"תובא" תכרב תארוהל


גרבנזיא הדוהי :תאמ


הב רסח םלוא .תורחא תוכרב לש תוחיתפל תומוד תובא תכרב לש תונושארה םילימה
:והשמ תובא תכרבב
."םלועה ךלמ וניקולא 'ה התא ךורב" :ליגרכ
."וניתובא יקולאו ....וניקולא 'ה התא ךורב" :ןאכו
?"תוכלמ" ןאכ הרסח עודמ

:ךלמה לש ויתונוכת רואית הב לבא ,"ךלמ" הלמה הכרבב ןיא !תוכלמ ןאכ הרסח אל .1
."ארונהו רוביגה ,לודגה"

,םהרבא - "םהרבא יקולא" :ךלמל ה"בקה תא ךילמהש ימ רכזוה לבא ,ךלמה רכזוה אל .2
.םלועה לע 'ה תא ךילמהש


"וניתובא יקולאו וניקולא"

הדגהב םג ."וניקולאו ,וניתובא יהולא" רמאנ אל .ונל רכומה ירוטסיהה רדסה וניא רדסה
?עודמ ."וניתובא תא לאגו ,ונלאג רשא" :ךופה אוה רדסה חספ לש

הנושארל שח םדאה .ויקלא ינפל דמועה םדאה לש תימינפה תוננובתהב הנומט הבושתה
אוה 'ה .תורודה תרשרשב הילוח ומצע תא שוחל אוה לוכי ךכ רחא קרו ,אוה ויתושגר תא
רבדה ךכ ."וניתובא יקולא" םג וניתושגרב השענ אוה ךכ רחא קרו ,"וניקולא" םדוק
,םירצמ ונל ועריו" :םירוסייבו באכב םג רבדה ךכו ,הלואגה תשגרהב רבדה ךכ ,הליפתב
.(וט ,כ רבדמב) "וניתובאלו

:השמ רמאש םיקוספ ינש סיסב לע יונב תובא תכרב לש ןושארה טפשמה

השמ ירבדב
לארשי ינב לא רמאת הכ
םכיתובא יקולא 'ה
םהרבא יקולא
קחצי יקולא
בקעי יקולאו
.(וט ג תומש) םכילא ינחלש
םכיקלא 'ה יכ
םיקולאה יקולא אוה
םינודאה ינודאו
לודגה לאה
רוביגה
ארונהו
םינפ אשי אל רשא
.(זי ,י םירבד) דחוש חקיי אלו
הליפתב


םהרבא יקולא
קחצי יקולא
בקעי יקולאו
לודגה לאה
רוביגה
ארונהו?הרשע הנומש תליפת תא ונא םיחתופ םהבש ,הלא םיקוספ ינשב דחוימה והמ

ינש םה הלא םיקוספ ינש .םרשקהב םיקוספה תקידבב אוצמל רשפא הבושתה תא
:לארשי ינב ינפל 'ה לש ותומד תא השמ גיצמ םהב תומוקמה

חלושה והימ םעל רמול ךירצ השמ .לארשי ינב ינפל הלגתמ השמ רשאכ - ןושארה קוספה
קחצי יקולא ,םהרבא יקולא" :אוה 'ה לש ותומדל ןתונ השמש ןושארה רואיתהו .ותוא
."בקעי יקולאו

השמ .ותומ ינפל םהמ ותדירפ ברע ,לארשי ינב לעמ קלתסמ השמ רשאכ - ינשה קוספה
רואית עיפומ בושו .'הל תויצה לע ריהזמו רזוחו ,םינורחאה וימואנ תא םעה ינפב םאונ
."ארונהו ,רוביגה ,לודגה" :'ה לש ותומד

ותולגתהב רואיתה תא :םיקולאה לע השמ ןתנש םירואיתה ינש תא תרשוק "תובא" תכרב
.ותוקלתסהב ןתנש רואיתה םע ,השמ לש

ןיטולחל הנוש ,רחא רואית עיפומ ומוקמב .עיתפמב ,ועצמאב קספנ השמ ןתנש רואיתה
.השמ ןתנש הזמ

