"תרדושמו הבותכ תונותיע - תרושקת" - תורגב ןחבמ
2000 ,ס"שת ץיק ,049203 :ןולאש למס ,(ר"ע) ןולוח םי-תב ת"רדא אביקע ינב תבישי
רייפש יכדרמ :רבחמה הרומה:הניחבה ןמז
(תוקד 135) עברו םייתעש :ללוכ ןמז
(תוקד 45) העש יעבר תשלש :ןיסנא
(תוקד 90) יצחו העש :ינויע ןחבמ

:ןולאשה הנבמ
('ב קלחל ןולאשו 'א קלחל ןולאש) םינולאש ינש :הניחבב

ןיסנא :'א קלח
שולש ךותמ תולאש יתש לע תונעל שי

:'ב קלח
(תוקד 65 :ץלמומ ןמז) .שמח ךותמ תולאש שלש לע תונעל שי :'א קרפ
(תוקד 25 ץלמומ ןמז) העבש ךותמ םיגשומ השימח לע בותכל שי :'ב קרפ

.אבה ןפואב םיקלחה ינשמ דחא לכב םינויצה ינש לש לולקש וניה ןחבמל יפוסה ןויצה
.ינויעה ןחבמה ןויצ 2/3 + ןיסנאה ןויצ 1/3 = יפוס ןויצ

 

ןיסנא - 'א קלח

(תודוקנ 50 הלאש לכל) .תולאש 3 ךותמ 2 לע תונעל שי
ראתל ןתינ) .םהב תיפצש םירידשתב שומיש םהב השענ דציכו םיישונא םיכרצ ינש ראת .א .1
(דחי םירידשתה ינשמ ףרצל וא םירידשתה דחאב שומיש םהב השענש םיישונא םיכרצ        
(תודוקנ26)        
ראתל ןתינ) .םהב תיפצש תמוסרפה ינוטרסב שומיש םהב השענש םוסרפ תוקינכט 3 ראת .ב    
(תודוקנ 24) .(דחי םירידשתה ינשמ ףרצל וא םירידשתה דחאב תועיפומה תוקינכט        

ןוטרסה תא .םירחא םימוחתב םג הידמב םילבוקמה םירנא'ז יפ לע גווסל ןתינ תומוסרפה תא .2
.המרדולמכ רידגהל ןתינ םילוטיט לש    
(תודוקנ 24) (םינייפאמ 2 ןייצ) הז רנא'ז לש םינייפאמה םהמ רבסה .א    
(תודוקנ 26) ?םילוטיט לש ןוטרסב יוטיב ידיל םיאב הלא םינייפאמ דציכ .ב    

תואצותה ןיבל תרושקתה יעצמאל הפישחה ןיב יעמשמ דחו רורב רשק עובקל השק .3
.תוירשפאה    
תומכ התלע םינועצפ דגנ רישכתה לש תמוסרפה עסמ לחה זאמ יכ ררבתה ךרענש רקחמב    
. 30% -ב רישכתה לש תוריכמה    
תא שחמהו קמנ ?םינועצפ רידשתה תעפשהל תיעמשמ דח תיעדמ החכוה ךכב ןיא עודמ .א   
(תודוקנ 24) !ךירבד       
יכ ונעטיש שי ךדיאמ .חונ אל בצמב אצמנה רענל הליעי הרזע :הז רידשתמ תיתרבחה תלעותה .ב   
תועפשה 2 רדגה .טרפב רעונה ינב לעו ללכב הרבחה לע תוילילש תועפשה רידשתב תוהזל ןתינ       
(תודוקנ 26) !תוילילש       'ב קלח

(תודוקנ 75) 'א קרפ
.תולאש 5 ךותמ 3 לע תונעל שי

הלוכסא :ןהיניב .תלבגומ העפשה תרושקתה ילכל יכ תונעוטה תולוכסא רפסמ תומייק .1
םדאה רשא ילכ תרושקתב האורה הלוכסאו תרושקתה לש תיבלש-ודה המירזה תא השיגדמה    
.ויכרצ קופיסו ושומישל וב שמתשמ    
.תרושקתה לש תיבלש-ודה המירזה לדומ יפ לע תרושקתה ילכ לש העפשהה ךילהת תא ראת .א    
(תודוקנ 13)        
ויכרצ קופיסל וב שמתשמ םדאה רשא ילכ תרושקתב האור םיקופיסהו םישומישה תלוכסא .ב    
.םינושה        
(תודוקנ 12) ?תולבגומה תועפשהה תרוסממ קלח הניה וז השיג עודמ        

רתויב תומודה היזיוולט תוינכת וא םיטרס תצובק םע תונמיהל ושוריפ רנא'זל ךייתשהל" .2
(רלק הגלה) ."יתוזחה הארמבו הלילעה תואחסונב ,ןויפאב ,הקיטמתב ,ןכותב     
?רנא'זל תוכייתשההו הקולחה הצוחנ המ םשל .א     
(תודוקנ 12) (םסרפמה רובע ,רצויה רובע ,הפוצה רובע)         
המיאה יטרסב חתמה תא רוציל תנמ לע קוק'ציה שמתשה הב תירקיעה הטישה תא ראת .ב     
(תודוקנ 13) (דנואסה אשונל סחייתת לא) ?רציש         

,חכה ידקומל םימלבו םינוזיא לש ןורקעה היטרקומדב עצבתמ דציכ .א .3
.(תודוקנ 12) .תרושקתה יעצמא דיקפת .2 .תויושר תדרפה .1 :ל סחייתה ךתבושתב         
סחיב קחשמה יללכ םיעבקנ םהיפ לע רשא תרושקת-לשממ יסחי לש םימגד 4 םימייק .ב    
.תרושקתה לש הדוקפיתל         
םגדב חוקיפה ןפוא ןיבל ירטילטוטה םגדב תרושקתה יעצמא לע חוקיפה ןפוא ןיב הוושה         
(תודוקנ 13) !תיתרבחה תוירחאה         

םע םיפוצה תורכיה תא חיצנהל תוניינועמ תונושה היזיוולטה תוינכות יכ םינעוטה שי .4
.םיפיטואירטס    
(תודוקנ 12) (השחמהל אמגוד ךירבדל ףסוה) ?פיטואירטס והמ .א    
(תודוקנ 13) ?םתוא רמשלו םיפיטואירטס רוציל היזיוולטה תוינכותל בושח עודמ .ב    

(תודוקנ 10) .וידרלו היזיוולטל הינשה תושרלו רודישה תושרל םיפתושמה םידיקפת 2 ןייצ .א .5
אשונב וידרלו היזיוולטל הינשה תושרל רודישה תושר ןיב קוח יפ לע םילדבה 2 -ל סחייתה .ב    
(תודוקנ 10) .ןומימה יכרדו םירודישה חול ,תולעבה        
(תודוקנ 5) .םילבכב היזיוולטב םיצורעה יובירב יכוניחה ןורתיה לע דומע .ג    

(תודוקנ 25) םיגשומ - 'ב קרפ
.7 ךותמ םיגשומ 5 לע בותכל שי

.תירוע תת טחמ .1
.בוחרה ןמ םדאה תשיג .2
.ברועמ ןגד .3
.היצזילאיצוס -תורבח .4
.ראונ םליפ .5
.םיתומיע תריז .6
.הפשה תתחשה .7