ל"חי 2 - "היזיולטהו עונלוקה תונמוא" - תורגב ןחבמ
ס"שת ץיק ,050202 :ןולאשה למס ,עברא תירק תונבל אנפלוא.ב"י התיכ - דומיל תודיחי 5 ךותמ דומיל תודיחי 2

.תוקד שמחו םיעבראו םייתעש כ"הס - הייפצ תוקד םישולש + עברו םייתעש :הניחבה ןמז
5671225-02 .לט ,93188 םילשורי ,8 אלמג ןב עשוהי ,דנלדירפ בקעי :הרומה

:הכרעה חתפמו הניחבה הנבמ
סיסב לע הנבנ ןולאש לכ .ינויעה ןחבמל ןולאשו ןיסנאל ןולאש - םינולאש ינש וקלוחי וז הניחבב
1/3 הווהמ ןיסנאהש ,םינויצה ינש לש לולקש היהי ןחבמל יפוסה ןויצה .תודוקנ 100 -ב יוכיז
.יפוסה ןויצהמ 2/3 הווהמ ינויעה ןחבמהו יפוסה ןויצהמ

ןיסנא - 'א ןולאש
הפצנ ןולאשב ןויע רחאלו ,ןיסנאה ןולאש קלוחי ןכמ רחאל .תוקד 15 וכרואש טרסב הפצנ הליחת
.טרסב בוש
:םיקרפ ינש ןולאשב
(תודוקנ 64) 3 ךותמ תולאש 2 לע תונעל ךיילע :'א קרפ
תוקד 25 :ץלמומ ןמז
(תודוקנ 36) 3 ךותמ תולאש 2 לע תונעל ךיילע :'ב קרפ
תוקד 20 :ץלמומ ןמז

ינויע ןחבמ - 'ב ןולאש
ןויע תולאש :'א קרפ
(תודוקנ 28) 3 ךותמ תחא הלאש לע תונעל ךיילע
תוקד 30 :ץלמומ ןמז
עדי תולאש :'ב קרפ
(תודוקנ 60) 5 ךותמ תולאש 3 לע תונעל ךיילע
(הלאש רובע תוקד 15) תוקד 45 :ץלמומ ןמז
םיגשומ :'ג קרפ
6 ךותמ תולאש 4 לע תונעל ךיילע
.קרפל תוקד 15 :ץלמומ ןמז

ןיסנא - 'א ןולאש

'א קרפ
(תודוקנ 64) 3 ךותמ תולאש 2 לע תונעל ךיילע
תוקד 25 :ץלמומ ןמז

.ןונבלב ןרע לייחה לש ותומ רופיס ךרד םיילאוטקא םיימואל םיאשונב קסוע "לובגה וק" טרסה .1
?ןרע לש ורבח ,ימולש לייחהו יחימע דקפמה לש םהיתומשב שיש תילמסה תועמשמה יהמ .א
(תודוקנ 8)    
(תודוקנ 8) ?הגורס הפיכ שבוח יחימע דקפמהש הדבועה תועמשמ יהמ .ב
(תודוקנ 8) ?ןרע לש ותומל יארחא ימ הלאשב יעמשמ דח ןפואמ עירכהל רשפא םאה .ג
(תודוקנ 8) .תאז יחיכוה ?וז הלאשב יאמבה תדמע יהמ .ד
הבושת

.הלילעה ךשמהב הלגתי וא שחרתיש ןינעל זמר איה תיטמרד המרטה .2
םשא שיגרמ וישכעו ,ןרע לע הפיח אל ,דחפ ימולש ורבחש ךכל ,טרסה םויס ינפל ,זמור יאמבה .א
המרטהל תואמגוד יתש יאיבה .ימולש לש וירובידבו ותוגהנתהב תזמורמ וז המשא .ותומב    
.(המגוד לכ רובע תודוקנ 8 ,תודוקנ 16) .תאזכ תיטמרד    
תוביסנ לכ תא םילגמ םהש ינפל ,הנושאר הייפצב הלאה םיזמרה תא םיפוצה םישרפמ דציכ .ב
(המגוד לכ רובע תודוקנ 8 ,תודוקנ 16) ?ןרע לש ותומ    
הבושת

.ןרע לש ותומל תונושה תויומדה סחי לע העיפשמ היגולואידיא .3
(תודוקנ 8) ?םאה תכייש ןוויכ הזיאלו באה ךייש יטילופ/יגולואידיא ןוויכ הזיאל .א
(תודוקנ 8) ?םנב תומ לע םהל רפסמ יחימעש ירחא םהיניב החישב יוטב ידיל אב רבדה דציכ .ב
(תודוקנ 4) ?ל"נה הניצסב יוטב ידיל האב התדמע דציכ ?תבה תכייש דצ הזיאל .ג
םשאל בשחנ יחימע דקפמה המכ דע ,יחימע דקפמה לש תינוכמה דילש הניצסה יפ לע יריבסה .ד
?ומצע יחימע יניעבו ויבא ,ותוחא יניעב ןרע לש ותומב    
הבושת

