ללפתמה םדאה לעו הליפתה לע

הבשחמ ירפסמ תורוקמ
םינורחאה תורודה

:וטאצול םייח השמ יבר
ז"י "םירשי תליסמ"

הנכה תוכירצ תווצמ
,תווצמהו הדובעה ירבדל הנמזהה אוה וז הדימ ידיל אובל םדאה תא םיכירדמה םישעמה ןמו
ןנובתהל וילע תבשוימ ןיידע ותעד ןיאש ,םואתפ עתפב הווצמה םויקב סנכיי אלש - ונייהו
:ןנובתי זאו ,תוננובתהב סנכייש דע ןותמב ובל ןיכיו רבדל ומצע ןימזי אלא .השוע אוהש המב
ךילשיש אוה לק הזה ןויעב וסנכיהב ירהש .תושעל ךלוה אוה ימ ינפלו ,תושעל ךלוה אוה המ
םידיסחהש הארתו .היוצרה תיתימאה הנווכה ובלב עבקיו תוינוציחה תוינפה וילעמ
םבל ונווכיש ידכ ,םיללפתמ ךכ רחאו םתליפת םדוק תחא העש םיהוש ויה םינושארה
הליפתל םבל םיניכמו םינווכתמ אלא ,הלטבל תחא העש םינופ ויה אלש יאדובו .םוקמל
הבהאהו האריה םיאלמתמו ,תורזה תובשחמה םהילעמ םיחודו ,ללפתהל םהל היהש
.(13 אי בויא) "ךיפכ וילא תשרפו - ךבל תוניכה התא םא" :רמואו .הכירצה

- גרובנלקמ יבצ בקעי יבר
םירבד חתפ ,רודיסה לע 'יפ ,הליפת ןויע

הליפתבש הדובעה
והקזעת ,ותדובע הליחת דובעת יכ ,םינבאו םיצוק לא ערזת לא ךדש .הדש תדובעכ בל תדובע
לכ תא םא .םיצוקהו םיחוחה לכ הנממ רעבל המדאה ינפ תא שורחתו ...וינבאמ והלקסתו
ךיניע אשת זא ,ערזת רשא ערזה לבקל היואר התושעל ץראה תא תוניכהו ,ךדי התשע הלא
םאו .התאובת תא תלכאו הלובי תא ןתית ץראה ,ותעב שוקלמו הרוי ךל דירויו המימשה
ךבלל הכ השעת אל המלו ,ךרשב ייח תואצות קר ונממ ךל ןיא רשא ךדשל השוע התא הככ
םרט ,הקדצל תמא ערז ערזת לב ךבל ימלת לע םג םנמא יכ ?ךשפנ ייח תואצות ונממ רשא
...ךירענמ וב רשא רציה ילושכמ ינבאמ והלקסת
,ונינפל רשא המדא ידבוע ונל םושירוה רשא ונידיב השרחמ ילכ הדשל ,ךבבלב רמאת יכו
ימלת לע רינ רינהל לכוא המב- המואמ ידיב ןיא יבל תדובעלו םדק ימימ ץראה בוט יעדוי
...?יבבל
םיהולא ידבוע ונל והושירוה ,בלה תדובע וב דובעלו תרשל שדק ילכ ונידיב שי יכ ,יחא ךל עד
,איה שדוק ילכ הליפתה ...הליפת םשב והובקנו בקעי תלהקב השרומל והונתיו ...ונינפל רשא
ףגנ ינבא לכ רעבתו הלפת הב ...ךבבל תא ךופהל ךדי לאל שי הב ,תואלפ תושעל לכות הב
...ךבבל ימלתמ
ךיבא ינפל ךדמעב ,הליפת שיא התאו ...םדאה לע דאמ הדבכ בלה תדובע יכ עדת םנמא
טפשמ ,דימת ךבבל ירדחב םיבירמה ינש ןיב םילילפ השעת התא ,ךשפנ לע ללפתהל םימשבש
...ךללפתהב התא ןכל ...םימיה לכ הזב הז םיעגופה בלה ירצי ינש ןיב המינפ טופשת קדצ
תויהל יאכזה תא הלשממב תוכזלו ,דבע תויהל בייוחמה תא העינכב בייחל ,טופשת םירשימ
.םולש - ךל רשא לכו ,ךבבל ירדחב םולש ,ךשפנ יתבב ךל היהי םולש זא ...לשומ

