ללפתמה םדאה לעו הליפתה לע

םינושאר - הבשחמה תורפס


תובבלה תבוח ,ייחב ונבר
ג שפנה ןובשח רעש
(םינוש םימוגרת יפ לע בתכושמ חסונ)

הליפתה רקיע הנווכה
חור - הנווכהו ,הליפתה ףוג ןה םילימה .הנווכו םילימ :םיקלח ינש תללוכ הליפתה :תיצמת
לע ליטה ,חרוא ןימזהש םדאל המוד אוהו ,ללפתמה לש ותונגל איה הנווכ אלל הליפת .הליפתה
.ויקסעל ךלה אוהו ,וינפ תא לבקל רחא והשימ

.חורכ - הנווכהו ,הליפתל ףוגכ - תולימהו .בלב - הנווכהו ,ןושלב הנייהת תולימה יכ ,עד
חור אלב ףוגכ ותליפת היהת ,הליפתה תלוז רחא ןיינעב דורט ובלו ,ונושלב ללפתמה ללפתישכו
(טמ היעשי) בותכה רמא וילעו .ותליפת תעב רדענ ובלו ,אצמנ ופוגש ינפמ ,בל אלב הפילקכו
דבעל לשמ הז לע ולישמה רבכו ."ינממ קחר ובלו ינודבכ ויתפשבו ויפב הזה םעה שגנ יכ ןעי"
ול ךלה אוהו ,ויכרצ תא קפסלו ודבכל ותיב ינבו ותשא תא דבעה הווצו ותיבל וינודא אבש
המ תושעלו ,ודובכב לדתשהלו ,ומצעב ךלמה תא תרשלמ ענמנו קוחשבו החמשב קסעתהו
םא ,ללפתמה ןכ .וינפב לכה בישהו ותדובעו ודובכ לביק אלו וינודא וילע ףצקו ,ול יואר היהש
.ונושל תעונתו וירבא תליפת ונממ לאה לבקי אל ,הליפתה ןיינעמ ובל חיסמ אוה
םאו .'וגו "ךינפל יבל ןויגהו יפ ירמא ןוצרל ויהי" ונתליפת ףוסב םירמוא ונאש המ הארת אלה
,"ךינפל יבל ןויגהו" רמאיו ותלפת םותחי ךכ רחאו - םלועה ירבדמ םירבדב בשוח םדאה היהי
שקיב דוע ףוסבלו ,ומע היה אל ובלו ונופצמבו ובלב ויהלא םע רבידש ןעטיש ,לודג יאנג הז אלה
.הב תוצרלו ,הליפתה תא לבקל ונממ

הנווכה לע םיאיבנהו ל"זח ירבד
יברו .ללפתי לא - ואל םאו ,ללפתי - ובל תא ןיווכל לוכי םאו ,ומצע םדא דומי :ל"זח ורמאו
."םיללפתמ םתא ימ ינפל ועד - םיללפתמ םתאשכו" ,וידימלתל רמא ,ותריטפ תעשב ,רזעילא
,עבק ךתליפת שעת לא" :ל"זר ורמאו ."לארשי ךיהלא תארקל ןוכה" (ד סומע) בותכה רמאו
אשנ" (ג הכיא) רמאו ."ישפנ ילע ףטעתהב" (ב הנוי) רמאו ."םוקמה ינפל םינונחתו םימחר אלא
."םימשב לא לא םיפכ לא ונבבל

"הנווכ" תרדגה
:םא יכ הניא הליפתב ונתנווכ יכ עדתש ,יחא ,ךל יוארו
תכלשהו ומשל התאדוהו החבשו הארובל התוממור םע ,וינפל התעינכו םיהלאה לא שפנה תולכ
.וילע הבהי לכ

שארמ תחסונמ הליפתב ךרוצה
םיכירצש םיניינעה תא ל"ז וניתובר ועבק ,רדסו רוביח ילב הז לכ רוכזל שפנל השק היהש יפלו
,הארוב ינפ שפנה הב לבקתש רדסב ,הליפתה יניינע םהו ,םיהלאה תאמ שקבל םדא ינב בור
.םיהלאל ללפתמה לש העינכה תא הארי הז הליפת רדסו .הללפתהב שובת אלו
לע .ומצעמ הליפתה יניינע רדסל םדאל השק ,הברה םיכבתסמו םיכפהתמ בלה ירוהרהש יפלו
תכלוה הבשחמהש ינפמ .ונושלב םדאה םרדסי תונקותמ םילמב הליפתה תא ל"זר ונקת ןכ
הנווכה לבא ,הנווכה תא תוכירצ תולימהו .םיניינעו םילימב הליפתה השבלוה ,רובידה רחא
ןעשמ וילעו ונתנווכ רקיע אוה בלה יכ .םילימ ילב בלב ןווכל רשפא יכ ,רובידה תא הכירצ הניא
אל ךרבמ וניאו ,ובלב רהרהמ ירק לעב" :קחדה תעב ל"זר ורמאש המ הארת אלה .ונתמגמ
.הרצק הליפת ללפתהלו הליפתה יניינעב רצקל וריתהו ."הירחאל אלו הינפל

