשי הבוש'

ךריע םילשורילו (ב)


וז ,הקיתעה ריעל רקיעב איה ונתנווכ ,םילשוריל הניכשה תביש לע םיללפתמ רשאכ
יתב ,יברעמה לתוכה ,תיבה רה םיאצמנ הב) תוינומדק םינשמ המוח תפקומה
.ז"כשת רייאב ח"כ דע םיברעה ידי לע השובכ התייהו (םיקיתעה תסנכה
הבורק התשודקו ,הירעו לארשי ץרא לכמ רתוי תשדוקמ איה הקיתעה ריעה
לארשי הנחמ תשודקכ איה הקיתעה ריעה לש השודקה תגרד .תיבה רה תשודקל
."'וכו עורצ לכ הנחמה ןמ וחלשיו" :(ב ,ה רבדמב) רמאנ וילעש ,רבדמב

:ח ,א םילכ הנשמ

(לארשי ץרא ירע ראשמ) םהמ שדוקמ המוחה ןמ םינפל
...ונממ שדוקמ תיבה רה ;ינש רשעמו םילק םישדק םש םילכואש

:עברא אופא ןה וניתושקב

;שדוקמה ריעה חטש ךותל ה"בקה בושיש - "בושת םימחרב ךריע םילשורילו" (א)

רשאכ ,ול ביבסמו תיבה רהב הניכשה הרשתש - "תרבד רשאכ הכותב ןוכשתו" (ב)
יתנכשו ןויצ לא יתבש" :ג ,ח הירכזב לשמל) םיאיבנה יפב תובר םימעפ רמאנ __
.("שדקה רה תואבצ 'ה רהו תמאה ריע םלשורי הארקנו ,םלשורי ךותב __

ה"בקה ידי לע םילשורי לש דיתעה הניינב - "םלוע ןינב ונימיב בורקב התוא הנבו" (ג)
הל היהא ינאו" :ט ,ב הירכז ןוגכ) םיאיבנה ידי לע תובר םימעפ חטבוה אוה םג __
תשדוקמה םילשורי הדיתעו ;הכותב היהא דובכלו ,ביבס שא תמוח 'ה םואנ __
'יע - וישכע לש השדחה ריעה תא םג לולכלו היתוביבס לכ לע הברה טשפתהל __
;ב"ע ,הע ארתב אבב ;א"ע ,נ םיחספ ;י ,די ;ח ,ב הירכז ;מ-חל ,אל הימרי המגודל __
דע תעגמ תויהלו תולעלו בחרתהל םילשורי הדיתע" :ב השרפ ,הבר םירישה רישבו __
;("דובכה אסכ __

ריעה ךותל דוד תיב תוכלמ תרזחה - "ןיכת הכותל הרהמ ךדבע דוד אסכו" (ד)
לש בצמה יפל שרפנ "ןיכת (!הכותב אל) הכותל" םילמה תא .התריב היהתש __
ץוחמ ותוכלמל סיסבה תא םיניכמ ,דוד אסיכ תא םינוב ונחנא :ךכ םויה __
...המינפ ןכומה דוד אסיכ תא סינכהל ה"בקה ונרזעי .םילשורי תומוחל __

דוד חמצ תא (ג)


