המותי שידק

יקסלוולוו 'ב לאוי ר"ד

ב"סשת ויתס ,ח ןויליג ,רהוצ


:רמאמה ןכות
שידקל השיאה תוכייש
םימדוקה תורודב םיקסופה תעד
םינורחאה תורודב גהנמהו הקיספה
תיכוניחה השיגה

םוקמ שי ,הרבחב הווש םוקמ תוספות ןהו םירבגכ תוכנחתמ םישנ רשאכ ,ונימיב :ריצקת
.שידק רמול םישנל תוריתמה תוטישה תא ץמאל רק

םיביטברסנוק ,המותי שידק ,םותי שידק :חתפמ תולימ


איה םינורחאה תורודה ינשב םישנל רשעומה ידוהיה ךוניחה לש תוכורבה ויתואצותמ תחא
וז השדח העפות .תסנכה תיב לש תפטושה תוליעפבו רוביצב הליפתב תרבגומה ןתוברועמ
היה אל ,ךכיפל ."םישנל ךורע ןחלוש רוציק" המעו ,הז שדח בצמ לש האירב הקידב הדילוה
.תולבא םישנ ידי לע שידק תרימא תייגוס הנורחאל ןוידל התלעוה רשאכ עיתפמ הז

שידקל השיאה תוכייש .א
ריכזהל ילבמ 'ה תא תחבשמ הליפתהש םגה .העמק לפרועמ לבאה תליפתכ שידקה רוקמ
הניאו הרורב םילבאה רובע התובישח ,תימרא ןיבמ וניאש ימל תנבומ יתלבו רטפנה תא ללכ
םיקוחרה םישנא םתואל ףא תועמשמ שי שידק תרימאל יכ קפס ןיא .רבסה לכ תשרוד
ברקב ףא תחוור וז הליפת תרימא ידי-לע תמה תא דבכל הבוחה תשוחת .תיתכלה תוביוחממ
,אלפ ןיא .רטפנל תלעות האיבמ שידק תרימא היפל ,תיתדה הנומאל םיפתוש םניאש םילבא
היעבה הלוע דחוימבו .ןהיחא םע שידק רמול םיכשמנ הרוה ודביאש תונב לש ןהיתובלש ,אופא
ההז תוומל םישנה לש תיגולוכיספה ןתבוגת ,לכה תולככ .תונב םא יכ םינב רטפנל ןיא רשאכ
םע דחי ,החורבו הבותכה הכלהב ןכ ןויד שורד ,ולא םישנ יכרוצל תונעיהל ידכ .םירבג לש וזל
.ןיינעב םיברועמה םיישונאה םיכרצה לש השיגר הנבה

השיגה תא תקזחמ לבאה לש ותבוחכ שידקה תוחתפתה ירוחאמ תדמועש הביסה ,הרואכל
העושי איבה לבאה ,תור יבצ ילתפנ ברה בתוכ ,רוקמב .םישנ ידי-לע שידק תרימא הריתמה
הביתה ינפל רבעשכ "וכרב" ותרימאל הבוגתכ 'ה תא חבשל להקל םרג אוהש הזב רטפנל
:ןזחכ
תויונמדזה ול שי ,הביתה ינפל רובעל יוארו ץראה םעו רוב וניאש לודג םותי
ןהו הביתה ינפל ורבעב ןה ,תמה ובורק תמשנ תוכזל ,וכרב רמול תוברו תונוש
תעב תורשפאה ול הנתינ הזל םג ,שידק רמול הצרי םא ףאו ;הרותל ותיילעב
?הביתה ינפל רובעל יאשר וניאש ןטק םותי השעי המ ,םרב .הביתה ינפל רבועש
אלא תונמדזה ול ןיא "וכרב"ל ףאו ,ללכ רמול לוכי וניא אבר אימש אהי ןמא
וא ,םינטק םימותיל םג תורשפא תתל ידכ ,אקווד ןכלו .תבשב הרותל ותיילעב
תומשנ תא תוכזל ,הביתה ינפל רובעל םייואר םניאש ץראה ימע םילודגל
,הביתה ינפל רובעל םייואר םניאש םתוא יכ םינומדקה ונקית ,ותמש םהיבורק
הזה שידקהו .הלפתה רדסל ץוחמ המודכו םיליהת ירומזמ רחא שידק ורמאי
איה וז .םותי שידק םשב ארקנה אוה ,הלפתה רדסל ץוחמ אוהש אקווד
.םותי שידק לש ותווהתה

