תחא תדיחי- "םינומה תרושקתל אובמ" - תורגב ןחבמ
2000 ,ס"שת ץיק ,049104 :ןולאש למס ,הנקלא - תינוכיתה הבישיה
ןייטשדלוג רתסא :הרומה



םידרפנ םינולאש ינשל קלחתמ תורגבה ןחבמ

(תוקד 90) יצחו העש :ןחבמה ןמז
(תוקד 30) העש יצח ןיסנא - ןושאר קלח
(תוקד 60) העש ינויע - ינש קלח

.תודוקנ 100 סיסב לע ןולאש קלח לכל
.ןחבמה ןמזב תללכנ הניא הנושאר היפצ

.תודוקנ 50 - הבוח תלאש ןיסנאה קלח
.תודוקנ 100 ה"סב תודוקנ 50 הלאש לכל - תולאש 2 ךותמ תחא הלאש

םיקרפ 3 - ינויע קלח
.תודוקנ 35 - תולאש 3 ךותמ תחא הלאש ,בחור תלאש - 'א קרפ
.תודוקנ 50 - תולאש 4 ךותמ תולאש 2 ,הנבהו עדי תולאש - 'ב קרפ
.תודוקנ 15 - 8 ךותמ םיגשומ 5 ,םיגשומ - 'ג קרפ

 

ןיסנא - 'א קלח

:הז קלחב הניחבה לוהינ ןפוא
.תוקד 14 -כ רידשתה ךרוא "ןוסא הפ ענמי ןודקיפ קר" רידשתה ךינפל
.ןולאשה קלוחי הינשל הנושאר הנרקה ןיב ,םיימעפ ןרקוי רידשתה
.הניחבה ןמזב ללכנ וניא הנרקהה ןמז
.'קנ 50 - הבוח תלאש לע תונעל ךילע הז קלחב
.'קנ 50 - 3 - 2 תולאשה ךותמ תחא הלאשו

הבוח תלאש
"ןוסא הפ ענמי ןודקיפ קר" רידשתל סחייתה .1
('קנ 10) ?ותרטמ יהמ ןעומה והימ .א
('קנ 10) ?רידשתב תאז תוארל ןתינ דציכ ?דעיה להק והימ .ב
('קנ 10) ?תועמשמה תא דימ םיניבמ אל עודמ ?רידשתה םש תועמשמ המ .ג
וא קוזיח ,עונכש ,עודיי :בלה תמושת תא רידשתה ךשמ תואבה םיכרדהמ םיכרד וליאב ןייצ .ד
('קנ 10) .קמנ ?רוכזיא    
('קנ 10) ('וכו עבצ לוק-ספ ,םוליצ תויוז) ?ןכותה תא ךסמה תפש תתרשמ דציכ .ה

.הלאשל תודוקנ 50 - 3 - 2 תולאש ךותמ תחא הלאש לע הנע
(ןמייל 'פורפ) "םוידמל רסמה תא םיאתהל ךרוצ םג היתובקעב תררוג להקל םוידמה תמאתה" .2
('קנ 10) .ל"נה טפשמה תא רבסה .א
('קנ 10) .ןותיעו וידר :םינושה תרושקתה יעצמאב םוסרפל תונורסח ינשו תונורתי ינש בתכ .ב
('קנ 10) ?וידרב ומסרפל ךיילע היה וליא ,רידשתב רבעומה רסמה תא תמסרפמ תייה דציכ .ג
('קנ 10) ?ןותיעב ,רידשתבש רסמה ותוא םסרופ וליא הנתשמ היה דעיה להק םאה .ד
?תילאוזיוו הרוצב רידשת םסרפל ורחב עודמ ?םירסמ תרבעהב היזיוולטה לש הדוחיי המ .ה
('קנ 10)   

."היישעתל רוטיקה ןתנש הפונתל וושה רחסמה לע ינומהה םוסרפה תעפשה תא" .3
.(תרושקת ןומה)
('קנ 10) .תומוסרפב עונכש תוקירוטר שמח ןייצ .א
('קנ 10) .רידשתב עונכש ךרוצל שומיש םהב השענש ,'א ףיעסב תנייצש םיכרדהמ שולש םגדה .ב
('קנ 10) ?רסמה תרבעהל ותמורת יהמ ,הינמרגב ךרענש רקס עיפומ רידשתב .ג
ריבעהל ךלשמ ךרד עצהו רבסה - "תישיא-ןיב תרושקתל םינומה תרושקת ןיב ליבקמ בוליש" .ד
('קנ 10) "ליבקמ בוליש"ב רידשתב רבעומה רסמה תא    
ןורתיה והמו ןורסחה והמ :םניחב םימואלה םינגה ילייטמ ברקב רידשתה ץפומ היה וליא .ה
('קנ 10) ?רסמה תרבעהל ךרדב    

ינויע - 'ב קלח

'א קרפ

1 - 3 תולאשה ךותמ תחא הלאש לע הנע
.הלאשל תודוקנ 35
תוקד 20 :ץלמומ ןמז

תיטארטיל תוברתו תילארוא תוברת .1
('קנ 10) .תילארואה תוברתה לש םינייפאמ העברא ןייצ .א
('קנ 10) .הרבחה לע בתכה תוחתפתה לש תוכלשה יתש ןייצ .ב
תוברת וא תילארוא תוברת לש םינייפאמ תלעב איה תידוהיה תוברתה ךתעדל םאה .ג
?תיטארטיל   
רפסל תוברהלו ךינבל םתננישו ,פ"עבש הרותו בתכבש הרות םיגשומל תוסחייתה ךות רבסה   
('קנ 15) .םירצמ תאיציב   

