תבש תוליפת לש תויעצמאה תוכרבה


רנילא רזעילאח"כשת ,הלוגב תינרות תוברתלו ךוניחל הקלחמה תאצוהב ,'ח תוניעמ :ךותמ
תירחשבו תיברעב ("הרשע הנומש") הדימע תליפת התוא םיללפתמ לוח םוי לכב
הנוש ףסומה תליפת קרו ןה תווש הלא תוליפת שולש םיבוט םימיב םגו ,החנמבו
הליפתה .ול תוכיישה תושקבו םויה ןברק םג תיעצמאה הכרבב תללוכ איהש ,תצק
יונישהו ,םויה תוליפת ראש לע הרזח איה םג - (הליענ) םירופיכה םויב תפסונה
תוליפתמ תחא לכב תויעצמאה תוכרבה .הליפתה רחאלש יודיוב קר אוה הב ירקיעה
.ןכותבש הנבמה בורבו ןמויסב ,ןתלחתהב תווש גחבו לוחב םויה ותוא
תואצמנ - החנמו ףסומ ,תירחש ,תיברע :תוליפתה עבראל .תבש תוליפתב ןכ אל
,ןכותב םגו םילמב םייונישה תורמל ךא .וזמ וז תונוש תויעצמא תוכרב רודיסב
.הבר הדימב דיחא ןהלש הנבמה
:הלא תואקספמ תובכרומ תבש לש תויעצמאה תוכרבה ללכ ךרדב
םימיה לכמ דבוכמ םוי ,תבשה לע (א)
הרותה ןמ תבש יקוספ (ב)
תפסונ הקסיפ (ג)
.המיתחו השקב (ד)
ריבסהל האב איה ,תבשה לע תרבדמ ,תוליפתה ןמ תחא לכבש הנושארה הקסיפה
ינפמ ,איה הבושתה תיברע תליפתב .םימיה לכמ הז םוי לדבנ (עודמ וא) המב
הז ירחא םיאבה םיקוספהש אוה יעבט זאו ,
(1) ץראהו םימשה וארבנ םימי השישבש
איה תבש הז דצמ .םלועה תאירב תשרפמ ,תישארב רפסמ "םימשה ולוכיו" ויהי
תמדוקו םלועה לכל תעגונה ,תימסוק הארוה הל שיו "תישארב השעמל ןורכיז"
.ותריחבו לארשי םע תווהתהל
רפסל תנווכתמ הניא ךא ,"השמ חמשי" םילמב הליחתמ הנושארה הקסיפה תירחשב
תוחול ינשב הבתכנו יניסב הילע ווטצנש תבש תרימש לע אלא ,ותחמשו השמ לע
תבשה םוי תא רוכז" ויהי הז ירחא םיאבה םיקוספהש אופא היה יעבט .םינבא
רודיסב לבא .תוחולה לע ובתכנש ורתי תשרפבש תורבדה תרשע ךותמ "ושדקל
קרפ) תומש 'סמ םה םג - ("תבשה תא לארשי ינב ורמשו") םירחא םיקוספ ואבוה
הליפתה ירדסמ ורחב עודמ ,ריבסהל ךירצ ."אשת יכ" תשרפמ ךא ,(זי-זט ,אל
חכונ ןושלב לארשי ינב לא רבודמ תורבדה תרשעבש ינפמ ילוא .אקווד הלא םיקוספב
יקוספבש העשב ,םיקוספה םירבדמ ימ לא שוריפב םהב רמאנ אל ךא ,(ינש ףוגב)
יקוספ םג ףוס ףוסו .השגדהבו תודחא םימעפ "לארשי ינב" םירכזנ "ורמשו"
דימ אבה קוספה ירהש ,תוחולה תדרוהלו הרות ןתמל רשק םהל שי "ורמשו"
."תירבה תוחול ינש_________השמ לא ןתיו" אוה םהירחא
תדחוימ ,תימואל איה תבשה לש התארוה ,תירבה תוחולב הבותכ תבשהש ,הז יפל
'וכו םימי תשש יכ") ורתיבש תורבדב בותכה הז וניא הפ םיאתמה קומינה - לארשיל
תבשה םוי תא רומש"ב בותכה םא יכ ,("והשדקיו תבשה םוי תא 'ה ךרב ןכ לע
א"ה ךוצ ןכ לע ______ ךאיצויו םירצמ ץראב תייה דבע יכ תרכזו") ןנחתאוב "ושדקל
רכז" אלא ,"תישארב השעמל ןורכיז" הנניא תבשה םעפה .("תבשה םוי תא תושעל
.(תבש לילב םויה שודיקב םיריכזמ ונחנא םייוטיבה ינש תא) ."םירצמ תאיציל
"שדקיו______ ךרביו") תשדוקמו תכרובמ איה תבשה םלועה תאירב דצמש אצמנ
הווצמ הניא ךא ,ימסוק ןיינע איהו (תיברעב "ותשדיקו______ ותכרבו" ולוכיוב
.ימואל ןיינע איהו ,לארשיל הווצמ איה תוחולהו הרות ןתמ דצמו ;ןיידע
תא 'ה ךרב ןכ לע" ףוסב רמאנ םלועה תאירב אוה קומינה םשש ,ורתיבש בל םיש)
ףוסב רמאנ םידבע תיבמ האיציה םש אוה קומינהש ןנחתאובו ,"והשדקיו תבשה םוי
.("תבשה םוי תא תושעל ךיהולא 'ה ךוצ ןכ לע"

