ללפתמה םדאה לעו הליפתה לע

הליפתה לע תווצמה ירפס

ם"במרהל תוצמה רפס
'ה השע תוצמ

"םכיהלא 'ה תא םתדבעו" ורמואב ,םימעפ הז יווצ לפכנ רבכו .ודבעל ונוצש איה - 'ה הוצמ
רמאו ,[כ,י םירבד] "דובעת ותואו" רמאו ,[ה,גי םירבד] "ודבעת ותואו" רמאו ,[הכ,גכ תומש]
.[גי,אי םירבד] "ודבעלו"
וב שי הנה ,'ד שרושב ונראיבש ומכ ,םיללוכה םייוויצהמ ןכ םג אוה יוויצה הזש יפ לע ףאו
.הליפתב הווצ אוהש ,דוחי
יבר לש ותנשמבו ."דומלת הז - ודבעלו" ןכ םג ורמאו ."הליפת וז - ודבעלו" ירפס ןושלו
'ה תא' :אכהמ ?תווצמה ךותב הליפת רקיעל ןיינמ" :ורמא ילילגה יסוי יבר לש ונב רזעילא
,"ושדקמב והודבעו ותרותב והודבע" :ורמאו ."[כ,י םירבד] 'דובעת ותואו ארית ךיהלא
.ה"ע המלש ראבש ומכ ,ודגנו וב ללפתהל םש תכלל :רמולכ

ג"לת הווצמ ,ךוניחה רפס

,םימעפ המכ הווצמה תאז הלפכנו ,"דובעת ותוא" [כ,י םירבד] רמאנש ,םשה תא דובעל
ותואו" :[ה,גי םירבד] רמוא רחא םוקמבו ,"םכיהלא 'ה תא םתדבעו" :[הכ,גכ תומש] רמאנש
רפסב] ל"ז ם"במרה בתכו .[גי,אי םירבד] "םכבבל לכב ודבעלו" :רחא םוקמבו ,"ודבעת
תדובע יכ ,הרותה לכ תוללוכש רמולכ ,תוללוכה תווצמהמ איה וז הווצמש יפ לע ףא ,[תווצמה
ורמאש ומכו ,וילא ללפתהל לאה ונווציש אוהו ,טרפ ןכ ומכ וזב שי ,תווצמה לכ לולכת לאה
.הליפת וז ?בלבש הדובע איה וז יא - םכבבל לכב ודבעלו" ,["עומש םא היהו"ד אקסיפ] ירפסב
?תווצמה ךותב הליפת רקיעל ןיינמ :ורמא ילילגה יסוי יבר לש ונב רזעילא יבר לש ותנשמבו
.[ה,גי םירבד] "דובעת ותואו ארית ךיהלא 'ה תא" :אכהמ

הווצמה ישרושמ
םבבל בוטו םתלועפ יפכ םדא ינב לע ולוחי תוכרבהו תובוטה יכ ,םימעפ הברה יתמדקהש המ
תורקיה ויתווצמב םחילצהו םכירדהו ,םתבוטב ץפח ,םארבש לכה ןודאו .םתובשחמ רשוכו
ושקביש אוהו ,בוטל םהיתולאשמ לכ וגישי רשאב חתפ םהל חתפו ןכ םג םעידוהו ,ןהב וכזיש
לכל םימשה תא הנעי אוה יכ ,ןנורסח לכ ,תלוכיהו תוקפתסהה ודיב רשא ,אוה ךורב ,ונממ
.תמאב והוארקי רשא
לכו םהיכרוצ לכ דימת ונממ ושקביו הב ושמתשיש םוויצ ,הדימה תאזב םהל העדוהה דבלמו
ונתבשחמ לכ ונעבוקו ,ונחור ררועתהב ,רבדב תוכז ונל שי ,ונבל יצפח תגשה דבלמו .םבל תצפח
עמשי עגר לכבו תע לכבו ,וניכרד לכ לע תוחוקפ ויניע יכו ,ונל ביטמהו בוטה ןודאה אוה יכ
דצ םוש ילבמ ותלוכיו ותוכלמב וננימאהו ,לארשי רמוש ןשיי אלו םוני אל ,וילא ונתקעז
.ץופחי רשא לכב בכעמו ענומ וינפל ןיא יכו ,קופקפ

