הכרב ,הליפת יגהנמב םילמס
תסנכה תיב ןינבבו

ןוסבקעי רכששי ברה :תאמ

ד"כשת זומת+רדא ,דמח הדשב :ךותמ


רובידה לע השעמה ןורתיו ילמס השעמ תוהמ .1

חוכש עודיו ,תישחומ הרוצב השגרה וא ןויער אטבמה השעמ אוה ילמס השעמש תומסרופמה ןמ
יכ עד" :ללכה תא תובר םימעפ םיאצומ ונא "ךוניחה רפס"ב .אדירג רובידב העבה לע הלוע למסה
םאו בוט םא םהב קסוע אוהש וישעמ ירחא דימת ויתובשחמ לכו ובלו ,ויתולועפ יפכ לעפנ םדאה
.(תומוקמ 8 -ב תוחתפמה יפל דועו ג"ע 'מע ,קוק ברה דסומ תאצוה ,לעוועש .ד.ח תרודהמ) "ער
תישפנה הלועפה ךרד הלאב םג יכ ,הילאמ תשקבתמ םיילמסה םישעמה לש םכרעל הנקסמה
תיתבשחמ תוזכרתה ידיל איבמ ינוציח והשמ םצעב אוהש ילמסה השעמה ;םינפ יפלכ ץוחבמ אוה
.ךרבלו ללפתהל םידמוע ונא וינפלש הז יפלכ דובכה תאריב הברמו תולעפתה ררועמו בלה תנווכוםיילמסה םישעמה תאוושה .2
הליפתבש הלאל ןברק תברקהב


הליפתה תא םיוושמה םיאבה םירבדה תא ,ח"צ ןמיס םייח-חרוא ,"רוט"ב בתוכ רשא ןב בקעי 'ר
ביתכד ,ןברקה םוקמב איה הלפתה..." :תונברקה ישעמל התוא םיוולמה םיילמסה םישעמהו
הדובע שי יכו - 'םכבבל לכב ודבעלו' :(13 אי םירבד) ביתכו 'וניתפש םירפ המלשנו' :(3 די עשוה)
תמגוד אהתש רהזיל ךירצ ךכלו .הלפת וז רמוא יוה ,בלב איהש הדובע איה וזיא אלא ?בלב
אימוד דמועמו ,םישדקב תלסופש הבשחמ ומכ תרחא הבשחמ הב ברעתי אלו ,הנווכב ןברקה
.הדובעה תעשב םינהככ םיילגרה תאוושהו ,'תרשל דומעל' :(5 חי םירבד) ביתכד ,הדובעד
'ה קרפ םיחבז ןייע] וימד ןתמו ותטיחשל ומוקמ עבוק דחא לכש תונברקה ומכ םוקמ תעיבקו
וניב תלסופ הציצחש ,ןברקה תמגוד עקרקל וניבו ריקה ןיבל וניב רבד ץוחי אלשו ,[ןמוקמ הזיא
הנוהכ ידגב ןוגכ הלפתל םידחוימו םיאנ םישובלמ ול ויהיש ול יוארו ,הפצרל וניבו ילכה ןיבל
ותוא השוע ךאלמהו הלוע ןברקהש םוקמל חוחינ חירל הלוע ןברקה תמגוד השעיש רחאו...
תנבהל דאמ תובושח תורעה םיאיבמ "רוט"ה לש וילכ יאשונ לש םיבושחהמ םינש ."ונוקל רתכ
ל"זח תנקתש ונבר תעד ןיא" :ורמאב תינורקע הרעה ריעמ (סיקריס לאוי 'ר) "ח"ב"ה .האוושהה
תישארב) םהרבאב ביתכדכ ,הדימע ךירצ יכה ואלד הדובעד אימוד אהיש ידכ אוה דמועמ הלפתב
וניבר תעד אלא ,הליפתל םוקמה תעיבק ןכ םג ונדמל ןאכמו ,'םש דמע רשא םוקמה לא' :(27 חי
ןברקהש םוקמל הלפתה תולעהל ידכ ןברקה תמגוד אהיש היתוכלה לכב ותלפתב ןווכיש איה
תעשבש ןיד עודי וניאש אוהו ,"רוט"ה ירבדב ישוק ריהבהל לדתשמ "ףסוי תיב" רבחמ "...הלוע
רמולו קוחדל רשפא אמשו" :עיצמ אוה ןכלו ,הפצרה ןיבל וילגר ןיב הציצח אהת אל הליפתה
אלש יפ לע ףא ,ללפתיו הובג םוקמ לע דומעי אלש (ב 'מע י תוכרב) ןנירמאד יאמל ןווכתנש
."םוקמה ינפל תוהבג ןיאש יפל אלא ,ןכ ורמא הציצח םעטמהליפתה תעשב םוקמה ןוויכ .3

תעשב :אוה קוספה ירבדב שרופמב רכזנש דיחיה םתושעל ונילעש םיילמסה םישעמה לכמ
ותליפתב המלש רמאש הזו .ןכשמה םוקמו םילשורי יפלכ ומצע תא ןווכמ םדא אהי הליפתה
ריעה ,םתובאל תתנ רשא םצרא ךרד וילא וללפתהו" :(48 ח א"למ) תיבה תכונח תעשב העודיה
םידמלנה םינידה לכ תא םיטרפמ דומלתב ."ךמשל (יתינב :ירק) תינב רשא תיבהו ,תרחב רשא
ויבא דגנכ ובל ןווכי תוחורה תא ןווכל לוכי וניאש ימו אמוס :ןנבר ונת" :ארמגה ןושל וזו .הז קוספמ
ץרא דגנכ ובל תא ןווכי ץראל הצוחב דמוע היה ,''ה לא וללפתהו' :(44 ח א"למ) רמאנש ,םימשבש
,םילשורי דגנכ ובל תא ןווכי לארשי ץראב דמוע היה :'םצרא ךרד ךילא וללפתהו' :רמאנש ,לארשי
תיב דגנכ ובל תא ןווכי םילשוריב דמוע היה ;'תרחב רשא ריעה ךרד 'ה לא וללפתהו רמאנש
תיב דגנכ ובל תא ןווכי שדקמה תיבב דמוע היה ;'הזה תיבה לא ךילא וללפתהו' :רמאנש ,שדקמה
םישדקה ישדק תיבב דמוע היה ;'הזה םוקמה לא וללפתי' :(30 ח א"למ) :רמאנש ,םישדקה ישדק
,ברעמל וינפ ריזחמ חרזמב דמוע אצמנ... תרופכה דגנכ ובל תא ןווכי [לודג ןהכ קר תויהל לוכי הז]
לארשי לכ ואצמנ .םורדל וינפ ריזחמ ןופצב ,ןופצל וינפ ריזחמ םורדב ,חרזמל וינפ ריזחמ ברעמב
הארק יאמ :אניבא 'ר [רומא ,הצרת םאו] אמית יאו ןיבא יבר רמא .דחא םוקמל םבל תא ןינווכמ
'מע ל תוכרב) "וב םינופ תויפה לכש לת - 'תויפלתל יונב ךראווצ דוד לדגמכ' :(4 ד םירישה ריש)
.(א

ןווכה ןויצ ,םינוש םיבצמב תוגהנתה ,קוספה ןמ דומיל :דומלתב ןאכ רמאנ רמאיהל ךירצה לכ
תיבל תונווכתהה תוחוכ זוכיר ידי לע םעה תא תדחאמ הליפתה - ןתינ קומינ םג רקיעהו ןוכנה
.לארשי ץראל תוחפה לכלו םילשוריל ,שדקמה

ןידה ידי לע .תדה תורוקממ ןוזינה ימואלה שגרה תאייחהל התמורת תא המרת תאזה הכלהה
וליפא לארשי ילודגמ דחא ,ךכ לע רתי .םילשוריו ןויצ תא חוכשלמ ענמנ ללפתמ רוד םוש הזה
...םילשורי דגנכ ופוג ןווכל ללפתמה תבוחש עודי" :ובתכב ןידהמ תונקסמ תקסהב תכל קיחרה
ובלב תושעל לארשימ םדא לכ ךירצ הזלו ... רומג סנוא תנעט ןיאש םוקמב הנווכה ליעות אלו
תצקו האצוהה יד ודי אצמתשכ םינפ לכ לע) לארשי ץראב רודלו תולעל העוקתו העובק המכסה
תכרצנה הקפסהה לבקל וא ןתמו אשמ הזיא וא הכאלמ ךרדב םא ,הסנרפה קופיס דמעמ
ללפתהל הכוז תויהל קקותשהלו (הינב ילבמ הממושה השודקה ץראה בשייל ידכ תיחרכההו
ונחכשש רחא בלמ ונחכשנ המכ .ונממ הניכש הזז אל ברחש יפ לע ףא ,ךלמה לכיה ינפל םש
ידומע "לא תיב" רודיסב [1776-1697] ןידמע יבצ יבר ןב בקעי 'ר) ירמגל לארשי ץרא תריד
.('ל 'מע ח"קת תנש אנוטלא ,םימש?הטקש הדימעב וא םיעונענב הליפת .4