דוחיי לע תרבדמה תפסונ הקסיפל םוקמ שי תירחש תליפתב אקוודש ןבומ התעמ
.("הבהאב ותתנ ךמע לארשיל יכ ...תוצראה ייוגל א"ה ותתנ אלו") לארשיל תבשה
תדחוימ תבשהש דבלב וז אל .תירחשב ונרמאש המ לע תססבתמ ףסומ תליפת
הרושק םג איה אלא ,םהש םוקמ לכב - הרותה ילבקמו םירצמ יאצוי - לארשיל
םהיתבב קר אל .םילשוריב רשא שדקמה תיבב ,לארשי לש יפרגואיגה םזכרמב
לארשיל הז םוי" ,"םימי לכמ דבוכמ הז םוי" איה תבשה לארשי לכ לש םייטרפה
תמרוג תבשה ,שדקמה תיבב ,לוכיבכ ה"בקה לש ותיבב םג אלא ,"החמשו הרוא
.םימיה לכב הבורמה תונברוקה תדובע תתבוש םויב וב .םימיה לכמ הנוש םוי רדסל
,'וכו תומשאו תואטח םג םהיתובדנו םהירדנ דבלמ םידיחי םיאיבמ לוחה תומיב
- תונברוקה םיבורמ בוט םויבו ,ןברק לכמ קיר חבזמה היהי אלש ךכל גאוד רוביצהו
ררוש תבשבו ,("ודי תנתמכ שיא") םיאיבמ לגרה ילועש - היאר תולועו הגיגח ימלש
רקובב דחא - םידימתה ינש תא םיבירקמ ןיאו
(2) הרזעה לש בחרה חטשה לכב טקש
םישבכ ינש םהיניבו ("דימתה תלוע") םוי םושב םילטב םניאש - םיברעה ןיב דחאו
לש תולחה הרשע םיתש תפלחה םג .תבש לש ףסומ ןברק םהש ,םימימת הנש ינב
תודחוימה תודובעה ןמ ןה םחלה לעש הנובלה תרטקהו בהזה ןחלש לעש םינפה םחל
יאדוובו .תתבוש חבזמה תדובעו תבשב םיברק תונברוק ןיא הז דבלמ לבא ,תבשל
תווחתשהל ("ותבשב תבש ידמ") שדקמה רצח לא םיבר םישנא םיאב הז םויב
.(תבשה םויל ריש רומזמ - בצ םיליהת) ןוילע םשל רמזלו 'הל תודוהל ,ללפתהלו
תליפת הלעמ ,לארשי לש םזכרמב ,שדקמה תיבבש תבש לש תאזה הנומתה תא
איה ונירודיסבו
(3) תונוש תואחסונב היוצמ התייה הבש הנושארה הקסיפה .ףסומ
תונושארה היתולמ םיתשו םירשעש (4)"היתונברוק תיצר תבש תנכת" הליחתמ
(זנכשא חסונב אל) תואחסונה בורבו (ק"רשת) ךופה רדסב ב"א תויתואב תוליחתמ
םילמ שמח - יוארכ הילעפ יווצ ווטצנ יניסמ זא :אוה 'א תוא ירחא ךשמהה
.ך"פצנמ תויתואב תוליחתמה
סחניפ תשרפמ ("םישבכ ינש תבשה םויבו") ףסומה יקוספ םה םיאבומה םיקוספה
.(י-ט ,חכ) רבדמב שמוחב
גנוע אוה הנכותש ,"ךתוכלמב וחמשי" תקסיפ איה ,תפסונ הקסיפ הנשי ףסומב םג
לש ירקיעה ןמזה עיגמ ,תבש לש ורקובב תסנכה תיבמ האיצי םע ,וישכע יכ ,תבש
ףסומ וב םיללפתמש בוט םויב ףאו ,ףסומב תאזה הקסיפה המשוה ןכלו
(5) תבש גנוע
יפ לע ףא ,"ךתוכלמב וחמשי" תקסיפ וב םיפיסומ ,וכותב תבש לש םיריכזמו גח לש