'ב קרפ
(תודוקנ 36) 3 ךותמ תולאש 2 לע תונעל ךיילע
תוקד 20 :ץלמומ ןמז

.םיילולימ םירבסה אלל םיילאוזיו םיעצמאב םירסמ ריבעהל רשפא הבש הפש שפחמ עונלוקה .4
תא םיאורש הנושארה םעפב םילוכש םירוהב רבודמש ילאוזיו ןפואב םיפוצה םילגמ דציכ .א
(תודוקנ 4) ?ןרע לש וירוה    
(תודוקנ 4) ?לוכשה תשגרה תא הריבגמ וז הניצסב ןרע לש וירוה לש הרואתה דציכ .ב
.(תודוקנ 4) ?המלו ,םירוהה לש הרואתהמ הנוש הניצס התואב םילייחה לש הרואתה המב .ג
טרסה יעטקב (רבעהמ ןורכז תונומת) FLASHBACKל רבעמה תא ןמסמ יאמבה דציכ .ד
(תודוקנ 5) ?ןונבלב םישחרתמה    
הבושת

ילבמ הרוק והשמש שיגרהל הפוצל םורגל םיכירצ תובורק םיתעל .הילשא לע ססובמ עונלוקה .5
.ותומלשב ותוארהל
םילבחמ הארמ אוה ןיאש תורמל ,ברק ןמזב חתמ לש השוחתל םרוג יאמבה ,הנורחאה הניצסב
- תאז השוע אוה דציכ .םירוי
(תודוקנ 6) .לוקה ספ ךרד .א
(תודוקנ 6) .הכירעה ךרד .ב
(תודוקנ 6) .(המלצמה לומ םינקחש לש העונת) הניצס-ןא-זימה ךרד .ג
הבושת

.טושל יגולוכיספ דמימ ףיסוהל הלוכי המלצמ תדובע .6
:םוליצל םירושקה םיאבה םינינעה םיזמור תומדב ישפנ בצמ הזיאל
לועפל דציכ אבצהמ תוארוהל ןונבלב הכחמ דקפמה יחימעש ןמזב םיריהמה םינפהו םיטליטה .א
(תודוקנ 6) .םילבחמה דגנ    
(תודוקנ 6) .ןורחאה טושב ימולשל םיצעהמ סוקופה יונש .ב
(תודוקנ 6) ?תויריה ברק תניצסב ףתכהמ המלצמב שומישה .ג
הבושת

ינויע ןחבמ - 'ב ןולאש

:'א קרפ
(תודוקנ 28) 3 ךותמ תחא הלאש לע תנועל ךיילע
תוקד 30 :ץלמומ ןמז

תורוקמב שומישב ןייפאתמ (1987 - המלפ הד ןאירב) "םידחושמ יתלבה" ,ינרדומטסופ טרסכ .1
:מ עפשומ טרסה דציכ .םיבר יוקח וא הארשה
(תודוקנ 7) (ןייטשנזייאל ורשק תא יריבסהו טרסב הניצס ינייצ) ןייטשנזייא יגרס .א
(תודוקנ 7) (קוק'ציהל ורשק תא יריבסהו טרסב הניצס ינייצ) קוק'ציה דרפלא .ב
(תודוקנ 7) היזיולטה .ג
(תודוקנ 7) דרופ ןו'ג ינבורעמ .ד
הבושת

תא םירשאמ םיאמבה ינש .יקסנלופ ןמור לש ולאל דגונמ יפוא םיאשונ הרפק קנרפ לש ויטרס .2
.םהיתוריציב (auteur theory) רבחמה תיירואת
(תודוקנ 4) ?רבחמה תיירואת יהמ .א
(תודוקנ 4) ?הרפק לש ומלוע תפקשה יהמ .ב
4 ,תודוקנ 8) .ויטרסמ םיינש ךותמ ימיגדה ?ויטרסב יוטב ידיל האב ומלוע תפקשה דציכ .ג
(המגוד לכ רובע תודוקנ   
הבושת

.ודיתע לע עיפשהו עונלוקב םישדח םינוויכ סינכה יתפרצה שדחה לגה .3
"תוקלמה 400" םיטרסב יוטב ידיל םיאב יתפרצה שדחה לגה לש םיאבה םיניפאמה הפיא .א
וא דחא טרס ךותמ תואמגוד איבהל רשפא .ןייפאמ לכל תחא המגוד) ?"המישנה תולכ דע" -ו    
.(םהינשמ    
(תודוקנ 6) ישיא יוטבכ עונלוק תיישע .1    
(תודוקנ 6) טרסה ךותב "עונלוקה" אשונב קוסיעה .2    
(תודוקנ 6) יאמבה תוחכונ תטלבה ידי לע טרסב תואיצמה תיילשא תריבש .3    
לגה לע הנמנ וניאש טרס- ינילפ לש "אמור" טרסב םג ייוטב ידיל םיאב הלא םינויפא דציכ .ב
(תודוקנ 10) ?ונממ עפשוה ילוא ךא ,יתפרצה שדחה    
הבושת