.הטקש הדימעב וא ףוגה תועעונתהב םא ,ללפתהל דציכ היעבל אוצמל רשפא תונוש תובושת

הבכרמ השעמב יתאצמ" :בתוכ (ג"יה האמב ,אפורה םהרבא ר"ב היקדצ 'ר) "טקלה ילבש" לעב
'ה הנרמאת ייתומצע לכ' :(10 הל םיליהת) רמאנש ,ופוג לכ ענענל םדא ךירצ הלפתה תעשבו
:ריעמ ח"מ ןמיס ,םייח חרוא ,ךורע ןחלושל א"מרה .(רבוב .ש תאצוה ,16 'מע זי ןמיס) "'ךומכ ימ
העשב ןכו ,תתרב הנתינש הרותה תמגוד ,הרותב ןירוקש העשב עעונתהל םיקדקדמה וגהנו"
קוליח איבמ "םהרבא ןגמ" לעב ךא ."'ךומכ ימ 'ה הנרמאת ייתומצע לכ' :םש לע םיללפתמש
ונייה - 'עעונתהל' :קסופ אוה ןכל ,הליפתה תרימא ןיבו הרמזד יקוספ תרימא ןיב הז ןיינעב
...עעונתהל ןיא הלפתב לבא ,הרמזד יקוספב

דבלבו דיבע רמכו דיבע רמכ דיבעדו ...וירחאל וינפלמ הליפתב עעונתמ היהש בותכ ל"ירהמבו
ירבדב םיאצומ ונא ,תועונת אלל הטקש הדימע תנגהל רמאנש המ רתויב ענכשמה ."ןווכיש
הדימעהו" :םיאבה (הרשע ששה האמב ץיוורוה היעשי 'ר תאמ "תירבה תוחול ינש") ה"לשה
תוחבשתו תורישב ונייה ,'הנרמאת ייתומצע לכ' רמאש המו ."הנווכה לע רזוע ללכ תועונתה ילב
יל הארנ ,הלפתב םג ןכ רמואש ימ שי םאו .הלפתב אל לבא ,הרות דומלתו עמש תאירק תוכרבו
ךיניעב הארו .בלה ןווכל םרוג הלפתב עונענ ילב הדימעהש חיכומ ןויסינה יכ ,וירבדל שוחל ןיאש
.(הליפת ינינע) "חורה ינפמ רעיה יצעכ עונב עעונתמ ופוגו םדו רשב ךלממ תולאש םדא לאשיה
המ יפל לכהו" :עירכמה "הרורב הנשמ" לעב ירבד איבהל יוארה ןמ הז ןודינב ןורחא קספכ
תצקו .ובל ןווכיש דבלבו ,ךכ דומעי רמול ןיאו ,ענענתי העונת ידי לע בטיה ןווכמ םא ,םדא אוהש
לאמשל םעפו ןימיל םעפ ךופה שארב קר ודמע לע דמוע ףוגהש ,תשבושמ העונת םיענענתמ
."הוואג ךרד

הלא לע גועלל אל ןפוא םושב ט"שעבה ירבדמ םיאיבמ ונא םיעונענב ללפתהל העדה תבוטל
םימב הארמ אוהו ,רהנב עבוט םדאשכ..." :רמאו לשמב וירבד תא קמנמ אוה ,תועונתב םיברמה
,ויתועונת לעו וילע וצצולתי אל םיאורה יאדווב ,ותוא םיפטושה םימהמ ומצע איצוהל תועונת המכ
תופילקה ולא ,םינודיזה םיממ ומצע ליצמ אוהש ,וילע ץצולתהל ןיא תועונת השועו ללפתמשכ ןכ
רפסב אבומ ,"בוט םש רתכ" םירקי םיטוקיל) "ותליפתב ותבשחממ ולטבל תואבה תורז תובשחמו
.(ז"ס 'מע ןונגע .י.ש לש "םיארונ םימי"

רבסהב ריבסמ אוה .ונתייעב ןיינעב ותעד לע דומלל ןכ םג שי יולה הדוהי 'ר לש "ירזוכ" רפסמ
ודמעב דיסחה תא ונל ראתמ ןכ םגו ןאכמ הרותה דומילב העונתה תווהתה תא דאמ ינתלכש
עדתה ,ךתוא לאשא :ירזוכה רמא" :ורפס לש םינוש תומוקמ ינשב וירבד הלאו .ןאכמ ללפתהל
םהמ םיבר ארקל םילוכיש ינפמ... :רבחמה רמא ?תירבעב האירקב םידוהיה םיעעונתמ המל
םילודג ונירפס ויה הז רובעבו ,דחא רפס לע רתוי וא םהמ הרשע וצבקתיש רשפא היה .דחא הפ
דימת בשו הטונ אוה בושיו הביתה ןייעל [םיתעל] םיתעה םע הטיש הרשעהמ דחא לכ ךרטציו
היארהו תולכתסהה ינפמ גהנמה בש ךכ רחאו ,הנושארה הביסה הז היהו .ץראב רפסהש ינפמ
אוהש והער ישעמ האר דחאהש ינפמ :ינורפצ .א שריפ) םדא ינבמ עבט אוה רשאכ תומדהלו
"(ןכ תושעל םידוהיה לכ וליחתה ןכ לעו ,ורבח השעמ הקחמ אוהש םדאה עבטבו ,עעונתמ
םיילגרה הניוותשתו... םהישעממ םיידיה ודמעיו וינודא לא דבע תטבה םייניעה תוטיבמו...
שוחמ לע ושיגרי אל ,םגיהנמ תוצמ תושעל םיאריה םילהבנכ םירבאה לכ ודמעיו ,הדימעל
.(ה ישילש רמאמ ;פ-ט"ע ינש רמאמ) "...םהל היהי םא דספה לע אלו"הדימע"ה תעשב שחלב האירקו םיתפש ךותיח .5
"עמש תאירק"ב לוק תעמשהו

תעמשהו הליפתה תעשב םיתפש ךותיחב שחלב האירק ,םינושה םינידב תוילמסה לע ןודל ונילע
.עמש תאירקב םילמה

:(13 א א"מש) רמאנ .ןבל התניחת ,הנח תליפת עודיכ אוה הליפתה תעשב העבה יכרדל רוקמה
אל הלוקו' ,ויתפשב ךותחיש ללפתמל ןאכמ" :ףיסומ דומלתהו ,"עמשי אל הלוקו תוענ היתפש קר"
,עמש תאירקב ןידה אוה תרחא .(א 'מע אל תוכרב) "ותלפתב ולוק היבגהל רוסאש ןאכמ - 'עמשי
עימשיש ךירצ עמש תא ארוקה :הירזע ןב רזעלא 'ר םושמ רמוא הדוהי יבר" :ארמגה ירבד הלאו
.(א 'מע וט תוכרב) "ךיפב איצומ התאש המ ךינזואל עמשה - 'עמש' :(4 ו םירבד) רמאנש ,ונזאל

ארוקה לכ" :םיעבוקו הז תמועל הז םירכזנה םינידה ינש תא םידימעמ "והילא יבד אנת" שרדמב
תודע דיעמ וינזואל ולוק עימשמו ללפתמה לכו ,חבושמ הז ירה וינזואל ולוק עימשמו עמש תאירק
רסוחמ אוהש םירמוא שיו ,(בלה תובשחמ עדוי ה"בקה ןיאש דיעמש :'בקעי תועושי' שוריפ) רקש
.(הלחתהב חכ קרפ ,הבר והילא) "הנומא

תדיקע" ורפס לש ח"נ רעשב (הרשע שמחה האמב) המארע קחצי 'ר ירבד םה םיעלוקו םיפי
:תיצמתב וירבד הלאו ,ןאכמ הליפתו ןאכמ עמש תאירק ןיב לדבהה תא בטיה ונל םיראבמה "קחצי
קר ךירצ וניא ןכל ,ויהולא םע רובידה איה הליפתה יכ ,שחלב הליפתו לוקב עמש תאירקד םעטהו"
עמש תאירק ןכ ןיאש המ ,בלבש םירבד עמוש אוה יכ םנעיו לא עמשיו דבל ויפמ םירבדה איצויש
."ונינזואל עימשהל םיכירצ ונא ,הנומאה שרושב לכשהו הניב העד ונתוא תדמלמ

ךורע ןחלוש ,רבחמה ירבד הלאו ."הדימע"ה תעשב לוקה תא םירהל תצק םיריתמ םיארונ םימיב
הנשה שארב ,שחלב םיללפתמ הנשה תומי לכש יפ לע ףא" :ט ףיעס ב"פקת ןמיס ,םייח חרוא
."םירוזחמ םדיב םייוצמש ןויכ ,ןנישייח אל [םירחא] תועטהלו ,םר לוקב רמול ןיגהונ םירופיכה םויבו
היבגי אל םוקמ לכמו ,הנווכב רתוי ללפתהל ולכוי הז ידי לעש ינפמ" :ריבסמ "הרורב הנשמ" לעב
."ידמ רתוי ולוק"הדימע"ה תעשב תודומצ םיילגרה תדמעה .6