ידאלמ ןמלז רואינש יבר
ח"כ ,["אינת"] "םירמא יטוקיל"

הליפתה תעשב ימינפה קבאמה לע
וא הרותב הדובעה תעשב תורז תובשחמ ראשו תוואת ירוהרה ול םילפונ םא וליפאו .א
תויהל וברקב ובל לופיי לא ...עגרכ ןהמ ותעד חיסי אלא ןהילא בל תישי לא ,הנווכב הליפתב
ףיסויו רתוי קזחתי אברדא אלא ,הבר החמשב תויהל הכירצש ,הדובעה תעשב הזבנ בצע הזמ
םיקבאנה ןכו םימחלנה ךרד עדונו ...הריתי החמשו הוודחב הליפתה תנווכב וחוכ לכב ץמוא
.וחוכ יצמאמ לכב ןכ םג רבגתהל ץמאתמ ינשה יזא רבגתמ דחאשכ ,דחי
הדגנכ תרבגתמ הפילקה םג יזא ,ללפתהל תרבגתמו תצמאתמ תיהולאה שפנהשכ ןכלו
הבשחמה תליפנמ חיכוהל םיעוטש םלועה תועטכ אלו .הלש הרז הבשחמב הליפהלו הלבלבל
.תורז תובשחמ ול םילפונ ויה אל ןוכנו יוארכ ללפתה וליאש םולכ םתליפת ןיאש ללכמ - הרז
תרהרהמו תבשחמה איהו תללפתמה איה ,הדבל תחא שפנ התייה םא ,םהירבדכ היה תמאהו
לכ ,םדא לש וחומב וז םע וז תומחלנה תושפנ יתש ןה התימאל תמאב לבא .תורז תובשחמה
הנעט םושו המואמ בישי לא ,הדבל הנממ אלוממ חומה תויהלו וב לושמל הנוצרו הצפח תחא
אלו עדוי אלכ ומצע השעי קר .כ"ג לוונתמ - לוונמ םע קבאתמה יכ הרז הבשחמה דגנ הנעמו
.ותנווכ חוכב ץמוא ףיסויו ותעדמ םריסיו ול ולפנש םירוהרה עמוש
ןנחתיו 'הל ושפנ ליפשי יזא ,הקזחב דאמ ותעד םידרוטש ינפמ ותעדמ םריסהל ול השקי םאו
.םינב לע בא םחרכ םיבורמה וימחרב וילע םחרל ותבשחמב 'תי ול

,"היאר תלוע" קוק ברה
[תוטמשהב] גי-אי 'מע ,א"ח

המשנה לש תדמתמה הליפת
תעשבש אלא ,ללכ קספה םוש אלב הדוד לע תקפרתמו הפע איה .תללפתמ דימת איה המשנה
הרדה ,הגוניעו הנודיע והזו .לעופב הלגתמ הרידתה תיתמשנה הליפתה ירה תישעמה הליפתה
וא לטה תארקל םיאנה הילע תא תחתופה הנשושל המדתמ איהש הליפתה לש התראפתו
."ולוכ םויה לכ םדא ללפתיש יאולה" ןכלו ,הרואב הילע תועיפומה שמשה ינרק חכונ
תוצבקתמ ,הנווכב הליפת אלב םינשו םימי ורבעשכ .הדיקפת תא המשנהמ תשקבמ הליפתה
תנתמו ,רזוח בוטה חורשכו .תימינפ חור תודבכ ןדי לע םישיגרמש תובר ףגנ ינבא בלב
,םיברה םירכסהו ,םילושכמה םתוא םינפתמו הליפת לכב םיכלוה ,םימורממ תנתינ הליפתה
הנמנ תחא תבב אל םנמא .םירסו םיכלוה ,הנוילעה םייחה תמשנ לש עבונה לחנב וצבקנ רשא
.ויתורוא תא הלגמו ךלוה הליפתה לש רהוצהו ,אלמתמו אוה ךלוה לבא ,ןורסחה