'ב קרפ
(הלאשל תודוקנ 20 - תודוקנ 60) 5 ךותמ תולאש 3 לע תונעל ךיילע
(הלאשל תוקד 15) תוקד 45 :ץלמומ ןמז

דאמ הנוש תידווילוה היישעת ףקשמ (1979 - הלופוק דרופ סיסנרפ) "וישכע הספילקופא" .4
תונשו םישולשה תונש לש דווילוה יטרס מ הנוש טרסה דציכ .םייסאלקה דווילוה יטרסהמ
:םיאבה םימוחתב םיעבראה
(תודוקנ 4) םוליצ ירתא .א
(תודוקנ 4) קחשמה ןונגס .ב
(תודוקנ 4) תויומדה בוציע .ג
(תודוקנ 4) הלילעה .ד
(תודוקנ 4) המלצמב שומיש .ה
הבושת

םינתשמ םהלש םירסמה ךא ,םינשה ךשמב תועובקה םהיתורוצ לע םירמוש םינושה םירנא'זה .5
(1942 - זיטרוק לקיימ) "הקנבלזק" תומרדולמב יוטב ידיל האב וז הרימא דציכ .הפוקתה יכרע יפל
?(1979 - ןוטנב טרבור) "רמרק דגנ רמרק"ו
םלוע תמחלמ תליחתב ב"הרא תא הקיסעהש הלאש תפקשמ "הקנלבזק" תלילע דציכ .א
(תודוקנ 10) ?"היינשה    
?םיעבשה תונש ףוסב ב"הרא תא הקיסעהש הלאש תפקשמ ""רמרק דגנ רמרק" תלילע דציכ .ב
(תודוקנ 10)    
הבושת

.יאמבה לש םינוש תונונגס ינש םיפקשמ ואנרמ .וו .פ לש "החירז"ו "טסאפ" םימלאה םיטרסה .6
(תונוכת 3 ינמ) ?יטסינויסרפסקא טרסכ בשחהל ול םימרוג "טסואפ" לש תונוכת הזיא .א
(הנוכת לכ רובע תודוקנ 5 - תודוקנ 15)    
?עונלוקה דיתע לע עיפשה אוה דציכו ,ותפוקתב "החירז" לש םוליצה ןונגס לש ודוחיי היה המ .ב
(תודוקנ 5)    
הבושת

.הקיסומב השוע אוהש שומישב ,רתיה ןיב ,תאטבתמ קוק'ציה לש ותונואג .7
(תודוקנ 5) ?"תוימואל-ןיב תומיזמ"ו "וגיטרו" ומכ םיטרסב הקיסומב שמתשמ אוה דציכ .א
תואמגוד יתש יאיבה ?"ידמ רתוי עדיש שיאה"ב הקיסומה תשמשמ דחוימ דיקפת הזיא .ב
.(תודוקנ 15) .הז טרסב הקיסומב םכחותמו ירוקמ שומישל    
הבושת

יטנווא"ו "םיגרוס ירוחאמ" .תילארשי-תיברעה הלאשב קוסעל הברמ ילארשיה עונלוקה .8
.הז טקילפנוק לע טרסה יאמב לש וטבמ תדוקנ תא םיגיצמה םיטרס ינש םה "ולופופ
(תודוקנ 4) "ולופופ יטנווא"ו םיגרוס ירוחאמ" םיטרסב יברעה תומד תא ראת .א
תומד בוציע ןפוא תא תוארמה תואמגוד יתש ,םהינשמ וא ,ל"נה םיטרסהמ דחא ךותמ יאיבה .ב
(תודוקנ 8) .יברעה   
(תודוקנ 8) .ילארשיה ידוהיה תומד בוציע ןפוא תא תוארמה תוליבקמ תואמגוד יתש יאיבה .ג
הבושת

םיגשומ :'ג קרפ
(גשומ רובע תודוקנ 3 - תודוקנ 12) .6 ךותמ תולאש 4 לע תונעל ךיילע
קרפל תוקד 15 :ץלמומ ןמז