הל תוקבד םילימהו ,רקיע הנווכה
תחא הנווכ םהב ןווכו ,ךרוביד םע ותוא םאתהו ,ךבלב ךתליפת תנווכ תא יחא ןקת ןכ לע
ירבדמ רבדב קסעתהל אלש ךיתונויערו ךישוח תא ךנחו ,ךיתועונת לכמ ךפוג הנפו ,םיהלאל
קסוע התאש העשב םאה :ךכלמל השוע התאש המל הליפתה תא הוושה .הליפתה תעשב םלועה
ארובה ינפל ךתליפת תעב ןכש לכ !?ךתבשחמב ותוא הנגמ התא ,ויתובוט רפסו וחבשו ותאדוהב
.ךארנו ךרתסנו ךנופצמו ךייולג לע ףיקשמה ,הלעתי
אל ןכ לעו ,ךתושרב הנתנו הניינע ךדיב רסמ יכ ,ונודקיפו ארובה תנומא ךלצא איה הליפתה
הנלבקיו ,הנומאה תבוח ידי תאצי ,ךרבתי ארובה הווצש ומכ ללפתת םאו .ותלוז הילע ףיקשי
,ותנומאב ותוא םיעבוקה תקזחב היהת ,ךנושלבו ךבלב הב ןמאנ היהת אל םאו .ארובה ךממ
ישנאב רמאו ."םב ןומא אל םינב המה תוכופהת רוד יכ" (בל םירבד) םהב בותכה רמאו
םימת ךרדב ךלוה ,ידמע תבשל ץרא ינמאנב יניע" :םהינידכו םטפשמכ םהב םיגהונה תונומאה
.(אק םילהת) "ינתרשי אוה

ירזוכ ,יולה הדוהי יבר
ה-ב ,ג קלח

יתימאה דיסחה
.םכלצא דיסחה ישעמ םה המ אופא יל אנ ראת :ירזוכה רמא

םקוח םחל תא היבשוי לכל ןתונה ,ותנידמ לע חקפמה שיאה אוה דיסחה :רבחה רמא
אלו םהמ שיא קושעי אל ,קדצב םלוכב גהונ אוהו ,הנוכנ הדימב םכרצ לכ םהל קפסמהו
,ול םיעמשנ ,םהל ךירצ אוהש העשב ,םלוכ תא אצומ אוה ךכיפלו ,ותנממ רתוי שיאל ןתיי
.םהילע רוסאי רשא לכמ םירהזנו םווצי רשא לככ םישוע ,ותאירקל תונעיהל םירהממו

.לשומל אל ,ךיתלאש דיסחל :ירזוכה רמא

םיישפנה ויתוחוכו וישוח לכ ותעמשמ לא םירס ירהש ,לשומה אוה דיסחה :רבחה רמא
וחורב לשומו" :(בל ז"ט ילשמ) רמאנש ומכ ,שממ תינידמ הגהנה םתוא גהונ אוהו ,םיינפוגהו
םשכ ,קדצב הב גהונ היה הנידמ שארב דמע ול יכ ,טולשל יוארה שיאה אוהו ."ריע דכולמ -
- םלובג רובעמ םתוא ענומו םיוואתמה תוחוכה תא םסוח אוה ןכש .ושפנבו ופוגב קדצב גהנש
הרושמב התשמו הדימב לכאמ :םנורסח אלממש המ לכ םהל קפיסו םקלח םהל ןתנש רחאל
םיפאושה ,םיינסעכה תוחוכה תא םסוח אוה ןכו .ךרוצה יפכ - הל ךיישה לכו הציחרו
םיחוכיול ץוחנ הזש המכ דע ,חוצינב םקלח םהל ןתנו םתוא קפיסש רחאל - ,ונוטלש תולגיהל
הדימב םקלח תא ןתונ אוה םישוחל ףאו .םיער םישנאב הרעג םשלו תועדב וא םיעדמב
םשל קר ןושלבו םיילגרבו םיידיב שמתשמ אוה ןכש :וילא הבש םתלועפמ הלועה תלעותהש
,ןוימדל ןכ ירחאו ...הייארלו העימשל השעי הככ .ליעומב הריחב ךותמ קרו יחרכה ךרוצ
ומצע אוהש העשב הלא לכב שמתשמה ,ןוצרה חוכל ףוסבלו ,ןורכיזלו הבשחמל ,הרבסל
םירביאה דחאל חינמ דיסחה ןיא םלואו .התוא תרשמו תילכשה הריחבה תושרב אצמנ
השעש רחאלו .םרתיב לזלזלו ותוא תדחיימה הלועפב לובגה תא רובעל הלאה תוחוכהו
,תקפסמ הדימב הנישו החונמ םייעבטה תוחוכל ןתנו ,וכרוצ לכ תא הלאמ דחא לכל דיסחה
רשאכ) ותדעל ארוק אוה ,הזה םלועה יניינעב הלועפ םשל םכרוצ יד העונתו תורע - םיינויחלו
וזמ הלעמלש הגרדמב קבדיהל וצמאתהב ותרזעל אובל (ול עמשנה וליחל ץרענה לשומה ארקי
תא רדסמ אוה ךכ םשל .תילכשה הגרדמה ןמ הלעמל תדמועה ,תיהולאה הגרדמב :גישהש
.יניס רהל ביבסמ ותדע תא ה"ע ונבר השמ רדיסש ךרדכ הכרעמב הכרועו ותדע
לכ אללו דימ ומייקלו ול עמשיהל ,ותאמ והאוביש וצ לכ לבקל ןוצרה חוכ לע אוה דקופ
לא הנפי אלש וילע הווצי ןכו ,הווצש המ יפל םירביאבו תוחוכב ךכ םשל ושמתשהב ,תודגנתה
:לכשה םע ץעוויש דע ,ןומא םהב ןתיי אלו םהילא עמשי אל ,ןוימדהו הרבסה לש םינטשה
הזה וצה תא ןוצרה לבקמ דימו ,םהל דגנתי - ואל םאו ,םלבקי - םהירבד תא הז רשאי םא
לע תונויערה לכמ םתוא הנפמו הבשחמה ילכ תא דיסחה ןיווכמ הז ירחא .ומייקל טילחמו
,ויניע דגנל ריבעהל ןוימדה חוכ לע ליטמ אוה ןכ ירחא .ןכל םדוק םהב ויהש הזה םלועה
ןורכיזה תרזעב ומע םירומשה רתויב םירדהנה תוזחמה תא ,שקובמה יהולאה ןיינעל יוקיחכ
,םולשה וילע ,השמ ןכשמ ןוגכו ,הירומה רהב קחציו םהרבא דמעמו יניס רה דמעמ ןיעמ -
חוכ לע הווצמ אוה העש התוא .הלאב אצויכ םיברו ,תיבב דובכה ןוכשו הדובעה רדסו
ולבלבי לבל הינטשבו הרבסב רעוג אוה הז ירחאו .םחכשי אלו הלא לכ תא רוצאיש ןורכיזה
הוואתמה חוכבו ינסעכה חוכב רעוג אוה ףוסבלו .הב קפס ובל לא וסינכי לבלו תמאה תא וילע
.םתא רשא הוואתבו סעכב והודירטיו והוקיסעי לבלו וכרדמ ןוצרה חוכ תא וטי לבל
תא תושעל ותוא םישמשמה םירביאה לכ תא ןוצרה חוכ ררועמ תאזה הנכהה לכ רחאו
,דומעל םהילעש העשב ולצעתי אלו ודמעי הככו .החמשו תוצירח ,תוזירז ךותמ םתכאלמ
לא דבע טיבהכ תוטיבמ םייניעהו ,הבישיה תע עיגהב ובשיו ,תווחתשהל ווציש העשב ווחתשיו
:ןתדימעב תווש םיילגרהו ,התוער רשא הנקבחת אלו הלטב ישעממ תוענמנ םיידיהו ,וינודא
קזנב וא באכב ושוחי אלו םגיהנמ ןוצר תושעל דחפו האריב וליאכ םידמוע םירביאה לכו
.םהילא עיגמה