המשנה ילג .םיגונעתבש רשכ רתויה גונעת םגו ,רומג חרכה ,ולוכ םלועלו ,ונל איה הליפתה
תואיצמה ןיאש תאזכ תומלש םלועהמו ונמצעמ םיצפח וננה ,םיפטושו םיכלוה ונלש
הנובאדש ,הלודג הרצב םייורש ונמצע תא םיאצומ וננה ךכ ךותמו ,ונל ןתיל הלוכי תלבגומה
הז ןוטרש לכויש ,לודג ןמז רובעיש םדוק לבא .וננוק תעד לעו ונתעד לע ונתוא ריבעהל לוכי
לש םלועל ונחנא םיאשנתמו ונחיש תא ונא םיכפוש .םיללפתמו םיאב וננה ,ונברקב םלגתהל
תומלשה תילכתב םלש תמאב ימינפה ונמלוע השענ זאו ,תומלשה תילכתב םלש תואיצמ
םגש ,תואיצמה לע תלעופ תימינפה ונתערכהש לקשמה ותואו ,תחנ תאלמתמ ונתעדו
.תוכז ףכל ולוכ םלועה לכ תא םג עירכמ ,היקלחמ תחא איה ונתוימינפ

לכו חמצ לכ .תגרוע איה הייח רוקמל הלוכ היווהה לכ .םימלוע לכ לש לאידיאה איה הליפתה
ינטק לכ ,םיסומכ םייח וב רשא לכו םילגנ םייח וב רשא לכ ,המדא בגר לכו לוח רגרג לכ ,חיש
,המוה לכה - ותוללכ לכו ,שי לכבש תויטרפה לכ ,שדוק יפרשו לעמ יקחש ,הלודג לכו הריציה
גפוס םדאהו .ריבכהו רוהטה ,שודקה ,יחה ,ןוילעה ורוקמ תומלש תדמחל קקושו גרוע ,ףאוש
רות אבו ,ושדק תוקושתב הלעתמו םמורתמ אוהו ,העש לכבו תע לכב וללה תוקיקשה לכ תא
חיש ןויגהב הזע שפוחב תאצויה ,הרוא ילג הכמה ,הליפתב הלא לא תוממור תוקושתל יוליגה
,שיה לכ תא ומע אוה דחאמ ,רוציה לכ תא הליפתב םדאה אוה םמורמ .לא יבחרמל השדק
.םייחה רוקמו הכרבה רוקמל לכה תא םמורמ ,לכה תא הלעמ

