"היזיוולטהו עונלוקה תונמוא" - תורגב ןחבמ
ט"נשת ץיק ,050202 :ןולאשה למס ,א"י התכ ,ןורימ תנפלוא ,ל"חי 2:םידרפנ םינולאש ינשל קלחתי תורגבה ןחבמ
(דמלנ אלש עטק) ןיסנא 1/3
.ינויע ןחבמ 2/3

.תועש שולש כ"הס ,הייפצ תוקד 30 + יצחו םייתעש :ןחבמה ןמז
.(תוקד 90 כ"הס) הייפצ תוקד 30 + העש - ןיסנא 1/3
(תוקד 90) יצחו העש - ינויע ןחבמ 2/3

.תודוקנ 100 כ"הס - ןיסנאה קלחב
:תולאש שש ךותמ תולאש 4
.קרפל תוקד 20 .קרפל תודוקנ 40 כ"הס ,הלאשל תודוקנ 20 ,שולש ךותמ תולאש יתש :'א קרפ
.קרפל תוקד 25 .קרפל תודוקנ 60 כ"הס ,הלאשל תודוקנ 30 ,שולש ךותמ תולאש יתש :'ב קרפ

:תודוקנ 100 כ"הס ,םיקרפ השולש - ןולאשה לש ינויעה קלחב
.תוקד 30 ,הלאשל תודוקנ 28 ,שולש ךותמ תחא הלאש :'א קרפ
.הלאשל תוקד 15 ,קרפל תודוקנ 60 ,הלאשל תודוקנ 20 ,שמח ךותמ תולאש שולש :'ב קרפ
תודוקנ 12 ,גשומל תורוש 2 דע ,גשומל תודוקנ 3 ,שש ךותמ םיגשומ עברא - םיגשומ :'ג קרפ
.קרפל תוקד 15 ,קרפל


:(דמלנ אלש עטק) ןיסנא - 1 קלח

:הז קלחב הניחבה לוהינ ןפוא
.הייפצ תוקד 30 - כ"הס ,םיימעפ ןרקוי אוה ,תוקד 15 -כ אוה "רבדמב רוחש םתכ" טרסה ךרוא
.הניחבה ןמזב ללכנ וניא הנרקהה ןמז .ןולאשה קלוחי הינשל הנושאר הנרקה ןיב

.'קנ 20 הלאש לכל ,3-1 תולאשה שולש ךותמ תולאש יתש לע ינע - 'א קלח

(בינ יבוק) .בוט תויהל ךירצ אוה ,יתימא תויהל ךירצ אל הלילעה רפיס .1
('קנ 10) ללוחמה ערואמה תא ינייצו ריצקת יבתכ ?טרסב הלילעה תחתפתמ דציכ .א
('קנ 10) ?ןורתפל איבמ אוה דציכו ,וירחאו וינפל חתמל יסחייתה ?טרסב אישנה והמ .ב

םישחרתמ ובש רחא קלחל רופיסה לש דחא קלחמ רבעמה תדוקנ יהוז הנפמה תדוקנ .2
.(בינ יבוק) .םירחא םירבד    
הנפמ תודוקנ יתש תועצמאב ךתבושת תא יוול ?טרסב הנפמה תודוקנ לש ןתובישח יהמ .א
('קנ 10) .טרסב    
('קנ 10) .הלילעה תא ולא הנפמ תודוקנ תומדקמ דציכ .ב

.'וכו תד ,רסומה תרות ,היפוסוליפ ,ןורטאית ,תורפסב יוטיב ידיל םיאב םיטקילפנוקה יגוס .3
('קנ 10) ?םהב תקסוע ,תוברתה םג ומכ ,הרבחהש םיטקילפנוקה יגוס םהמ .א
('קנ 10) .םהמ םיינש ינייצ ?טרסב יוטיב ידיל םיאב םיטקלפנוק הזיא .ב

.'קנ 30 הלאש לכל ,6-4 תולאשה שולש ךותמ תולאש יתש לע ינע - 'ב קלח

.עונלוקב ןוברעמה רנא'ז .4
.('קנ 10) .רנא'זה לש םייעונלוק םינייפאמ השולשל יסחייתה ?ןוברעמה רנא'ז תרדגה יהמ .א
רנא'ז לש םינייפאמב שמתשה "רבדמב רוחש םתכ" טרסה יאמבש םינעוטה םירקבמ שי .ב
.('קנ 20) .םוליצלו םיינרוצה םינייפאמל תוסחייתה ךות וז הנעטב ינוד ,ןוברעמה    

.םירסמ תרבעהל ילככ יעונלוקה עבמה .5
?םיאוודבל לגלגה תא גהנה ןתונ הבש הנצסה תועמשמ יהמ
.('קנ 30) ?(לוקספ ,םוליצ) יעונלוקה עבמה תועצמאב וז תועמשמ תשגדומ דציכ

"רבדמב רוחש םתכ" .6
.('קנ 10) .טרסה םש תועמשמ תא יריבסה .א
('קנ 20) .עבצו םירזיבא ,תושובלת תויומד ,םוקמל יסחייתה ?וז תילמס תועמשמ תינבנ דציכ .בינויע - 2 קלח

'קד 30 :קרפל ץלמומ ןמז ,תולודג תולאש - 'א קלח
.הלאשל 'קנ 28 ,9-7 תולאשה ךותמ תחא הלאש לע ינע