דיסחה לש הליפתה ןושל
דיסחה תליפת ןיאש אצמנו .הילע הפיסומ הניאו ,הבשחמל לכב הווש איה ירה ,ןושלל רשאו
וז ךרדב .הב הנווכו המע הבשחמ הלמ לכ אלא ,יכותהו ריזרזה תחישכ ,לגרהבו גהנמבש רבד
,וז העש לא תוליבומה םיכרדכ - תועשה ראשו ,וירפו ןמזה ןיערגכ דיסחל הליפתה תעש היהת
ןמ קחרתמו םיינחורה םימצעה לא המדתמ אוה הידי לעש ןוויכמ ,הפצמ אוה האובלש
.םיימהבה
ירפל תבשה םוי ול היהי ךכ ,ולילו ומוי ירפ - םוי לכבש הליפתה תותע שולש ול ויהש םשכו
ונראבש ומכ - העינכב אל ,החמשב ותודבעו ,יהולאה ןיינעב קבדיהל ןמוזמ הז םוי יכ ,עובשה
.הלעמל
אוהש םשכ ,ושפנ תבוטל ללפתמ םדא ןכש .ףוגל ןוזמה ךרעכ אוה שפנל הלא לכ ךרע הנהו
חוכש םשכ ,הירחאש הליפת תעש דע םדאה לע הרוש הליפתה תכרב ןכו .ופוג תלעותל ןוזינ
,הליפתה תעש קחרתת רשא לככ םלואו .הליל תדועס דעסיש דע וב םייקתמ םויה תדועס
אצמיהל חרכהה הנאיבי םא דוחייבו ,הילע תואבה םלועה תודרטמ רודקו ךולה שפנה ךלת
םינוגמ םירוביד םא :ושפנ ךוז םירכועה םירבד עומשלו ,םיער םישנא וא םישנ ,םידלי תרבחב
רהטמ הליפתה תעשב ךא .הילע טלתשהל רשפא יאש דע םהירחא ההונ שפנהש םיריש וא
.דיתעה תארקל התוא ןיכמו ,םייתניב הילע רבעש המ לכמ ושפנ תא םדאה

תבשה תליפת
תומי ךשמב יכ ,שפנהו ףוגה ולקלקתי אלש עובש רובעיש רשפא יא ,הזה רדסה ףא לע םנמא
'ה תדובעב הדמתה ידי לע אלא םרעבלו םפרצל ןכתיי אלש םירכוע תורתומ םירבטצמ עובשה
םימיה תששב ול דבא רשא תא תבשב ףוגה אלממ הככ .ףוגה תחונמ לע ףסונ ,םלש םוי ךשמב
יכרצב הקסעש ךותמ הל דבאש המ הז םויב תרכוז איה ףא שפנהו ,דיתעה תארקל ןנוכתיו
וחדיש תוחוכב תדייטצמו הל היהש ילוחמ המילחמו האפרתמ וליאכ איה הז םויב .ףוגה
ילוא" ורמאב ,עובש לכב וינבל תושעל גהונ בויא היהש ךרדכ - דיתעב הזה ילוחה תא הילעמ
.(5 'א בויא) "ינב ואטח