,חי הליגמ) ארמגה .דוד תיב תוכלמ לע השקבה האב םילשורי ןיינב לע השקבה רחא
תיבל) לארשי ינב ובושי רחא" :(ה ,ג) עשוהב קוספה ןמ הזל ךמס האיבה (א"ע
."םכלמ דוד תאו םהיהולא 'ה תא ושקבו (שדקמה
לע (די-י ,גל) אבנמה הימרי ירבד לע ססובמ "חימצת הרהמ דוד חמצ תא" יוטיבה
:(זט-וט 'ספ) ןכ ירחא חיטבמו םילשורי תוצוחו הדוהי ירעל ןוששהו החמשה תרזחה
הדוהי עשות םהה םימיב ...הקדצ חמצ דודל חימצא איהה תעבו םהה םימיב"
והימרי לש םימודה וירבדב רתויב שגדומ תוכלמה ןיינע) "חטבל ןכשת םילשוריו
הדוהי עשות וימיב ...ליכשהו ךלמ ךלמו קידצ חמצ דודל יתומיקהו" :ו-ה ,גכ קרפב
,אי) והיעשי ירבד תא םג הריכזמ חמצ תחימצ לש הנומתה .("חטבל ןכשי לארשיו
."הרפי וישרושמ רצנו ישי עזגמ רטוח אציו" :(א
תריחב לע רבדמה ב"לק םיליהתבש תולעמה רישמ תועפשומ הלאה תוצילמה לכ
,דודל ןרק חימצא םש" :רמוא אוה זי קוספבו ,דע ידע ובשומלו 'ה תחונמל םילשורי
'ה דובכ ןת ןכבו" :םישקבמ ונחנא םיארונ םימי תליפתבש רוכז) ."יחישמל רנ יתכרע
.( "ונימיב הרהמב ךחישמ ישי ןבל רנ תכירעו ךדבע דודל ןרק תחימצו ...ךמעל
ומכ ,ול חלשת התאש ,(ה"בקהמ) ךממ אובתש העושיב - "ךתעושיב םורת ונרקו"
:(ב ,בי היעשי) ומכו "דאמ לגי המ ךתעושיבו ,ךלמ חמשי ךזעב 'ה" :(ב ,אכ םיליהת)
."דחפא אלו חטבא ,יתעושי 'ה הנה"
.םדוקה טפשמב ומכ ונתוא עישות התאש העושיל - "םויה לכ וניווק ךתעושיל יכ"
ןותנה לא םירמואש ומכ ,לבקת התאש העושיב - "ךתעושיב" שרפל םג רשפא ךא
'ה אלמי ...(לבקמ התאש) ךתעושיב הננרנ" :("הרצ םויב 'ה ךנעי") כ םיליהתב הרצב
התעושיו" :םילשורי לע (א ,בס) היעשי רמאש ומכו ,"(לאוש התאש) ךיתולאשמ לכ
.םילשורי לבקתש העושיה ,"רעבי דיפלכ
ומצע אוהש םג ,ונל עישוי 'הש םג :םינבומ ינשב 'ה תעושיל םויה לכ םיוקמ ונחנא
,(וט ,אצ םיליהת) "הרצב יכנא ומע" אוה םג תולגב לארשי תויהב יכ ,עשווי לוכיבכ
היעשי לשמל) לארשי םע הרצב ןותנ ה"בקה תא םיאיבנה וראית םיבר תומוקמבו
ורופיסו א"ע ,טכ הליגמב יאחוי רב ןועמש 'ר ירבד הארו ,"רצ ול םתרצ לכב" :ט ,גס
.(א"ע ,ג תוכרבב יסוי 'ר לש

תויעצמאה תוכרבה רדס (ד)
הרשע הנומש לש


היחמ" דע "תורובג" ;"םהרבא ןגמ" דע "תובא") תונושארה תוכרבה שולש
לוח לש הרשע הנומשל תופתושמ (;"שודקה ל-אה" דע "םעה תשודק" ;"םיתמה
תונורחאה תוכרבה שולש םג ןכ .םידעומו תותבש לש הדימעה תוליפת לכלו
בוטה" דע "םידומ" ןמ "האדוה" ;"ןויצל ותניכש ריזחמה" דע "הצר" ןמ "הדובע")
ומע תא ךרבמה" דע "םולש תכרב" וא "םינהוכ תכרב" ;"תודוהל האנ ךלו ךמש
.("םולשב לארשי
13 ןרפסמו ןה תושקב ןלוכש ,תויעצמאה תוכרבה קר ןה לוחה תומיל תודחוימ
ןלוכ תא םיטימשמ םיבוט םימיבו תותבשב .(19 - ונלצא אוה תוכרבה לכ ךס יכ)
.םויה ןיינעמ תחא הכרב ןמוקמב םיללפתמו
:םיגוס ינשל לכ םדוק תוקלחתמ הלא השקב תוכרב
;(םיטרפה לכ ליבשב םיבר ןושלב תורמאנ ןה םג) יטרפה םדאה יכרוצל תושקב (א)
.המואה יניינעב תושקב (ב)

:םיינשל ןה םג תוקלחתמ םייטרפה םיכרצה תושקב
.םיינפוג םייטרפ םיכרצ (2) ;םיינחור םייטרפ םיכרצ (1)