תולוכי ןניא ,"ןטק"ל המודב ,ןה םגש םישנל םג סחייתיש ךכ הז רבסה ביחרהל תולקב ןתינ
רתוי ףא הקזח וז הנעט .שידק תרימאל שורדה ןיינמב ללכיהל וא רוביצ תוחילשכ שמשל
לש הרוצ איה לבאה שידקל הבושתב "הבר אמש אהי" תרימאל םורגלש םיניבמ ונא רשאכ
.םירבגכ הב תוביוחמ םישנש הווצמ - םשה שודיק

םימדוקה תורודב םיקסופה תעד .ב
תנתונש וז איה םישנ ידי לע שידק תרימא דגנ ירקיעה רוקמכ תשמשמש הבושתה ,השעמל
:(בכר 'יס) "ריאי תווח" ת"ושב בתכנ ךכו .התרתהל תירקיעה הנעטה תא
ותריטפ ינפל הוויצו ,ןב ילב רדענ דחאש .םש םסרופמו םדרטסמאב השענ רז רבד
תבה רמאת דומילה רחאו ,םרכשב ותיבב שדוח ב"י ךות םוי לכ הרשע ודמליש
,רבדה רותסל היאר ןיא יכ ףאו .םיסנרפהו הליהקה ימכח הדיב וחימ אלו ,שידק
יכ ףאו ,לארשי ינב ירקמ םירכז ןיינמ שי םג ,םשה שודיק לע הווצמ השיא םג יכ
םוקמ לכמ - היה רכז ןבב שידק םימותי תרימא רוקמ ונממש אביקע יברד השעמ
.איה וערז יכ שפנל חור תחנו תלעות שי תבב םגד ארבס שי

;ומעטו ,שידק רמול תבל ריאי תווחה ריתה אל ,תיפוסה ותנקסמב םלוא
ןכ םגש לארשי ינב לש םיגהנמה חוכ ושלחי ךכ ידי לעש שוחל שי םוקמ לכמ
.ומצעל המב הנוב דחא לכ היהיו ,םה הרות

ןיבל קסופה לש תיתרבחה ותוירחא ןיב דירפהל השענש ןווכמה ןויסינל םיעדומ תויהל בושח
ידי לע שידק תרימא תרסוא הכלההש רמול והשלכ ןויסינ הפ ןיא .יתכלהה ןויגיהל ותונמאנ
רוסאל וילע הרואכל רתומ ןיינעהש ףא לעש קסופ "ריאי תווח"ה לעב - ןוכנה אוה ךפהה .םישנ
העבטמ ,ןבומכ ,וזכ הטלחה .יתרבחה םקרמה לע הליטמ וזכ הקיספש םויאה לשב תאז
.םיוסמ ןמזב תמיוסמ הליהקב קר תספות

:תרחא הנקסמל עיגמ (ה ק"ס גלק 'יס םייח חרוא) 'בטיה ראב'ה ,לשמל ךכ
ש"כו ,שידק רמאי אל תבה ןב לבא ,ןבה ןב אקוודד בתכ לאקזחי תסנכ תבושתבו
ש"יע .םדיב תושר ,ןינמ הל תושעל םיצור םאו .נ"כהבב ללכ שידק הל ןיא תבל
.ד"וי קלח ףוס

(ה ק"ס ,םש) 'הבושת ירעש'ה בתוכ המוד חורב
רמאת אל ,תב קר ןב ול ןיא םאש ,[ג"צ ל"צ] ג"כ ןמיס ב"ח בקעי תובשב ןייעו
.התיבב קר שידק

שידק הל ןיא תבל"ש הדבועה תורמל ,דרפנ ןיינמ ךורעל רתומ עודמ ריבסמה טושפ ןויגיה ונשי
היה לוכי אל תסנכה תיב ךותב שידק רמול רוסיאה לש יסיסבה ויפוא ."תסנכה תיבב ללכ
תרימאל שורדה ןיינמב ללכיהל תולוכי ןניא םישנש הדבועל וא ,"השיאב לוק"ל רושק תויהל
שידק רמול לכות הלבאהש ידכ ,רתיהב ףסאנה יטרפ ןיינמ לע םג לח הז ןויגיהש ןויכ ,שידק
.המצעב