םירופיכה םויו ,םיגח ,שדוח שאר תוליפת
לכל הרפכ ןמז" אוהש ,שדוח שארב תישדוחה האופרה תארקל דיסחה דתעתמ בושו
המ עדת אל יכ" :רמאנש ומכ) םימיה תוערואמ םהש ,םישדוחה תודלותל רמולכ - "םתודלות
.דבכנה םוצה םוי תארקל ףוסבלו .םילגר שולש תארקל דתעתי בושו (1 ז"כ ילשמ - "םוי דלי
.םישדוח ישארבו תותבשב ריסחה רשא לכ םילשי ובו רבעב אטחש אטח לכמ רהטי הז םויב
בושתו םיוואתמה תוחוכהו םיינסעכה תוחוכה ,הרבסה ילובלבמ שפנה רהטת הז םויב
,הבשחמב םהילעמ בושל הל רשפא יא םאו .השעמב וא הבשחמב םקזחלמ המלש הבושתב
וא העמשש םיריש ךותמ ,הירוענ ימימ דוע ,זאמ םהילע הרמשש םירוהרה הילע רבגתהב
המצע לע לבקתו ,םירוהרהה לע הרפכ שקבתו םישעמה ןמ רהטתש היד ,המודכו םירופיס
"יפ רובעי לב - יתמז" :רמאנש ומכ .השעמב םעיבת אלש ןכש לכו הנושל לע םלעת אלש
.(ג ז"י םיליהת)
הוונעב םויה וילע רבוע ןכש ,םיכאלמל טעמכ המוד דיסחה תא השוע הזה םויה םוצ הנהו
םיכרצה ןמ םימצ םיינפוגה ויתוחוכ לכו ,האדוהבו הליהתב ,היווחתשהבו הדימעב ,העינכבו
םוצ היהי הזכו .ללכ ימהב עבט וב היה אל וליאכ ,דבל הווצמ לש הדרטב םידורטו םייעבטה
ןקיסעמ וניאו ןושלה תאו העימשהו הייארה תא וב ףתשמ אוהש :םוצי רשא תע לכב דיסחה
,ןוימדל :םיימינפה תוחוכל םג השעי ןכו ,הולאה לא םדאה תא םיברקמה םירבדב אלא
.המודכו הבשחמל
.םיבוטה םישעמה ורשקתי הזבו

םיכובנ הרומ ,ם"במר
אנ קרפ ג קלח

םלוע יקסע בוזעל - הליפתה תילכת
קסעתהל םדא ינב דמלל ןתרטמ - הליפתהו הרותה תאירקב םיקלאה תודובע :תיצמת
.םלועה יקסעל הבשחמ שידקהל אלו ,תווצמב

ןיא ,תווצמה ראש תושעו ,הליפתהו ,הרותה תאירקכ ,םלוכ ולאה תודובעה ישעמש ,עדו
וליאכו ,םלועה יקסעמ תונפיהלו 'תי הולאה תווצמב קסעתהל דמלתהל אלא - םתנווכ תילכת
לא ךינפו ךיתפש תענהב ללפתת םא לבא .ותלוז רבד לכמ תלטבו ,'תי וב תקסעתה התא
ילבמ ,ךתיב ןינבב ךבלו - ךנושלב הרותה ארקתו ,ךרכממו ךחקמב בשוח התאו - לתוכה
הריפח רופחיש ימכ - ךירבאב הנשעת - הווצמ השעת רשא לכ ןכו ;והארקתש המב הניחב
אלו ותושעל הויצש ימ אל ,אוהה השעמה ןיינע תניחב ילבמ ,רעיה ןמ םיצע בוטחי וא עקרקב
:םהב רמאנש יממ ,"בורק" זא היהת לבא .תילכתל תעגהש בושחת אל - ותנווכ תילכת המ
."םהיתוילכמ קוחרו םהיפב התא בורק"

?הבשחמב טולשל דציכ
זכרתהל ליחתי - 'ה לע הבשחמל ולוכ יונפ היהי יכ דע ותבשחמב טולשל הצורה :תיצמת
ביחרהל שי ןכמ רחאל .הדימעה תליפת לש הנושאר הכרבו לארשי עמש :תויסיסבה תוליפתב
יניינעב תקסוע ךתבשחמ לבא ,םלועה יניינעב קסוע ךפוג וב בצמל עיגתש דע ,הלא םימוחת
.הולאה לא תוברקתה

תליחת .הלודגה תילכתה תאזל עיגתש דע ,דומילהו לגרהה תנוכת לא ךרישיהל ליחתא ןאכמו
קיפסי אלו ,ללפתתו עמש תאירק ארקתשכ רבד לכמ ךתבשחמ הנפתש ,תושעל ליחתתש המ
.הנושאר הכרבב הליפתבו ,ןושאר קוספב - עמש תאירקב הנווכה ןמ ךל
,הנעמשתו הרותב ארקת רשא לכ ,ךכ רחא ליחתת ,תובר םינש ךדיב קזחתיו הז לע ליגרתשכו
.ארקתש וא עמשתש המ ןיבהל ךשפנ לכו ךבבל לכ םישתש
המ לכב היונפ םלועל ךתבשחמ תויהל ךמצע ליגרת ,דחא ןמז ןכ םג ךדיב הז קזחתישכו
.וניינע ןוחבלו וב הגהתש המ םהב ןווכת ,םלוכ תוכרבה דע ,םיאיבנה ירבד ראשמ והארקתש
רבדב הבשחמה ןמ היקנ ,םשעתש תעב ,םהב ךתבשחמ היהתו תודובעה ולא ךל וככדזישכו
.ךלכאמ ירתומב וא ךיכרצב ךתבשחמ דירטהמ ןכ רחא רהזיה ,םלועה יניינעמ
,ץחרמב ךתויה תעב וא ,ךתיתש תעב וא ךלכא תעב אמלעד ילימב ךתבשחמ םישת רבד ףוסו
םינמז ולא - םדא ינב ןומה םע ךרפס תעב וא ,םינטקה ךינב םעו ךתשא םע ךרפס תעב וא
תיבה תגהנהו ןוממה יניינעמ וילא ךרטצתש המ לכב םהב בושחל ךל םיתאצמה םיבחרו םיבר
התאש המב אלא ךתבשחמ דירטת אל ,תוירותה תודובעה השעמ תעב םנמאו .ףוגה תנקתו
רהזיה ,ךתטמ לע ךציקה תעבו ,רחא יתלבמ ךדבל היהתש תעב לבא .ונראבש ומכ - השוע
,תילכשה איהה הדובעב אלא ,רחא רבדב םהה םידבכנה םיתיעב ךתבשחמ םושלמ דואמ
ךרד לע אל ,ךיתעדוה רשא תיתימאה ךרדה לע וינפל דומעלו ,הולאה לא ברקתהל :איהו
ישנאמ הל ומצע ןיכיש ימ הילא עיגהל רשפא ילצא תילכתה תאז .תוינוימדה תויולעפהה
.לגרהה ןמ ךרדה הזב המכחה

