תפילת שמונה עשרה

י. ד. אייזנשטיין

אוצר המדרשים ע' 584
(בית המדרש ה 54)


תקציר:
מקור הברכות בשמונה עשרה.

מילות מפתח:
מלאכי השרת.

תניא: שמעון הפקולי הסדיר שמונה עשרה ברכות לפני רבן גמליאל על הסדר ביבנה.
אגדה: מאי על הסדר? זה סדר עולם,
לכך מצינו י"ח ברכות של תפלה מעולם היו מתוקנות זו אחר זו,
כיון שבאו אנשי כנסת הגדולה כללום ותקנום כסדרן.

כשניצל אברהם אבינו מאור כשדים
פתחו מלאכי השרת ואמרו ברוך אתה ה' מגן אברהם,

כשנעקד יצחק על גבי המזבח ונעשה דשן, והיה אפרו מושלך על הר המוריה, מיד הביא עליו הקב"ה טל והחיה אותו, לפיכך אמר דוד ע"ה: "כטל חרמון שיורד על הררי ציון" כטל שהחיה הקב"ה בו את יצחק אבינו.
מיד פתחו מלאכי השרת ואמרו ברוך אתה ה' מחיה המתים.

כשבא יעקב אבינו ופגע בשערי שמים והקדיש שמו של הקב"ה -
מיד פתחו מלאכי השרת את פיהם ואמרו ברוך אתה ה' האל הקדוש.

כשבא פרעה להמליך את יוסף במצרים בדקו אם יודע בשבעים לשונות בא גבריאל ולמדו שבעים לשונות.
מיד פתחו מלאכי השרת ואמרו ברוך אתה ה' חונן הדעת.

כשעשה ראובן מעשה בלהה פילגש אביו נקנסה עליו מיתה מיד חזר בתשובה דכתיב:
וישב ראובן אל הבור
אמר רבי יוחנן" שחזר בתשובה וחיה,
דכתיב יחי ראובן ואל ימות וגו' -
מיד פתחו מלאכי השרת ואמרו ברוך אתה ה' הרוצה בתשובה.

כשעשה יהודה מעשה תמר ואמר הוציאוה ותישרף ושלחה לו ואמרה הכר נא.
מיד הודה ואמר צדקה ממני ונסלח לו על אותו עוון.
מיד פתחו מלאכי השרת ואמרו ברוך אתה ה' חנון המרבה לסלוח.

כשמררו המצריים את חיי אבותינו אמר הקב"ה וגאלתי אתכם.
מיד פתחו מלאכי השרת ואמרו ברוך אתה ה' גואל ישראל.

כשנצטער אברהם אבינו בצער המילה בא רפאל ורפאו.
מיד פתחו מלאכי השרת ואמרו ברוך אתה ה' רופא חולים.

כשזרע יצחק אבינו ומצא מאה שערים -
מיד פתחו מלאכי השרת ברוך אתה ה' מברך השנים.

כשבא יעקב אבינו למצרים וראה יוסף ושמעון ונתקבצו הוא ובניו ביחד.
מיד פתחו מלאכי השרת ואמרו ברוך אתה ה' מקבץ נידחי עמו ישראל.

כשנתנה תורה לישראל אמר לו הקב"ה למשה ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם.
מיד פתחו מלאכי השרת ואמרו ברוך אתה ה' מלך אוהב צדקה ומשפט.

כשטבעו המצריים בים
פתחו מלאכי השרת ואמרו ברוך אתה ה' שובר אויבים ומכניע זדים.

כשאמר לו הקב"ה ליעקב ויוסף ישית ידו על עיניך, שמח ובטח על דבריו של מקום, ובשעה שנפטר יעקב אבינו מן העולם ובא יוסף ונתן שתי ידיו על עיניו ונשקו ובכה לו.
מיד פתחו מלאכי השרת ואמרו ברוך אתה ה' משען ומבטח לצדיקים.

כשבנה שלמה את ביהמ"ק -
מיד פתחו מלאכי השרת ואמרו ברוך אתה ה' בונה ירושלים.

כשנושעו ישראל ועברו את ים סוף ואמרו שירת ויושע -
פתחו מלאכי השרת ואמרו ברוך אתה ה' מצמיח קרן ישועה.

כשנאנחו ישראל וצעקו לאל ושמע צעקתם כמה שנאמר ויאנחו בני ישראל מן העבודה ויזעקו ותעל שוועתם אל האלוהים מן העבודה -
מיד פתחו מלאכי השרת ואמרו ברוך אתה ה' שומע תפילה.

כשעשו ישראל את המשכן וירדה שכינה ושכן בו בין שני הכרובים -
מיד פתחו מלאכי השרת ואמרו ברוך אתה ה' המחזיר ברחמיו שכינתו לציון.

כשהכניס שלמה הארון לפנים, ואמר ה' אלוהים אל תשב פני משיחך וגו', ונתן הודאה ושבח למקום ואמר ברוך ה' אשר נתן מנוחה וגו' -
מיד פתחו מלאכי השרת ואמרו הטוב שמך ולך נאה להודות.

כשנכנסו ישראל לארץ ונתקיים עליהם המקרא ונתתי שלום בארץ -
מיד פתחו מלאכי השרת ואמרו ברוך אתה ה' עושה השלום.

לפיכך כשבאו אנשי כנסת הגדולה ותקנום בסדר הזה בחכמתם =
מיד פתחו מלאכי השרת ואמרו: ברוך חכם הרזים שנתן חכמה ליראיו שהם בני גוי גדול.
כמו שאמר להם משה ע"ה: כי מי גוי גדול אשר לו אלוהים קרובים אליו כה' אלוהינו בכל קראנו אליו.