.ןלוכ תוטמשנ תבשל תודחוימה תואקספה ראשש
םג "ךתוכלמב וחמשי" הקסיפה תאצמנ (זנכשא חסונמ ץוח) תורחא תואחסונב
יפוליח תא ריבסהל רשפא .החנמב הנניא חסונ םושב ךא ,תירחשו תיברעב
בורק אוה יכ ,ףסומב קר תאזה הקסיפה תא איבה זנכשא חסונש ,ךכב תואחסונה
ט"וי לש ףסומב םג ותוא וללכ תורחא תואחסונ םג ןכלו) תבש גנוע לש ירקיעה ןמזל
םג הקסיפה תא ואיבה תואחסונה ראשו ,(תורחא תוליפתב אל ךא ,תבשב לחש
וחמשי" ןיא חסונ םושב ךא .תבש גנוע לש ונמז ןה םג ףוס ףוסש ,תירחשו תיברעב
תרבדמ הניאו ,םויה לש ומויסל רבכ הבורק איהש ,
(6) תבש לש החנמב "ךתוכלמב
.יללכ ןפואב ןלוכ תותבשה לע אלא ,הב םידמוע ונחנאש תבשה לע דוע
"'וכו לארשי םמעכ ימו דחא ךמשו דחא התא" הליחתמ החנמ לש הנושארה הקסיפה
יניינעמ םיוסמ ןיינע הזיא לע רידגהל ונל היהי השק ךא ,תבשה לע רבדל תרבועו
.תבש ולוכש םלועה ,תילאידיאה תבשה ,תבשה שפנ אוה האשונ .תבבוס איה תבש
,גהנתהל ךיא ונתוא תדמלמ הרותה .םימיאתמ הרות יקוספ ןיא הזכ אובמלש ןבומ
הניא ללכ ךרדב ךא ,(הארוה = "הרות" המש ןכ לע) תושעל אל המו תושעל המ
אוצמל היה רשפא ילוא .וישכע לש ונמלועל ץוחמ אוהש המבו אובל דיתעב תקסוע
החנמו תאזכ אוצמל ןיא הרותב ךא ,םיבותכבו םיאיבנה ירבדב םימיאתמ םיקוספ
תבכרומ החנמ לש תיעצמאה הכרבה ."ךתרותב בותכ ןכו" ילב תראשנ תבש לש
הצר א"וא") השקבה (ב) ,("דחא התא") אובמה (א) :דבלב תואקספ יתשמ אופא
.("ונתחונמב
הלוכ אל - תויעצמאה תוכרבה ןמ תחא לכ לש ןורחאה עטקה איהש ,השקבה
ןתואו ,תויתבש ןה ("ונתחונמב הצר") תונושארה םילמה יתש .תבשל תדחוימ
לכל תופתושמ םילמה ראש .תבשב לח אוה םא ,בוט םוי תליפתב םג םיפיסומ
שארל םג ,םילגרל םג ,תבשל םג רמולכ) תוכרב הרשע הנומש ןהב ןיאש ,תוליפתה
'יע) לוח לש תויעצמאה תוכרבה םוקמב תואבה תושקבה ןהו (םירופיכה םויו הנשה
םיכרצל תושקבה םוקמב ןה - "ךתרותב ונקלח ןתו ךיתווצמב ונשדק" :(ליעל
ונחמשו" ;(הסנרפו האופר) םיימשג םיכרצל תושקב - "ךבוטמ ונעבש" ;םיינחור
םיכרצל תרזוח השקבה ףוסבל ;םיימואלה םיכרצה לכל תחא השקב - "ךתעושיב
:תבשל םידחוימ םיניינעל רובעל ידכ - "תמאב ךדבעל ונבל רהטו" - םיינחור
ןיעמ ריכזהל ךירצ יכ ,"'וכו הב וחוניו ךשדוק תבש ןוצרבו הבהאב...ונליחנהו"
."תבשה שדקמ 'ה התא ךורב" :המיתחל ךומס המיתחה