שי ימל הלאשב הקסעש ,'לאקזחי תסנכ'ה לש ותבושתש םיניבמ ונא רשאכ תררבתמ הביסה
ילהונל רשאב ונלשמ הנוש החנה לע תססובמ התייה ,תסנכה תיבב שידק תרימאב תופידע
גהנמה יפ-לע םלוא ,וידחי שידק םירמוא םילבאה לכ ,ונימיב תסנכה יתב בורב .תסנכה תיב
,וז תוכז ועבת םישנא ינש רשאכו ;דבלב דחא לבא ידי-לע רמאנ שידקה היה ירוקמה
השיאו ליאוהש רבוס 'לאקזחי תסנכ'ה יכ הארנ .תופידע שי םהיניבמ ימל הלאש הררועתה
הצורה רבג לש ומוקמ תא עיקפהל הלוכי הניא איה ,תסנכה תיב תוליעפב תפתתשמ הניא
ןיינמ לש הרקמב םג וז הנעטב שמתשהל הביס האור וניא 'בטיה ראב' לעב ןכאו .שידק רמול
.יטרפ

,'בטיה ראב'ה טטצמש 'לאקזחי תסנכ'ה תבושתבש הדבועה רואל רתוי דוע תניינעמ וז הקיספ
- שרופמב רמאנ
ל"צ] ו"כר 'יס ריאי תווח בתכש ומכ שידק תרמוא הניא ,תב ול שי םא לבא"
."הבקנ םוש שידק 'רמוא ןיאש [ב"כר

רמול תוכזה השיאל שי ,ןידה ןמ יכ םיכסה 'לאקזחי תסנכ'הש רבס 'בטיה ראב'ה יכ הארנ
'בטיה ראב'ה .ריאי תווח עיבהש תוגייתסהה לשב ,וז תוכז שממת אלש יואר ךא ,תיבב שידק
."תוגהנתה תעצה"ל אלו הכלהל ביוחמ ומצע שח

רבג לש ומוקמ תא עיקפהל תוכז הל ןיאש ךכמ עבונ תבה רובע דחוימ ןיינמב ךרוצה םא
םילבאה לכ םהב ,ונלש תסנכה יתבבש עמתשמ ןאכמ ירה ,תסנכה תיבב שידק רמול ותוכזש
הביס ןיא .שידק רמול השיא ףא לכות ,םדא ףא לש ומוקמ עיקפהל ילב דחי שידק םירמוא
ועבקנש םייטרפה םיניינמבש םשכ ,שידק תרמואה הדיחיה איה םא ףא רבדה תא רוסאל
,שידק הרמאש הדיחיה התייה השיאה ;םיבר םיקסופ ידי-לע ורתוהש ,תולבא םישנ רובע
לע הדימ התואב לוחל תוכירצ ויה ,'וכו תועינצ ,השיאב לוקל תועגונה ןהשלכ תויוגייתסה
,תסנכה תיב לש הז לע ומכ יטרפה ןיינמה

םינורחאה תורודב גהנמהו הקיספה .ג
יפינסמ דחא לש ןיינמב הנש 30-כ ינפל התלע ,השיא ידי-לע שידק תרימא לש ,וז הייגוס
הפוקת התואב יתשקיב .ב"הראב םייתדה םידוהיה םיטנדוטסה לש ימואלה ןוגראה ,"הנבי"
,קי'צייבולוס בוד ףסוי ברה םע ןמז ותואב דמלש ,"הנבי" לש םיטנדוטסה יגיהנממ דחאמ
:בישה (ןויצע רה תבישיב מ"ר תעכ) קיב ארזע ברה .ד"ירגה ינפב וזה הלאשה תא גיצהל
אוה .השיא ידי-לע שידק תרימא לע תגצהש הלאשל עגונב ברה םע יתחחוש
תסנכ תיב קוידב אל - "ןואגה זיולק"ב אנליווב היהש הרקמ רכוז אוהש יל רפיס
תרזע התייה אל) תסנכה תיב לש ירוחאה קלחל הסנכנ השיאשכ - ינרדומ יתד
םא הנשמ הז םאה ותוא יתלאש .תיברע תליפת רחאל שידק הרמאו (םישנ
ינשב ןהשלכ תויעב האור וניאש בישה אוהו ,אל וא התא דחי שידק רמוא והשימ
םישנא רפסמב יתלקתנ ,אשונב יתרקחשכ ,הרקמב .רומג רדסב הז - םירקמה
.(הרייעה בר היהש ,יבס לש ןיינמב) יבא םהיניב ,הפוריאמ םימוד םירקמ ורכזש