הליפת תבוח לע ן"במרו ם"במר
:ןיינעב וניתובר םיקפוסמ ןכ ינפמו ,התושעל עובק ןמז הווצמה תאזב הרותב ונל ןיא םנמאו

.םוי לכב ללפתהל איה הווצמש [ב,א הליפת] לודגה ורובחב בתכ ל"ז ם"במרה
ללפתהל ונתויצ אל הרותהש ,רמאו וילע שפת ['ה ע"מ תווצמה רפסל ויתוגשהב] ל"ז ן"במרהו
הליפת הכרבל םנורכיז ורמאי דימתו .ללכ רבדב ןמז דחיית אלו ,עובש לכב אל םגו ,םוי לכב
.הרצה תעב אוה ךורב לאה ינפל קועזלו ללפתהל איה הווצמהש ,רמאי קפסמכ אוהו .ןנברד
ןיאו ,הרותה ןמ הליפתה עבטמ אלו תוליפתה ןיינמ ןיאש בתכ ומצעב ל"ז ם"במרה םג
םוי לכב לאל ןנחתהל אוה הרותה בויח םוקמ לכמ לבא ,הרותה ןמ םויב עובק ןמז הליפתל
.כ"ע ,השקב לכ םילשהל תלוכיהו וילא הלשממה לכ יכ ,וינפל תודוהלו

אוהש ימל ,הכרבל םנורכיז ,ונקת ,רתוי אלו ךכב הרותה תווצמ רקיע תויהב יכ ,המודה ןמו
רמול הרותה תוצמב ותבוח ידי תאצל ידכ הליפתב ןווכלו דומעל לוכי וניאו הנכס םוקמב
:[ב"ע ט"כ] תוכרב תכסמב אבש ומכ ,"'וכו ןיבורמ לארשי ךמע יכרצ"

הווצמה ינידמ
תירחש ,םויב םימעפ שולש ללפתהל םדא בייחש [א,אל תוכרב] הכרבל םנורכיז ורמאש המ
ויה םוי לכבש ,םונקת תונברוקה דגנכ תוליפת שולשה ולאו .תחא םעפ הלילבו ,םיברעה ןיבו
ירבא דגנכ ונקת ןכ םג ברעה תלפתו ,םיברעה ןיב לש דימתו רחש לש דימת שדקמב םיבירקמ
.הלילה לכ ןיכלוהו [םיפרשנ=] ןילכאתמ ויהש םיברעה ןיב לש הלועה
הלכאתנ םאש ,הבוח הניאש תונברוקהמ ןיינע דגנכ איה הליל לש הליפתה תאזש ינפמו
[ב,זכ תוכרב] ןכ םג הכרבל םנורכיז ורמא ,הלילב תלכאתמ היה אל םייברעה תלוע םוי דועבמ
םאו ,ללפתי - ללפתהל תחנ ומצעל אצמיו םדאל יאנפ היהי םא ,איה תושר ברעה תליפתש
ללפתהל םוקמ לכב םויה לארשי וגהנ ןכ יפ לע ףאו .ךכב םשא וילע ןיאו ,ללפתי אל - ואל
לארשימ דחא לכ בייח ,הבוח ךרד םהילע הולביקש רחאו .הליל לכב עבקב ברעה תלפת
.םינפ לכ לע התוא ללפתהל

הליענו ףסומ תליפת
תליפת" תארקנה איהו ,תיעיבר הליפת םידעומבו תותבשב ,הכרבל םנורכיז ,ונקת ןכ ומכו
תישימח הליפת ונקת דועו .םייק היהש ןמזב שדקמב ףסונ היהש ןברוקה דגנכ איהו ,"ףסומ
תארקנה איהו ,לכל הרפכו החילס םוי ותויה רובעבו ,םויה תשודק בורל ,דבל םירופיכה םויב
.הליענ תלפת