:ארמגה ירבד הלאו ,דומלתב אוה "הדימע"ה תעשב וזל וז תודומצ םיילגרה הנייהתש ןידל רוקמה
לגר םהילגרו' :(7 א לאקזחי) רמאנש ,וילגר תא ןווכיש ךירצ ללפתמה ...אנינח 'רב יסוי יבר רמאו"
םילבקתמ דאמ םימעט ינש ."דחא לגרכ ןיארנ" :רואיבב ףיסומ י"שר .(ב 'מע י תוכרב) "'הרשי
,וילגר תא ןווכל ךירצש םעטהו" :וירבד הלאו ,"רוט"ב ה"צ ןמיסל "ףסוי תיב"ב םיאבומ תעדה לע
תומדלו ובלמ ףוגה תובשחמ לכ קלסל ךירצ ,הניכשה םע רבדל דמועש ןוויכש יפל ,אוהש הארנ
קלתסנש זמר אוהש ,רחא םעט בתכ ל"ז בהובא י"רהמ לודגה ונברו תרשה יכאלממ אוה וליאכ
."'ה ידעלבמ ץפח םוש גישהל אלו חורבל העונתה ונממ

ברה ירבדב אוצמל רשפא ,הליפתה לש תירקיע הארוה לע ונתוא הדימעמה ,תדחוימ הקמעה
ברה .הדימע (ב ,הכילה (א :לגרה שומיש לש תויורשפאה יתש תא םיררבמ םהב :םיאבה קוק
תלועפל תושמשמ םילגרה" :וירבד הלאו .ןאכמ הליפתו ןאכמ הרות ןיב הבושח הנחבא אצמ
תלועפב ,תודרפנ ןהש המב אוה ןשומש רקיע הכילהה תלועפב .הדימעה תלועפלו הכילהה
ףיסוהל ,הכילה שי םדאה תומילש ךלהמב .תודחאתמ ןהש המב אוה ןשומש רקיע הדימעה
אלו ,ושפנב קזח םניינק היהי הנקש םירבדהש ,הדימע שיו ,תוילכשו תויתדמ תולעמ תונקל
תארקנ איהו ,הלעמו תומלש ףיסוהל איה תדחוימ - הרותה... ובצמב ןועריגו יוניש הזיא םדיספי
המדתמ םדאה הזבו .תומיקו תועובק תויהל ,תויונקה תולעמה תא תמשרמ - הליפתהו... 'ךרד'
דומעל םתדועת רקיע תויהב ,םתואיצמב םיקזח םתומלש יניינקש ,םינוילעה םילכשל ותלוכי יפל
הנייהתש ,הלפתב םדאה תולדתשה תללכנ הזב ןכ לעו... וילע ףיסוהל אלו ,םתומלש בצמב
'א קלח "היאר תלוע" שוריפ םע הלפת רדס) "וילגר תא ןווכיו תועבטומו ולצא תועובק ויתולעמ
?"ללפתמה לע לועפל הליפתה הלוכי דציכ" היעבל המורת ונלביק הלא תורעהב .(ב"סר 'מע
ןובשח תא השעיו ירסומה ובצמב ןנובתיש ,וייח ךלהמב םדאה תא רוצעל הכירצ הליפת לכ
הכילה לש בצקב םורזל םיכירצ ונייח .דוע ול רסח המו עיגה תומילש לש הגרד וזיאל שפנה
לעו וגשוהש םיכרעה תקידב ידי לע תודדובתה לש הדימעבו הרותה ידי לע תומלשה תארקל
ןבומב "ללפ" ןיב רשק עודיכ םייק ,ומצע תא ןד םדאה הבש הליפתב... .םירדענ ןיידעש הלא
."ללפתה" ןיבו הטיפשהירחאו "הדימע"ה ינפל תועיספה שולש .7

תועיספ שולש דועצל בושו "הדימע"ה ינפל תינרוחא תועיספ שולש תכלל גהנמה רשפ והמ
?"הדימע"ה רמגב תינרוחא

דומעישכ םירמוא שיו" :האבה הרעהה תא א"מרה איבמ ,ה"צ ןמיס םייח חרוא ,"ךורע ןחלוש"ב
"םינקז תרטע" לעב ,"תושעל ךירצש רבדל השגהו בוריק ךרד תועיספ שולש וינפל ךלי ,ללפתהל
האמב אזימרגמ רזעלא 'ר) חקורה םשב איבמ (הרשע עבשה האמב ,ךאברעיוא לדנמ םחנמ 'רל)
הלאו "שגיו" הלמה תרמאנ םהבש םיקוספ השולש דגנכ ןה תועיספה שולשש (הרשע שולשה
א"למ) "והילא שגיו" (ג ;(18 דמ םש) הדוהי שגיו" (ב ;(23 חי תישארב) "םהרבא שגיו" (א :םה
,"הווש הריזג" ןיעכב שומישמ רתוי םילגמ ונא ,םרשקהבו הלא םיקוספב ונתוננובתהב .(36 חי
תבוטל ללפתהל דומלל םילוכי ונא םהרבאמ .המצע הליפתה לע ידוחיי והשמ םהמ םידמול ונא
בל ץמוא תוארהל תורודה לכל דמיל הדוהי .הרומעו םודס תדמשה ינפל השע אוהש יפכ ,םירחא
לכ" :(א 'מע טל תועובש) עודיה ןורקיעה לע תוססובמ וניתוליפת לכ םג ,םירחאל ברע תויהלו
הליפתה ידי לע "עובתל" רשפאש ועדי ,םיאיבנה ומכ ,תורודה ילודג ."הזל הז םיברע לארשי
.ותעיבתו והילא לש ותליפתל המודב סנ השעייש

תועיספה שולש לש רשפ המ ךא ,"הדימע"ה תרימא ינפלש תועיספ שולש לש ןמעט תא ונרבסה
?הליפתה רמג ירחא םיעסופש

,וירוחאל תועיספ שלש עיספיש ךירצ ללפתמה :ארמגה ירבד הלאו .דומלתב אצמנ הז ןידל רוקמה
םולש ןתונש ורמא היעמש םושמו .ללפתה אלש ול יואר - ןכ השע אל םאו .םולש ןתי ךכ רחאו
דצל םדוק אשירב אנימיל אמלש [ןתנש] ביהיד ייבאל [האר] הייזח אבר ,לאמשל ךכ רחאו ןימיל
לש ונימי יוהד [רמוא ינא] אנימא אק ךדיד לאמשל ?[ךלש] ךדיד ןימיל תרבס ימ :ול רמא . [ןימי
.(ב 'מע גנ אמוי) "אוה ךורב שודקה

שולש עסופו ערוכ" :ג"כק ןמיס ,"ךורע ןחלוש"ב ובתכב הז ןידל בושח שוריפ דוע איבמ רבחמה
:רמאישכ ףוקזיש םדוק ערוכ ודועב תועיספ שולש עספש רחאו ,תחא העירכב וירחאל תועיספ
דצל וינפ ךפוה 'ונילע םולש השעי אוה' :רמאישכו ,ולאמש דצל וינפ ךפוה 'וימורמב םולש השוע'
רוזחי אלו דומעי תועיספה שלש ולכש םוקמב ...וברמ רטפנה דבעכ וינפל הווחתשי רחאו ,ונימי
."םר לוקב ללפתהל רוביצ חילש ליחתיש דע תוחפלו .'השודק'ל רוביצ חילש עיגיש דע ומוקמל

אוה ,םינואגה ירבד וטטצב "ףסוי תיב" לעב איבמ ,וירוחאל תועיספה ןיינעל קומעו הפי םעט
,הלפתב דמוע םדאשכ ינפמ ,תועיספ שלשל םעט םינואגה םשב בתכ 'טקלה ילבש'ו" :בתוכ
,וירוחאל תועיספ שולש ךירצ ,ותלפתמ רטפנש ןויכו ,ושארמ הלעמל הניכשו השודק םוקמב דמוע
.(ג"כק ןמיס םייח חרוא "רוט") "לוח םוקמב דמועו השודק םוקממ אציש ידכ