- יכ ריעה ןייטשנייפ השמ ברה םג
לבקל שרדמה תיבל היינע השיא תסנכנ התייה םימעפלש וגהנ תורודה לכב"
."שידק רמול הלבא וא ,הקדצ

סחנפ ברה ,לשמל .המחלמה ינפלש אטילמ ולאכ םירקמ םירכוזה םיבר םישנא םנשי ןכא
רימ תבישי ידימלת ידי-לע דסונש ןילקורבב םסרופמ תסנכ תיב) "רימ ןינמ" יאבג ,גארפ גילז
יל רפיס ,(יאחנש ךרד היינשה םלועה תמחלמ רחאל תירבה-תוצראל ורגיה רשא ,רבעשל
רכז ,רימ תבישיב דמלו אנליווב לדגו דלונ רשא ,ךורעמ השמ ברה ,הליהקה ינבמ דחאש
ריתה יקסניזדורג רזוע םייח ברה ,םינב אלו ,דבלב תרגוב תב ריתוהו ודוד-ןב רטפנ רשאכש
.המוד ןפואב קספ 'םייח ץפח'ה יכ רכז רחא םדא ;תסנכה תיבב ימוימוי ןפואב שידק רמול הל
לע הרקחמ תדובע ךלהמב העמש םהילע םימוד םירקמ תודוא יל הרפיס ךאילא הפי 'פורפ
ךאילא 'פורפל הרפיס ,ץיברק ףסוי ברה תשא ,ץיברק רנטאה הרופיצ תינברה .קוששייא לטעטש
םחנמ ברה ,היבא רטפנש תעב הרייעל ץוחמ ויה היחא ,14 תב התויהב ,ה"צרת תנשבש
שדחה שרדמה תיבב ןה שידק רמול הפיסוהו ,ורבק לע שידק הרמא איה .הרייעה ןייד ,רנטאה
םג לביטשב שידק הרמא תע התואב יכ הרכז איה .היחא תרזחל דע ,לביטשב ןהו הרייעה לש
תונבה ושבח ,שידקה תרימא ןמזב יכ רכז הרייעהמ רחא םדא .18 תב זא התייהש ,ןודרוג לטיג
.דומעה ןימיל הנושארה הרושב ,םירבגה תרזעב ודמעו 'טרב' יעבוכ ןהישארל

סטסו'צסמ ,דרופדב-וינב יסכודותרוא תסנכ תיב לע ורמאמב .הקירמאל וכרד תא אצמ הז גהונ
:רדיינש ריעה ,םניינמל 20-ה האמה תישארב
התייה ,16 תב ילוא ,הריעצ הרוחב ,םישנל םירבגה ןיב הרורבה הדרפהה ףא-לע"
תודגנתה העמשנ אל םלועמ .הירוהמ דחא לע שידק רמול ידכ םירבגה תרזעל תסנכנ
."יהשלכ הרעה ףא וא

םישנל ריתה םג אוה .שידק תוריעצ םישנ ורמא ותוריעצבש רכז ןיקנה והילא ףסוי ברה םג
שידקהשכ ,רבעב יכ ןייצ אוה .םישנה תרזעב הנראשיתש יאנתב ,תסנכה תיבב שידק רמול
.השיאל םלוה וניאש רבד ,תסנכה תיב תמדקב דמוע היה לבאה ,דבלב דחא םדא ידי-לע רמאנ
רמול רתומ השיאל םג ,םהיתומוקמב שידק דחי םירמוא םלוכ רשאכ ,ךישממ אוה ,םויכ םלוא
.שידק

ברה תא יתלאש הפוקתה התואב .םישנה תרזעב ראשית השיאהש ךכ לע שקעתה ד"ירגה םג
ותעדל (ןוירוג ןב תטיסרבינואב רוספורפ םויכו "הנבי"ב םיטנדוטסל ץעוי זא) ,ןיטשדילב בקעי
:יל בתכ אוהו ,אשונב
יתרקח רשאכו ,הרבעש הנשב הז ןיינע יבגל יתלאשנ .ןלהלדכ אוה שידקה ןיינע
םע יתרביד ."תיללכ תוינידמ"ל רבעמ תאז רוסאל הביס םוש יתאצמ אל ,אשונב
,(ןויצע רה תבישי שאר םויכו יטיסרבינוי הבישיב ללוכ שאר זא) ןייטשנטכיל ןרהא 'ר
,קי'ציבולוס בוד ףסוי ברה] ברל הלאשה תא גיצי יכ רמאו ,המוד ןפואב ביגהש
וינפב גיצה ןייטשנטכיל ברה .ןופלטב ול יתנתמהש ןמזב תאז השע ןכאו [ונתוח
תרזעב ןמז ותואב תאצמנ הרענה םאה יתוא לואשל ול רמאנ זאו ,הלאשה תא
.שידק רמול הל רתומש יאדווש ברה רמא זאו ,בויחב יתבשה ,ןבומכ ,ינא .םישנה