(תורוש 4-1) רוציקב םיגשומה תא ירידגה

(FILM NOIR) לפא עונלוק .9
הבושת

יקלטיא םזילאירואינ .10
הבושת

תיפירג .וו .ד .11
הבושת

(TILT UP) פא טלט .12
הבושת

(FADE OUT) טואא דייפ .13
הבושת

DEEP FOCUS .14
הבושת

ןובושת

םה םיימואל םיניינע .םעהו הנידמה תבוט לע בשוחו תימואל היצביטומ לעב אוה יחימע .א .1
םיכרצ לע בשוח אל ימולש .ומשב זמורמש ומכ ,יח לארשי םעש ןימאמ אוה ,וינייעמ שארב        
.תישיאה ותויחונו ישיאה ומולש לע אלא םיימואל        
ליבומה תוגורסה תופיכה לעב רוביצה תא גציימ אוהש ןוויכ הגורס הפיכ שבוח יחימע .ב    
םיימואל םיכרע ןעמל ומצע תא בירקהל ותונוכנ .ןורחאה רודב הנידמב םיימואל םינוויכב       
סופתל תכלל יחימע לש ותונוכנ ומכ ,םדא ינב לש םהייח ןכסמה ןוויככ םיבר יניעב ספתנ       
.תאז תושעל הווצמ וניאשכ םג םילבחמ       
ןמזב םילבחמה תסיפתל הלועפ ליבוה אוה יכ ןרע לש ותומל יארחא יחימעש ןועטל רשפא .ג    
אל אוהש ןוויכ ןרע לש ותומב םשא ימולשש ןועטל רשפא .ןיתמהל הדוקפ הלביק הילוחהש       
.גליד אוהש ןמזב וילע הפיח       
םייתסמ טרסהש הזב איה ךכל החכוהה .ימולש לש תלטומ תוירחאה רקיעש בשוח יאמבה .ד    
ימולשב םייסל הריחבה .ןרע לש ותומ עגרל ונורכזב רזוחש רחאל ימולש לש וינפ םע       
.ורבח תומב ותוא םישאמ יאמבהש הארמ טרסה לכ ךרואל ונתאמ הסוכמה רופיסבו       
האבה הלאשה

:םיאבה םיזמרה העברא ךותמ םייתש תונמל הדימלתה לע .א .2
הנומת .ןרע לש ותומדב ימולש לש וינפ תופקתשה תא םיאורו ןרע לש הנומתה לע לכתסמ ימולש .1        
.ותונדחפ ללגב תמ ורבחש שיגרמ ימולש דציכ תאטבמ וז             
לש ותודגנתה תורמל עונל םילייחל ןתנ יחימעש הדוקפה לע ןרע לש ותוחאל רפסמ ימולשש ירחא .2        
אל ראשה לכ" רמוא אוה םילייחה םע ברקה רופיסל עיגמ אוהשכ ,וידקפמ לש תוארוהה דגנו ןרע             
ורבח לע הפיח אלש ,ימולש לש ותמשא רופיס תא ללוכ הזה בושח אלה ראשה לכ ."בושח שממ             
.תונדחפ תמחמ             
םרגש תוארוהל תויצ יאב דקפמה תא םישאיש הצור ותוחאו ,ןרע לש וירוה םע רבדמ ימולששכ .3        
קתושמ אוה ."תרחא היהת וזש וניצר" רמוא קרו תאז תושעל לוכי וניא ימולש ,ןרע לש ותומל             
.ולש המשאה תושגר ללגב             
.דחפמ תודעור וידי םילבחמה םע ברקה ינפל הירגיס ןרעל טישומ ימולששכ .4        
:ךכ ןרע לש ותוגהנתה תא םישרפמ ונא ,טרסב הנושאר הייפצב .ב    
רבח לש תוהדזה אטבמ הזש םיבשוח ונחנא ןרע לש הנומתב וינפ תופקתשה לע לכתסמ ימולששכ .1        
.לפנש ורבח םע             
תודוא םיטרפל סנכהל ול השקש םיבשוח ונחנא "בושח שממ אל ראשה לכ" רמוא ימולששכ .2        
.בוטה ורבח תמ ובש יטמוארטה ברקה             
אוה טושפ לייחכש ןוויכ וינפל ורבח תומב ודקפמ תא םישאהל השקתמ ימולשש םיבשוח ונחנא .3        
.וינפ לומ ודקפמ דגנ םירבד רמול דחפמ             
לש ותומל םורגיו םחלהל דחפיש וב םידשוח ונניא לבא ברקה ינפל דחופ ימולשש םיניבמ ונחנא .4        
.ורבח             
האבה הלאשה

היצטניירוא תלעב איה ןרע לש אמאו תימואל - תינמי היצטניירוא לעב אוה ןרע לש אבא .א .3
.תיטרפ-תינלאמש        
הז המ :וב תפזונ ומא .םחולכ תמ אוה םא תעדל הצור ויבא ,ןרע לש ותומ לע םיעמוש םהשכ .ב    
.םייח תושעל ,לייטל תאצלו בורקב ררחתשהל ךירצ היה אוה .דלי תמ אוה .תרמוא איה ?הנשמ        
,טרפה לע שגד ,המיחלה ךרעב גולגל עמשנ הירבדב :ללכב םש םישוע ונחנא המ :הפיסומ איה זאו        
.ןונבלב ונתוחכונ ךרע לש הלבק רסוחו        
תאצויו ,םג באה לע תנבצעתמ תבה ,רדחהמ תאצוי םאהש ירחא .םאה לש הדצל תכייש תבה .ג    
.םאה ירחא        
םחלהל ךלהו תוארוהה דגנ לעפ אוהש ןוויכ היחא תומב יחימע תא המישאמ ןרע לש ותוחא .ד    
.אל וא ןוכנ לעפ יחימע םא עדוי וניא ןרע לש אבא .םילבחמב        
הז ומכ םישעמ תושעלו הנידמה דעב םחלהל ךירצש ןימאה אוהו םיימואל םילאידיא ול ויה םעפ        
ןימאה אוה .ונמזב ןוכנ לעפ אוהש בשח ומצע יחימע .ול םירורב אל רבכ םירבד םויה .יחימע לש        
אוה גרהנ ךרעש ירחא .לועפל אל ול ורמא תוארוההש תורמל םילבחמה תא סופתל ותבוחש        
.ומצעב חוטב תוחפ שיגרהל ליחתה        
האבה הלאשה