שרדמב ןכ םג אבומ ,ונרכזהש דומלתב רוקמל ףסונ ,תילאמשה לגרה תא םדוקמ םירקועש
."ךומכ ימ 'ה הנרמאת ייתומצע לכ" :קוספה אצמנ ובש םיליהת רפסב ה"ל קרפל "בוט רחוש"
ןושל וזו .היגהנמו הליפתל תוכיישו ןיינע םהל שיש הדגאה לש תומוקמה לכ ןאכ םיקיתעמ ונא
ףפוכ ינא ישארב :יירבא לכב ךחבשא ינא :ול רמא :יל השוע התא המ :ה"בקה ול רמא" :הדגאה
.תיציצ תפיטע תוצמ םייקמ ינא - ירוואצב ןיליפת חינמ ינא - ישאר תורעשב ,יתליפתב הדוקו
תיציצ תמיש - הזחב ,הייוחתשהב - יפאב ,ךללהמ ינא - יפב ,'ותוא םתיארו' :םייקמ ינא - יניעב
רוחאל תופנכ יתש ,תילטה תא יתכלשה - ינפלמו ירחאמ ,עמש תא ארוק ינאש ןמז לכ בלה דגנכ
די לש ןיליפת רשוק ינא - לאמש די ,הרות ימעט הב הארמו בתוכ ינא - ןימי די ,םינפל תופנכ יתשו
תעירכ - ייכרב ,הלדבה רוא לכתסהל םהב - םיינרופיצה ,עמש תאירק ןמזב יתויציצ זחוא ינא הבו
."תועיספ שולשל םדוק - לאמש לגר... ,הלפתב םיכרב"האדוה" תכרבבו "תובא" תכרבב העירכ .8

:םיאצומ ונא .דומלתב אוה "האדוה" תכרבו "תובא" תכרב לש ףוסבו הליחתב העירכל רוקמה
חושל אב םאו ,ףוסו הלחת 'האדוה'ב ,ףוסו הלחת 'תובא'ב :ןהב החוש תוכרב ולא :ןנבר ונת"
ילעב .(י 'מע דל תוכרב) "החשי אלש ותוא ןידמלמ ,הכרב לכ תליחתבו הכרבו הכרב לכ ףוסב
,"ארהויל ןנישייחו" :קומינה תא הכרבו הכרב לכב תוחשל אלש םימעטה דחאכ םיאיבמ תופסותה
גהנתהל אל הליפתב וליפא תשרוד "תכל ענצהו" :(8 ו) הכימ איבנה לש השירדה ,רמולכ
:ארמגה תדמלמ העירכה ןפוא לא .תודסחתהו הוואג לש ןמיסכ שרפל רשפאש תוגהנתהב
?אמעט יאמ :לאומש רמא .'םש'ב ףקוז ,ףקוז אוהשכו ,'ךורב'ב ערוכ ,ערוכ אוהשכ ללפתמה"
.(א 'מע בי תוכרב) "'םיפופכ ףקז 'ה :(8 ומק םיליהת) ביתכד

תרימא ינפל ףוקזל םיכירצש תעכ ונאבהש ןידה לע תניינעמ הישוק השקמ "םהרבא ןגמ" לעב
םשה תא םיעמוש ויהשכ ,הרזעב םידמועה םעהו םינהכהש" איה תשרופמ הנשמ אלה ,םשה
"'ותוכלמ דובכ םש ךורב' :םירמוא ויהו םהינפ לע םילפונו םיווחתשמו םיערוכ ויה ...שרופמה
אקוודש" :ריבסמ אוהו "רהוז"ה יפ לע הבושת עיצמ אוה בושייכ .(דועו ,ב הנשמ ו קרפ אמוי)
תרימאב ףוקזל םיביוחמ יתמיא :תורחא םילמב .(ה ןטק ףיעס גיק ןמיס) "יכה אניד 'ךורב'ב
.םשל תמדוק "ךורב" הלמהשכ קרו ךא ,םשה

יתשב קר עורכל ל"זח ועבק עודמ ,ריהבהל םילולע קוק ברה לש ורבסהמ םידחא םיטפשמ
תוארהל םדאה ךירצ ,ימצעה לוטיבה ,הענכהה רקיע" :וירבד הלאו .היידוהבו הנושארב ,תוכרב
תמועל תבשחנ ןיאכ ךרבתי םשה תלודגב ותגשהש ריכי זאש ,ונממ לודגש ימ דגנ ומצע וכירעהב
םשה תלודגב תובאה תגשה דגנ ותגשה חכ לוטיב תא הארי - תובא תכרבב .תולודגה תוגשהה
הלגתמ הזש ,ונתגשהמ הלענ איהש ,הרוהטה תיעבטה םבל תרעה דצמ ןיב ,ודובכו ךרבתי
הזו... הממורה תילכשה םתגשה דצמ ןיבו... הכרבה תליחתב [תינימי הדוקנב ן"יש] החישב
ישגר רייצי רשא לכ יכ ריכי ,וילע ךרבתי םשה ידסחב םדאה לכתסהב ןכו... ףוסב היחשב הלגתמ
.(ו"סר 'מע א קלח "היאר תלוע") "...ול התאי העינכהו תולפשה קר ןכ לעו... יאדכ וניא האדוה

התרימא ןיבו הנשה תומי לכב הליפת לכ םויסכ התרימא ןיב ןיחבהל ונילע "חבשל ונילע" תלפתב
לבא ,"הדימע"ה לש תוכרבב ומכ םיחוש הלוכ הנשה לכב ."ףסומ" תליפתב "םיארונ םימי"ב
אוה ,םודק וניא םויו םוי לכב "חבשל ונילע" דיגהל גהנמה .םיחתשמו םיערוכ "םיארונ םימי"ב
.ג"לק ןמיס םייח חרוא "רוט"ב רכזנ

הדובעב שרופמה םש תרכזהב ןהו ונילע תרימאב ןה) םיארונ םימיב םיפא תליפנו תועירכה לע
גיווצזנור .פ לש "הלואגה בכוכ"ב הבושח הראהו הרעה שי (םיפסומ תליפת לש ץ"שה תרזחב
םידחוימו םיניוצמ םה 'םיארונה םימי'ה" :וירבד הלאו ,תיזעולמ ישפח םוגרתב םימגרתמ ונאש
ידוהיה בריסש המ .וינפ לע לפונ םגו הווחתשמו ערוכ ידוהיה ,םהב קרו ,םהבש ,םיגחה ראש לכמ
לוכי היה אל םלועבש חוכ םושש המ ,[ג קרפ לאינדו ג קרפ רתסא ןייע] סרפ ךלמל תושעל
[םיארונ םימיב] תעכ ,'ה תדובעב תושעל גהונ וניא הנשה לכ ךשמבש המ םגו ,ךכל וחירכהל
קרו ךא ,הלא םימי םידעוימ םהלש ,ןוועה תרפכ לע תוליפתב אלו ,םייודיווב אלו .השוע אוה
תרסה וא םדאה יכרצ לכמ הלעמל אוהש בצמ ,שרופמה םש תעימש וא םשה תוכלמ תרכזהב
הזחמ ןיעכ דע הניכשה תוממור תא המדמ אוהו םשה תבריק תא שיגרמ ללפתמהשכ םהיתושלוח
,הזה רבסההמ אצוי ךכ ,םייודיווה תרימא .(406 'מע ,היינש הרודהמ ,ןושאר רפס ,ג קלח) "...ידש
אלו בוט השעי רשא ץראב קידצ ןיא םדא יכ" :(20 ז תלהק) תניחב םדאה תשלוח ךותמ תעבונ
ןה ותוכלמו םשה תרכזה ךא ,ויאטח לע ול חלסיש 'הב חטוב אוה ,דמוע ראשנ ידוהיהו ,"אטחי
.ויכרב לע ותוא תועירכמ רשא

ר"ב בקעי 'ר ןושל וזו ."ןונחת" תרימאב תדחוימ הרוצב "םיפא תליפנ" םיאצומ ונא לוחה תומיב
םהינפ לע םילפונ הלפתה תרזח רוביצ חילש םייסש רחאלו" :ל"ק ןמיס םייח חרוא ,"רוט"ב רשא
,ךורע ןחלוש ןייע) שארה תא םיטמו םיבשוי אלא ,שממ םיפא תליפנ ןאכ הנווכה ןיאו ,"ןיננחתמו
.(א"מרה תהגה ,א ףיעס א"לק ןמיס

ונחנאו" :12 כ ב"יהד רפסב ותומלשב אצמנה קוספמ קלח םירמוא ונא "ןונחת" תרימא תעשב
:אבה רבסהה תא א"לק ןמיס "רוט"ב םיאצומ ונא הלא םילמל ,"וניניע ךילע יכ ,השענ המ עדנ אל
השע רשאכ םיפא תליפנבו הדימעבו הבישיב - ללפתהל םדא לכויש ןיינע לכב ונללפתהש יפל"
רמאנ דוע) 'רהב יתדמע יכנאו' :(10 י םש) ביתכו ,'רהב בשאו' :(9 ט םירבד) ביתכד ,וניבר השמ
."'ה ינפל 'לפנתאו' (18 ט םש

הענכהה הלאב תואטבתמ ,טוריפ הכירצ הניא היווחתשהו ךרב תעירכ לש תילמסה הארוהה
.וינודא יפלכ שיגרמ דבעהו שלחהש הרומגה"השודק"ה תרימא תעשב םיבקעה תמרה .9