שורדל ודיפקה םיאקירמאה םיקסופה יכ הארנ ,תאז ושרד דימת אל םיאפוריא םיקסופ דועב
הטשפש תברועמה הבישיה תעפותמ וששח םהש ןוויכמ ,םישנה תרזעב הנראשת םישנהש
תיבב שידק רמול הריתמה ,ןיקנה ברה לש ותעד .תירבה תוצראב םיבר תסנכ יתבב תע התואב
תינרמש הדמע יהוז השעמל םלוא ;התלוקב תכל תקיחרמ העדכ הרואכל תיארנ ,תסנכה
.שידק רמול ידכ םירבגה תרזעל סנכת אל השיאה יכ ,םיחוור םיגהנמ רפסמל דוגינב ,תשרודה
,םישנ ידי-לע שידק תרימאל רתיהה ירוחאמ דמועה ןויגיהה תא לבקמ יולה דוד םייח ברה
:(גל 'יס ה"ח 'בר ךל השע' ת"וש) בתוכ אוה ךכו .תאז תושעל ףרוג רתיה תתלמ ענמנ םלוא
קוסעל ןכתי אלש [תסנכה תיבב שידק תרמוא אל השיאש] רתויב טושפ םעטהו
וליפא הריבע רוהרה םורגל םילולעה ךרדבו הרוצב שודק םוקמבו השודק ירבדב
.וילאמ ןבומכ םדא ינימ לכ םייוצמ תסנכה תיבבו .םילקבש לק
םש םג יכ ,תורבקה תיבב שידק רמול תבל ןדיד ןודנב יתרתה אל הז םעטמו
ןיינמב אלא יתרתה אל תיבב םגו .תועינצה ךרדמ הז ןיאו םיבר םישנא םייוצמ
גוהנכ רובצב ללפתהל םיבר םיאבש העשב אלו ,דבלב החפשמה ינב גוח לש
...הריבעב האב הווצמ ןיאו ,תסנכה תיבב ומכ ששחה רזח זאש ,םילבא יתבב
.דבלב החפשמה גוח לש ןיינמל רתיהה יתלבגה ןכלו
םירוהרה ררועל הלולע שידק תרימאל השיא לש התעפוה םהב םירוביצ םנשי יכ םנמא ןכתיי
תכרב ךרבל םישנל וריתהב ףסוי הידבוע ברה תרעה ,ונרוד ינב בור רובעב ,םלוא ,םייואר יתלב
: (וט 'יס ד"ח תעד הוחי ת"וש) ,ונבלל רתויב הבורקה איה ,תסנכה תיבב "למוגה"
םישנהש הזה ןמזב טרפבו :תאזכ הלק העשל יוצמ ערה רצי ןיאש רמוא ינאו
םימכח וששח אל הניכש תארשה םוקמב ...םישנאה ןיב קושל תאצל תוליגר
.רוהרהל

ב"ח ףסוי תיראש) ןמרוו יולה המלש ברה יד לע תטקננ ןיינעה תא ןיטולחל תרסואה הדמע
אוה ךכו ,המע םילשהל לגוסמ וניא םלוא ןיקנה ברה לש ותדמע תא טטצמ אוה .(טצר דומע
:בתוכ
ד"נעל מ"מ ,ל"קוצז א"ירגה לש וילגר תופכ תחת ינא רפעש ףא ,ןיד ןמ רבו
בוש ,א"ירגה לש ותארוה יפכ תונב לש שידק תרימא ריתנ םאש ינא ששוח
,ו"ח לבוקמה תא תונשלו ,השדח הרות שדחל םתנווכ לכש) וננמז יללובתמ
לכל השיא ףרצל הזמ ודמלי ,(יקירס יקוב וילע תולתל לודג ןליא תורנב םישפחמו
.רבדה תא םישורפ וריתה רבכ ורמאיו השודקבש רבד