בלסרבמ ןמחנ יבר


דימת ןויסינ - הליפתה
ןב תניחב
ינפל אטחתמה ןבכ םינונחתו םימחרב ךרבתי םשה ינפל וחיש ךופשל לוכיש ימ דאמ בוט
םירבד) "םכיהולא 'הל םתא םינב" רמאנש ומכ םינב ונארק רבכ ךרבתי םשה אלה יכ .ויבא
לש תועונתב ויבא ינפל לבוקש ןבכ ,ךרבתי וינפל ורעצו ותחיש שרפל דאמ בוט ןכ לע .(א ,ד"י
םשה אלה הז לכ לע ,ךרבתי וינפל ןבכ וניא וישעמ יפלש םדאל המדנ םא ףאו .םימחרו ןח
,השעי ויניעב בוטה - ,ןב תניחבמ םולשו סח יתוא שרגמ אוה התע םאו םינב ונארק ךרבתי
ןמחנ 'ר לש תוגהנהו תוחיש טקל - "חיש ילגעמ" ךותמ) .ןבכ ימצע תושעל ,ילש תא תושעל ילע
(11 'מע בלסרבמ
תונברק תוניחב
תועינמו םילודג םילובלב םהל שי ,'ה תדובעב סונכלו םירשכ םישנא תויהל םיצורה ולא
השק 'ה תדובעב תושעל םיצורש המ לכו .תושעל ךיא םשפנל הצע תתל םילוכי םניאו ,תולודג
שדקל וא הדובע וזיא תושעל םיטוהלו םיעגייתמ םהש ומצעב הזש עד - ,יוארכ תושעל םהל
םיעגייתמ םהש ומצעב הז ,יוארכ רומגל םילוכי םניאש יפ לע ףא ,השודק וזיאב םמצע
ןאצכ ונבשחנ םויה לכ ונגרוה ךילע יכ" ,תניחבב ,תונברוק תניחב אוה ,הז רחא םיטוהלו
.תונברוק תניחב איהש ,הליפת תניחב וזש "םינוקית"ב אתיאו .(23 ד"מ םיליהת) "החבט
ךירצ אוהו ,םילובלב ינימ המכב ותוא םילבלבמו ותוא םיחינמ ןיאו ללפתהל םיצורשכ ,ונייה
המצעב העיגיה ,יוארכ ללפתהל הכוז וניא םא וליפא יזאו .הליפתה תעשב תועיגי המכל
"ונגרוה ךילע יכ" תניחב אוה ומצעב הז ,יוארכ ללפתהל ושפנ רסומו וחוכ לכב ומצע עגיימש
סח ,הכוז וניאש יפ לע ףא ,ןהב ומצע שדקל הצור םדאש תושודקה תודובעה לכב ןכ ומכו .'וכו
הז - ,ותוא םיחינמ ןיאש ןירוסייהו המצעב העיגיה ןכ יפ לע ףא ,יוארכ ומצע שדקל ,םולשו
לע ןכ לע ."החבט ןאצכ ונבשחנ םויה לכ ונגרוה ךילע יכ" תניחב ,תונברוק תניחב ומצעב
ךדי אצמת רשא לכ תאו" ,לכויש המ לכב 'ה תדובעב ומצע עגייל ,דימת ולש תא תושעל םדאה
ותוא ןיחינמ ןיאש ול המדנו ,דאמ וילע השקש יפ לע ףא ,(י ,ט תלהק) "השע ךחוכב תושעל
ןכ יפ לע ףא ,השודקבש רבד םוש יוארכ תושעל הכוז וניאו ,דאמ דאמ ותוא ןיקיחרמו ,ללכ
לש תוגהנהו תוחיש טקל - "חיש ילגעמ" ךותמ) .השעי ויניעב בוטה 'הו ,לכויש המ תושעל וילע
(13-12 'מע ,בלסרבמ ןמחנ 'ר

הדער
."דחא 'ה וניקלא 'ה" תרימא תעשב ןווכל ,ךורע ןחלושב רמאנש המ ןיינע ותוא לאש דחא
,תאז הטושפ הנווכב הרימאה ידי לע יכ ,"!טאג" :וטושפכ קר ,ךל רסח המו :ול בישהו
ונממ יתעמש יכנא םג .םדאה לש וידיג ה"סשו וירביא ח"מר לכו וילגרו וידי דוערל םיבייוחמ
ךכ רחא ,הקיתשב בשי .ןוזמה תכרב רחא ודבל ומע יתראשנו ,תיברע תדועס רחא ןמוא ריעב
איצוהל עזעדזמו תתרמכ רביד הליחתבש ,ונייה "!טאג-אג-אג" :האריבו המיאב רמאו הנע
המיאב ויפמ אצי ךכ רחא .עיזהו תתרה תמחמ הביתה יצח קר רמאו ,תומילשב ךרבתי ומש
ונב סינכהל התייה הטושפה ותנווכו .רוביג דימ ץחכ ,תומילשב "טאג" תבית הלודג האריבו
םלועה לכ אלמה ,ךרבתי ומש תמיאמ לוחלו דוערל ןייוארש ,ומש ךרבתי ארובה תמיא םצוע
תוחיש טקל - "חיש ילגעמ" ךותמ) .בתכב הז ןיינע רייצל רשפא יאו .דימת ונילע דמועו
(20-19 'מע ,בלסרבמ ןמחנ 'ר לש תוגהנהו