השמ ירבדב
לודגה לאה
רוביגה
ארונהו
םינפ אשי אל רשא
(זי ,י םירבד) דחוש חקיי אלו

הליפתב
לודגה לאה
רוביגה
ארונהו
ןוילע לא
םיבוט םידסח למוג
לכה הנוקו

לאכ 'ה ראותמ השמ ירבדב .יתועמשמ לדבה אוה הליפתה ןיבל "רוקמה" ןיב לדבהה
'ה הב ךרדב ךופה דצ תראתמ הליפתה .םינפ אושמ וינפל ןיאו ,ותוא דחשל ןיאש ,שינעמ
.םדא ינבל דסח אוה למוג ,לכה לע ןוילע אוה :םלועה תא להנמ

?וב ואבוהש םיטרפה תא הכפהו ,השמ ראיתש רואיתה תא הליפתה הלטנ עודמ ?עודמ
?םיקולאה תא השמ ראית הב ךרדב הכישממ הליפתה ןיא עודמ

.םירבדה תא עמושה והימו ,םיטפשמה ןמ דחא לכ רמוא ימ רוכזנ םא אצמנ הבושתה תא
- הליפתב .וניד תרמוחו 'ה לש ותופיקת תא שיגדמ אוה ןכלו ,לארשי ינב תא ריהזמ השמ
חקיי אלו םינפ אשי אל יכ - וארובל םדאה ריכזי המ .םיקולאה ינפל דמועה אוה דיחיה
תא שיגדמ ללפתמה ?ודגנ החותמ ןידה תדימ רשאכ םיקולאה ינפל דומעל לוכי ימ ?דחוש
."לכה הנוקו םיבוט םידסח למוג ,ןוילע לא" :םלועה תגהנהבש ינשה דצה

,םהרבא לא ףעיב םירבוע ונאו ?הז "וראת" תא ה"בקל ןתנש והימ ?הז רואית חוקל ןינמ
.ץראה לע 'ה תא ךילמהש

תא ראית רשאכ ,השמ ותוא ריכזה הליחת .וז הכרבב םהרבא םע הינשה ונתשיגפ יהוז
:ומצע םהרבא לש וירבד תא הליפתב םיבלשמ ונא התע ."...םהרבא יקולא" :'ה לש ותומד

םהרבא ירבד
:םודס ךלמ לא םרבא רמאיו
'ה לא ידי יתמרה
ןוילע לא

(בכ ,די תישארב) ץראו םימש הנוק
הליפתב


ןוילע לא
םיבוט םידסח למוג
לכה הנוקו

תא םיפיסומ ונא .םייוניש םהב םיסינכמ לבא ,םהרבא לש וירבד תא םיבלשמ ונא :בושו
."לכה הנוק"ל "ץראו םימש הנוק" תא םינשמו ,"םיבוט םידסח למוג" רואיתה

?עודמ

דסחה דצ תא שיגדמ ויקלא ינפל דמועה ללפתמה :תולקב ריבסהל םילוכי ונא תפסותה תא
.םלועה תגהנהבש םימחרהו

לע םעפה םג ריבסהל ונא םיכירצ - "ץראו םימש הנוק" םוקמב "לכה הנוק" - יונישה תא
טרפל ךירצ אוהו ,'ה והימ םודס ךלמ תא דמלמ םהרבא .טפשמה רמאנ וב ןיינעה תנבה יפ
,םיקולאל הז רבד "דמלל" ךירצ וניא ללפתמה ."ץראו םימש הנוק ,ןוילע לא" אוה 'ה :ול
."לכה הנוק" :תחאב זכרלו םצמצל ללפתמה לוכי ןכלו

םיקולאב ןימאמ אוה יכ דיעמ ללפתמהו ,םלועה תאירב אוה הליפתה אשונ רשאכ ,םנמאו
רשאכ ,תבש ליל תליפתב .םהרבא לש ירוקמה חוסינה עיפומו רזוח וז העשב - םלוע ארוב
חילש רזוח - "...םאבצ לכו ץראהו םימשה ולוכיו" :םלועה תאירב לע דיעמו להקה דמוע
."ץראו םימש הנוק ,ןוילע לא ,ארונהו רוביגה ,לודגה לאה" :ךרבמו רוביצה