ותבשחמב הטילש :ונבר השמ תגרדמ
לש םתגרד איה - תוהלאה יניינעב תקסוע וחורו ופוג תא ליעפמ םדא הב הגרדה :תיצמת
.תובאהו ונבר השמ

רפסמ וב היהיש ןיינעל גישהש המב ותחמשו תויתימאה תגשהמ םדא ינבמ שיא עיגהב לבא
וינפל אוהו ,'תי הולאה םע היהי איהה תעב ולוכ ולכישו - ופוג יכרצב קסעתמו םדא ינב םע
ואשנ רשא םיירישה םילשמב רמאנש ךרדה לע ,םדא ינב םע ופוגש יפ לע ףאו - ובלב דימת
איהש רמוא יניא הגרדמה תאז - "וגו קפוד ידוד לוק - רע יבלו הנשי ינא" :םיניינעה ולאל
ודבל השמ שגנו" :וילע רמאנה ,ה"ע ונבר השמ תגרדמ איהש רמוא קר ,םיאיבנה לכ תגרדמ
ומכ - "ידמע דומע הפ התאו" :ול רמאנו ,"'ה םע םש יהיו" :וב רמאנו ,"ושגי אל םהו ,'ה לא
הולאה לא םתברק העיגה רשא ,תובאה תגרדמ ןכ םג תאזו .םיקוספה ולא יניינעמ ונראבש
ימש הז ...בקעי יהולאו קחצי יהולא ,םהרבא יהולא" :םלועל םהב ומש עדונש דע 'תי
."םלועל

םירקעה רפס ,ובלא ףסוי יבר
טי קרפ יעיבר רמאמ

?הליפתה תלעותב םיקפקפמ םדא ינב עודמ
הריזג םדאה לע רבכ רזג 'הש וא יכ ,הליפתל תועמשמ ןיא םינעוט םדא ינב :ףיעסה תיצמת
וילע רוזגי הליפתה ללגב עודמ - רזג אל םאו .הליפתב ךרוצ ןיא - רזג םא .רזג אלש וא ,הבוט
?תובוט תוריזג

.םשה תעידי קלסל םתוא איבהש המל בורק הליפתב קפקפל םישנאה איבהש המ
:הקולחמ רבדה טלמי אלש ,םירמוא םהש הזו
,שיא לע בוט םשהמ רזגנש םא
.רזגנ אל וא
.הליפת ךירצ ןיא ,רזגנ םאו
אלש ?רזגנ אלש רחא ,בוט וילע רוזגל םשה ןוצר תונשל הליפתה ליעות ךיא ,רזגנ אל םאו
.ןוצר לא ןוצר אלמ אלו ,ןוצר אל לא ןוצרה ןמ םשה הנתשי
ורמאי ןכו ,בוט רובעב םשהמ םדאל עיגיש לא השעמה ןורשכ ליעוי אלש ורמאי הז רובעבו
.וילע רזגנש ערמ לצניהל וא ,בוט גישהל הליפתה ליעות אלש

הנעטל הבושת
וא בוטל - הנתשמ םדא םא .הריזגה ןמזב ותגרד יפל איה םדא לע תרזגנה הריזגה :הבושתה
.וב לחש יונישה תובקעב הנתשמ הריזגה םג ,ערל

הנכהו העודי הגרדמב ותויהב לבקמה לע ועפשוי תונוילעה תועפשהש .ןוכנ ונניא תעדה הזו
.ומצעמ בוט ענומה אוה הנה ,אוהה עפשה לבקל ומצע םדאה ןיכי אל םאו ,םלבקל העודי
ערזי אלו שורחי אל אוהו ,תינולפ הנשב ויתואובת וחילציש ,לשמ ךרד לע ,שיא לע רזגנ םאש
,ויתואובת הנחלצת אל ,הצרא לבת ינפ לע וזע תורטמ םשה ריטמי םא ףא ,איהה הנשב
.ולבקל ומצע ןיכה אל יכ ,אוהה בוטה ומצעמ ענומה אוהו .ערזו שרח אלש רחאמ
.השעמה ןורשכמ העודי הגרדמב וילע רזגנ אוה הנה ,בוט םדאה לע רזגנשכש ,רמאנ הז יפלו
וא ,עורהמ העודי הגרדמב ותויהב רזגנ אוה הנה ,ער וילע רזגנשכ ןכו .הרותה ידועיי ללכ הזו
וא בוטל חרכהב הרזגה הנתשת איהה הנכהה וא איהה הגרדמה הנתשנשכו ,העודי הנכהב
.ערל

עפש לבקל ללפתמה ןכויש לא השעמה ןורשכ וא הליפתה ליעותש ראובמ אוה ךרדה הז לעו
.הב היהיש עורה תגרדממ הנתשמ ותויהל וילע רזגנה ערה ונממ לטבל וא ,בוטה