.םילבא גהנמכ העורק באה לש ותצלוחש םיאור ונא הנושארל םירוהה תא םישגופ ונאשכ .א .4
םיאתמה ,םהלש הנומתל בוצעו רק טנמלא ףיסומ הז .הלוחכ ןרע לש וירוה לע הרואתה .ב    
.לוכש לש הריואל        
םניא תוומהמ ולוצינש םילייחה .המחו הבוהצ איה הניצס התואב םילייחה לע הרואתה .ג    
םניא קשנל םירבחה .הלוכשב תדדובמ החפשמה .החפשמה לש לוכשב תמאב םיפתוש        
.םהיניב דירפמה וקה תא םיצוח תמאב        
.בלוסידב רבעמ ךרד םינמוסמ FLASHBACK -ה יעטק .ד    
האבה הלאשה

.ירי לש תורורצ עימשמ לוקה ספ .א .5
.הכירעה לש בצקה ךרד חתמ הניצסל םינתונה םירצק םיטושמ היונב הכירעה .ב    
םילייחהשכ יריו הציר ,םיגוליד ,תוליחז - םינקחש לש הריהמ העונת לש םיעטק הברה שי .ג    
.חתמה תשגרה תא תונבל םירזוע הלא לכ .םיארנ םניאש םילבחמה ונייהד המלצמה ןוויכב םיצר        
האבה הלאשה

עדוי אוה .םילייחה תא סופתל ידכ םדקתהל םאה רהמ טילחהל בייח יחימע הז עטקב .א .6
.לועפל תוירחא שיגרמ אוה .אובל המהמתמ דוקיפהמ הבושתה .וקמחתי טעמ דוע םילבחמהש        
.רהמ טילחהל ךרוצה תאו וב אצמנ אוהש ישפנה ץחלה תא תונמסמ תוריהמה המלצמה תועונת        
אוה .וכותב אצמנ ימולשש לפרעה תא ןמסמ ןורחאה טושב ימולשל םיצעהמ סוקופה יוניש .ב    
.דקפמה תא םישאהל ףידעמ אוה .הז לומ דומעל ול השק לבא ורבח תומב םשא שיגרמ        
.םיריהבו םידח םניא ויתושגרהו ויתובשחמ        
ךכ .תדנדנתמ המלצמה .םוליצב תוביצי רסוחל םרוג ףתכהמ םוליצה תויריה ברק תניצסב .ג    
.ימינפ רוערעו תוביצי רסוח - ברקה ןמזב תויומדה םישיגרמ        
האבה הלאשה

'א קרפ

קונית תלגע ביבס יונב "הסדוא תוגרדמ" ירוקש סנווקיסהמ יזכרמ קלח "ןיקמיטופ" וטרסב .א .1
ןאירב ,"םידחושמ יתלבה"ב .םידרומה תא אכדל םיאב ראצה ילייחש ןמזב תוגרדמהמ תלפונש        
סנווקיסה זכרמב .םיעשופהו הרטשמה ןיב תבכר תנחתב תוירי ברק לש סנווקיס הנוב המלפ הד        
.תויריה ברק ידכ ךות תבכרה תנחת תוגרדממ תלפונש קונית תלגע דימעמ אוה        
להקל והשמ הלגמ אוהשכ אוה דחא .חתמ הנוב אוה ןהבש תועובק םיכרד שי קוק'ציהל .ב    
זאו שחרתהל דמוע והשמש בושחל להקל םרוג אוהשכ איה תפסונ ךרד .עדוי וניא טרסב תומדהש        
"םידחושמ יתלבה"ב הלאה םיעצמאה ינשב שמתשמ המלפ הד ןאירב .יופצ אל רחא והשמ הרוק        
לבא תאז עדוי להקהו ירנוק ןוש תא גורהל אב חצור הבש (חצורה לש POV -ב םלוצמה) הניצסב        
ירנוק ןושו ונתוא עיתפמ יאמבה ,ירנוק לש חצרל ןכומ להקהשכ קוידב .תאז עדוי וניא ירנוק ןוש        
חיתפמ יאמבה לצינ אוהש םיבשוח ונחנאשכ קוידב .ותוא חירבמו חצורה לומ וקשנ תא ףלוש        
םיבר םיעטק םנשי) .ירנוקב הרוי ,עדוי אל להקה וילעש ,ץוחב דמועה ףסונ חצורו ,בוש ונתוא        
איה המב ריבסהלו תחא אמגוד ןייצל הדימלתה לע .קוק'ציהמ םיעפשומה "םידחושמ יתלבה"ב        
.(קוק'ציהמ תעפשומ        
הרטשמ יטרס לש רנא'זה לכ .םש ותוא תלעב היזיולט תרדס לע ססובמ "םידחושמ יתלבה" .ג    
יטרס ויה היזיולטה ןדיע ינפל רתוי םירכומה םייעונלוקה םירנא'זה .היזיולטב רקיעב חתפתה        
.םישלב יטרסו םירטסגנג        
שמתשהלו קוחהמ גורחל קוחה שיא לש ךרוצה אוה וינוברעמב דרופ ןו'ג לע בוהא אשונ .ד    
ובש "סנלו יטרבילב הריש שיאה" איה ךכל אמגוד .םתוא חצנל ידכ קוחה יערופ לש םיעצמאב        
גורחל ןכומה ןייו ןוג קר .םיעשופה תא חצנל לוכי וניא (טסאוטס סמיי'ג) רוהטה קוחה שיא        
תא דומלל ךירצ רנטסוק ןיוק ,רוביגה "םידחושמ יתלבה"ב .םיעשופה תא עירכהל חילצמ קוחהמ        
.עשפב ותמחלמב חצנל תנמ לע חקל ותוא        
האבה הלאשה