: עברא ןה םיינחור םייטרפ םיכרצל תושקבה
(תונושאר 3 ומדק רבכ יכ ,4 'סממ ליחתנ םירפסמה תא)
.המהבה ןמ ותוא לידבמו םדאל םדאה תא השועה ,ירקיעה רבדה אוה הז .תעד (4)
ללכב וניאש ימכ (ןטקו הטוש ,שרח) תווצמה לכמ רוטפ ,תעד םולשו סח וב ןיאש ימ
.םדא
ןורחאה קוספה האר) "תעדו הניב המכח ךתאמ וננח" :ה"בקהמ ונא םישקבמ
."לכשהו הניב ,העד" וא ("םעדיו ןובנ"... "ןביו םכח" :עשוהב

הזל .הבושתל ,וישעמ ןוקיתל קפס ילב םדאה תא איבת הנוכנה תעדה .הבושת (5)
.ה"בקה לש ותרזע תא םישקבמ ונחנא

הוועהש המ לכ לע החילסל הכזי המלש הבושתב רזוחו וישעמ ןקתמה .החילס (6)
.םעפ

ינב יעגנ לכמו תורצ לכמ לאגנ ,רשואמ םדא אוה הז בצמל עיגמה םדאה .הלואג (7)
יכרטעמה ,יכייח תחשמ לאוגה ...יכנווע לכל חלוסה" :ד-ג ,גק םיליהת הוושה) םדא
,יטרפה םדאה תלואג אופא איה תאז הכרבב תשקובמה הלואגה .("םימחרו דסח
.התולגמו היתורצמ תילארשיה המואה תלואג אלו
יכרוצל תושקב יתש תואב וישכע .םיינחורה טרפה יכרוצל תושקב עברא ןאכ דע
:םיימשגה טרפה

.האופר (8)

םע לש ילמרונה ובצמל המיאתמה הרוצב תחסונמ הסנרפל השקבה .הסנרפ (9)
הכרבה) תכרבתמ הנשהשכ .הלובימ םיסנרפתמו ץראב םיבשוי וינבשכ ,לארשי
התאובת ינימ לכו ףרוחב םתעב םידרוי םימשגהשכ ,("םינשה תכרב" םג תארקנ
םג יכ ,תועוצקמה ראש ילעב לכל םג ,המדאה ידבועל םג הסנרפה היוצמ ,םיכרבתמ
.המדאה תכרבב ףוס ףוס היולת םתסנרפ
לע ףא ,תוימשגה תושקבל םיינחורה םיכרצה לע תושקבה תא ונמדקהש ,רבדה ןבומ
:תונושארה תגשהל םדוק יאנת תונורחאב תוארל רשפאש יפ
.םיינחור םיגשיה גישהל ליגר םדאל ול השק לוכאל םחלו אירב ףוג ילב

:המואה יכרצ לע תושקב ששל םירבוע ונחנא ןאכמ

הב םתבישיו םצרא לא ץראה תופנכ עבראמ םידוהיה לש םתיילע .תויולג ץוביק (10)
ונחנא 'ה דסחב .תילארשיה המואה לש היתויעב לכ ןורתפל ןושארה יאנתה ןה -
םיללפתמ ונחנא ןיידעו ,רתויו רתוי תאלמתמ תאז ונתשקב תא ונרודב םיאור
ףא ,("ץראה תופנכ עבראמ דחי ונצבקו") ץוביקה תא םילשהל ונל רוזעיש ה"בקהל
.וננוצרבו ונב דואמ הברה יולת םויהש יפ לע

הנידמ הפ וננוכי םצראל םיצבוקמה לארשיש ונחנא םישקבמ .טפשמה תבשה (11)
ךיטפוש הבישאו" :זכ-וכ ,א היעשיב האר) הרותה לש טפשמהו קדצה לע תססובמה
הדפת טפשמב ןויצ ...קדצה ריע ךל ארקי ןכ ירחא ,הליחתבכ ךיצעויו הנושארבכ
.("הקדצב היבשו

ח"יל תפסונה איה "םינימה תכרב" םג תארקנה ,תאזה הכרבה .םיעשרל שנוע (12)
ןיב לולכל ךרוצ ואר הנביד לאילמג ןבר לש ורודב .םדוקמ רבכ ורדוסש תוכרבה
תבשהל השקבה ירחא התוא ומשו םידזה תענכה לע השקב םג תוימואלה תושקבה
."םיקידצה לע" ינפלו טפשמה

