1 הדיחי - "םינומה תרושקתל אובמ" - תורגב ןחבמ
2000 ,ס"שת ץיק ,049104 :ןולאש למס ,(ר"ע) ןולוח םי-תב ת"רדא אביקע ינב תבישי
רייפש יכדרמ :רבחמה הרומה:הניחבה ןמז
(תוקד 90) יצחו העש :ללוכ ןמז
(תוקד 30) העש יצח :ןיסנא
(תוקד 60) העש :ינויע ןחבמ

:ןולאשה הנבמ
('ב קלחל ןולאשו 'א קלחל ןולאש) םינולאש ינש - הניחבב

ןיסנא:'א קלח
(הבוח תלאש - 3 הלאש .2-1 תולאש ךותמ תחא הלאש לע תונעל שי)

:'ב קלח
(תוקד 40 :ץלמומ ןמז) .שמח ךותמ תולאש שלש לע תונעל שי :'א קרפ
(תוקד 20 :ץלמומ ןמז) העבש ךותמ םיגשומ השימח לע בותכל שי :'ב קרפ

:אבה ןפואב םיקלחה ינשמ דחא לכב םינויצה ינש לש לולקש וניה ןחבמל יפוסה ןויצה
.ינויעה ןחבמה ןויצ 2/3 + ןיסנאה ןויצ 1/3 = יפוס ןויצ

 

(דמלנ אלש עטק) ןיסנא - 'א קלח

.תחא הלאש לע תונעל שי 2-1 ןולאש ךותמ .הבוח תלאש הניה 3 הלאש

.תונשרפו חוויד ברעל אל תנמ לע יאנותיעה תושרל תודמועש תויזכרמ תוטיש 2 ןייצ .א .1
(תודוקנ 30)         
חווד ןיב דירפהל דיפקה אל הבתכה בתוכ יאנותיעה יכ הבתכב רמאנה ךותמ חכוה .ב    
(תודוקנ 30) (תחא החכוה) .תונשרפו         

(תודוקנ 30) .הבתכב םיעיפומה םיילגעמ תרושקת יכילהת 2 ןייצ .א .2
,ץורעהמ קר אל עובנל לוכי תרושקתב שער ,ריילפ-הד לדומ שיגדמש תונורקעה דחא יפ לע .ב    
הבתכה ךותמ תחא אמגודב הז ןורקע שחמה .ולוכ ךילהתה וא ןעמנה וא ןעומהמ םג אלא        
(תודוקנ 30) !ךינפלש        

(תודוקנ 40) :הבוח תלאש
.בירעמ ןותיעב תושדח רודמב העיפוה וז הבתכ .3
?תושדח רודמל הסינכהל טילחהל ךרועל ומרג רשא םימרוגה םהמ   
שי אלא םימרוגה תביתכב קפתסהל ןיא) .('זורו גנוטלג י"ע ועצוהש םינוירטירקה לע םימרוג 2 ןייצ)   
(הבתכה תרזעב םשיחמהל   

'ב קלח

'א קרפ
(תודוקנ 75) .תולאש 5 ךותמ 3 לע תונעל שי

."וידימלת ינפב ותשרד תא אשנ הבישיה שאר רשאכ הפל הפמ אלמ היה שרדמה תיב" .1
תרושקת"כ רדגומ תויהל לוכי וניא ל"נה טפשמב ראותמה תרושקתה ךילהת עודמ .א   
םימייק םניאש םינומה תרושקת לש םינייפאמ 2 -ל סחייתה ךתבושתב) ?"םינומה        
(תודוקנ 8) .(ליעל ראותמה הרקמב        
וב םימייק תאז לכב ,םינומה תרושקת לש ךילהתכ ראותמ וניא ל"נה הרקמהש תורמל .ב   
.םינומה תרושקת לש םינייפאמ רפסמ        
(תודוקנ 8) !םהמ דחא רבסהו ןייצ        
וב בצמ ראת .תישיא ןיב תרושקת ךילהת וניה חיתפב ראותמה תרושקתה ךילהת .ג   
(תודוקנ 9) .תכוותמ תישיא ןיב תרושקת היהת ל"נה הרקמב תרושקתה       

לוכי אוה וב בלשה דעו ותורצווה תישארמ תרושקת ילכ לכ רבועש םיכילהת 4 ההזמ יפסכ .2
.עיפומש שדח תרושקת ילכ םע דחי תויחל    
(תודוקנ 12) !םיבלשה 4 תא ראת .א    
2 -ל סחייתה) הזיוולטה לש התרידחל עונלוקה תיישעת לש תולגתסהה ןפוא תא ראת .ב    
(תודוקנ 13) (ךילהתה תובקעב ולחש םייונש        

יוטיבה שפוח לש םדקומ ןוסיר תרצוי ,ויהי רשא היעינמ ויהי ,םוסרפ לש תמדקומ העינמ לכ" .3
(לגס באז 'פורפ) "תילארשיה היטרקומדב יזכרמ דוסי ךרעל ידיימ קזנ תמרוגו    
(םיאשונ 2 -ל סחייתה) ?תיטרקומד הנידמב יוטיבה שפוח תובישחל תוביסה ןהמ .א    
(תודוקנ 13)        
יפ לע העיבת תליע היהת אל םיאנת ינשב םלוא ,יוטיבה שפוח תא ליבגמ ערה ןושל רוסיא קוח .ב   
(תודוקנ 12) ?םיאנתה 2 םהמ .ערה ןושל םוסרפמ עגפנש םדאל קוחה        

הרבחה תנבהל חתפמה איה תמוסרפה לש העפשהה ןונגנמו הלועפה ךרד ,הנבמה תנבה" .4
"התוא ורציש תוברתהו    
תנייצש תוקינכטה יפ לע תולעופה תומוסרפ 2 תועצמאב ןתוא םגדהו םוסרפ תוקינכט 2 ראת .א    
(תודוקנ 12)        
.תוירחסמה תומוסרפה לש תוילילשה תועפשהה לע ןכו תיתרבחה תלעותה לע ךתעד הווח .ב    
(תודוקנ 13) (תוילילש תועפשה לש םיגוס 2 -ו תלעות לש םיגוס 2 -ל סחייתה)        

(ןמיו יבג) "תרושקתה לש ...הידיקפת תא םיטילבמ ...הידמה יעוריא" .5
םיווהמ ל"ז ןיבר קחצי הלשממה שאר חצר רחאלש הפוקתב םייתרושקתה םיעוריאה עודמ .א    
(תודוקנ 12) (הידמ עוריא לש םינייפאמ 2 -ל סחייתה) ?הידמ עוריא        
תחאל סחייתה) ?הנותנ התיה וב רבשמה לע רבגתהל הרבחל עייס הז הידמ עוריא דציכ .ב    
(תודוקנ 13) (חצרה רחאל הנידמה הנותנ התיה וב רבשמב תויעבה לולכמ ךותמ תויעבה        

(תודוקנ 25) :םיגשומ - 'ב קרפ
.7 ךותמ םיגשומ 5 לע בותכל שי

.זולב .1
.הצידויבוס .2
.ידקנ ךמסמ .3
.היצקלס .4
.תידוקפת תינבמה השיגה .5
.םוקטיס .6
.יגולונכט םזינמרטד .7