בויאל רפוצ תנעט התייה וז
םשהל ללפתמ היה אלש בויא תא םישאמ ותויהב ,יתמענה רפוצ הילא זמר הנעטה הזו
ךבל תוניכה התא םא" ול רמאש הזו .הרזגה וילעמ לטבל ומצע ןיכמ היה אלו ,ותערמ וליצהל
:רמולכ .(א"י בויא) 'וגו "םוממ ךינפ אשת זא יכ ,והקיחרה ךדיב ןוא םא ,ךיפכ וילא תשרפו
ןמ טלמית השעמה ןורשכו הליפתה ידי לעש קפס ןיא ,ךישעמ ןקתלו ללפתהל ךבלל ןיכת םא
.וללה תורצה
ל"ז וניתובר ורמא ןכו .תע לכב הרזגה לטבל ליעומ השעמה ןורשכו הליפתהש ראבתי הזמו
."ןיד רזג רחאל ןיב ןיד רזג םדוק ןיב םדאל הקעצ הפי" (א"ע ז"י הנשה שאר)

םשה ןוצר היה ךכש ?הליפתה ידי לע ךרבתי םשה ןוצר הנתשי ךיא ,רמולו תושקהל ןיאו
הנכהה הנתשת םאו .הנכה התואו הגרדמ התואב ותויהב הריזגה םייקתתש :הלחתמ ךרבתי
.הרזגה הנתשת -

םירקעה רפס ,ובלא ףסוי יבר
גכ קרפ יעיבר רמאמ

הליפתב םישורדה םיאנתה
לש המכסה .ברע יריש לקשמו רצק ןונגיס :םיאנת השלש הב ויהיש ךירצ הליפתה :תיצמת
.הענכה עיבמה לוקו ,תורמאנה םילימהו בלה תבשחמ

:לבקתהל היואר היהתש ידכ םירבד השולש הכירצ הליפתה
,םירבד הברי אלו ,ללפתמה תנווכ לע םירומו םיתואנ םירצק םירמאמב תרמאנ היהתש דחאה
בורב ליסכ לוקו ןינע בורב םולחה אב יכ" וילע רמאנש יממ היהי אלו .םירבד הברי לכסהש
,חרוטל וילע ויהי אלו ,עמושה לא םיברע םהה םירמאנה םירבדה ויהיש ךירצו .(םש) "םירבד
ולא םהב ץבקתהל הליפתה לא לקשמב םייושעה תושקבהו םיטויפהו םירישה ורבחתנ הזלו
,רישה רדגמ אוהש ומכ ,הקיסומה ינוגינל םימיכסמ םהש םהילע ףסונ דועו .םלוכ םיניינעה
תוברעו תורצק תולמב רבדמה תנווכ עידומו ,ותצק םע ותצק רשקנו סחייתמ רמאמ אוהש
.הקיסומה ינוגינ יפכ תולוקשו

והותפיו" םהילע רמאנש יממ ללפתמה היהי אלו ,הפב רמאנה םע בלה תנווכ םיכסתש ינשהו
בלה םיכסיש יממ היהי לבא .(ח"ע םילהת) "ומע ןוכנ אל םבלו ול ובזכי םנושלבו םהיפב
רחא ,רמולכ .(ט"י םש) "ךינפל יבל ןויגהו יפ ירמא ןוצרל ויהי" דוד רמאש ומכ ,הפה םע
.ךינפל ןוצרל ויהי - יבל ןויגהו יפ ירמא :דחי םימיכסמ םהש

ררושמה רמאמכ .ונודא ינפל ןנחתמה םדאכ ,הענכהה לע הרומו ךומנ לוקה היהיש ישילשהו
היהי אלו .(ד"ס םש) "יחישב ילוק םיהולא עמש" .(ח"כ םש) "ךילא יעושב ינונחת לוק עמש"
.(ב"י הימרי) "היתאנש ןכ לע הלוקב ילע הנתנ" וילע רמאנש יממ

:רמא ,'ה רומזמב דוד זמר םיאנתה תשולש ולא לאו
.םירמאמהו תולמה רוצידק דצמ רשא ,ןושארה יאנתה לא זומרל ('ה םילהת) "הניזאה ירמא" -
.בלה תנווכ דצמ רשא ינשה יאנתה לא זומרל - "יגיגה הניבו" -
.הענכהה לע הרומה לוקה דצמ רשא ישילש יאנתה לא זומרל - "יעוש לוקל הבישקהו" -
.םתלוז הליפתה לבוקתש רשפא יאש םיאנתה םה ולאו

?תלבקתמ הניא הליפתה יתמ
תאזו ,הליפתב םישרדנה םיאנתה ואלמתה םא םג לבקתת אל הליפתהש ןכתיי :תיצמת
.ותליפת לבוקתש ידכמ קחרתה ללפתמהש ינפמ
אל םא םג הכוז םדאש וא ,םישרדנה םיאנתה לכ אלב םג לבקתת הליפתהש :ךפהל שיו
.הליפת אלל ףא םינענ ויכרצו 'ה לא בורק אוהש ינפמ תאזו ,ללפתה