ומתוח תא ריאשי יאמבו טרס לש יתימאה רצויה אוה יאמבהש תנעוט רבחמה תיירואת .א .2
.טירסתה תא ומצעב בתוכ וניאשכ םג ותריצי לע ישיאה         
תחשומה לכ תא חצנל וחוכב שי רשיהו טושפה שיאהש תרמוא הרפק לש ומלוע תפקשה .ב    
דצה תא ררועמ יתימאה בוטה .בוטהו תמאה םע ערהו רקשה תא עינכהלו תואיצמבש תוועמהו         
.םיחצנמ םה ,םידחאתמ בוטה תוחוכ לכשכו םדאבש בוטה         
םיתחשומ ןיד יכרוע לש תחשומ ןונגנמ חצנמ ןוגהו טושפ שיא "הריעה ךלוה סדיד רמ"ב .ג    
ולש םותהו תמאה רבד לש ופוסב .םירישעל קלחל הצור אוהש ותשורי תא ונממ לולשל םיצורש         
חצנמ בוטהו טושפה שיאה ,התבהא תרזעבו ,תיניצו החושק תיאנותיע לש התבהא תא םיררועמ         
ןוה ליא "םיאלפנ םייח וליא"ב .םינומהה תבהאו תכימת תא לבקמו םיתחשומה םינונגנמה תא         
אוהש בוח ךרד לגר טושפל ול םורגלו (טראוטס סמיי'ג) רסומה שיא תא עינכהל הצור עשורמ         
ידכ םיסייגתמ טראוטס סמייגל בוט תרכה הברה םיבייחש ריעה ישנא לכ רבד לש ופוסב .ול בייח         
.םיחצנמו םידחאתמ תמאהו בוטה .לגר תטישפמ ותוא ליצהל         
,תמא שפחמש םדאל ךרד ןיאו םלועב טלוש ערהש תסרוג יקסנלופ ןמור לש ומלוע תפקשה .ד    
.וילא ףרטצהל וא ערל ענכהל ךרטצי אוה רבד לש ופוסב .ערה תוחוכ לומ חצנל בוטו קדצ         
אל םיכרדב סל'גנא סול לש קמעה תועקרק לכ לע טלתשמ תחשומו רישע שיא "ןואטהנייצ"ב .ה    
הטילש לבקמו ,ותב לש תוומל םרוג ,ירסומה ונתח תא חצור ,ותבמ הדלי דילומ םג אוה .תורשי         
.ושגליפ הארנכ היהת םגש םהלש תפתושמה הדליה לע         
םיעדוי םלוכ םצעב יכ הלומ קבאהל ךרד ןיאש הלגמ תאזה תותיחשה לכ תא ףשוחש שיאה         
לש הקונית לע טלתשמ ןטש תכ "ירמזור לש הקונית"ב .חוכ ול שי יכ רישעה םע הלועפ םיפתשמו         
ןעמל הנב תא לדגל תכלוה איה רבד לש ופוסב .קונית הכרד דילומ ןטשהו ,תיכאלמו המימת השא         
לכה חטשה ינפ לעש תורמל ,טלוש ומצע ןטשה ,תואיצמב טלוש ערהש קר אל ןאכ .ןטשה תוכלמ         
.ןטשה תוחוכ םע הלועפ ףתשל ץלאיי רבד לש ופוסב ,תמאב םימתה םדאה .םימת הארנ         
האבה הלאשה