החמשלו ןוששל השקב םילגרב אובת תבשב "ונתחונמב הצר" םוקמב :בל םיש
לוחמ" - םירופיכה םויב ;"'וכו םלועה לכ לע ךולמ" - הנשה שארב ("ונאישהו")
םילגרב שקבנ "ןוצרבו הבהאב... ונליחנהו" םויסה םוקמב ."'וכו וניתונוועל
לש םידקנו םהינש תא דחאנ תבשב ט"וי לח םאו) "ןוששבו החמשב... ונליחנהו"
- םירופיכה םויב ;"'וכו תמא ךרבדו תמא םיקולא התא יכ" - הנשה שארב ;(תבש
:המיאתמה המיתחה הז ירחא דימ אובת דימתו ;"'וכו לארשיל ןחלס התא יכ"
."...שדקמ 'ה התא ךורב"

:וזכ הרוצב ןתניהל לוכי תבשה תוליפת חותינ לש םוכיסה

תונושאר שולש 1-3

תיעצמאה הכרבה .4
אובמ .א
(םלועה תאירב) "תשדיק התא" - תיברעב
(תירבה תוחול ןתמ) "השמ חמשי" - תירחשב
(ןברוקהו שדקמה תיב) "תבש תנכת" - ףסומב
(אובל דיתעלש תבש) "דחא התא" - החנמב

הרות יקוספ .ב
תישארבמ "ולוכיו" - תיברעב
אשת יכ-תומשמ "ורמשו" - תירחשב
סחנפ-רבדמב "תבשה םויבו" - ףסומב

תפסונ הקסיפ .ג
("וחמשי" :תואחסונ תצקב) - תיברעב
("וחמשי" םג תואחסונ תצקבו) (לארשיל תבשה דוחי) "ותתנ אלו" - תירחשב
(תבש גנוע) "ךתוכלמב וחמשי" - ףסומב

השקבה .ד
"ונתחונמב הצר" - תיברעב
"ונתחונמב הצר" - תירחשב
"ונתחונמב הצר" - ףסומב
"ונתחונמב הצר" - החנמב

.תונורחא שולש 5-7
:םיילוש תורעה

לכיו" "םימשה ולוכיו" ומכ "לולכש ,םויס" ושוריפ "ץראו םימש השעמ תילכת" .1
לכ וארבנ תבשה ליבשב :"הרטמ-תילכת" לש תידדצ הנווכ םג ול שי לבא ,"םיהולא
רוזח .ץראו םימש ישעמ

אב "תבשה םויב םכיתובשומ לכב שאש ורעבת אל" (ג ,הל תומש) קוספהש רוכז .2
רוזח .תבשב שא תרעבה רוסיא ללכמ שדקמה תא שוריפב איצוהל

איהו ,"תיווצ השמל" הליחתמה החסונ אצמת ם"במרה לש תוליפתה רדסב .3
רוזח .םינמיתהו םידרפסה ירודיסב תאצמנ

:םינפוא ינשב שרפל רשפא ונתחסונבש םינושארה םיטפשמה ינש תא .4
היתונברוק תיצר
:היכסנ ירודס םע
תבש תנכת
הישוריפ תיווצ
יתש ןכו (הישוריפ תיווצ תבש תנכת) וזל וז תוכייש ןימיבש תורושה יתשש וא
הרושה שוריפ היהיש וא - (היכסנ ירודס םע היתונברוק תיצר) לאמשבש תורושה
תרדיסש - הז תורמל - םע (תבשב תוכאלמ ירוסיא) הישוריפ תיווצ :ךכ הנותחתה
ןונגסב יוצמ "תורמל" ןבומב "םע" .שדקמב תונברוק תבשב בירקהל תרמאו היכסנ
רוזח .("ול הכחא הז לכ םע") רחואמ

הבושחו הלודג תבש לש תירחש תדועסו "הליל דובכל םוי דובכ" ןידה דצמ .5
רוזח .תבש ליל תדועסמ

תישילש הדועס לש הביסמל אקווד "תבש גנוע" םשב אורקל ןוכנ ןיאש ןאכמו .6
הנכותש ,תאז הביסמב אל ךא ,תודועס ראשב ומוקמ תבש גנוע .תבש יאצומל בורק
רוזח .'גנוע' םשב ונייצל ןיא ךא ,רישעו בר

"הליפת" ןכותל הרזח