תעשבש םיאיבמ ,ה"כק ןמיס ,"רוט"ב ?"השודק"ה תרימא תעשב םיבקעה תמרה רשפ המ
תולעתה לש ןוצרה תא תורורב תואטבמ רבכ הלאה םילמה ."הלעמ יפלכ ןפוג ןיאשונ" :השודקה
םיגהונש המ 'טקלה ילבש' ןושל וזו" :ונייצב ףסונ רבסה איבמ "ףסוי תיב" לעב .הז ילמס השעמב
םיפסה תומא ועניו' :(4 ו היעשי) ביתכד י"שר םשב םעטה יתאצמ השודקב םמצע ענענל םדא ינב
ונאש ונא ןכש לכ ךלמה תמיאמ םיעזעדזמו םיעעונתמ ויה םינבאהו םיצעהו - 'ארוקה לוקמ
ירבדב ןה ,הלופכ תוילמס םיעבוק ונא "הנבלה תכרב"ב ."ותמיאמ עזעדזהל ונל שיש םיריכמ
.'וכו "דקור ינאש םשכ" :טפשמה תרימא תעשב םיבקעה תמרהב ןהו הכרבה

םידיתעה ,ןטב יסומעל תראפת תרטע שדחתתש רמא הנבללו" :םירמוא ונא הכרבה חסונב
:(3 ומ) היעשי רפסב םיארקנ לארשי ינב ."ותוכלמ דובכ םש לע םרצויל ראפלו התומכ שדחתהל
דודיע תואו למס ,אופא ,איה הנבלה תושדחתה .םתוא טלמיו לובסי 'ה יכ "ןטב ינמ םיסומעה"
.לארשי םע לש תידימת תושדחתהל הרצה תופוקתב

:אבה טפשמה תא םג ראשה ןיב ודיגי הנבלה תכרבל ףסונש רכזנ (ב ,כ) "םירפוס תכסמ"ב רבכ
העשב ."הערל יב עגיל יביוא לכ ולכוי אל ךכ ,ךב עגיל לוכי יניאו ,ךדגנכ דקור ינאש םשכ"
םייח חרוא ,"ךורע ןחלוש"ב א"מרב אבוה ןידה .תצק דוקרל םיגהונ הלאה םילמה תא םירמואש
לעבו ."'...דקור ינאש םשכ' רמואו הדגנכ םימעפ שולש דקורו" :ןושלה וזב ח הכלה ו"כת ןמיס
קר הנבלל ערוככ יזחמד ערכי אלש" :האבה הכרדהה תא ה"לשה יפ לע איבמ "םהרבא ןגמ"
רעשב ה"לשה לעב ירבד תא םיאיבמ ונא טרופמ רתוי רבסה םשל ."[לגרה לש] היתועבצאב ףוז
דוקרל ויכרב ערכי אלש ...םילגרבו םייניעבו הפב היולת הווצמ שי" :ריעמ אוה ,'ק תוא תויתואה
שיו ,דוקריו וילגר תועבצא לע ךומסי אלא ,הנבלה דגנ ערוכ היה וליאכ םולשו סח הארנ היה יכ
'מע טנ תוכרב] 'האורה קרפ'ב [שיש] אתיאד ,אבה םלועה ייחל ונורכז ירומ ירבדל היאר איבהל
,'ינפ לע לפאו ...ןנעב היהי רשא תשקה תא האורה :יול ןב עשוהי יבר רמא 'רדנסכלא 'ר רמא' [א
דיגיסד [ימכ] ןאמכ יזחמד םושמ [לארשי ץראב תאז לע םיללקמ ויה] אברעמב הלע אטייל
םיקסופבו דומלתב וניתובר וששח דציכ ,םיאור ונא ."ןאכ דע ךרבמ יאדו יכורב לבא ,אתשקל
ילמס השעמ לש רוהטה יפואה ראשיישו עבטה ןחלופכ בשחיי אלו האריי אל ילמס השעמ םושש
.הרצה תותעב דומעל ישפנ ןוחטב ול ןתונ רשא ,םדאה תא דדועמהםיאטח תרכזה תעשב בלה לע האכה .10

תרימא תעשב בלה לע תוכהל גהנמה אוה ,ןיעל טלוב ורבסה רשא ,הליפתה תעשב ילמס השעמ
תרימאב ןכ ומכו "ונעשפ יכ ונכלמ ונל לחמ ,ונאטח יכ וניבא ונל חלס" :םיטפשמב "הדימע"ה
םירבדב "םהרבא ןגמ" שוריפב ז"רת ןמיס םייח חרוא ,"ךורע ןחלוש"ב אבומ ןידה .םייודיווה
רמול בלה לע הכיש [שי] אתיא 'תלהק שרדמ'ו (י"ראה יבתכ) הזחה לע ףורגאה הכיו" :םיאבה
?בלה לע ןישתוכ המלו" "יוטיבה אצמנ םש ב קוספ ז קרפל הבר תלהק ןייע) "יל תמרג התא
.("ןמת הלוכד רמימ"הלדבה"ו שודיק"ב םיילמס םישעמ .11

שודיקה םא ךא .גחו תבש לילב "שודיק"ה תרימא תעשב דומעל ץופנ גהנמ םיאצומ ונא ונימי דע
תרימא תעשב תבשל תועדה לכ יפל םיגהונש ומכ ותרימאב תבשל שרוד ןויגהה הדועסה ןמ קלח
םג ןייעו 'א 'מע א"ק םיחספב אצמנ "הדועס םוקמב אלא שודיק ןיא" ללכה ."ןוזמה תכרב"
שודיק ןמזב הבישי וא הדימע לע תועדה תא .א ףיעס גער ןמיס םייח חרוא "ךורע ןחלוש"ב
תעשב דומעל לוכיו" :קסופו בתוכ אוה ,י ףיעס א"ער ןמיסל א"מרה איבמ הבישיה תפדעהו
תצק םידמוע ןיליחתמשכ ,'ולוכיו' רמואש העשב ףא בשיל ןיגהונו ,בשיל בוט רתויו ,שודיקה
תושרופמ םילמב ."תוביתה ישארב םשה זמרנו ,םימשה ולכיו ישישה םוי :ןיליחתמ יכ םשה דובכל
שודיק ןיא" ןיבו ןאכמ הבישיב שודיק ןיב רשקה לע ונמוקמל "הרורב הנשמ" לעב ונתוא דימעמ
ותדועס םוקמב בשויש ןויכ ,הדועס םוקמב שודיק יפט ירקמ" :ורמאב ןאכמ "הדועס םוקמב אלא
[םישרוד ונא] ןניעב ורבח רטופ דחאש ןויכד רחא םעטמו ,א"רגה רואיבב םיכסה ןכו שודיקה תעב
- הבישיב ותרימאב אקווד שודקב תוילמסה הבר ."תועיבק ירקמ הבישיבו דחי ועבקיש תועיבק
ןמ קלחכ הבישיב שודיקה תרימא ידי לע םג אלא (איצומהו םידי תליטנ) תוכרבה ידי לע דבל אל
.תממורתמו תשדקתמ איה הדועסה

תקולחמ ןאכ שי ךא .הלדבה תעשב הבישי םג "הרורב הנשמ" לעב בייחמ תועיבק לש םעטהמ
ןחלושב ןייע) "דמועמ םירמוא שיו" :עירכמה א"מרה תמועל הבישיה תבוטל קסופש רבחמה ןיב
.(ו"צר ןמיס םייח חרוא ךורע

תוכלה םיליחתמ "ךורע ןחלוש"ב ."הלדבה" לש תונושה תוכרבב םיאצומ ונא םידחא למס יניינע
,רנ ,םימשב ,ןיי - הלדבה רדס" :(ו"צר ןמיס םייח חרוא) ,תוכרבה רדסל ןמיס תניתנב הלדבה
(1444-1361 ןארוד חמצ ןב ןועמש 'ר) ץ"בשתה ריבסמ תרחא הרוצב ."ה"נבי - ךנמיסו ,הלדבה
אוהש רבדל ןמיס ןתונו" :ןמרביל .ש ברה לש ורפסמ הטטיצ יפ לע וירבד הלאו .תוכרבה רדס תא
םייניעו ,ונממ הלעמל ,חירמה םטוחהו ,ןותחת - םעוט ןושלה :הלעמל הטמלמ םישוחה רדס לע
"םלוכמ הלעמל - (ןינמ הלדבה תעד ןיא םא רמולכ) ליכשהל ,חומהו ,ונממ הלעמל - תוארל
.(96 'מע ,םיערז רדס ,"הטושפכ אתפסות")