הברהב שמתשמה יפרגויבוטוא רופיס אוה תוקלמה 400 - ישיא יוטיבכ עונלוק תיישע .1 .א .3
.דליכ יאמבה ייחמ םיטנמלא             
םלוא ךותל בנגתמ רוביגה "תוקלמה 400"ב - טרסה ךותב "עונלוקה" אשונב קוסיעה .2         
עונלוקב ןרקומה טרסמ סליטס תונומת בנוג םגו עונלוק             
טרסה לש רוביגה .דווילוה לש "B" יטרס לש םגד יפ לע ולוכ יונב "המישנה תולכ דע"            
.תובר ותוא הקחמו טרגוב ירפמה תא ץירעמ             
הפוצל םירשפאמ אלש םיבר םיטק פמא'ג םע ךורע "המישנה תולכ דע" - יאמבה תוחכונ תטלבה .3        
ירפ אוהש תונמוא תריציב הפוצ אוהש הפוצל םירמוא אלא ,תואיצמ איה וליאכ היילשאב עוקשל            
תוחכונל הפוצה בל תמושת תא םיכשומה םיטוש שי "תוקלמה 400"ב םג .יאמב לש וישעמ            
גגמ ולוכ םלוצמה תולמעתה רועישב םידליה לש סנוקסה ומכ התוא ליעפמה יאמבהו המלצמה            
.רופיסהמ קלח אוהש היילשאב עוקשל הפוצל רשפאמ אלש ןפואב םיתבה דחא            
וב םיבלושמ .בהא אוהש ריעה יפלכ ויתושגרה ביבס רצי ינילפש דאמ ישיא טרס אוה "אמור" .ב    
טרסה .אמורב וימולע ימיו ינימירב ותודלי ךותמ םיאבה ,קהבומ ןפואב םייפרגויבוטוא םיעטק         
טרסה לש םיקלח .טרסה לע דבועה םוליצה תווצ תא םלצמו טרסה תיישע ךילהת תא םג דעתמ         
תשגרומ טרסה רצויכ ותוחכונ .טרסה לע דבוע יאמבה ינילפ תא םהב םיאורו םיידועית וליאכ םה         
."אמור" טרסה תיישע רופיס תא רפסמ אוה םא ןיב וירוענמ םירופיס רפסמ טרסה םא ןיב דאמ         
האבה הלאשה

'ב קרפ

ייאב םלוצ "וישכע הספילקופא" .םינפלואב ללכ ךרדב ומלוצ םייסאלקה דווילוה יטרס תא .א .4
.עבטב םיניפיליפה         
.להק ךושמל ידכ תיטמזירכ תוישיאב ושמתשהש םיבכוכ וקחיש םייסאלקה דווילוה יטרסב .ב    
פ"ע ,קחשמ אוהש תומדה תא יח ןקחשה .יטסילרוטנ אוה קחשמה "וישכע הספילקופא"ב         
.גרבסרטס יל וא יקסבלסינטס תונורקע         
הנקהש דיקפת וא דמעמ ילעב םישנא ללכ ךרדב ויה דווילוה לש םייסאלקה םיטרסב תויומדה .ג    
וא ,(םילייחה ומכ) םיטושפ םישנא ןה "וישכע הספילוקופא"ב תויומדה .םייוסמ רהוז םהל        
ןיטרמ ידי לע תומלוגמה תויומדה ומכ) רהוז אלל ,םכותב םילפא תוחוכ םע םידדומתמש םישנא        
.(ודנרב ןולרמו ןיש        
ףוריטבו ,שפנבש םילפאה תומוקמה ךותל הדיריב תקסוע "וישכע הספילקופא" לש הלילעה .ד    
.םייסאלקה דווילוה יטרסב דימת היהש יפכ ,יטסיפקסא וא הפי דצ וב ןיא .המחלמבש        
דווילוה יטרס .תובכרומו תובר המלצמ תועונתב שומיש ךות םלוצמ "וישכע הספילקופא" .ה    
.רתוי תוטושפ ויה תועונתה בור יפ לעו המלצמ תועונת תוחפ הברה םע ומלוצ םייסאלקה         
האבה הלאשה

הפוריאב המחלמ וזש הנעט איה .דימ היינשה םלועה תמחלמב תוברועמל הסנכנ אל ב"הרא .א .5
אל אוהש ןעוטו המחלמל ץוחמ ראשהל הצור ,הומכ ,"הקנלבזק" לש רוביגה .הניינעמ הניאו         
ןעמל ומצע תא ןכסמו תוברועמל סנכנ רוביגה רבד לש ופוסב .דחא ףא ליבשב ומצע תא ןכסמ         
תילרטיינה התדמע תא בוזעל תבייח רבד לש ופוסב ב"הרא םגש איה הרימאה .שפוח םחול         
.היטרקומדהו שפוחה יכרע ןעמל המחלמב ברעתהלו         
דגנ רמרק" .החפשמה לע התעפשהבו תיטסינימפה העונתב הקסע ב"הרא םיעבשה תונשב .ב    
תכלוה החפשמב השאהש ןמזב םהידלי לע םהיסחילו תובאל הרוק המ הלאשה תא קדוב "רמרק         
.תיאמצעה התוהז תא תולגל         
האבה הלאשה

.ךשוחו רוא ימתכב בר שומיש םע יטסרטנוק דאמ אוה םוליצה .1 .א .6
.םימו ןשע ,שאה בחרנ שומיש ידי לע תרצונ תדחוימ הריוא .2         
.ןטשה תוחוכו הבהאה תוחוכ ןיב המחלמ לש יתימ רופיסב תקסוע הלילעה .3         
.ןנגוסמ דאמו םזגומ קחשמה .4         
ויה אלש המלצמ תועונתב בחרנ שומישב היה ותפוקתב "החירז" לש םוליצה ןונגסב דוחייה .ב    
רתוי היהנ ואנרמ לש הז ומכ המלצמב שומיש םינשה ךלהמב .רופיסה תא רפסל ידכ תוירכה         
.םהיטרסב תובר תובכרומ המלצמ תועונת םישוע םיאמבה ילודג לכ םויה .לבוקמ רתויו         
האבה הלאשה

