ללפתמה םדאה לעו הליפתה לע

םיללפתמ לש םהיתויומד

העורה תליפת
ו-ה ,םידיסח רפס

לש ונוביר" :רמוא היה םוי לכו ,ללפתהל עדוי היה אלו תומהב העור היהש דחא םדאב השעמ
ךלו - רכשב רמוש ינא לכל - םרמושל יל םנתונו תומהב ךל ויה וליאש ךינפל עודיו יולג ,םלוע
.היה ילארשיו ."ךתוא בהוא ינא יכ ,םניחב רמוש יתייה
:ול רמא .ללפתמ היה ךכש העורה תא אצמו וכרדל דחא םכח דימלת ךלוה היה תחא םעפ
רדס םכחה דימלת ול דמיל דימ "?ללפתא ךאיה" :העורה ול רמא ."ךכ ללפתת לא ,הטוש"
.רמול ליגר היהש המ דוע רמאי אלש תנמ לע ,הליפתו עמש תאירקו תוכרב
היהש המ םגו .ללפתה אלו ,ותוא דמילש המ לכ העורה חכש ,םכח דימלת ותוא ךלהש רחאל
.ונממ ענמ קידצ ותואש ינפמ ,רמול ארי היה רמול ליגר
היהש המ רמאיש ול רמאת אל םא" :ול םירמוא ויהש הלילה םולחב םכח דימלת ותוא האר
דחא יל תלזג יכ ,ךתוא אצמת רשא הערה עדת ,ךלת אל םאו ,וילא תאבש םדוק רמול ליגר
".אבה םלועה ןמ
"?ללפתמ התא המ" :ול רמאו ךלה דימ
."תומהב ול ויה םא רמאל אלש ינתיוצ םגו ינתדמלש המ יתחכש יכ ,םולכ אל" :ול רמא
"!רמול ליגר תייהש המ רומא .םולחב ילא אב ךכו ךכ" :םכחה ול רמא
אנמחר יכ ,לודג רבדל ול הלעהו הבוט תושעל בשחש אלא ,םישעמ אלו הרות אל ןאכב ירה
.ה"בקהל תובוט תובשחמ םדא בושחי ךכיפל .יעב אביל

דליה תליפת
טסש ,ןונגע י"ש ,"םיארונ םימי" י"פע ,"שדחה םידיסח להק" ךותמ

םוטא דלי ול היה .ל"ז ט"שעבה לש ושרדמ תיבב םיארונ םימיב ללפתהל ליגר היה דחא ירפכ
היה אלו ,השודקבש רבד םוש רמול ןכש לכ ,תויתואה תרוצ וליפא סופתל לוכי היה אלש ,בל
םוי לע ומע ויבא ולטנ ,הווצמ רב השענש ןוויכ .םולכ עדי אלש תמחמ ,ריעל ואיבמ ויבא
לילח דליל ול היהו .העידי ןורסח תמחמ שודק םוצ םויב לכאי אלש ורמשל ידכ ,םירופיכה
ונתנו לילחה תא לטנ .ןאצה תא העורו הדשב בשוי היהש העשב דימת וב ללחמ היהש ,ןטק
אלש ינפמ ללפתה אלו ,שרדמה תיבב םירופיכה םוי לכ בשוי דליה היה .עדי אל ויבאו ודגבב
.םולכ עדוי היה
קפאתנ .וב רעגו ויבא לחלחתנ .ילילחב ללחל ינא הצור ,אבא :ויבאל רמא ףסומ תליפת תעשב
.וחרוכ לע דליה
אלש וריהזהו הפיזנב ויבא וב רעג .ילילחב ללחל ינשרה ,אבא :רמאו רזח החנמ תליפת תעש
.הצקומ רוסיא תמחמ לוכי היה אל ונממ ולטילו .ןכ תושעל זיעי
קוניתה לש ויבא הארש ןוויכ .ללחל אנ ינשרה ,המ יהי :רמאו רענה רזח החנמ תליפת רחא
קוניתה לש ויבא לטנ .ודגב סיכ לע ול הארה ?לילחה ןכיה :ול רמא ,ללחל דאמ שקבמ אוהש
ללפתהו דמע .וב ללחיו רענה ונאיצוי אלש ידכ ,לילחה םע סיכה תא ודיב קיזחהו ודגב סיכ תא
.לילחבו סיכב תקזחמ ודישכ הליענ תליפת
לילחב לודג לוק ןתנו ,ויבא דימו סיכה ךותמ לילחה תא הקזחב רענה טמש הליפתה עצמאב
.ולגרה יפכמ רציק ,לוקה תא ט"שעבה עמשש ןוויכ .םיעמושה לכ והמתש דע
וניא הז קוניתש .ילעמ לקהו הליפתה לכ הלעה ולילח לוקב הז קונית :רמא הליפתה רחא
ומכ ושדק ץוצינ וב חקלתנ ,לארשי תליפת עמשו האר שודקה םויה לכש רחאמו ,םולכ עדוי
ותקושת קזוחבו ,שממ ושפנ תולכ דע רתויו רתוי םעפ לכ וב הרעב ותקושת שאו ,שממ שא
לבקתנ יקנה ויפ לבהו ,ודבל ךרבתי ומשל קר ,היינפ םוש אלב ובל תדוקנ תותימאב לליח
.תוליפתה לכ הלעה הז ידי לעו ,ךרבתי וינפל דואמ

הליפת ןכותל הרזח "ללפתמה לעו הליפתה לע" ןכותל הרזח