- 11 'סמ הכרבה לש האצות ןה תמדוקה םע דחי תאזה השקבה .םיקידצל לומג (13)
.טפשמה תבשה
ונחנא בגאו ,םירגה תא םגו םירפוסהו םינקזה תא םג םיללוכ תאזה הכרבב
.תמאב ומשב םיחטובה םע ונקלח אהיש ,ונמצע "ונילע" םג םישקבמ

לע שקבל םירבוע ונא הנידמב קדוצה רדסה לע תושקבה ירחא .םילשורי ןיינב (14)
יניעו ,לארשי םע לכ זכרמ אלא ,הנידמה תריב קר אל איה םילשורי ריעה .זכרמה
. הילא תואושנ םלוכ

ךלמה ,דוד תיבמ הכותב ךלמ תכלמהב םילשורי ןיינב תמלשה .דוד ןב חישמ (15)
םה וימיו (אי קרפ היעשיב אמגודל ארק) םיאיבנה לכ ואבינ וילע רשא ,חישמה
.ידש תוכלמב םלועה לכ ןקותי םהבש "חישמה תומי"
:איה לוח לש הרשע הנומשבש השקבה תוכרב תרוש תא תמייסמה הכרבה

,ןוצרבו םימחרב וניתושקב לכ 'ה עמשיש ,תללוכה השקבה תאז .הליפתה תלבק (16)
םנשי .תומדוקה תוכרבב וללכנ אלש תושקב ינימ לכ וז הכרבב לולכל םוקמ שי ןכלו
רשפא היה םצעבש ,הסנרפל וא החילסל תויטרפ תושקב ןאכ וספדנ םהבש םירודיס
ךותב םירמוא ונחנא םינפ לכ לע .(9 'סמו 6 'סמ) תומיאתמה תוכרבב ןתוא םישל
תינעתה םויב ונל תונעל ה"בקה תאמ תשקבמה ,םוצ םויל תפסות תאזה הכרבה
ןמ השוע ,תינעתה םויב םר לוקב הליפתה לע רזוח אוהשכ ,רוביצ חילש .הזה
'סמ) "אפור"ל (7 'סמ) "לאוג" ןיב התוא רמוא אוהש ,תדחוימ הכרב תאזה השקבה
לארשי ומעל הנועה" הב םתוחו םיינחורה םיכרצה תושקב תרוש ףוסב רמולכ ,(8
."הרצ תעב
.20 תמאב אופא אוה הז םויב רוביצ חילש ךרבמש תוכרבה רפסמ

םוכיס


:ךכ םכסל רשפא הרשע הנומש תוכרב לכ תא
תונושאר שולש (3-1)
(םשה תשודק ,תורובג ,תובא)
המואה לע תושקב
טרפה לע תושקב
תויולג ץוביק (10)
טפשמה תבשה (11)
םיעשרל שנוע (12)
םיקידצל לומג (13)
םילשורי ןינב (14)
דוד ןב חישמ (15)
תעד (4)
הבושת (5)
החילס (6)
הלואג (7)
האופר (8)
הסנרפ (9)

םיינחור םיכרצ


םיימשג םיכרצ

הליפתה תלבק (16)
.(םינהוכ תכרב ,האדוה ,הדובע) תונורחא שולש (17-19)

םע דחי לבא ,טרפה לע תושקבה תרושב הנורחאכ (הסנרפ) 9 'סמ הכרבה תא ונרדיס
ץוביק ךרוצל :המואה לע תושקבה תרושל םדוק יאנתו המדקה הב תוארל רשפא הז
םיצבקתמל הסנרפ ןתיתש הלובי תחלצהו המדאה תכרב הצוחנ (10 'סמ) תויולגה
לע הזה רדסה תא תמאב הכימסמ (ב"ע ,זי הליגמב) ארמגה .הב םיבשייתמו הכותל
ימעל ואשית םכירפו ונתת םכפנע לארשי ירה םתאו" :(ח ,ול) לאקזחיב קוספה
ןיא" :(א"ע ,חצ ןירדהנסב) אבא יבר רמא הזה קוספה לעו ."אובל וברק יכ ,לארשי
ברקי זא ,הפי ןיעב הירפ לארשי ץרא ןתתכש" :םש י"שר שריפו - "הזמ הלוגמ ץק ךל
.(ןימיה ץק) "ץקה