תא םיבכמ רחאו ,סוכה תודג לע ןייה הלעיש דע הלדבהל סוכ םיאלממש גהנמה ץופנו עודי
:ו"צר ןמיס לש ןושארה ףיעסל א"מרה ירבד הלאו .רשוע לש למס ונינפל .ןייב הלדבהה תקובאה
."הכרב ןמיס וב ןיא םימכ ןיי וב ךשפנ אלש תיב לכ' :(א 'מע הס ןיבוריע) ןנירמאד הכיפשה םעטו"
."הווצמ בוביח םושמ ויניע (הלדבה לש ןייב) וב ןיצחורו" :רחא גהנמ םג םוקמ ותואב אבומ ןכ ומכ
,בל יחמשמ םירשי 'ה ידוקפ" :(9 טי) םיליהת רפסמ קוספה תא רמול הז םע דחי םיגהונש םג שי
."םייניע תריאמ ארב 'ה תוצמ

.תומיוסמ תואידיא שיחהל ידכ קרו ךא םצעב םיאב שאה לעו םימשבה לע תוכרבה

ידכ תבש יאצומב םימשבה ןיחירמש םעטהו" :אבה םעטה תא םימשב ןיינעל איבמ םהרדובא
תומש) רמאנש ,תבש יאצומב הדובאה הריתיה המשנה ונממ הכלהש לע םדאל חור תחנ תושעל
ירבד .(ח"פק 'מע ט"ישת םילשורי תאצוה) "שפנ הדבא יוו תבשש ןויכ 'שפניו תבש' :(17 אל
םושמ םימשב תליטנל םעטה .הריתי המשנ ןיינעב 'א 'מע ז"ט הציב ארמגב םיאצמנ שרדמה
."בר" ה"ד 'ב 'מע ב"ק םיחספל תופסותב אבומ רבכ "הריתי המשנ דוביא"

יאצומב אלא רואה לע ןיכרבמ ןיא" :רמאנ םש ,'ב 'מע ג"נ םיחספב אצמנ שאה לע הכרבל רוקמה
ינפל יח יזנכשא ןועמש ר"ב הדוהי 'ר) "בטיה ראב" לעב ."אוה ותיירב ותליחתו ליאוה תבש
האמב תרדא ןב המלש 'ר) א"בשר םשב איבמ ט"צר ןמיס ךורע ןחלושל (הנש םייתאממ הלעמל
םעטמ תבש יאצומב רואה לע ךרבל ועבקש ל"זח ואר המ :אבה רבסהה תא (הרשע שולשה
רסאנש יפל :הבושת ?ינולפ םויב הזו ינולפ םויב הז תוירב ראשמ רתוי ותיירב תליחת היהש
רפסל הפיסומ 'א 'מע ד"נ םיחספב ארמגה ."...שדחתנ וליאכ ורתיהל רזוח תבש יאצומבו תבשב
ןיעמ ןושארה םדאב העד ה"בקה ןתנ תבש יאצומב" :הרמאב הנושארה שאה הארבנ דציכ ונל
האצמאה תורחא םילמב ."רואה ןהמ אציו וזב וז ןנחטו םינבא ינש איבהו הלעמ לש המגוד
רזעב אוצמלו תולגל םדאל הנתינ הקינכטה תוחתפתה לכ היולת הב רשא םדאה לש הנושארה
םילאה תאמ שאה תא בנג סויתימורפ היפל תינוויה הדגאה תמועל טלוב דוגינ הזיא .ךרבתי םשה
םיעצמא איצמהלו אוצמל םדאל תרזוע תוקולאה תודהיה תריפסב .עלסל קתורו ךכ םושמ שנענו
תא לטבל האב אתיירבהש ןכתייו" :בתוכ ןמרביל לואש ברה .םלועה לע ונוטלש תחלצה םשל
.סואיצמ שאה תא בנגש סויתימורפ ידי לע םלועל האב שאהש םינויה לש תילילאה הדגאה
"םלועל האיבה ןושארה םדאו תישארב ימי תששמ דוע הבושח התיה שאהש ל"זח ורמא ךכיפלו
.(99 'מע םיערז ,"הטושפכ אתפסות")

הכרבה תרימא ירחא ןכלו ,תונהיל ילבמ ןינהנה תכרב ןיכרבמ ןיא ירהש ,רואה ןמ תונהיל ידכ
.ןושארה םדאל דחוימכ "רזעילא יברד יקרפ"ב אבומ רבכש יפכ ,שאה יפלכ וידי תא םדא טשופ
שאה ירואמ ראוב ךרבו שאה רואל וידי טשפו" :אבה רבסהה תא םיאצומ ונא 'כ קרפב םש
שא רעבל ןיאש לוח םוימ שדוקה םוי לדבנש עדוי ינא וישכע :םדא רמא שאהמ םדא קיחרהשכו
ןיטיבמש תובישי יתשב ןישוע ךכ" :אצמנ (870 -ב רטפנ ןואג םרמע) "םרמע בר רדס"ב תבשב
תובושת יפ לע ."רואה ןמ הנהנש ידכ ונידיב לכתסנ :ורמאש וניתוברל וניאר ךכו ,םיידיה תופכל
םיידיה תועונתל הפי ילמס םעט םיאיבמ (הרשע שולשה האמהמ גרובנטורמ) ךורב רב ם"רהמ
,תורוסא ידי וליאכ יתייה התע דע ,רמולכ ,ויתועבצא הפוכ הליחתב" :אוהו הכרבה תרימא ירחא
תובושת") "הכאלמב תורתומ ידי התעמ ,רמולכ ,ןטשופ ןכ רחאו ,הכאלמ תיישעב רוסא יתייהש
.(ו"סר ןמיס ג"כר 'מע אנהכ .ז.י ברה ידי לע קוק ברה דסומ תאצוה ,"םיקספו"הווצמ בוביח" םעטמ םיילמס םישעמ .12

ןחלוש"ב רבחמה ןושל וזו תווצמה תביח תא שיגדהל אבש ילמס השעמ איה תיציצה תקישנ
םתוא ןתילו 'ותוא םתיארו'ל םיעיגמשכ תיציצב לכתסהל םיגהונ שי" :'ד ףיעס ד"כ ןמיס ,"ךורע
קשנל תצק םיגהונ םג" :רמואו ההגהב ףיסומ א"מרה .הווצמ יבוביחו אוה הפי גהנמו םייניעה לע
."הווצמ בוביח אוה לכהו ,םב האורש העשב תיציצה

ןמיס "םייח חרוא"ב רבחמה ןושל וזו ןיליפתה ןיינעב םיאצומ ונא תווצמה תביחל תופסונ תואמגוד
די לשב שמשמיו םהמ ותעד חיסי אלש העש לכב ןיליפתב שמשמל םדא בייח" :'א ףיעס ח"כ
'ךיניע ןיב תופטוטל ויהו' :רמאישכו ,די לשב שמשממ 'ךדי לע תואל םתרשקו' :רמאישכו ,הליחת
גהנמ בוש ירה ."ןתצילח תעשבו ןתחנה תעשב ןיליפתה קשנל םימכח גהנמ ...שאר לשב שמשמי
םירמוא שי" :אבה גהנמה תא א"מרה איבמ ה"פר ןמיס "העד הרוי"ב .הווצמ יבוביחב ורוקמש
חיני ותיבל םדא סנכישכ ''וכו יתאצ רמשי 'ה' :רמאיו הזוזמה לע ודי חיני תיבה ןמ אצוי םדאשכ
."הזוזמה לע ודי

שולשה האמב הניוומ השמ ר"ב קחצי 'ר) "עורז רוא" םשב הרעה א"מרה איבמ הרות רפס ןיינעב
קשנל תוקוניתה םיאבש ובתכש שיו" :'א ףיעס ,ט"מק ןמיס םייח חרוא ,ךורע ןחלושב (הרשע
."ןיגהונ ןכו תוצמב םזרזלו םכנחל ידכ הרותההדועסה תעשב םיילמס םישעמ .13

רמאנ ובש (22 אמ) לאקזחי רפסמ קוספ לע םיכמתסמו חבזמל ןחלושה תא םיוושמ דומלתב
תא ל"זח וחסינ קוספב קויד יפ לעו ."'ה ינפל רשא ןחלושה הז... תומא שולש ץע חבזמה"
"וילע רפכמ םדא לש ונחלוש וישכעו ,רפכמ חבזמ ,םייק שדקמה תיבש ןמז לכ" :רמאמה
.(א 'מע הנ תוכרב)

לבא ,חלמ איבהל דוע דחוימב םיכירצ ןיא ,חלמב תלבותמ איהו הייקנ תפה םא ,רבחמה תעד יפל
חלמ ןחלוש לכ לע איבהל הווצמ םוקמ לכמו" :('ה ףיעס ז"סק ןמיס ,םייח חרוא) קסופ א"מרה
לע...' :(13 'ב ארקיו) רמאנו ןברקכ הליכאהו ,חבזמל המוד ןחלושה יכ ,[תפה תא] עצביש םדוק
האוושהה תא שיגדהל ידכ רמואו ףיסומ ןיינעל "הרורב הנשמ" לעב ."'...חלמ בירקת ךנברוק לכ
."'ה תדובעל קזחו אירב היהי הז ידי לעו ויתוחוכ קזחל לכוא םדאש" :הדועסו ןברק ןיב