תוליפת
רבד לכ לעש ול רמאו ,םידגב ןיינעמ ומע ל"ז ונבר רביד תחא םעפש ,םישנאה דחאמ יתעמש
ןכו .שובלל דגב ול ןתיש ךרבתי 'הל ללפתי ,דגבל ךירצו עורק ודגב םא ונייה .ללפתהל ןיכירצ
המ לכ לע ,ךרבתי 'הל דימת ללפתהל ומצע ליגרי לכה לע ,ןטק רבדו לודג רבד ,הזב אצויכ לכב
.ול רסחיש
וילא ברקתהל תוכזל ךרבתי םשה תדובע לע ונייהד ,רקיעה לע ללפתהל רקיעהש יפ לע ףא
םשהש יפ לע ףא ,ךכ גהנתמ וניאש ימש רמאו .ללפתהל ןיכירצ הז לע םג ןכ יפ לע ףא ,ךרבתי
םשה הל םגש ,המהב ומכ אוה ותויח לכ לבא ,ותויח תוכרטצהו הסנרפו םידגב ול ןתונ ךרבתי
לע ותויח לכ ךישממ וניאש רחאמ יכ .ךרבתי םשה ול ןתונש ותויח איה ןכ ,המחל ןתונ ךרבתי
ויפמ יכנא יתעמש ןכו .שממ המהב תויח ומכ ותויח לכ ןכ לע ,ךרבתי םשהמ הליפת ידי
!ךרבתי םשהל הז לע ללפתה :רמאו ,יל חרכומ תצק היהש דאמ תוחפו ןטק רבד לע שודקה
היה אל םגו ,הזכ תוחפ רבד לע םשהל ללפתהל יניעב אלפ רבדל יל היה יכ ,םמותשמ יתדמעו
ןטק רבד לע ךרבתי םשהל ללפתתש ךדובכ הז ןיא :(המית ןושלב) רמאו הנע .רתויב חרכומ
(91-90 'מע ,בלסרבמ ןמחנ 'ר לש תוגהנהו תוחיש טקל - "חיש ילגעמ" ךותמ) ?הזכ

תונשקע
םירבוע םע וליפאש רמאו .ונוק ןיבל וניב החישו תודדובתהב תוקזחתה ןיינעל ומשב יתעמש
לופיי לא ןכ יפ לע ףא ,םולכ וירובידו ותחישב ןיידע לעפ אלש ול המדנו ,הברה םינשו םימי
לע ףא ,ןבאה לע םידרויה םימ ומכ ,לשמ איבהו .םשור םירובידה םישוע תמאב יכ ,ללכ הזמ
ןכ יפ לע ףא ,ןבאב םימה םשור רכינ ןיאו ,השקה ןבאה דגנכ חוכ םימל ןיאש המדנש יפ
.(19 ,ד"י בויא) "םימ וקחש םינבא" ומכ ותחיש ידי לע ןבאה ובל בוקני םינשהו םימיה תוברב
(91 'ע ,בלסרבמ ןמחנ 'ר לש תוגהנהו תוחיש טקל - "חיש ילגעמ" ךותמ)

הליפת ןכותל הרזח "ללפתמה לעו הליפתה לע" ןכותל הרזח