:תובאה תא םיריכזמו םירזוח ,םיללפתמה ,ונא ןאכו .םהרבא ירבד ומת
תובא ידסח רכוזו"
םהינב ינבל לאוג איבמו
."הבהאב - ומש ןעמל
:ארובה תונוכת יתש תא הז לומ הז םידימעמ ונא
."תובא ידסח רכוז" - "םיבוט םידסח למוג"
לש םהידסח תא רוכזל םג עדוי אוהש ,ךכב איה דסחה למוג לש תובושחה ויתונוכתמ תחא
,ךירוענ דסח ךל יתרכז" :תובאה ידסח תא רכוז םג אלא ,םידסח למוג קר אל 'ה .םירחא
.(ב ,ב והימרי) "העורז אל ץראב ,רבדמב ירחא ךתכל ,ךיתולולכ תבהא

היהת הז יפל ."לאוג איבמ" :רתוי ףירח חוסינה הליפתב) ?םינבל הלואגה אובת עודמ
.(םינבל הלואגה האב עודמ :הלאשה

.הבהאב (2) ,ומש ןעמל (1) :הלאשל תובושת יתש

לכמ טעמה םתא יכ ,םכב רחביו םכב 'ה קשח םימעה לכמ םכבורמ אל" :השמל ונרזח בושו
.(ח-ז םירבד) "...םכיתבאל עבשנ רשא העובשה תא ורמשמו ,םכתא 'ה תבהאמ יכ .םימעה

.הברה ארקמב עיפומ הז קומינ .ומש תא ללחל הצור 'ה ןיא .'ה םש ןעמל האב הלואגה
ורמאו" קומינה אוה הלעמ ,םילגרמה אטח רחאל לארשי לע םימחר שקבמ השמ רשאכ
רשא ץראה לא הזה םעה תא איבהל 'ה תלוכי יתלבמ :רומאל ךעמש תא ועמש רשא םיוגה
.(זט-וט ,די רבדמב) "רבדמב םטחשיו ,םהל עבשנ

ובשחי אלש ידכ ,שינעמ וניא 'ה ;ומש תא םמורל ידכ לאוג 'ה ,'ה לא ולוכ רזוח הז קומינ
.ביטיהל וחוכב ןיא יכ םיוגה

.לארשי תא בהוא 'הש ינפמ האב הלואגה .הבהאב :ךופה ינשה קומינה

?"הבהאב" וא - "ומש ןעמל" :הלואגל קומינה ,ןכ םא ,והמ

."ומש ןעמל" לע ףיסוהל אב "הבהאב" יכ ,זמרמ "הבהאב - ומש ןעמל" םילימה רדס
."הבהאמ" הלואג וז היהת תאז לכבו ,ומש ןעמל אלא ,לארשי ללגב אל אובת הלואגה

:'ה תונוכתמ שולש ראתל ונא םירזוח הכרבה םויסב
ןגמו עישומו רזוע ךלמ"
."םהרבא ןגמ - 'ה התא ךורב

:תומייק הרזע לש תורוצ שולש

;ול רזוע 'ה - חצנל חילצמ וניאו ,םחלנ םדא רשאכ - רזוע

'ה ...'ה תעושי תא וארו ובצייתה" :םדאה לש ותרזע ילב ,עישומו ודבל םחלנ 'ה - עישומ
.(די-גי ,די תומש) "ןושירחת םתאו םכל םחלי

.המחלמה תא שארמ ענומ 'ה - ןגמו

"ךל ןגמ יכנא ,םרבא ארית לא" :תישילשה הכרבה איה םהרבאל החטבוהש הכרבה
."םהרבא ןגמ 'ה התא ךורב" :םהרבא תכרבבכ םויסה ןכלו .(א ,וט תישארב)

"הליפת" ןכותל הרזח