תולפתה חסונ
תוכרב הרשע הנומש ללפתהל ונקת לוחה ימיבו .םונקת וניד תיבו ארזע תולפתה חסונ לכו
לאילמג ןבר תמכסהב ןטקה לאומש ןקתש ןינימה תכרב דבלמ ,לארשי תוניפ לכב תועודיה
,וירחאל האדוה - שלשו ,םשה חבש תורפסמ שלש - ןהמו ,[ב,זי] הליגמב אתיאדכ ,וניד תיבו
רדסכ םורדס ,הכרבל םנורכיז ,םהו .לארשימ שיא לכ ךרוצ תליאש םהב ללכנש הרשע םיתשו
,םיכרצ תשקבב תויעצמאהו ,םשה חבשב תונושארה שלש :לארשי לכ יפב םויה תורודס םהש
.אוה ךורב ונמע השועש הבוטה לכ לע לאה תאדוהב תונורחאהו
ןווכמה רדסה לע םרידסהו םתוא עדי ילוקפה ןועמשו ,םרודיס ןוויכ חכשנ בר ןמזל ךכ רחאו
ןיא םאש ,םיניינקה לכל באו שאר אוה יכ ,תעד הלחת לואשל :וניד תיבו ארזע םורדיסש ומכ
.תורדוסמ םהש ומכ ,'וכו הבושת ךכ רחאו ,םולכ ןיא תעד

םיבוט םימיבו תותבשב תוליפת
עבש םהב ללפתהל ונקת ,םתחמש םויב רובצה חירטהל אלש ידכ ,םיבוט םימיו תותבשבו
,םויה ןיינע הב םיריכזמש ,עצמאב תחא הכרבו .תונורחא שלשו תונושאר שלש ,דבלב תוכרב
.וניינע יפכ תבשו דעומו דעומ לכ
,תונורחא שלשו תונושאר שלש :תוכרב עשת ולש ףסומב שיש ,הנשה שאר לש בוט םויב יתלוז
יפב םג לארשי לכ יפב לבוקמש ומכ לכה ,תורפושו תונורכיז תויכלמ ןהש תורחא שלשו
הנשה שאר ףסומ תלפתב יכ תעדל ךל שי םלואו .ולא םירבדב תוכיראל ךרוצ ןיא ,תוקוניתה
וניא םימיה ראשבו ,יקב וניאשו יקבה ןהב איצומ רובצ חילשש ,תולפת ראשמ שדוחמ ןיד שי
.תמאה ךרד לע דומלל הכזת םא ןיינעה אצמת ןכ .יקבה איצומ

הליפתב בלה תנווכ
,הנושארה הכרבב רתויו ,הליפתב הברה בלה תנווכב ונתוא וריהזהש המ ,הווצמה ןיינעמ ןכו
וז הנווכה ןיינעו .ותוא ןיריזחמ הב ןוויכ אלש ימש [ב,ל תוכרב] ,הכרבל םנורכיז ,ורמאש
אוה וילאו ללפתמ אוה 'ה ינפלש ובל לא םדאה ןתיש ,המודה יפל איה ,הרזה הליבשב ובייחש
.הז לע התוא דחייו םלועה תובשחמ ראש לכמ ותבשחמ הנפיו ,ארוק

ללפתהמ םדאה תא םיבכעמה םירבד
,הליפת ןמז עיגהש יפ לע ףא ,ללפתהמ םדאה תא םיבכעמ םהש םירבד שיש ורמאש המו
ןוגכ ,ותוא ןיזפוחה םירבדו ,הליפתה םוקמ תרהטו ,הוורעה יוסכו ,םיידיה תרהט ,םהמו
ןיבכעמ ןיא לבא ,ןהב רהזיהל ללפתמה ךירצש םירבד שיש ורמאש המו .ויבקנל ךירצה
,רמולכ ,ףוגה ןקתישו ,שדקמה חכונ ללפתיש ןווכלו ,הדימע :ןה ולאו ,םליבשב הליפתה
,ובר ינפל דמועה דבעכ ובל לע וידי חינמו םימשל ובלו הטמל ויניע ,דחפו האריב דומעיש
אלו יאדמ רתוי הובג אל :לוקה הוושיו ,תוטוידה ךרד שובל דומעי אלו ,וישובלמ ןקתישו
.ףוסו הלחת האדוהבו ,ףוסו הלחת תובאב ןה ולאו ,תועודיה תוכרבב ערכיו ,ךומנ