תומיענ ידי לע טרסב חתמה תא תקזחמ "תוימואל-ןיב תומיזמ"ו "וגיטרו"ב הקיסומה .א .7
.ןירותסמ וא חתמ םיאטבמה םילילצו         
הקיסומה .הלילעה תא םדקל תנמ לע הקיסומב שמתשמ קוק'ציה ,"ידימ רתוי עדיש שיאה"ב .ב    
.רופיסה ךותב חתמל םרוגהמ קלח אלא ,חתמל ףיסומה רופיסל ץוחמ אצמנה םרוג קר הניא         
הכחמו תאז עדוי להקה .םיכמ םילבמיצהש עגרב חצר עצבתהל הרומא תרומזת לש העפוהב         
הרש הרוביגה טרסב רחא םוקמב .םילבמיצה תכמל הכורא תילקיסומ הריצי ךרואל בר חתמב         
.הרזעל קועזל הסניו ןיינבב תאצמנ איהש עדיו עמשי ףוטחה הנבש הווקתב תירוביצ העפוהב ריש         
.ביגי אוה דציכו רישה תא עמשי ןבה םאה תוארל הייפיצב חתמב אצמנ להקה         
האבה הלאשה

יררועמו םיישונא םייבויח דאמ םה "ולופופ יטנוונא"ו "םיגרוס ירוחאמ"ב םיברעה .א .8
.תוהדזה         
םיריסאה לצא טלפמ אצומ םיידוהיה םיריסאה לצא סנאנש ריסא "םיגרוס ירוחאמ" טרסב .ג-ב    
םיילילפה םיריסאה לצא םייק ילאוסקסומוה סנוא ,טרסה יפל .הערל וב םיעגונ םניאש םייברעה         
ןכסמה ידוהיה ריסאה לע ונגי םה .םייניטסלפה שפוחה ימחול םילבחמה לצא אל לבא םיידוהיה         
.םיירברבה ויחא ינפמ         
אוה .תותשל ול תתל םיצור אל םה .םילארשי םילייח ידי לע ספתנ "ולופופ יטנווא"ב ירצמ לייח         
תוירזכאב םיגהנתמ םידוהיה ."היצנומ רחוסה" ךותמ קולייש לש גולונומה תא םהינפל גיצמ         
אוה יברעה םתמועל .יברעה - ינרדומה קוליישב םיללעתמה םיימשיטנאה םה- תוישונא רסוחבו         
תא םיהזמ םניא הלכשההו תוברתה ירסח םילארשיה .יתוברתו רשכומ ,ליכשמ םגו ןח אלמ         
.תוימשיטשנאה תונגב םסרופמה גולונומה         
הלא ןוגכ תואמגוד ןייצל הדימלתה לע .הלא םיטרס ינשב תופסונ תואמגוד הברה םנשי)         
.(יתאבהש         
האבה הלאשה
ג קרפ


השפנבש לפאה דצל תענכנה תומדב קסועה ,50-40 ה תונשמ ידובילוה עונלוק - לפא עונלוק .9
,הליל ימוליצ ,ךשוחו רוא לש םיקזח םידוגינב ןייפאתמ לפא טרסב םוליצה ןונגס .ןודבאל העיגמו     
. הריווא תורשהל םימו ןשע ,שא ומכ םיעצמאב שומישו     
האבה הלאשה

תובוחרב םלוצמה היינשה םלוע תמחלמ ירחא הילטיאב יעונלוק םרז - יקלטיא םזילאירואינ .10
.טושפה םדאל םיעגונה םייתרבח םירסמ אשונו םייעוצקמ םינקחש אלל םיתבבו      
האבה הלאשה

הניצס םלצל ךירצש הליגו יעונלוקה ריבחתה תא איצמה .עונלוקה לש אבאה -תיפירג .וו .ד .11
םיפסונ םישודיח הברה איצמה .םיטושה ןיב ךורעלו ,םינוש םיקחרממו תויווז רפסממ עונלוקל      
.אלמ ךרואב םיטרסו ילודה ןוגכ      
האבה הלאשה

.התא זז וניא םלצהו ,הלעמל הטמלמ יכנא ריצ לע הזז המלצמה -פא טליט .12
האבה הלאשה

.סנווקיס ףוסב בור יפ לע רוחשל הגרדהב רבוע טושה-טואא דייפ .13
האבה הלאשה

המלצמהמ םינוש םיקחרמב םיאצמנה םירבד םלצל ןתינ הב םוליצ תטיש - DEEP FOCUS .14
."ןייק חרזאה" טרסב בר שומיש הב השענ .סוקופב ויהי םלוכשו