רמול תונבל ריתהל ןיא היפל ותעדל םימיכסמ רשא םיקסופ רפסמ טטצמ אוה ןכמ רחאל
.ללכ שידק

םלעתהל ןויסינ םוש השענ אל .תירוביצ תוינידמ ימעטמ היולגו הנכ הטלחה ןאכ ונינפל
לע ,הז קסופ תעדל ,תאז תורמל .השיא ידי לע שידק תרימא ריתמה יביטקייבואה קומינהמ
התומלש קוזיח .דבלב ינויגה יתכלה חותינ וא תישיא תושיגר רשאמ רתוי אצמנ םיינזאמה ףכ
ךא אוה תונב ידי לע שידק תרימא רוסיא .תומיוסמ תויגטרטסא שרוד תיתכלהה תכרעמה לש
.ןהמ תחא

:(צ 'יס ב"ח לארשי לחי ת"וש) ואל ריאמ לארשי ברה טקונ המוד השיג
שי ונימיב דחוימבו ,ןיקנה א"רגה לש ורתיה לע ךומסל ןיאש הארנ הכלהלו
םינקתמ אובל םילולעש "ןימינב-תנשמ"הו "ריאי תווח"ה תרבסל שושחל
הלקת תאצל הלולעו ,הביתה ינפל רובעל םישנל ריתהל ןאכמ ודמליו םהינימל
.ןפוא לכב שידק רמול םישנל ריתהל ןיא ןכ לע ,ונידי תחתמ

דחא לכב טעמכ ,רתיה לכ דגנכ הב שמתשהל ןתינ רשא - תאזכ היגטרטסאש איה ונתשוחת
תא ריתהל םירחא דדועי קר רתומה רוסיאש ןויכ ,תיעטומ הנה - םיינרדומה םייחה ימוחתמ
.וז הדמע תגצהבש יולגה רובידה תא ךירעהל שי ,ןבומכ .רוסאה

תיכוניחה השיגה .ד
,םיבר ידי לע תיחדנה היגטרטסאל תיסאלק אמגוד תווהל הלוכי ,היהתש לככ הצופנ ,וז השיג
לככ תוחדל הכלהה רמוש רוביצהמ תשקבמ איה ,רתויב הרימחמה הדמעב תספות הנדועב
וז הדמע וארי םיבר .תיללכה הרבחב תומרונל המצע תא םיאתהל הכלהה לש תונויסינ ןתינה
תונמאנ לע רומשל לכות התוא תלבקמה דוסיה תצובק םלוא ;תעדה לע תלבקתמ יתלבכ
לופיל" םייושע תורימחמ הכ תודמע לבקל םילגוסמ םניאש ולא .היליבומלו תכרעמל הביצי
קזחתת תיתכלהה הליהקהש ,םינעוט וז ךרדב םיכישממה ולא ,תאז תמועל ."ךרדה ידצב
הדמעה יכ שיגדהל בושח ,ונרובעב תעדה לע תלבקתמ הניאו הרז השיגה דועב) .התוכזב
רשוי תרסח ןבומכ הנה תירשפא הרמוח לכ םוקמב ירשפא רתיה לכ תשפחמה ,תידגנה
.(הדימ התואב תעדה לע תלבקתמ יתלבו ילאוטקלטניא

לולע רתומה רוסיאש ךכב הרכה ךותמ .וזכ הדמע םיטקונ םיינרדומה םיקסופה לכ אל ,ןבומכ
'יס ,'יח ינב ףסוי לארשי דוע' :ורפסב) קי'ציבולוס ןרהא ברה בתוכ ,רוסאה תרתהל ליבוהל
:(ק 'מע ,בל
םישנאה תמועל םישנה יווש דעב םימחול לארשימ םישנאו םישנ המכש ,וישכע הארנו
שידק רמולמ השיא וענמי םידרחה םינברה םא כ"א ,םישנה ליבשב תוילע םע סחיב
םינרמשה םינברה לש העפשהה הברתת הז י"עש תורשפא הנשיש םוקמב
.שידק רמולמ תב עונמל רוסא זא ,םימרופרהו [םיביטברסנוקה]

.הז אשונל תוסחייתהב ונתוא תוחנהל הכירצש תוינידמה יהוזש איה יתנומא


"המותי שידק" ןכות            תוכן משפחה             תוכן תפילה