תוליפתה ינמז
ללפתהו רבעש ימו ,תיעיבר העש ףוס דע המחה ץנהמ רחשה תליפת :ןה ולא תוליפתה ינמזו
תעשב ללפתהש ימו .הנמזב הליפת תבוח אל לבא הליפת תבוח ידי אצי ,תוצח דע ןכ רחא
החנמה תליפתו .אצי רחשה הלעיש רחא תירחש תליפת ,ךרדל םיכשהל הצורה ןוגכ ,קחדה
לכ ךירצו .רחשה דומע הלעיש דע הלילה לכ ברעה תליפתו .ברעה דע םויב הצחמו תועש ששמ
.עשפי אלש ידכ תורחא תוכאלמב קסעתיש םדוק ללפתיש רהזיהל םדא

הליפתב תויועט
קיספי אלש ללפתמה ןידו ,הל הכומסה ןמ םיתש ללפתמש תחא הליפת ללפתה אלו העט ןידו
אל ובקע לע ךורכ שחנ וליפאו ,ומולשב לאוש לארשי ךלמ וליפאו ,םדא םוש דובכ ליבשב
המ הווצמה ןיינעמ ןכו .ןיתיממ םניאש םישחנה ןמ אוהש יאדו עדוי םא ותליפת קיספי
תלפתש ,רוביצה םע ללפתמ תויהל םינפ לכ לע רזחל םדא לכ בייחש [א,ה תוכרב] ורמאש
.הכוראב תוכרב תכסמב םיראובמ הווצמה יטרפ רתיו .דיחי תליפתמ רתוי תעמשנ רוביצה

אלב הלילו םוי דמעו ,הז לע רבועו .תובקנו םירכזב ,ןמז לכבו םוקמ לכב וז הווצמ תגהונו
לטיב ,ועישוהל 'ה לא ארק אלו ול רצש ימו .ל"ז ם"במרה תעדכ הז השע לטיב ,ללכ הליפת
.וילעמ םשה תחגשה ריסמכ אוהש ,דואמ לודג ושנועו ,ל"ז ן"במרה תעדכ הז השע

ש"ארה ןב בקעי יבר
ח"צ ןמיס ,םייח חרוא רוט

!דמוע התא ימ ינפל עד
ןיוכיש :שוריפ - (17 'י 'הת) "ךינזא בישקת - םבל ןיכת" :רמאנש ,ובל ןיוכיש ךירצ ללפתמה
תובשחמה לכ ריסיו הנווכה ריעיו ודגנכ הניכש וליאכ בושחיו ,ויתפשב איצומש תולמה שוריפ
יפל רבדמ היה וליא יכ ,בושחיו ,ותליפתב הז ותנווכו ותבשחמ ראשיתש דע ,ותוא תודרוטה
לק - לשכיי לבל הפי םהב ןיוכמו וירבד רדסמ היה - רבקב רחמלו ןאכ םויהש םדו רשב ךלמ
,רובידכ הבשחמה וינפל יכ ,ותבשחמ ףא ןיוכל ךירצש ,ה"בקה םיכלמה יכלמ ךלמ ינפל רמוחו
ןינווכמו םידדובתמ ויהש ,השעמ ישנאו םידיסח םישוע ויה ןכו .רקוח אוה תובשחמה לכ יכ
םיעיגמ ויהש דע - תילכשה חור תורבגתהלו תוימשגה תוטשפתהל םיעיגמ ויהש דע ןתליפתב
.האובנה תלעמל בורק
אל ללפתי אלו .הבשחמה לטבתתש דע קותשי - הליפתה ךותב תרחא הבשחמ ול אובת םאו
.ותנווכ תלטבמה העשב אלו ותנווכ לטבמש רבד וב שיש םוקמב
רטפיל שקבמו יואשמכ וילע הארית אלשו ,תחנבו ,חתפב שקבמה שרכ ,םינונחת ךרד ללפתיו
.הנממ

תא ה"בקה השעיש ,אוה יואר :בושחי לאו - ותליפת לבקתתש ול חטבומ ,הז לכ השעיש רחאו
השעיש ,בושחי אלא !ויתונווע ריכזמה והז :הברדאד - יתליפתב יתנויכש ןוויכ ,יתשקב
,םיכלמה יכלמ ךלמ תאמ שקבל אב - הזבנו לד - ינא ימ :ובלב רמאיו ,ודסחב ותשקב ה"בקה
!ויתוירב םע םהב גהנתמ אוהש ,וידסח בורמ אל םא ,ה"בקה

הליפת ןכותל הרזח "ללפתמה לעו הליפתה לע" ןכותל הרזח