:בתכ ורמאמב ןדימ ברה .2
םירחא המיקהו םהיתואסכמ םיכלמ הליפה ,םאנטייו תמחלמב החצינש איה ,תרושקתה"
לע המחלמה תא לודגב דיספה ךא ,תובר תומחלמב תאזה ץראב חצינ ונלש רוביצה ...םתחת
".תרושקתה
תונושה תויודגנתהה ןמ תחא לע דמע ,לארשיב היזיולטה לש ןושארה הרודיש לע הרצקב בתכ .א
('קנ 15) .זא הז םוידמל    
היזיולט שיש ,םויכ הלודגה הפישחל ,ולוכ םלועבו לארשיב םיכנחמו םיגיהנמ לש םתבוגת יהמ .ב
('קנ 10) ?בחרה רוביצב    
סחייתה .ינויצ יתדה רוביצבו ידרחה רוביצב הירסמלו היזיוולטל הפישחה םע םידדומתמ דציכ .ג
('קנ 10) .הלאשל חיתפב ןדימ ברה ירבדל םג ךתבושתב    

.תרושקתה םוחתב הכפהמ תונורחאה םינשב תשחרתמ לארשי תנידמב .3
.('קנ 15) .םגדהו ,השדחה תרושקתה תפמב םיירקיע םינייפאמ השלש בתכ .א
.('קנ 10) .לארשיב השדחה תרושקתה תפמ לש התווהתה ךילהת תא גצה .ב
('קנ 10) ךתבושת תא קמנ ,םייונישה רואל תויתרבחה תועפשהה ךתעדל המ .ג

הנבהו עדי תולאש - 'ב קרפ

.7-4 תולאשה ךותמ תולאש יתש לע הנע
.'קנ 50 כ"הס - הלאש לכל 'קנ 25
.תוקד 30 :ץלמומ ןמז

:שיאה לאש .ורבח םטוחב עגפו ויתועורז תא ףינהש ינפמ טפוש ינפל אבוה דחא םדא .4
תא ףינהל ךתוכז" :טפושה בישה "?תישפוח ץראב ינוצרכ יתועורז תא ףינהל תוכז יל ןיא םאה"
."ךרבח םטוח ליחתמ ובש םוקמב קוידב תרמגנ ךיתועורז
?יוטיבה שפוח והמ .1 .א
('קנ 6) ?יוטיבה שפוח תולובג םהמ        
('קנ 9) .יוטיבה שפוחל תוקדצה שלש ןייצ .2    

,"תעדל רוביצה תוכז" ףסונ יוטיבב םילקתנ ונא יוטיבה שפוח ךותמ .ב
('קנ 5) ,אמגוד ןתו "תעדל רוביצה תוכז" גשומה תא רבסה .1    
('קנ 5) ?הז גשומל הכלהה תסחייתמ דציכ .2    

תרושקת יגוס .5
('קנ 5) םינייפאמ השימח יפ לע תישיא-ןיב תרושקתל םינומה תרושקת ןיב לדבה .א
לכל תויצקנופ 3 ןייצ ,תיביטיצוסא תרושקתו ,תיביטמרופניא תרושקת לש התילכת יהמ בתכ .ב
('קנ 10) .אמגוד ןתו תרושקת    
תשמח יפ לע םגדהו .םיער תחישו וידרל הנזאה :םיאתמה תרושקתה גוסל דחא לכ ךייש .ג
('קנ 10) .'א ףיעסב תנייצש םינייפאמה    

הילאוטקאו תושדח .6
('קנ 12) "השדח"ל "עוריא" ךופהי םהיפ לע 'זורו גנוטלג יפל םינוירוטירק השיש ןייצ .א
('קנ 4) ?הבתכ יהמו השדח יהמ רבסה .ב
('קנ 6) .גוס לכל אמגוד ןתו ,הילאוטקא תוינכות יגוס השלש ןייצ .ג
דחא ךרוצ ןייצ) .ג ףיעסב תנייצש תינכות גוס לכל הפישחה תובקעב םיאלמתמה םיכרצה םהמ .ד
('קנ 3) .(תינכות לכל    

לש םתויעראב רהרהמה טרס והז היגלטסונב ליגרתמ רתוי אוה "וידרה ימי" טרסה" .7
.ןלא ידוו לש וטרס לע ,לקיש דר'ציר ,םייט ןותיעה לש רקבמה בתכ "עבק תודסומ
('קנ 12) .יפסכ לש לדומה יפ-לע וידרה תוחתפתה יבלש תא ראת .א
('קנ 5) "וידרה ימי" ןלא ידוו לש טרסה פ"ע ,וידרה לש ומוקמ היה המ בתכ .ב
םירבדה דציכו ,הלאשל חיתפב "לקיש דר'ציר" ,םייט ןותיעה רקבמ לש וירבד תא רבסה .ג
('קנ 8) .תרושקתב תוכפהמל םירשקתמ   

םיגשומ - 'ג קרפ

.8 ךותמ םיגשומ 5 לע תורוש 3-2 הרצקב בותכל ךילע
.תוקד 10 :ץלמומ ןמז ,תודוקנ 3 גשומ לכל - תודוקנ 15

המרדוקוד .8
םידיאולבט .9
תיאנותיע הקיתא .10
פוקס .11
הידמ יעוריא .12
תורש רידשת .13
ירטירוטוא םגד .14
ידקנ ךמסמ .15