."הכירעה אוה עונלוקה תונמוא לש הדוסי" .7
('קנ 6) ?'זאטנומה תרדגה יהמ .הכירע גשומהמ תיתרוסמ הנוש 'זאטנומ גשומה .א
?ןייטשנזיא יאמבה הב שמתשהש יטייבוסה 'זאטנומה תיירואית יהמ .ב
('קנ 12) ןייטשנזייא לש "ןיקמויטופ - ברקה תיינא" טרס ךתמ ל"נה הירואיתה תא ימיגדה    
ינומרה 'זאטנומ םיגשומל יסחייתה ?הירואיתה םושייב ןיקבודופל ןייטשנזייא ןיב לדבהה והמ .ג
('קנ 12) .ינומרהסידו    

ןונגסה תמועל שדח יעונלוק ןונגס חתיפ יטסלארואינה עונלוקה - יקלטיאה םזילארואינה .8
.ידווילוהה    
?עונלוקב יטסילאירואינה םרזה לש ותחימצל עקרה והמ .א
.('קנ 9) ?קסע אוה םהבש םינכתה םהמו    
טרסהמ אמגוד יאיבהו יריבסה ?יקלטיאה יטסילארואינה עונלוקה ינייפאממ השולש םהמ .ב
('קנ 9) .תנייצש ןייפאמ לכל "םילענה יחצחצמ"    
םימייק עודמ ?יטסילארואינ טרס תמועל ידווילוה טרסב רוביגה תומד תרייטצמ דציכ .ג
?םהיניב םילדבה    
.('קנ 10) .יטסילארואינ טרסמ רוביגלו ידווילוה טרסמ רוביגל תחא אמגוד יאיבה    

.עונלוקל עוניארהמ רבעמה .9
('קנ 6) ?םיטרסב דנואסה תוחתפתה תודלותב ךרדה ינויצ תשולש םהמ .א
('קנ 6) .(תויעב שולש ינייצ) ?רבדמל םליאה טרסהמ רבעמה תובקעב וררועתהש תויעבה ןהמ .ב
םייתש יריבסהו ינייצ עונלוקל ותודגנתה תא ןילפא'צ איבמ "םליאה טרסה לש ודיתע" רמאמב .ג
.ויתונעטמ    
('קנ 16) (םיטרס ינשמ אמגוד יאיבה) ?ויטרסב וז תודגנתה ןילפא'צ יוטיב ידיל איבה דציכ    

.תוקד 45 :קרפל ץלמומ ןמז ,תוינוניב תולאש - 'ב קלח
.קרפל 'קנ 60 ,הלאשל 'קנ 20 ,10-14 תולאשה ךותמ תולאש שולש לע ינע

"בשומה םוחת" תפוקתב ,הרייעב תידוהיה הרבחה לש הינפ תא גיצמ "גגה לע רנכ" טרסה .10
יראת .םהמ םיינש ינייצ ?טרסב םיגשומה תידוהיה הרבחה לש םינושה םיטביהה םהמ .א
('וקנ 12) .טרסב תויושחרתהה סיסב לע םתוא ישיחמהו    
תונב תוגציימ ותוא תרוסמו המדק אשונב טקילפנוקה תוחתפתהב םיבלשה תשולש םהמ .ב
('קנ 8) ?הז טקילפנוקב רבשמה יוטיב ידיל אב ןכיהו ?היבוט    

.הישעמ לע הידורפ אוה "המוסקה הכיסנה" טרסה .11
('קנ 5) ירידגה ?היישעמ יהמ .א
.הידוראפ רוציל ידכ יאמבה שמתשמ םהב םיעצמאה תשולש םהמ .ב
('קנ 15) .טרסהמ תואמגודב ל"נה םיעצמאה תא ימיגדה    

.40 -ו 30 -ה תונשב דווילוהב וססבתהו וחמצ םירנא'ז רפסמ .12
('קנ 10) .ותוא ינייפאו והמ ינייצ ?הקיזומה ילילצ טרסה ךייש יעונלוק רנא'ז הזיאל .א
ינייצ ?עבומה ןויערה קוזיחלו הלילעה תוחתפתהל ,טרסב םירזוחה םירישה לש םתמורת יהמ .ב
('קנ 10) יריבסהו םיריש ינש    

.(ופיריט האוסנרפ) "ןייק חרזאהמ עפשוה ,1940 ירחאש עונלוקב תובישח וב שיש המ לכ" .13
('קנ 12) ?"ןייק חרזאה" וטרסב סלוו ןוסרוא שדיחש יעונלוק עבמ יביכרמ השולש םהמ .א
.יקמנ ?רנא'ז לש תולבוקמה תורדגהב סלוו ןוסרוא לש ותדובע תא גלטקל רשפא םאה .ב
('קנ 8)    

.יסאלק הנבמ ,םידווילוה םיטרסל שי "טירסת בותכל ךיא" בינ יבוק לש ורפס יפ לע .14
.('קנ 10) ?בינ יבוק עיצמש ,ידווילוה טרסל יסאלק הנבמ לש יפרגה רואיתה והמ .א
.('קנ 10) ?"הבהאה סנ" טרסה לע ל"נה יסאלקה הנבמה תא םשייל ןתינ דציכ .ב

 

םיגשומ - 'ג קלח

.שש ךותמ םיגשומ עברא לע ינע .תוקד 15 :קרפל ץלמומ ןמז
.קרפל 'קנ 12 ,גשומל תורוש 2 דע ,גשומל 'קנ 3

."םוז"
.הליבקמ הכירע . ב
.הניצס
.רנא'ז
.קב שאלפ
.טליט