םייח חרואב ,רבחמה איבמש הז אוה חבזמל ןחלוש ןיב ןוימדב ורוקמ אוה םג רשא ,רחא גהנמ
םויו תבשב תוסכל אלש וגהנו ,ןוזמה תכרב תעשב ןיכסה תוסכל םיגהונו" :'ה הכלה פ"ק ןמיס
,חבזמל המוד ןחלושש םושמ םעטהד" :ןיינעל "םהרבא ןגמ" לעב ףיסומ הרבסה םשל ,"בוט
זמר [ןיאו] אכילו חבזמ ןינוב ןיא תבשב ,'לזרב םהילע ףינת אל' :(5 זכ םירבד) בותכ חבזמבו
ששה האמב הפי יכדרמ 'ר) 'שובל'בו ...ותוסכל ךירצ לזרב לש ןיכסב אקווד הז יפלו ,חבזמל
."לוחל תבש ןיב קלחל ותנידמב םיגהונ ןיאד בתכ (הרשע

גהנמה תא םיאיבמ (הרשע הנומשה האמב) ידאלמ ןמלז רואינש 'ר תאמ "ברה לש ךורע ןחלוש"ב
ימי ךיראמ חבזמהו ,םדא לש וימי רצקמ לזרבהש יפל" :'ו הכלה פ"ק ןמיסב וירבד הלאו ,הבחרהב
ויתונוע לע רפכמו םדא לש וימי ךיראמ ןחלושה םגו ;ךיראמה לע רצקמה ףנויש ןידב וניאו ,םדא
."הניכשה הרשמש המיגל לש החוכ לודגש ,םיחרוא תסנכהב

םיטרפ םג .ותנקתהבו תסנכה תיב הנבמב תוילמסה לע דומעל ונילע הז רמאמ לש ינשה קלחב
ךירצ תסנכה-תיבש השודק תשגרה תא ריבגהל םילולעה םיבגשנ תונויער דמלל םיאב הלא
.ךרבתי םשל תוריסמו הנווכ ךותמ וב ללפתמה ידוהי לע תורשהל

לאקזחי איבנה עבוק רשאכ .שדקמה תיבל ,"טעמ שדקמ" ,תסנכה תיב תאוושהב םיליחתמ ונא
םיאגתמו לארשי ץראב דוע וראשנש הלאמ םיבוט םה .הלוגל וכלה רבכש הלאש ,'ה רבד יפ לע
רבכ ."טעמ שדקמל םהל יהאו" :(16 אי לאקזחי) אבה דועייה תא דעיימ אוה ,הלוגה ישנא לע
ןתאו :תירבעב ,"ישדקמ תיבל ןינת אתשינכ יתב ןוהל תבהיו" :םגרתמ ,ןתנוי םוגרת ,םוגרתה
יתב הלא" :איה קוספה תנווכש םימיגדמ דומלתב שדקמה תיבל הלעמב ינש תסנכ תיב םהל
.(א 'מע טכ הליגמ) "לבבבש תושרדמ יתבו תויסנכ

,שדקמה תיבל המ ייומידב תסנכה תיב ןיקתהל וסינ דחא דצמ .תניינעמ השיג לע דיעהל ונילע ןאכ
השעי אל" :דומלתב רמאנ שוריפב .םתנוכתמכ וילכו שדקמה תיב תא תוקחל אל ןיד ועבק ךדיאמו
דגנכ הרונמ ,ןחלוש דגנכ ןחלוש ,הרזע דגנכ רצח ,םלוא דגנכ הרדסכא ,לכיה תינבת תיב םדא
וליפא השעי אל העבש לשו ,הנומש לשו השש לשו השימח לש [הרונמ] אוה השוע לבא ;הרונמ
הרויבו 'י הכלה 'ז קרפ הריחבה תיב תוכלה ם"במרב םג ןייע .('ב 'מע ח"כ תוחנמ) "תוכתמ ראשמ
.'ח הכלה א"מק ןמיס העדןוימדה תא םילמסמה םיניינע הרשע .14
שדקמל תסנכה תיב ןיב

תסנכה תיבו ןאכמ שדקמה תיב ןיב הבריקהו יומידה תא םיגדהל םיניינע הרשע ןאכ םיאיבמ ונא
.ןאכמ

"אנמיהמ איער") שדקמ תיב תונבל הלמב הלולכ תסנכה תיב םיקהל הווצמהש ורמא "רהוז"ב (א
.(חלשב תשרפ

תיב] ותוא ןינוב ןיא" :ד"י ,'ג הליגמ תכסמל אתפסותב םיאצומ ונא תסנכה תיב הבוג לע (ב
תבש תכסמבו ;"'ארקת תוימה שארב' (21 'א ילשמ) רמאנש ריע לש ההבוגב אלא [תסנכה
רמאנש ,הברח ףוסל תסנכה תיבמ ןיהובג היתוגגש ריע לכ" :תרחא הרוצב ןידה אבומ 'א 'מע א"י
(הרשע עבראה האמהמ) ייחב וניברל "חמקה דכ" רפסבו ,"'וניהולא תיב תא םמורל' :(9 ט ארזע)
."רה לש הבוגב הנבנ שדקמה תיבש ךרדכו :רבדל קומינכ םיאיבמ

תיב יחתפ ןיחתופ ןיא" :ןושלה וזב תסנכה תיבל הסינכה ןוויכ תנקתה לע הנקת םיאצומ ונא (ג
ינפל םינחהו' :(38 ג רבדמב) רמאנש ,חרזמל חותפ היהש לכיהב וניצמ ןכש ,חרזמל אלא תסנכה
םילשוריב ןווכמ אוהש תסנכה תיבב רבודמ הזש ןבומכ .(די ,ג הליגמל אתפסות) "'המדק ןכשמה
ונוויכו שדוקה ןורא לומ תסנכה תיב תסינכ תא ןיקתהל םילדתשמ ונא ךא ,םישדקה ישדק לומ
.םיאצומ ונא םילשוריל ןוויכ וזיאבו ץרא וזיאב יולת

סנכנש הז :רמא אדסח בר" :ימלשורי דומלתמ אבה רמאמה רואיבב אצמנ שדקמה תיבל ןוימד (ד
יתתלד לע דקשל יל עמש םדא ירשא' ?םעט המ .תותלד ינשמ םינפל סנכיהל ךירצ תסנכה תיבל
קרפ תוכרב) "תזוזמ אלו 'תוזוזמ' ,יתלד אלו - 'ייתותלד' (34 ח ילשמ) 'יחתפ תזוזמ רמשל םוי םוי
תסנכ תיב לכד דמלל [אב הז] אתא..." :ריבסמ (צ ןמיס םייח חרוא) "רוט"ל ח"בה (א הכלה ה
היהש םלואה תמגוד תותלד ינשמ םינפל םדא סנכיש ידכ ,תסנכה תיב ינפל הרזע ושעיש ךירצ
."לכיהה ינפל

אוה רשא קוספ ותואמ םידמול ,םידמוע םתשודקב וברחנש שרדמ תיב וא תסנכ תיבש ןידה (ה
תא יתמשהו'" :31 ו"כ ארקיול "ארפס"ב רמאנ .ונברוחב שדקמה תיב לש םימלוע תשודקל רוקמ
ריהבמ ם"יבלמה ."תושרדמ יתבו תויסנכ-יתב תוברל - םכישדקמ ,ישדקמ ,שדקמ - 'םכישדקמ
תיב לע יכ ,תסנכ יתב םג ללוכש שרד 'םכישדקמ תא יתומשהו' רמאש המו" :ונייצב השרדה תא
."לארשיל יוניכב 'םכישדקמ' אל םתס 'שדקמ' וא 'ישדקמ' רמול ול היה שדקמה

םיגהונש איבמ (ז"ל ללכ הרשע עבראה האמב החמש ר"ב הירמש 'ר ידי לע ךורע) "וב לכ" (ו
המוק :השמ רמאיו ןוראה עוסנב יהיו" (35 י רבדמב) קוספה תא הרות רפס תאצוהב ריכזהל
"ןורא"המ םיאיצומש הרותה תא םידבכמ :רורב ומעט ירה ."ךינפמ ךיאנשמ וסניו ךיביוא וצפיו 'ה
.עסונ היה "רבדמב ץראה" רשאכ רכזנה קוספה תא רמול םיגהונ ויהש יפכ ,תסנכה תיבבש