היהי רבכש ,םינפ לכ לע הליפתה לבוקתש ביוחמ ונניא ,ןתשלש ואצמי םא ףא ,םנמאו
רצפהה םעו .לבוקתש ידכ הליפתב ריצפהלו תוברהל ךרטציש ,י"שהמ קוחר ךכ לכ לבקמה
ויה אלש לע לארשי תא םישאמ איבנה היעשי אצמת הזלו .לבוקתש רשפא ,הליפתה יוברו
םאש הארנש ,(ד"ס היעשי) "ךב קיזחהל ררועתמ ךמשב ארוק ןיאו" :רמא .הליפתב ןיריצפמ
.ליעומ היה וב ןיריצפמו ןיקיזחמ ויה
ןכו .םהל רתענו ,('ג הנוי) "הקזחב םיהלא לא וארקיו" ןהב בותכש ,הונינ ישנאב וניצמ ןכו
ןכו .הנענש דע ,םיבר םימי הליפתב ריצפהו הברה ,לגעה השעמ לע ללפתהשכ ,ה"ערמ
."ךרבדכ יתחלס" ול רמאנש דע ,םילגרמב
ליעוי אלש ,לודג ךכ לכ שקובמה רבדה היהי וא ,י"שהמ קוחר ךכ לכ לבקמה היהי םעפו
רמא .הבושתהו הענכהה לע תורומ תולועפ וא לעופ הז יא ללפתמה השעיש דע ,הליפתה יוביר
ישנאבו .('ה היעשי) 'וגו "וכזה וצחר" דוע רמאו ,"עמוש ינניא הלפת וברת יכ םג" :והיעשי
תורומ תולועפ םישוע ויה םיקידצה םגו .('ג הנוי) "המהבהו םדאה םיקש וסכתיו" רמאנ הונינ
"יתכס אל ךוסו ,יפ לא אב אל ןייו רשבו ,יתלכא אל תודומח םחל" לאינד רמא ,הענכהה לע
ועמשנ ךיהלא ינפל תונעתהלו ןיכהל ךבבל לא תתנ רשא םויה ןמ" ךאלמה ול רמאו .('י לאינד)
."ךירבד
ירבשנל 'ה בורק" ה"ע דוד רמא .בלה תנווכב הליפתה תיישע ול קיפסיש ימ םישנאה ןמ שיו
.(ה"מק םש) "ויארוק לכל 'ה בורק" ,(ד"ל םילהת) "בל
יארי תגרדמ איהו ,םהל ןתניי וילע וללפתי אלש המ וליפאש ,הלודג רתוי הגרדמב ויהיש שיו
ךכיפלו ,לעופב וינפל וללפתיש ךירצ מ"מו .(םש) 'וגו "השעי ויארי ןוצר" בותכה רמא .םשה
."םעישויו עמשי םתעוש תאו" םייס
םשה לא ללפתהל םיכירצ ןניאש דע ,ךרבתי םשה יבהוא םהו ,הלודג הגרדמב ויהיש שיו
,ל"זראו ."ויבהוא לכ תא 'ה רמוש" הז רחא רמאש והזו .םתוא רמוש ומצעמ אוהש ,ךרבתי
התייה תאזו .(ב"ע א"ל ףד הדנ) וסנב ריכמ סנה לעב ןיא לוכיבכ - "ודבל תואלפנ השוע"
.םולשה וילע וניבא םהרבא תגרדמ

םירקעה רפס ,ובלא ףסוי יבר
דכ קרפ יעיבר רמאמ

?תינענ הליפת יתמ
ללפתמ םדאה :ותבוטל תויהל הלוכי הביסה .תינענ הניא ותליפתו ללפתמ םדאו שי :תיצמת
,םדאה תבוטל ,הליפתל הנענ וניא ,דיתעה תא עדויה 'הו ,ול קיזי ךורא ןובשחבש רבד שקבמו
קר וליאכ 'ה ינפל דומעל אלו ,תויללכ תושקב שקבלו ללפתהל םדאה ךירצ ןכל .ותערל אלו
.תאז עדוי וניא 'הו ,ול בוט המ עדוי ללפתמה

תלבקתמ הניאש הליפתה
לבוקת אלו יוארה ןפואבו יוארה תעבו יוארש ומכ םדאה התוא השעי הברה םימעפ ,הליפתה
םימעפ ,ןפסהש ומכ .י"שה ןוצר הזב םיכסי אלש אלא ,ללפתמה אטח דצמ אלו .הליפתה
לכ םעו ,יוארה תעב םיב דריו ,תוגהנהבש הבוטל הגיהניו ,יוארכ תנקותמ ותניפס השעי הברה
דצ לע םא ,י"שה ןוצר הזב םיכסי אלש דצמ הזו .ץפחה זוחמ לא עיגהל הניפסה חלצת אל הז
ג"י קרפב ורכזנש תובסה ןמ הבסל ,בוטל החגשהה דצ לע םאו ,הנוי ןיינעב הרקש ומכ ,שנועה
.רמאמה הזמ

:לבוקת אלש םימעפ ,הליפתה ןכו
השמ תלפתב ונראבש ומכ ,שנועה דצ לע םא -
,הענכהה לע תורומ תולועפ השעיש וא ,הליפתב ריצפיו הבריש דע ןכומ לבקמה ןיאש וא-
.ונראבש ומכ וללה םירבדב אצויכו הונינ ישנאכ קש תשיבל וא תינעתכ
אלש דוד תלפת הלבקתנ אלש (א"ע 'ל ףד תבש) ל"זראש ומכ ,רחא ענומ םש היהיש םאו -
אלמכ וליפא התרבחב תעגונ תוכלמ ןיאו ,ונב המלש ךולמיש תעה עיגהש רובעב ,תבשב תומי
.המינ
וילע החגשהה דצ לעו ,ללפתמה לא בוט שקובמה אוהה רבדה ןיאש עדוי י"שהש רובעב םאו -
עדוי י"שה תויהל ,ותלפת לבוקת אלו םינב רובעב ללפתהש רמאת ולאכ .ותלפת לבוקת אל
ללפתיש וא .דוד תא תימהל שקבש םולשבא ומכ ,ותימהל םישקבמו וילא םיער םינבה תויה
וילעבל רומש רשוע" המלש רמאמכ ,ותומ תבס היהי אוהה ןוממהש עדוי י"שהו ןוממ דעב
ימ יתרמאו יתשחכו עבשא ןפ" המלש רמאמכ ,ותריפכ תבס היהיש וא ,('ה תלהק) "ותערל
.י"שה לצא העודיו ונממ תרתסנ תרחא הבסל וא ,('ל ילשמ) "'ה