ןייע) תסנכה יתב לש הרוטקטיכראה לע יזעולה ורמאמב ד"יה ךבילרק .צ.י ברה יברו ירומ (ז
םיתעל םיאצומ ונא רשא המקרה וא רויצהש ריעמ (141 דומע וט ןותנש טומגלוו לש "ןורושי"ב
תא םילמסמ תירבה תוחולו תוירא יתש ,םידומע ינשמ בכרומה ןוראה ינפלש תכורפב תובורק
שדקמ ידומע לע םיזמור םידומעה (א :םטוריפ הזו .שדקמל רורב רשק םהל שיש םיאבה םיניינעה
אלא הדוהי תוכלמל למס םיבר םיעוטש יפכ ןניא תויראה (ב ;(21 ז 'א 'למ) "זעוב"ו "ןיכי" המלש
ינש (ג ;(15-14 ג"מ לאקזחי) "לאירא" םשב םיארקנה טרפב חבזמלו ללכב שדקמה תיבל למס
תיבב םימלועל ותשודקו ומוקמ תא אצמ וליאכ יניס רהו .יניס רה תא םילמסמ תירבה תוחול
המ ןייע) "שדוקב יניס םב" (18 חס) םיליהת רפסב רמאנש הממ חיכוהל רשפאש יפכ שדקמה
.(174 'מע א קלח "ארקמה ןוזח" ונרפסב שדקמה תיבב ןויצב יניס תחצנה לע ונבתכש

תחמש"ב שדקמה תיבב היהש "לודג ןוקית"ל המודב "םישנ תרזע" םיניקתמ תסנכ תיב לכב (ח
.ה הנשמ 'ב קרפ תודמ םג ןייע שדקמה תיבב "םישנ תרזע" לע ,(ב 'מע אנ הכוס) "הבאושה תיב
הלאו ,ןיינעה תא הריבסמה אתיירב םיאיבמ ונא "הבאושה תיב תחמש"ב לודג ןוקית תודוא לע
,שאר תולק ידיל םיאב ויהו ,ץוחבמ םישנאו םינפבמ תובשוי םישנ ויה הנושארב" :דומלתה ירבד
והיש וניקתה ,שאר תולק ידיל םיאב ויה ןיידעו ,םינפבמ םישנאו ץוחבמ תובשוי םישנ והיש וניקתה
.(ב 'מע אנ הכוס) "הטמלמ םישנאו הלעמלמ תובשוי םישנ

שרדמב רבכ ,שדקמה תיבב תורנה תא ריכזמ אוה םג ,"דימת רנ" תסנכה תיבבש רנה (ט
:שרדמה ירבד הלאו ,תסנכה תיבב תורנל זמר םיאצומ ונא "ךתולעהב" תשרפל אמוחנת
."הרונמה ינפ לומ לא םלועל תורנה לבא ,ןיגהונ ןה םייק שדקמה תיבש ןמז לכ תונברקה"
םש םדא סנכיש םדוק תסנכה תיבב רנ קילדהל םלועה לכ וגהנ" :איבמ ז"י ןמיס "וב לכ" לעב
הרות ירבדמ חוקל ,"דימת רנ" ,הז רנל דחוימה םשה ."שדקמב ןישוע ויה ןכש ינפמ ...ללפתהל
."דימת רנ תלעהל" :(2 דכ) ארקיו רפסב

רבודמ דעומ להואב רויכ לע .הליפתה ינפל םידי תליטנ םשל "רויכ" םיאצומ ונא תסנכ תיב לכב (י
תליטנ ."ותמי אלו םהילגרו םהידי וצחרו" :הרומח הרהזאב רמאנ םש .(21-17 ל) תומש רפסב
הצורה :ןנחוי יבר רמאו" :תואבה םילמב דומלתב שרופמב תרכזנ הליפתו עמש תאירק ינפל םידי
איה וזו ,ללפתיו עמש תאירק ארקיו ןיליפת חיניו וידי לוטיו הנפי המילש םימש תוכלמ וילע לבקיש
א"בשר תובושת לע םיעיבצמ "םיגהנמו םיניד רצוא" רפסב .(ב 'מע די 'כרב) "המילש םימש תוכלמ
."ןברק םוקמב הליפתד הווצמ איה הליפתל םידי תליטנ" :הכלה קספ אצמנ םשש (א"צק ןמיס)

למסה חוכמ םהב שי הלא םיניינעה לכש ,ונאבהש םיפיעסה תרשעב רמאנה לכ תא םכסל רשפא
.םהל הנכהב וא הרותה תאירק ,הליפתה תעשב השודק תיירשהב תוברהל םתמגמותסנכה תיבב םיירקיעה םילמסה .15
םתועמשמו ןאכמ "המיב"ו ןאכמ "שדוקה ןורא"

ם"במרה .ןאכמ "המיבה"ו ןאכמ "שדוקה ןורא" םה תסנכה תיבב םיידוסיהו םיירקיעה םילמסה
[תסנכה תיבב] וב ןינובו" :ורמאב הלא םישדוקמ םיצפח ינש לש ישעמה םדיקפת תא ונל ריבסמ
ידכ ,ריע ותואב ודגנכ ןיללפתמש [ןוויכב] חורב הז לכיה ןינובו .הרות רפס וב ןיחינמש [ןורא] לכיה
הילע הלעיש ידכ ,תיבה עצמאב המיב ןידימעמו .הליפתל ודמעישכ לכיהה לומ לא םהינפ ויהיש
ידכ [םדא לש ובל תא םישבוכה רסומ ירבד] ןישוביכ ירבד םעל רמוא רשא ימ וא ,הרותב ארוקה
.('גו 'ב תוכלהה אי רקפ ,הליפת תוכלה) "םלוכ ועמשיש

תסנכה תיבב הרוטקטיכראה לע רמאמב .תודהיב ןחלופה דוחיימ והשמ ונינפל הלגתמ ןאכ
דקומ תודוקנ יתש הל שיש הספילאה לש המגודב םישמתשמ רכזנ רבכש ךבילרק ברה לש
הליפתה תעשב :ונלש ןחלופב .ןחלופה תומוקמ ראש תמועל תסנכ תיב לש ינושה לע דומעל ידכ
להק לכ השרד תעימש וא הרותה תאירק תעשב ךא ,לוכיבכ הניכשה דצ יפלכ תונווכתה שי
.םדאה לא 'ה רבד תולגתה לש תושדחתה ןיעמ ,המיבה ןוויכב ןווכתמ םיללפתמה

ןחלופבש דחוימה תישחומ הרוצב ונינפל תדמוע תסנכה תיב לש תימינפה הנקתהב םג ירה
הבריקל ידוהיה ךוניח לש םייתוהמ תודוסיכ הרות דומיל םע הליפתה דחאל עדוי רשא ידוהיה
.ינשה ידעלבמ םלש דחאה ןיאו ,יאהמ היתווצמו הרותה םויקלו יאהמ 'הלתונולח לש תילמסה הארוהה .16
קוק ברה תרבסה יפל תסנכה תיבב

םיכירצ םהשו ,תונולח תסנכה תיבב ויהיש הנקתל קוק ברה לש ורבסהב קרפה תא םימייסמ ונא
חרוא ךורע ןחלושו רוט 'ו הכלה 'ה קרפ הליפת תוכלה ם"במר ןייע) םילשורי ןוויכל םינווכמ תויהל
רמא אבא רב אייח 'ר רמאו" :ידומלת רמאמל הקומעה הרבסהה ןושל וזו .(ד ףיעס צ ןמיס םייח
היל ןיחיתפ ןיכו' :(11 ו לאינד) רמאנש תונולח םש שיש תיבב אלא םדא ללפתי לא" :ןנחוי יבר
לבא ,ללפתמה שפנב תדחייתמ הדובע איה הליפתה - ('ב 'מע דל תוכרב) 'םילשורי דגנ התילעב
תודחייתהש ימ לבא .וביבסמש ןוציחה םלועה לש וכרע תא ותרכה אוה ותמלשהל יחרכה יאנת
לש התומלש תילכת לא אובי אל ,ינוציחה םלועה לא סחי לכמ דרפיהל והאיבת בלבש ותדובע
קדצב לעפתלו לועפל ןכומ תויהל 'ה חורב והררועלו םדאה תא תויחהל הכירצ איהש ,הליפתה
לע והררועת ץוחל הייארה תורשפאש ,תונולח וב שיש תיבב אלא םדא ללפתי ןכ לע .םירשימו
דצל הלעיש ךירצ ינוציחה םלועה לא סחיה םנמא .וב יח אוהש ולוכ םלועה לא וסחיו ותבוח
םילשורי תדועת יהוזש ,יללכה םולשהו יתימאה 'ה תארי תעד אוהש ,יתימאה רשואה לש רשכהה
.(ט"נר 'מע 'א קלח ,"היאר תלוע") ."...'ה רבד אצי ונממ רשא

שודיק אלא ,הרטמה ןה תורגתסהו תודדובתה אל ,םייחה םע הליפתה םלוע בוליש ונינפל ןאכ ירה
.יתימאה ללפתמל תתל עדוי תסנכה תיבש המ ידי לע םייחה