םכחה תליפת
.השקב טוריפ אלו ,הרטמו ןוויכ תראתמה ,תיללכ הליפת איה היוארה הליפתה :תיצמת
טוריפל קוקז אוהו ,םדאל בוט המ עדוי וניא 'הש חינמ וליאכ ,היטרפל השקב שקבמה ירהש
.השקבה לש אלמ

:רמאו םכחה ללפתמ היהש המ הליפתה רחבמ היהי הזלו
,לעממ םימשב ךנוצר השע ,ע"שבר"
,'ה יאריל תחתמ חור תחנ ןתו
."השע ךיניעב בוטהו
דדשיש הזו ,"'ה יאריל תחתמ חור תחנ" היהיש ןיינעב ,"םימשב ונוצר השעיש" :רמא
רחאו .םתרצמ לצניהל חוכ םהל היהיש ןיינעב ,ונוצר ישוע לעמ הרזגה לטבל תכרעמה
אלו ירבדל ןפת לא ,ךינפל ללפתמ ינאש רבד לכבו רמולכ ,"השע ךיניעב בוטהו" רמא ךכ
לע ללפתמו שקבמ ינא הברה םימעפש .לאוש ינאש המ וא ץפח יבלש המ תושעל יתשקבל
םא ינממ רתוי עדויה אוה התאו ,בוט אוהש בשוחו המדמ ינאש יפל ,יל ער אוהש רבד
:'בוט אוהש עדוי התאש המ השע' .ינא אלו רחבת התא כ"עו .ער וא ילא בוט אוהה רבדה
.יניעב בוט אוהש המ אל "ךיניעב בוטה" והזו

הבוטהו הערה
"הבוטה לע ךרבמש םשכ הערה לע ךרבל םדא בייח" ל"ז וניתובר ורמאש אוה הז רובעבו
ךרד רוחבל 'ה לעש .םדאה לא אלו י"שה לא אוה בוטה תניחבש יפל .(א"ע 'כ ףד תוכרב)
רמאש והזו .דימת י"שה ךרבל אלא תושעל ול ןיא םדאה לבא ,םדאה לא העושיהו בוטה
לא אלו ,העושיה ךרד תריחב אוה ודבל י"שה לא ,רמולכ .('ג םילהת) "העושיה 'הל" דוד
לכהש ריכיו ,הערה לעו הבוטה לע דימת 'ה תא ךרבל אוה םדאה לע לטומש המו .םדאה
."הלס ךתכרב ךמע לע" והזו .ול בוטל אוה

תויללכ םילימב - היוארה הליפתה
אל ,םייללכ םירבדב ונוצר שקבל ךרבתי םשה לא היואר רתויה הליפתה התייה הז רובעבו
אוה הנה ,םייטרפ םירבדו דחוימ ךרדב ללפתמהש .דחוימ ךרדו םייטרפ םילבגומ םירבדב
ןוצרל ותעד עינכהל הצור וניאו רחובו ,וב הטונ ותעדש המל יהלאה ןוצרה חירכהל הצור וליאכ
ךרד ךרבתי םשה דיב ןיא וליאכ ,ותלוכיו ךרבתי םשה תעידיב יפוד ליטמ וליאכ הזו .יהלאה
הזב אצויכ לעו .ומצעל רחוב אוהש ךרדה אלא ותשקב תא תושעלו ותלאש תא תתל תרחא
ינפל יללפתתשכ ,רמולכ .(ב"ס םש) "יתעושי ונממ ישפנ ,ימוד םיהלאל ךא" ררושמה רמא
הז תלוזבש ,ךשקובמ לא עיגהל וב תרחוב תאש ךרדהו ,ךתשקב שרפל הכירצ תא ,םדו רשב
ינפל תללפתמ תאשכ ךא .ךילא ליעומהו בוטה המו ,הכירצ תאש המו ,ךבלבש המ עדי אל
אוהש ,ךתלצהל ךרדה תא ירחבת אלו "וינפל ישפנ ימוד" אלא ,ךתשקב ישרפת לא ,םיהלאה
עדוי אוהש ,"יתוקת ונממ" וא "יתעושי ונממ יכ" והזו .ךממ רתוי ךילא ליעומהו בוטה עדוי
ימצעל ךרד ינא בושחא םימעפש .ינממ רתוי הווקתה וב םלשתש ךרדה וא העושיה ךרד
.ךפהה היהיו ,הלצה וא הלעמ וא דובכ גישהל

רחא ררושמה רמאש והזו .וילע ךבהי ךילשהלו ,תוללוכ תולמב וינפל ללפתהל יואר הזלו
בוטה השעי אוהו ,"וילע חטבו ךכרד 'ה לע לוג" (ז"ל םש) רמא "'ה לע גנעתהו" רמאש
םג רמאש הזו .ךממ רתוי העושיה וא דובכה וא בוטה ךרד רוחבל עדוי אוהש ,ךילא ליעומהו
,"ישפנ ימוד םיהלאל ךא" רמוא ינא ןכ לע :רמולכ ,(ב"ס םש) "ידובכו יעשי םיהלא לע" ןכ
.הז רעשל עדא אל ינאש דובכ וא ,הלצהו חויר וא ,ילא עשי אוהש המ יל רוחבל וילעש יפל
.יל תואנו ןוכנו בוט אוהש המ יל רחבי אוהש ,וב יחטבמ םישמ ינא אלא
."םיהולאב יסחמו יזוע רוצ" םייסש והזו

הליפת ןכותל הרזח "ללפתמה לעו הליפתה לע" ןכותל הרזח